Page 1

TRIDESET GODINA PROFESIONALNOG VATROGASTVA U ĐURĐEVCU Prvi zaĉeci profesionalnog vatrogastva u općini ĐurĊevac seţu u daleku 1973. godinu, kad se u okviru Vatrogasnog društva općine ĐurĊevac upošljava radnik zaduţen za odrţavanje vozila i opreme, te servis vatrogasnih aparata. Do 1977. godine taj se broj povećao na šest radnika i to su bili sljedeći radnici: 1.Josip Ĉorba, serviser, 2.Nada Maronić, administrator, 3.Ivan Bot, vozaĉ, 4.Valent Janĉijev, vozaĉ, 5.Đuro Kelić, vozaĉ, 6.Ivan Fucak, raĉunovoĊa. Godine 1977. dio tih radnika prelazi u Dobrovoljno vatrogasno društvo ĐurĊevac i ĉini profesionalnu jezgru tog društva koja popunjavanjem do kolovoza 1980. godine broji 12 vatrogasaca i to: 1.Valent Janĉijev, 7. Đuro Kelić, 2.Ivan Fucak, 8.Ivan Hapavel, 3.Đuro Jaković, 9. Luka Jakupĉić, 4.Petar Kelić, 10. Marijana Mandić, 5.Petar Markovica, 11. Mladen Megec, 6.Franjo Posavec, 12. Ivan Nikša. Odlukom Skupštine općine ĐurĊevac, a na traţenje INE-Naftaplin i Jadranskog naftovoda (tada Jugoslavenski naftovod) 1.9. 1980. godine osnovan je Centar za zaštitu od poţara općine ĐurĊevac ili skraćeno Centar. Isti preuzima profesionalne vatrogasce Dobrovoljnog vatrogasnog društva ĐurĊevac i nekolicinu novih. TakoĊer, Odlukom 1


Skupštine općine ĐurĊevac za naĉelnika Vatrogasnog centra imenovan je gospodin Zvonko Perica, direktor Poljoprivredne zadruge ĐurĊevac i dugogodišnji ĉlan DVD-a ĐurĊevac, koji vrlo uspješno vodi Centar u njegovom najburnijem razdoblju, pa sve do odlaska u mirovinu 1990. godine.

Zvonko Perica, naĉelnik Centra 1980.-1990. Vatrogasni centar osnovan je zbog osiguranja i servisiranja bušotina na plinskim poljima Molve, Kalinovac i Stari Gradac, kao i protupoţarnog osiguranja Centralne plinske stanice I, II i III (CPS I, II i III), te trase i Terminala Jadranskog naftovoda, cjelokupne industrije i puĉanstva općine ĐurĊevac, koja je tada pokrivala podruĉje s 42 naselja i oko 36 000 stanovnika. Pored Općine koja je bila formalni osnivaĉ, suosnivaĉi i sredstva za normalan rad Vatrogasnog centra osigurali su putem Ugovora još INA-Naftaplin Zagreb i Jadranski naftovod. Poĉetkom 80-tih godina iznos tih sredstava pokrivao je oko 80 % potrebnih sredstava za rad, dok je poĉetkom 90-tih i sve do ukidanja Centra iznos tih sredstava bio smanjen na svega 20-30 % potrebnih sredstava godišnje, ovisno o inflaciji. Preostali dio sredstava Centar je namicao pruţanjem usluga Naftaplinu, puĉanstvu i ostalim gospodarskim subjektima na našem podruĉju. Iznos tih sredstava popriliĉno je visok s obzirom da je Vatrogasnom centru za normalan rad bilo potrebno oko 300.000 DEM godišnje, bez investicija. Ovdje moramo reći da je, usprkos teškoćama u financiranju redovite djelatnosti, Centar još uspio tijekom tih 15-ak godina dijelom iz vlastitih sredstava i sredstava ondašnjeg SIZ-a za zaštitu od poţara, Dobrovoljnog vatrogasnog društva, nabaviti impozantnu opremu i tehniku, što se vidi iz priloţene tabele vozila. TakoĊer bi ovdje još trebalo spomenuti pored osnovne djelatnosti gašenja poţara i ostale djelatnosti Centra, koje se najbolje vide iz priloţenih tabela poţara i vlastite djelatnosti. 2


BROJ INTERVENCIJA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ĐURĐEVAC ZA RAZDOBLJE 1990. - 2009. GODINE GODINA BROJ INTERVENCIJA GODINA BROJ INTERVENCIJA

1990. 1991.

1992.

1993. 1994.

1995.

1996.

1997.

1998.

1999.

42 63 2000. 2001.

71 2002.

69 2003.

