Page 1

Vi lIg er neg ør ej er esvi r ks omhedmer e s ynl i g ? Fi r mal øbet øjmedeg etl og oerenef f ek t i v mådeat mar k eds f ør eJ er esv i r k s omhedpå.J er esl og obl i v er s etafmang emennes k erif or bi ndel s emeddes t or e l øbii nd-ogudl and:DHL s t af et t en,Copenhag en Mar at hon,Ber l i nMar at honos v .Kaar edes i g nhars t or er f ar i ngmedf i r mat øj ,ogv it i l by der k onk ur r enc edy g t i g epr i s erpåf ør endemær k er .Vi t i l by derog s ås pec i al pr oduk t i onv eds t ør r eant al( f r a 500s t k . )Hv oriek s empel v i sk anf ål av ett øjis el v v al g t pant onef ar v erogmedt r y kt i ls ær l i g ts t ær k epr i s er . Kont ak tosg er nef oretuf or pl i g t endet i l bud,på l øbet øjt i lj er esf i r ma.

Gl ædert . o. m 1j ul i2010 Pr i s erereks l .momsogf r ag t

Løbe t øj t i l t i de n Vi k l æderdi go gdi tf i r mapåt i ll øb


Mar kedss k ar pes t epr i s

199205-AVTI ONTEEHERREOGDAME Denul t i mat i v ef unk t i onst s hi r tt lmændogk v i nder .Er g odt i lmang ef or merf ors por t .L av eti100%pol y es t er s omg i v erg odf ug t t r ans por t . Fåsif ar v er ne;L y sbl å,mar i ne,bl å,s or t ,hv i d,or ang e, r ødogg r øn. S r .XS XXL( Hv i dogs or tk anog s åf åsiXXXL ) t

P r i sv ed125s t k . P r i sv ed2650s t k . P r i sv ed51100s t k . P r i sv ed101300s t k . P r i sv ed301500s t k .

Kr .140, 95pr .s t k. Kr .132, 95pr .s t k. Kr .125, 50pr .s t k. Kr .116, 95pr .s t k. Kr .108, 95pr .s t k.

P r i s er neeri nk l .1f ar v ett r y k . Kl i c héomk os t ni ng er k r .350, -pr .f ar v e

193649ACTI VERUNS ETHERRE 193671ACTI VERUNS ETDAME Eter g onomi s kf or metl øbes ætil et v æg t s mat r i al e,s om eråndbar togv andaf v i s ende.Ek s t r a v ent i l at i ons panel erpåder et t es t eders amtg ode j us t er i ng s mul i g hederøg erdi nk omf or t .2l ommerog r ef l ek s det al j er . S t r .XS XXXL ,S XXL

P r i sv ed125s t k . P r i sv ed2650s t k . P r i sv ed51100s t k . P r i sv ed101300s t k . P r i sv ed301500s t k .

Kr .625, -pr .s t k. Kr .602, 95pr .s t k. Kr .581, 50pr .s t k. Kr .558, 95pr .s t k. Kr .536, 50pr .s t k.

P r i s er neeri nk l .1f ar v ett r y k . Kl i c héomk os t ni ng er k r .350, -pr .f ar v e

FI RMALØBETØJ

Kaar edes i g na/s Åder upv ej46 4700Næs t v ed Tl f .62618282 www. k aar edes i g n. dk 192381S HORTTI GHTHERRE193170S HORTTI GHTDAME Kor tt i g htmeds nør eit al j en.S t r et c hmat r i al ef or opt i malpas f or mogf unk t i on.90%P ol y es t er/10% S pandex Fåsif ar v er ne;S or t ,bl å,r ødogmar i ne. S r .XS XXL ,3444 t

P r i sv ed125s t k . P r i sv ed2650s t k . P r i sv ed51100s t k . P r i sv ed101300s t k . P r i sv ed301500s t k .

