Page 1

Havukosken koulu

_______________

8. LUOKAN VALINNAISET OPINNOT _____________ 2013 - 2014


Hyvät seitsemäsluokkalaiset!

Ensi lukuvuoden opintoja varten seitsemännen luokan oppilas tekee nyt kolme valintaa: kaksi valinnaisainetta ja yksi valinnaiskurssi. Nämä valinnat koskevat kahdeksatta luokkaa. Valinnaiset opinnot esitellään tässä oppaassa. Erillinen valintalomake täyttöohjeineen jaetaan oppilaille lähiaikoina. Valinnaisaineet ovat kestoltaan 76 tuntia (2 x 38). Opetus toteutetaan kahdessa eri jaksossa ja arvioidaan kaksi kertaa. Valinnaisaineet arvioidaan numerolla. Valinnaiskurssit ovat kestoltaan 38 tuntia. Valinnaiskurssit arvioidaan merkinnällä S = suoritettu ja H = hylätty. Valinnaiskurssien suoritukset voidaan ottaa huomioon emoaineen päättöarvosanassa. Valinnaisten opintojen ryhmä perustetaan, jos oppiaineen valinneita on riittävästi. Jos ryhmää ei muodostu, oppilas sijoitetaan varavalintojen mukaan. Kannattaa siis miettiä huolella myös varavalintoja. Valinnaiset opinnot eivät rajoita jatko-opintomahdollisuuksiasi. Tietenkin voi jo tässä vaiheessa miettiä myös jatko-opintoja ja suunnata valintoja sen mukaan. Vuoden kuluttua tehdään yhdeksännen luokan valinnat.

Havukoskella 21. maaliskuuta 2013

Maikki Lehtonen opinto-ohjaaja


VALINNAISAINEET KIELET

A2-kieli Alaluokilla aloitettu kieli, jonka opiskelussa pyritään A-kielen tasoiseen osaamiseen. Kurssien lopulliset sisällöt muotoutuvat opetusryhmän tarpeiden mukaan. Havukosken koulussa nykyisillä 7.luokkalaisilla on A2-kielenä saksa. Alaluokilla aloitetun toisen A-kielen opinnot jatkuvat ja nämä yläluokilla yhteensä kuuden kurssin (à 38 t.) opinnot muodostavat osan oppilaan valinnaisista opinnoista.

B2-kieli B2-kieli on yläasteella alkava valinnainen kieli. Kielen valitsevat sitoutuvat opiskelemaan sitä yläasteen aikana neljä kurssia: kaksi kurssia 8.luokalla ja kaksi kurssia 9.luokalla. Uuden kielen opinnot sopivat sinulle, joka olet kiinnostunut uusista kulttuureista, omaat jo tehokkaita oppimiskeinoja muista kielistä, olet valmis tekemään myös kotitehtäviä ja lukemaan kokeisiin. B2-kieli ranska Ranskalainen ei mielellään puhu englantia, miten siis pärjätä Ranskassa? Hanki peruskielitaito näillä kursseilla, samalla saat runsaasti tietoa maasta ja tavoista sekä hyvän pohjan jatkoopinnoille. Oppikirjasi on käytännön tilanteita ja runsaasti kuunteluharjoituksia tarjoava oppikirja Voilà!.


Kurssit 1-2 Ranskalaisen kielialueen eri osista tulevat nuoret johdattelevat sinut käytännön tilanteisiin, mm. esittäytymään, ostamaan lippua, tilaamaan ruokaa, kysymään hintaa, kertomaan itsestä, harrastuksista ja mieltymyksistä sekä ilmaisemaan mielipiteensä. Opit myös viikonpäivät, kuukaudet sekä erilaisia tervehdyksiä ja toivotuksia. Rakenteet tukevat suullista ja kirjallista viestintää. Näiden kahden kurssin tavoite on oppia rohkeasti käyttämään kieltä ja pystyä hoitelemaan matkailijan arkeen liittyviä asioita.