53 2004.

63 2005.

78 2006.

81 2007.

108 2008.

104 2009.

349

306

407

364

259

277

333

238

93

241

VLASTITA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ĐURĐEVAC ZA RAZDOBLJE 1990.-2009. GODINA

GODINA Servis vatrogasnih aparata-kom Vatrogasno osiguranje-sati PrijeĊeno kilometaravozila GODINA Servis vatrogasnih aparata-kom Vatrogasno osiguranje-sati PrijeĊeno kilometaravozila

1990.

1991.

1992.

1993.

1994.

1995.

1996.

1997.

1998.

1999.

2000.

3988

3670

3160

2607

1417

1052

1933

1611

1431

1287

1574

60199

66382

57301

64701

35482

19966

13433

4305

1206

448

3230

121430

112463

123564

119367

128563

101642

99867

99643

86483

63211

48274

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

1758

2490

2088

2037

2103

2351

2106

2306

1742

11652

14244

21933

30260

30834

22806

9897

14624

18035

52648

69826

78941

101182

89063

98858

76630

76461

64887

Da bismo mogli obavljati vatrogasnu djelatnost i dodatne poslove na vatrogasnim osiguranjima za potrebe INE-Naftaplina i JANAF-a, Postrojba se stalno morala opremati najsuvremenijim vozilima i opremom. U donjoj tabeli su popisi svih vozila koja su bila na upotrebi u Postrojbi.

3


POPIS VOZILA KOJA SU BILA NA UPOTREBI U POSTROJBI Red broj

Vrsta vozila

Marka i tip

Godina Proizvod.

1.

Navalno vozilo

TAM 4500

1963.

2.

Kombi vozilo

IMV 1600

1971.

3.

Navalno vozilo, Hidrauliĉna zglobna platforma

TAM 5500

1975.

4.

Kombi vozilo

IMV 1600

1977.

DVD ĐurĊevac

5.

Autocisterna

ĈEPEL

1979.

DVD ĐurĊevac

Rashodovano 1988. g.

6.

Autoljestva

TAM T 60

1979.

DVD ĐurĊevac

Prodano 2002g.

7.

Zapovjedno vozilo

RENAULT 18 TL

1981.

JVP ĐurĊevac

Rashodovano 1994. g.

8.

Kombi sanduĉar

ZASTAVA 850

1982.

JVP ĐurĊevac

Rashodovano 1993. g..

9.

Autocisterna

FAP 1314

1983.

7000

JVP ĐurĊevac

Darovano Knin 2001g.

10.

Kombinirano vozilo

FAP 1616 BO

1983.

4000

JVP ĐurĊevac

Darovano DVD-u Lovas

11.

Kombi bus, 18+1

TAM 75 A6

1983.

DVD ĐurĊevac

12.

Kombi sanduĉar

TAM 80 T5

1984.

JVP ĐurĊevac

Darovano Udruzi sportova 2002g. Darovano vatrogascima B.Manastira

13.

Osobni automobil

ZASTAVA 101

1985.

DVD ĐurĊevac

Rashodovano 1994g.

14.

Navalno vozilo

FAP 1620

1985.

DVD ĐurĊevac

Prodano Tordinci 2002g.

JVP ĐurĊevac

Darovano O.Š. ĐurĊevac 2002g.

JVP ĐurĊevac JVP ĐurĊevac

Prodano VZO-u Novo Virje Rashod 2000g. Darovano DVD-u Ferdinandovac Darovano DVD-u Zlatar Prodano 2010.g.

15.

Kombi bus

RANAULT TRAFFIC

16.

Kombinirano vozilo

FAP 1620 BS

1986.

17.

Kombi bus, 8+1

TAM 80A6

1988.

18.

Kombinirano vozilo

FAP 1620

19.

Navalno vozilo

20.

Zapovjedno vozilo

Kapacitet voda l

pjenilo l

2200

160

prah kg

Vlasnik

Primjedba

DVD ĐurĊevac

Rashodovano 1990. g. Vozilo Rashodovano 1988. g. Skinuta cisterna i izvršeno 1991. g. preureĊenje u hidraul. plat.17 m Vozilo opremljeno za tehniĉke intervencije

DVD ĐurĊevac

2200

4000

200

150

7000

500

1988.

7000

500

FAP 2026 BS/AV

1992.

8300

800

GOLF CL

1994.

4

DVD ĐurĊevac

160

1000

JVP ĐurĊevac JVP ĐurĊevac DVD ĐurĊevac


21.

Zapovjedno vozilo

FORD ESCORT

1990.

22.

Tehniĉko vozilo

MAN

1987.

23.

