Page 1


D O W N L O A D I N G ...


ABOUT

NAPHI SA KAMONKUSONMAN DATEOFBI RTH;2 5 . 1 0. 1 994

I NTERETED I N EMBRI ODERY/F ASHI ON/ PHOT OGRAPHY

EDUCATI ON 2 006-2 01 2 ;SATRI WI THAY ASHCOOL 2 01 3 -2 01 7 ;KI NGMONGKUT' S I NSTI TUTEOFTECHNOL OGY LADKRABANG I NDUSTRAI LDESI GN.TEXTI LEDESI GN

LANGUAGE CONTRACT 7 8/ 4SOISUANLUANG THAI ENGLI SH W UTTHAKATROADBANGKOR 01 5 0. SKI LL CHOM THONGBANGKOK1 + 6681 5 5 3 81 5 9 CN. MONDAY@GMAI L. COM


TEXTILE THESIS

BETTELR HANDWOVEN PRODUCT MADEFROM BETELNUTFI BERS


TIE DYE DESIGN

I DNI SHI BORI TECHNI QUE


PAINTING DESIGN

NDBEL P AI NTI NGBAG


EMBROIDARY DESIGN


PATTERN DESIGN

KARTT A SCREENPRI NT SCARF


SWAT CH COL OR


PATTERN DESIGN

MAPPI NG YOURLI NE SCREENPRI NT COLLECTI ON


COL ORWAY


HOME TEXTILE

VCYOUNGDESI GNER CONTESTI I I


KNITTING DESIGN

TEXTI LEOF THEI NDI GENOUS PEOPLEOF PHI LI PPI NES


08

WEAVING DESIGN


FONT DESIGN


SYMBOL DESIGN


LOGO DESIGN


POSTER DESIGN


BROCHURE & INFOGRAPHIC


GL OW GRAPHI C ON PRODUCT


SHI KA J EW ELRYHANGER


JEWELRY DESIGN

ALL Y BRASS J EW ELRY COLLECTI ON


CERAMIC DESIGN

CONFETTI THROW I NGCERAMI CS CANI STERCOLLECTI ON


BI SCUI TCANI STER/COFFEECANI STER/ TEACANI STER/SUGARCANI STER/ VI NEGARCANI STER/OI LCANI STER


C E RAMI C & METAL DESIGN

GREN FL OW ERPOT HANGER


PRODUCT DESIGN


SELF REPRODUCT DESI GN PROJ ECT NAPHI SA KAMONKUSONMAN SUMONTHA VI P ACHON


PRODUCT DESIGN

W HAT CAN ISEE T OYFOR DEAFKI DS NAPHI SA KAMONKUSONMA SUMONTHA VI P ACHON BOONJ I RA TUNHASENG


OTHER PROJECT

WORKSHOP MAKEAL OVEL YPI ECEFROM RI BBON

CUST OMER RELATI ON

่ ่ ื อ ส ร า ้ ง ค ว า ม ส ม ั พ น ั ธ ์ แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ท ี ด ใ ี ห แ ้ ก ล ่ ก ู ค า ้ เ พ ่ ้ ป ร ะ ช า ส ม ั พ น ั ธ แ ์ ล ะ แ ส ด ง ถ ง ึ ศ ก ั ย ภ า พ ข อ ง ร บ ิ บ ิ น ท ท ี า ง แ บ ร น ด ม ์ อ ี ย ่ ู ้ ่ ร ว ม ท ง ั เ พ ม ิ โ อ ก า ส ใ น ก า ร เ ก บ ็ ข อ ้ ม ล ู ค ว า ม ต อ ้ ง ก า ร ้ แ น ว ค ว า ม ค ด ิ พ ื น ฐ า นแ ล ะ พ ฤ ต ก ิ ร ร ม จ า ก ล ก ู ค า ้ โ ด ย ต ร ง

FORMOMOT ARA @MEW HI LLMARKET

NAPHI SA KAMONKUSONMAN NI CHANAN PRAP AVI SUTI PI T CHAY A T ANGWORACHET


่ กิ จกรรมเ พื อสั งคม ร้ อยดวงใ จอา ลั ยพ่ อหลวง

่ แ ส ด ง ใ ห เ ้ ห น ็ ถ ง ึ ศ ก ั ย ภ า พแ ล ะ ร ป ู แ บ บ ท แ ี ป ล ก ใ ห ม ใ น ก า ร น ำ เ ส น อ เ พ อ ่ ื ด ง ึ ด ด ู ค ว า ม ส น ใ จ ข อ ง ผ ค ้ ู น ท เ ่ ี ด น ิ ผ า ่ น บ ร เ ิ ว ณบ ธ ู จ ด ั แ ส ด ง ส น ิ ค า ้ ้ ร ว ม ท ง ั ส ง ่ เ ส ร ม ิ ภ า พ ล ก ั ษ ณ์ ข อ ง ท า ง แ บ ร น ด ์ ใ น ร ป ู แ บ บ ก จ ิ จ ก า ร ท า ง ส ง ั ค ม

กิ จกรรมทา งSOCI ALME DI A แชะแชร์ ไ ลค์ รั บของสมนา คุ ณ

่ ใ ห ล ้ ก ู ค าห ้ ร อ ื ค น ท ี เ ่ ด น ิ ผ า ่ น ไ ด เ ้ ข า ้ ร ว ่ ม ก จ ิ ก ร ร ม ผ ่ า น ท า ง ส อ โ ซ เ ช ย ี ล ื โ ด ย ใ ช ก ้ จ ิ ก ร ร ม ท ท ่ ี ำ ไ ด ง ้ า ่ ยแ ล ะ เ น น ้ ใ ห เ ้ ก ด ิ ก า ร แ ช ร ์ แ ล ะ ส ง ่ ต อ ่ ่ เ พ อ ื ใ ห เ ้ ก ด ิ ก า ร ร บ ั ร ต ้ ู อ ่ ๆ ก นข ั ย า ย ฐ า น ล ก ู ค าแ ้ ล ะ ก า ร ส ื อ ่ ส า ร ก บ ั ผ บ ้ ู ร โ ิ ภ ค


THAI PRODUCT DESIGN

LUTCH CLUT CHBAG


ILLUSTRATION


PHOTOGRAPHY


THANK YOU.


Portfolio  
Portfolio  
Advertisement