B2-kieli saksa Opit selviytymään tavallisista arkipäivän tilanteista saksan kielellä. Kokonaisuus antaa vahvan saksan kielen perusrungon, jonka päälle on helppo rakentaa saksan kielen jatko-opintoja. Oppimateriaalina käytetään Neue Adresse -oppikirjasarjaa, jossa seuraamme suomalaisen perheen asettumista Saksaan. Saksa 1 Opit esittäytymään, tervehtimään, kertomaan kodistasi, koulustasi ja harrastuksistasi. Tutustut saksalaiseen tapakulttuuriin (esim. milloin kätellään, teititellään jne.). Saksa 2 Opit saksan kielen sanojen taivutusta sekä ilmaisemaan mielipiteesi, asioimaan postissa, toimimaan ostoksilla, sopimaan tapaamisesta myös puhelimessa ja valmistelemaan matkaa.


MUSIIKKI Musiikin valinnaisaineen tavoitteena on sekä omien että yhteismusisointitaitojen kehittäminen laulamalla ja soittamalla monipuolisesti erilaista musiikkia. Tavoitteena on myös syventää musiikin tuntemusta, kehittää esiintymisvarmuutta sekä innostaa harrastuneisuuteen. Oppilaat voivat keskittyä joko lauluun tai valitsemaansa soittimeen. Laulajien kanssa harjoitellaan terveen äänenkäytön perusteita, mikrofonin käyttöä sekä mahdollisuuksien mukaan moniäänistä laulua. Soittajien kanssa keskitytään soittotekniikkaan ja improvisointiin jokaisen oppilaan taso huomioiden. Pääpaino on yhteismusisoinnissa. Musiikin valinnaisaineessa voidaan valmistaa esityksiä koulun tilaisuuksiin. Tilanteen mukaan voidaan myös tehdä yhteistyötä muiden oppiaineiden, kuten äidinkielen (omien laulujen tekeminen) ja kuvataiteen (musiikkivideoiden tekeminen) kanssa. Valinnaisen musiikin arvioinnissa painottuvat musisointitaitojen lisäksi aktiivisuus, asenne sekä yhteistyötaidot.

KUVATAIDE

Kuvia tekemään! Kahden kurssin laajuinen kuvataiteen syventävä kurssi. Kuvataiteen keskeisiä sisältöalueita harjoitustöinä tekniikoita ja työtapoja vaihdellen. Piirustusta ja maalausta, värioppia ja sommittelua eri välinein, grafiikkaa. Muovailua ja kuvanveistoa ym. kolmiulotteista työskentelyä eri materiaaleja käyttäen. Kuvaviestinnän, ympäristönsuunnittelun ja taidehistorian sovellutuksia kuvallisissa tuotoksissa.


LIIKUNTA

Liikunnan valinnaisaineen tehtävänä on syventää ja laajentaa perusopetuksen liikunnan oppiaineksen tavoitteita ja sisältöjä. Tavoitteena on myös tutustuttaa oppilaita mahdollisesti ennalta tuntemattomiin sisältöihin (golf, itsepuolustuslajit, ryhmäliikunta, erilaiset tanssit ym.) Tavoitteet Oppilas harjaantuu liikuntataidoissaan ja fyysisissä ominaisuuksissaan sekä syventää liikunnan taidollista ja tiedollista osaamistaan. Oppilaan kiinnostus omatoimiseen liikunnan harrastamiseen ja fyysisten ominaisuuksien kehittämiseen lisääntyy. Oppilas kehittyy yhteistyötaidoissaan sekä oppii ottamaan vastuuta liikuntakäyttäytymisestä. Sisällöt Liikunnan valinnaisaineen sisällöt mukailevat perusopetuksen kaikille yhteisen liikunnan sisältöjä. Arviointi Valinnainen liikunta arvioidaan perusopetuksen liikunnan arviointikriteerien pohjalta: liikuntataidot ja -tiedot (laji-/sääntötietämys, taitotestit, jatkuva näyttö osaamisesta oppitunneilla) fyysinen suorituskyky (jatkuva näyttö jaksamisesta oppitunneilla) asennoituminen liikuntaan ja aktiivisuus oppitunneilla sekä muiden huomioonottaminen, jossa korostuu erityisesti oppilaan omatoimisuus ja vastuullisuus Jokainen osa-alue painottuu yhtä arvoisesti.