Kr .200, -pr .s t k. Kr .190, 50pr .s t k. Kr .181, 50pr .s t k. Kr .171, 50pr .s t k. Kr .161, 50pr .s t k.

P r i s er neeri nk l .1f ar v ett r y k . Kl i c héomk os t ni ng er k r .350, -pr .f ar v e

194145ACTI VERUNS HORTSHERRE 194173ACTI VERUNS HORTSDAME S uperbehag el i g el et v æg t ss hor tmedf unk t i onel Cool Maxl i nni ng . Fåsif ar v er ne;S or t ,bl åogg r å. S t r .XS XXL ,S XXL

P r i sv ed125s t k . P r i sv ed2650s t k . P r i sv ed51100s t k . P r i sv ed101300s t k . P r i sv ed301500s t k .

Kr .242, 50pr .s t k. Kr .231, 95pr .s t k. Kr .221, 95pr .s t k. Kr .209, 95pr .s t k. Kr .198, 95pr .s t k.

P r i s er neeri nk l .1f ar v ett r y k . Kl i c héomk os t ni ng er k r .350, -pr .f ar v e


07485RUNNI NGTEE 07484RUNNI NGTEEWOMAN Al l r oundl øbeogt r æni ng s t r øj e.Ef f ek t i v s v edt r as por t er endeoghur t i g t ør r ende.Hummel s k v al i t etf ork omf or togl æk r ek ont r as t er .L og oir ef l ex . Fåsif ar v er ne;S or t ,r ød,l i l l a,bl å,mar i neoghv i d. Her r eS t r .S XXXL DameS t r .XS XXL

P r i sv ed125s t k . P r i sv ed2650s t k . P r i sv ed51100s t k . P r i sv ed101300s t k . P r i sv ed301500s t k .

Kr .140, 95pr .s t k. Kr .132, 95pr .s t k. Kr .125, 50pr .s t k. Kr .116, 95pr .s t k. Kr .108, 95pr .s t k.

P r i s er neeri nk l .1f ar v ett r y k . Kl i c héomk os t ni ng er k r .350, -pr .f ar v e

80097RUNNI NGJACKET 80096RUNNI NGJACKETWOMAN L æk k erl øbej ak k ef r ahummeli100%ny l on. L øbej ak k enerv i ndr es i s t entogs amt i di gåndbarf orhuden. Far v e:s or togr ød. S t r .Her r eS XXXL S t r .DameXS XXL

P r i sv ed125s t k . P r i sv ed2650s t k . P r i sv ed51100s t k . P r i sv ed101300s t k . P r i sv ed301500s t k .

Kr .242, 50pr .s t k. Kr .231, 95pr .s t k. Kr .221, 50pr .s t k. Kr .209, 95pr .s t k. Kr .198, 95pr .s t k.

FI RMALØBETØJ

P r i s er neeri nk l .1f ar v ett r y k . Kl i c héomk os t ni ng er k r .350, -pr .f ar v e

Ka a r edes i g na / s Åder upv ej4 6 4 7 0 0Næs t v ed Tf l .6 2 6 18 2 8 2 www. k a a r edes i g n. dk 11028RUNNI NGTI GHT3/ 4 11027RUNNI NGTI GHT3/ 4WOMAN Højk omf or tmedef f ek t i vf ug t i g heds s t y r i ng .Hur t i g t ør ende ogmedhummelr ef l exl og opåf r ont enogr ef l expå bag benene.92%pol y es t er8%L y c r a. Far v e:s or t . Her r eS t r .S XXXL DameS t r .XS XXL

P r i sv ed125s t k . P r i sv ed2650s t k . P r i sv ed51100s t k . P r i sv ed101300s t k . P r i sv ed301500s t k .

Kr .174, 95pr .s t k. Kr .165, 95pr .s t k. Kr .157, 50pr .s t k. Kr .147, 95pr .s t k. Kr .138, 95pr .s t k.