Kombi, 1+8

Citroen 2,8 HDI

2002.

DVD ĐurĊevac JVP ĐurĊevac JVP ĐurĊevac

Slika vozila koja su bila u upotrebi 1995.g.

Slika vozila koja su u upotrbi 2010.g.

5

Darovano vatrogascima B. Manastira Darovano DVD-u Ţupanja Prodano VZO-u Novo Virje


POPIS VOZILA KOJA SE NALAZE TRENUTNO U UPOTREBI

Kapacitet Red broj

Vrsta vozila

1.

Zapovjedno vozilo

2.

Navalno vozilo

Marka i tip Hyundai Tucson Mercedes-Benz Atego 2 1528AF

Godina proizvod.

voda l

pjenilo l

prah kg

2010.

Vlasnik

Primjedba

JVP ĐurĊevac

Vlastita sredstva

2007.

3500

400

MUP

Vozilo iz Programa Vlade R.H.

Nadograd nja 2002g. Podvozje 1998g.

4600

500

JVP ĐurĊevac

Vlastita sredstva

7500

500

JVP ĐurĊevac

Vlastita sredstva

Vlastita sredstva

3.

Navalno vozilo

Mercedes-Benz 1124

4.

Autocisterna

Mercedes-Benz Actros 1836

2005

5.

Hidrauliĉna zglobna platforma

Mercedes-Benz 1124

Nadograd nja 2002g. Podvozje 1998g.

JVP ĐurĊevac

6.

Tehniĉko vozilo

Mercedes-Benz Atego2 1328AF

2006.

MUP

Mercedes-Benz Axor 1828 AK

2008.

Mercedes-Benz Atego2 1328AF

2009

Mercedes-Benz U-500

2004.

2700

TAM 150

1986.

1800

7.

8.

9.

10.

Posebno vatrogasno vozilokombinirano Vozilo za akcidente s opasnim tvarima Posebno vatrogasno vozilo za gašenje šumskih poţara Posebno vatrogasno vozilo za gašenje šumskih poţara

11.

Osobni automobil

Citroen Picasso

2002.

12.

Kombi 1+7

Volkswagen

1987.

13.

Kombi 1+8

Citroen Jumper 2,2 HDI

2010.

14.

Kombi poluteretni

Citroen Jumper 35L 2,8 HDI

4000

400

500+ 90 kg CO2

MUP

MUP

300

JVP ĐurĊevac

DVD ĐurĊevac JVP ĐurĊevac JVP ĐurĊevac JVP ĐurĊevac JVP ĐurĊevac

2002.

6

Vozilo iz Programa Vlade R.H. Vozilo iz Programa Vlade R.H. Vozilo iz Programa Vlade R.H. Vozilo iz Programa Vlade R.H. Vlastita sredstva

Vlastita sredstva Vlastita sredstva


Povijesni razvoj Postrojbe najlakše je pratiti i opisati kroz nekoliko karakteristiĉnih razdoblja razvoja od kojih su najznaĉajnija: 

razdoblje 1980. -1990. godine

gradnja Centra 1989. -1994.godine

razdoblje 1990. -1994. godine

razdoblje 1995. -2000.godine

razdoblje 2000. -2010.godine

Razdoblje 1980. -1990. godine Karakteristika ovog perioda je da se intenzivno radilo na osiguranjima za potrebe Naftaplina na naftnim i plinskim poljima od MeĊimurja do Slavonije, a najvećim dijelom na poljima Podravine. ZaraĊenim novcem nabavljala su se nova vozila i zamjenjivala stara, tako da je u tom periodu nabavljeno 12 vozila, što novih i dio polovnih.

Navalno vozilo TAM 5500, 1974. g.

7


RADNICI PROFESIONALNE POSTROJBE U RAZDOBLJU

1980. – 2010. GODINA Red. broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ime i prezime Zvonko Perica Valent Janĉijev Đuro Kelić Ivan Fucak Ivan Hapavel Đuro Jaković Luka Jakupĉić Petar Kelić

Radno mjesto naĉelnik Centra zapovjednik PVJ vatrogasac vozaĉ administrator vatrogasac vozaĉ vatrogasac vozaĉ vatrogasac vatrogasac vozaĉ

Došao godine 1980. 1980. 1980. 1980. 1980. 1980. 1980. 1980.

Otišao godine 1990. 2005. 1999. 1980. 1980. 1989. 2001. -

Danas

9.

Marijana Mandić

administrator

1980.

-

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Petar Markovica Mladen Megec Franjo Posavec Ivan Nikša Franjo Grgaĉić Slavica MaĊerić Josip Ĉorba Petar Petriĉec Josip Pavunić

1980. 1980. 1980. 1980. 1980. 1980. 1981. 1981. 1981.