KOTITALOUS Valinnaisessa kotitaloudessa laajennetaan ja syvennetään leivonnan, ruoanvalmistuksen ja vaatehuollon tietoja ja taitoja. Oppilaat suunnittelevat ja valmistavat ryhmissä aterioita ja leivonnaisia arkeen ja juhlaan. 8. luokalla perehdytään juhlan suunnitteluun, valmisteluun ja toteuttamiseen. Oppilaat järjestävät juhlan, jossa harjoitellaan kattamista, pöytätapoja sekä tarjoilua. Valinnaisaineen tunneilla tutustutaan myös suomalaiseen ruokakulttuurin erityispiirteisiin ja valmistetaan perinteisiä suomalaisia herkkuja. Lisäksi perehdytään erityis- ja elämäntaparuokavalioihin sekä valmistetaan niihin sopivia ruokia.

KÄSITYÖ PUU- JA METALLITYÖ Puu- ja metallityössä suunnitellaan ja valmistetaan pienimuotoisia käyttö- ja koriste-esineitä soveltaen erilaisia teknisen työn menetelmiä. Sähkö- ja elektroniikkatyössä rakennetaan toimivia sähköja elektroniikkalaitteita, opetellaan vikojen korjaamista ja piirilevyn valmistus. Tutustutaan moottorikoneiden toimintaan sekä kodin sallittuihin sähkötöihin.


TUUNAA, VANHASTA UUTTA! Toteuta unelmiesi vaate tai sisustustekstiili! Valmistamme uusia vaatteita, sisustustekstiilejä, laukkuja jne. tuunaten vanhoista vaatteista ja muista tekstiileistä. Voit valmistaa vaihtoehtoisesti myös vaatteen tai sisustustekstiilin omien suunnitelmiesi mukaisesti. Kurssin aikana perehdymme myös käsityön erikoistekniikoihin. Kurssin sisältö sovitaan oppilaiden kanssa yhdessä kurssin aikana.

TIETOTEKNIIKKA Kuvankäsittelystä multimedian kautta Internet-sivuihin Kurssilla opetellaan kuvankäsittelyä eri tarkoituksiin. Samalla työstetään omia kuvia, otetaan digitaalisia kuvia/videoita, joita käsitellään kuvankäsittelyohjelmalla sekä tehdään animaatioita jatkokäyttöä varten. Tehdään multimediaesitys, jossa hyödynnetään edellä käsiteltyjä kuvia. Näihin esityksiin liitetään animaatioita, lisätään ääntä ja liikkuvaa kuvaa esimerkiksi videolta. Multimediaesitykset voivat koskea omia harrastuksia, matkoja, retkiä. Ne voivat olla asiapitoisia esittelyjä tai täysin mielikuvitukseen perustuvia tarinoita Viimeisenä osana tutustutaan Internetin maailmaan pintaa syvemmältä ja siirretään multimediaesitys Internet-muotoon. Tehdään Internet-sivuja, kokeillaan sivujen koodaamista oman harrastuneisuuden mukaan. Lopuksi tutustutaan Kodu -peliohjelmointiin.


VALINNAISKURSSIT Mediakurssi (AI) Kurssilla perehdytään monipuolisesti viestintään ja eri medioihin. Harjoitellaan lehtijutun ja uutisen kirjoittamista ja pyritään tekemään yhteistyötä paikallisen median kanssa. Kurssilla kirjoitetaan juttuja esimerkiksi koulun tapahtumista ja taltioidaan kouluvuoden tapahtumia koulun kotisivuille ja mahdollisesti koulun lehteen. Kiinnostus kirjoittamiseen, videointiin tai valokuvaamiseen riittää!

Selviytymiskurssi – erä- ja luontotietoutta (BI) Kurssilla perehdytään metsästykseen, riistanhoitoon, kalastukseen, sieniin, marjoihin ja yrtteihin sekä moninaisiin erätaitoihin, joita tarvitaan luonnossa liikkumiseen ja selviämiseen esim. vaelluksella. Kurssi suoritetaan osin kerhoajalla (leiri).

Pulmapaja (MA) Kurssilla ratkaistaan erilaisia matemaattisia ongelmia toiminnallisesti esimerkiksi pelaamalla, rakentamalla, piirtämällä ja päättelemällä. Vierailukäyntejä tehdään mahdollisuuksien mukaan.