P r i s er neeri nk l .1f ar v ett r y k . Kl i c héomk os t ni ng er k r .350, -pr .f ar v e

316422001RUNNI NGP ANTS 316412001RUNNI NGP ANTSWOMAN L øbebuk s t ermedf ok uspåk omf or togbev æg el i g hed. Vi ndt ætogåndbar tny l onmat r i al e.Ref l ek s pr i ntoghummel l og o. Far v e:s or t . S t r .Her r eS XXXL S t r .DameXS XXL

P r i sv ed125s t k . P r i sv ed2650s t k . P r i sv ed51100s t k . P r i sv ed101300s t k . P r i sv ed301500s t k .

Kr .200, -pr .s t k. Kr .190, 50pr .s t k. Kr .181, 50pr .s t k. Kr .171, 50pr .s t k. Kr .161, 50pr .s t k.

P r i s er neeri nk l .1f ar v ett r y k . Kl i c héomk os t ni ng er k r .350, -pr .f ar v e


14614BAS ECOOLTS HI RT 14614BAS ECOOLTS HI RTWOMAN

Kr .109, 95pr .s t k. Kr . 97, 95pr .s t k. Kr . 91, 50pr .s t k. Kr . 79, 75pr .s t k. Kr . 72, 95pr .s t k.

Enbl ødogbehag el i gl øbet eeineut r al tdes i g n.Eng odev ne t i latt r ans pot er ers v eden,ogenr i g t i gg odpas f or m.

P r i sv ed125s t k . P r i sv ed2650s t k . P r i sv ed51100s t k . P r i sv ed101300s t k . P r i sv ed301500s t k .

Her r eS t r .S XXL DameS t r .XS XL

P r i s er neeri nk l .1f ar v ett r y k . Kl i c héomk os t ni ng er k r .350, -pr .f ar v e

17196MI CRORACEJACKETUNI S EX L æk k erl øbej ak k ef r anewl i ne,f or ms y etmedhøj t åndbar hedmens t adi gs v edt r as por t er ende. S t r .DameXS XXL

P r i sv ed125s t k . P r i sv ed2650s t k . P r i sv ed51100s t k . P r i sv ed101300s t k . P r i sv ed301500s t k .

Kr .455, - pr .s t k. Kr .437, 95pr .s t k. Kr .421, 50pr .s t k. Kr .330, 50pr .s t k. Kr .311, 20pr .s t k.

P r i s er neeri nk l .1f ar v ett r y k . Kl i c héomk os t ni ng er k r .350, -pr .f ar v e

FI RMALØBETØJ

Ka a r edes i g na / s Åder upv ej4 6 4 7 0 0Næs t v ed Tf l .6 2 6 18 2 8 2 www. k a a r edes i g n. dk 14682BAS ES PRI NTERS 18680BAS ES PRI NTERSWOMAN Kor tNewl i net i g htmednøg l el ommemedl y nl ås ,per f ek t pas f or mogis v edt r ans por t er endek v al i t et . Far v e:S or t . Her r eS t r .S XXL DameS t r .XS XL

P r i sv ed125s t k . P r i sv ed2650s t k . P r i sv ed51100s t k . P r i sv ed101300s t k . P r i sv ed301500s t k .

Kr .242, 95pr .s t k. Kr .211, 95pr .s t k. Kr .201, 95pr .s t k. Kr .176, 95pr .s t k. Kr .171, 50pr .s t k.

P r i s er neeri nk l .1f ar v ett r y k . Kl i c héomk os t ni ng er k r .350, -pr .f ar v e

14404BAS EDRYCOMFORTKNEETI GHTSMEN 13404BAS EDRYCOMFORTKNEETI GHTS Godal l y earmodel .Di s s eharenr i g t i gf i npas f or m, t i g ht en t i l l aderov er s k uds v ar meatk ommei g ennemmat er i al et s por er ,s åmanhel et i denopr et hol derenf or nuf t i g t emper at ur . Far v e:s or t . S t r .Her r eS XXXL

P r i sv ed125s t k . P r i sv ed2650s t k . P r i sv ed51100s t k . P r i sv ed101300s t k . P r i sv ed301500s t k .