2005. 1992. 1993. 1987. 1986. 1997. 1986.

19.

Stjepan Šprajc

1981.

1991.

mirovina

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Đuro Petrović Đuro Zvonar Ivan Sokaĉ Slavko Rajić Boško Mikulić Vladimir Muše Ivan Peršinović Mato Kovaĉić Vlado Hodalić Ivan Hrţenjak Mirjana Štefinec Ivan ReĊep Josip Miholek Marijan Lukić Đuro ReĊep Andrija Puhaĉ Mirko Mesarov Marija Litvić Ivan Tomašek

vatrogasac vozaĉ vatrogasac vatrogasac vatrogasac vatrogasac ĉistaćica vatrogasac vatrogasac vatrogasac vatrog.automehaniĉar vatrogasac vozaĉ vatrogasac vozaĉ vatrogasac vatrogasac vozaĉ vatrogasac vatrogasac vatrogasac vatrogasac vozaĉ vatrogasac vatrogasac administrator vatrogasac vatrogasac vatrogasac vozaĉ vatrogasac vozaĉ vatrogasac vatrogasac vozaĉ ĉistaĉica vatrogasac vozaĉ

mirovina prestanak ugovora o radu mirovina sporazumni raskid sporazumni raskid sporazumni raskid mirovina vatrogasac-vozaĉ vatrog.-knjigovoĊablagajnik prestanak ugovora o radu voditelj smjene mirovina voditelj grupe sporazumni raskid sporazumni raskid mirovina mirovina mirovina

1981. 1981. 1981. 1981. 1981. 1981. 1981. 1981. 1981. 1981. 1981. 1981. 1983. 1984. 1984. 1985. 1985. 1986. 1989.

2010. 1991. 1982. 1994. 1986. 2005. 1993. 1997. 1991. -

39.

Draţen Jakupĉić

vatrogasac vozaĉ

1989.

-

40. 41. 42. 43. 44. 45.

Marijan Roštan Marijan Kicivoj Nada Sabol Davor Martinĉić ĐurĊica Juraĉić Vjekoslav Đurišević

vatrogasac vozaĉ naĉelnik Centra ĉistaĉica vatrogasac vozaĉ ĉistaćica vatrogasac vozaĉ

1989. 1990. 1991. 1992. 1992. 1993.

1998. 1995. -

vatrogasac vozaĉ mirovina voditelj smjene vatrogasac-vozaĉ voditelj smjene mirovina sporazumni raskid mirovina mirovina prestanak ugovora o radu sporazumni raskid vatrogasac-vozaĉ vatrogasac-vozaĉ prestanak ugovora o radu voditelj grupe vatr. za tehniku i prevent. vodit. vatrog. gr. u Virju sporazumni raskid zamjenik zapovjednika vatrog. serviser vatr. aparata prestanak ugovora o radu zapovjednik Postrojbe spremaĉica vatrogasac-vozaĉ sporazumni raskid voditelj grupe

8


46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

Ţeljko Turbelija Vladimir Hrţenjak Draţen Štefanić Branko Goriĉki Ţeljko Zalar Tomislav Šiptar Igor Bukovĉan Draţen Vugrinec Milek Tomašek Tomislav Karšić Matija Markešić Mladen Jakopović Damir Nikša Ivan Mikulić Mirko Veĉerić Branko Dautanec

vatrogasac vozaĉ vatrogasac vozaĉ vatrogasac vozaĉ vatrogasac vozaĉ vatrogasac vozaĉ vatrogasac vozaĉ vatrogasac vozaĉ vatrogasac vozaĉ vatrogasac vozaĉ vatrogasac vozaĉ vatrogasac vozaĉ vatrogasac vozaĉ vatrogasac vozaĉ vatrogasac vozaĉ vatrogasac vozaĉ vatrogasac vozaĉ

1994. 1994. 1994. 1995. 1998. 2005. 2005. 2003. 2003. 2008. 2003. 2010. 2008. 2010. 2009. 2010.

2005. 2007. -

voditelj smjene vodit. vatrog. gr. u Virju voditelj grupe vatrogasac-vozaĉ vodit. vatrog. gr. u Virju sporazumni raskid sporazumni raskid voditelj grupe voditelj grupe voditelj grupe voditelj grupe vatrogasac-vozaĉ vatrogasac-vozaĉ vatrogasac-vozaĉ vatrogasac-vozaĉ vatrogasac-vozaĉ

Gradnja vatrogasnog centra 1989. - 1994. godine Nabavkom novih vozila i intenzivnim opremanjem Vatrogasnog centra sredinom 80-ih godina uvidjelo se da je prostor u ulici Kralja Tomislava 2. pretijesan za narasle potrebe vatrogasne sluţbe, kako dobrovoljne, tako i profesionalne. Tako se već 1986. godine izraĊuju projekti za gradnju novog Vatrogasnog centra u dvije faze, pa Općina kupuje zemljište u industrijskoj zoni ĐurĊevca.