Animaatio (KU) Kurssin sisältönä erityisesti animaatiot, videofilmin teko ja valokuvaus. Lisäksi opitaan kuvantekemisen muita keskeisiä työtapoja ja menetelmiä.


Ääni- ja valotekniikan kurssi (MU) Kurssilla opiskellaan ääni- ja valotekniikkaa. Osallistujat voivat erikoistua joko miksaamiseen tai valosuunnitteluun. Oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat äänentoistoa ja valaistusta koulun juhlissa ja muissa tilaisuuksissa tarpeen mukaan. Kurssi ajoittuu sekä kahdeksannelle että yhdeksännelle luokalle.

Leivonta (KO) Kurssin tarkoituksena on kannustaa oppilasta leivontaharrastuksen pariin. Kurssilla tutustutaan leivonnan raaka-aineisiin, työvälineisiin ja -menetelmiin sekä leivotaan makeita ja suolaisia leivonnaisia arkeen ja juhlaan.


Tanssikurssi (LI) Tanssikurssilla tavoitteena on tutustua monipuolisesti eri tanssilajeihin ja havainnollistaa tanssitaiteen laajaa kenttää. Kurssilla pääsee myös tuottamaan omaan liikettä luovuuden kautta sekä suunnittelemaan omia pieniä koreografioita. Tarpeen ja innostuksen mukaan kurssilla voidaan valmistaa tanssiesitys koulun tilaisuuksiin tai juhliin.

Palloilukurssi (LI) Palloilukurssilla tavoitteena on syventää tietoja ja taitoja eri palloilulajeissa. Käymme läpi sekä sisä- että ulkopalloilulajeja. Pyrimme myös mahdollisuuksien mukaan tutustumaan uusiin palloilulajeihin. Tavoitteena on oppia palloilulajien yhteisiä tekijöitä ja samalla sosiaalisia taitoja joukkueessa toimiessa.

Teknisen työn paja (TN) Pajassa kokeillaan sekä uusia että perinteisiä teknisen työn menetelmiä. Kurssilla valmistetaan koriste- ja käyttötuotteita eri tilanteisiin.

Omat eväät (KO/TS/TE) Harjoitellaan selviämään omatoimisesti erilaisissa arjen taidoissa: sisustetaan ja siivotaan omaa huonetta/asuntoa, hoidetaan terveyttä sekä kokkaillaan terveellistä ja herkullista ruokaa.


Kansainvälisyys Kurssissa ollaan verkon välityksellä yhteydessä muihin eurooppalaisiin nuoriin. Kurssin aikana tehdään erilaisia töitä kyseiseen projektiin liittyen ja tutustutaan kumppaneiden töihin. Kurssilla myös isännöidään kouluun tulevia vieraita. Kurssilaiset osallistuvat vierailun suunnitteluun ja käytännön järjestelyihin.

Tukioppilaskurssi Tukioppilastoiminnan tavoitteena on lisätä hyviä toverisuhteita ja kouluviihtyvyyttä, ehkäistä koulukiusaamista, lisätä opettajien ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta sekä nuorten vaikuttamismahdollisuuksia kouluyhteisössä. Tukioppilaskurssi on osa tukioppilastoimintaa. Tukioppilastoimintaan oppilaat on valittu hakemusten perusteella jo 7.luokalla. 7.luokan kevätkaudella on tukioppilastoimintaan perehdyttävä koulutus. Toiminta jatkuu 8. ja 9.luokalla.


VALINNAISET OPINNOT Havukosken koulussa valinnaiset opinnot toteutetaan

VALINNAISAINEINA laajuus 76 tuntia (2 x 38tuntia) numeroarviointi

VALINNAISKURSSEINA laajuus 38 tuntia sanallinen arviointi (hyv채ksytty-hyl채tty)

Oppilas valitsee 7.lk

valinnaiskurssi 1. valinnaiskurssi 2.

38 tuntia 38 tuntia

8.lk

valinnaisaine 1. valinnaisaine 2. valinnaiskurssi 3.

76 tuntia 76 tuntia 38 tuntia

9.lk

valinnaisaine 3. valinnaisaine 4.

76 tuntia 76 tuntia

Valinnaisopas 8lk 13-14  
Valinnaisopas 8lk 13-14  

valinnaisopas 8lk 13-14

Advertisement