Kr .327, 97pr .s t k. Kr .286, 50pr .s t k. Kr .273, 95pr .s t k. Kr .161, 50pr .s t k. Kr .221, 50pr .s t k.

P r i s er neeri nk l .1f ar v ett r y k . Kl i c héomk os t ni ng er k r .350, -pr .f ar v e


3042PERFORMANCETS HI RTUNI S EX Funk t i onelt s hi r ti åndbar ,s v edt r ans por t er ende,l etog hur t i gt ør r endek v al i t et .100%mi c r opol y es t er . Fåsif ar v er ne;s or t ,ant r ac i t ,hv i d,s and,l i me,or ang e, r ød,l y sbl åogt ur k i s . S t r .XXS XXXL

P r i sv ed125s t k . P r i sv ed2650s t k . P r i sv ed51100s t k . P r i sv ed101300s t k . P r i sv ed301500s t k .

Kr .98, 50pr .s t k. Kr .91, 50pr .s t k. Kr .77, 50pr .s t k. Kr .65, 75pr .s t k. Kr .54, 95pr .s t k.

3080PERFORMANCEDAMETS HI RT Funk t i onelt s hi r ti åndbar ,s v edt r ans por t er ende,l etog hur t i gt ør r endek v al i t et .100%mi c r opol y es t er . Fåsif ar v er ne;S or t ,hv i d,r ød,l y sbl åogt ur k i s . S t r .XS XXXL

P r i s er neeri nk l .1f ar v ett r y k .Max .20x 30c m. Kl i c héomk os t ni ng er k r .350, -pr .f ar v e

P r i sv ed125s t k . P r i sv ed2650s t k . P r i sv ed51100s t k . P r i sv ed101300s t k . P r i sv ed301500s t k .

Kr .98, 50pr .s t k. Kr .91, 50pr .s t k. Kr .77, 50pr .s t k. Kr .65, 75pr .s t k. Kr .54, 95pr .s t k.

P r i s er neeri nk l .1f ar v ett r y k .Max .20x 30c m. Kl i c héomk os t ni ng er k r .350, -pr .f ar v e

FI RMALØBETØJ

EGENP ANTONEFARVE

Kaar edes i g na/s Åder upv ej46 4700Næs t v ed Tl f .62618282 5240PERFORMANCETI GHTKORT Funk t i onelk or tl øbet i g htis v edt r ans por t er ende,l etog hur t i gt ør r endek v al i t et .L i l l emønt l omme.92% pol y es t erj er s y8%el es t han. Far v e:S or t S t r .XS XXXL

P r i sv ed125s t k . P r i sv ed2650s t k . P r i sv ed51100s t k . P r i sv ed101300s t k . P r i sv ed301500s t k .

Kr .115, 50pr .s t k. Kr .111, 50pr .s t k. Kr . 93, 50pr .s t k. Kr . 81, 50pr .s t k. Kr . 69, 95pr .s t k.

P r i s er neeri nk l .1f ar v ett r y k . Kl i c héomk os t ni ng er k r .350, -pr .f ar v e

www. k aar edes i g n. dk S PECI ALPRODUKTI ON Ov er hol dj er esdes i g nmanualogk ørs t i l enud,v edatf å l av etj er eshel tuni k k ef i r mat r øj eij er espant onef ar v e. L ev er i ng s t i d:12ug eref t erg odk endtk or r ek t ur . Ri ngogf åett i l bud. Vedmi n.300s t k .

Løbekampagne2010  
Løbekampagne2010  

Kontakt os gerne for et uforpligtende tilbud, påløbetøj til jeres firma.