Zgrada starog Vatrogasnog centra Kralja Tomislava 2. Tijekom 1988. godine poĉinje se s radovima na l. fazi, odnosno garaţama i dijelu infrastrukture, da bi l. faza zajedno s aneksom bila dovršena krajem 1989. godine. S radovima se stalo u potpunosti tijekom 1990. godine i dijelom 1991. godine zbog slobodnih i demokratskih izbora u Republici Hrvatskoj, kao i odlaska tadašnjeg naĉelnika Centra, gospodina Zvonka Perice, u zasluţenu mirovinu tijekom rujna 1990. godine. 9


Naĉelnik Centra i zapovjednik Postrojbe 1990.-2000. Marijan Kicivoj Za novog naĉelnika Skupština općine imenuje 8. listopada 1990. godine inţ. Marijana Kicivoja, rukovoditelja Sluţbe sigurnosti u Radnoj organizaciji Bilokalnik ĐurĊevac, koji odmah u proljeće 1991. godine poĉinje s pripremama za nastavak gradnje II. faze Centra, ishoĊenjem nove graĊevinske dozvole, izmjenom projekta II. faze i osiguravanjem sredstava za gradnju. Zbog ratnih okolnosti radovi su znatno usporeni, tako da se tijekom 1991. godine zgrada stavlja pod krov, a tijekom 1992.- 1993. uspijevaju se ugraditi instalacije i oţbukati iznutra. Radovi se intenziviraju krajem 1993. godine i objekt se završava tijekom ljeta 1994. godine, kamo se Postrojba useljava 15. rujna, a sveĉano otvorenje i posvećenje objekta bilo je 18. studenoga 1994. godine.

10


Zgrada novog Vatrogasnog centra 1995. godine, Stjepana Radića 189 b.

Financijska konstrukcija Centra za zaštitu od poţara: FAZA I. FAZA GARAŢNI DIO

IZNOS SREDSTAVA

IZVOR SREDSTAVA

554 000 DEM

UKUPNO I. FAZA II. FAZA

554 000 DEM 494 688 DEM

DIO INSTALACIJSKIH RADOVA ZAVRŠNI RADOVI

370 851 DEM

UKUPNO II. FAZA UKUPNO I. i II. FAZA

865 539 DEM 1 419 539 DEM

SIZ ZAŠTITE OD POŢARA 111 300 DEM CROATIA OSIGURANJE ĐURĐEVAC 67 000 DEM SIZ ZA GOSPODARSKI RAZVOJ OPĆINE 375 700 DEM 554 000 DEM CROATIA OSIGURANJE ZAGREB 130 336 DEM PRORAĈUN OPĆINE 83 912 DEM FOND ZA GOSPODARSKI RAZVOJ OPĆINE 75 370 DEM VLASTITA SREDSTVA CENTRA 205 070 DEM NOVOSTVORENA OPĆINA ĐURĐEVAC 370 851 DEM 865 539 DEM 1 419 539 DEM

Za gradnju zgrade novog Centra na današnjoj lokaciji htjeli bismo izraziti zahvalnost svima koji su na bilo koji naĉin doprinijeli izgradnji, kao i cjelokupnom razvoju vatrogastva. Zahvaljujemo ljudima koji su sudjelovali u izgradnji I. faze Centra na ĉelu s tadašnjim naĉelnikom Centra gosp. Zvonkom Pericom i predsjednikom 11


Izvršnog vijeća gosp. Lukom Šabarićem. Posebnu zahvalnost zasluţuju predsjednici Skupštine općine i Izvršnog vijeća gospoda Ivan Hodalić i Ivan Ĉurić, koji su u teškim vremenima 1991.godine donijeli odluku o nastavku gradnje II. faze i osigurali znatan dio sredstava za gradnju, kao i njihovi nasljednici, gospoda Mirko Peršinović, Tomislav Janĉi i Vlado Lešĉan, koji su odobrili i osigurali sredstva za dovršetak gradnje i stavljanje objekta u funkciju. Svakako ne smijemo zaboraviti naše velike donatore koji su nam na razne naĉine pomogli u gradnji. Tu prvenstveno mislimo i zahvaljujemo INA industriji nafteNaftaplin Zagreb, Radilište Molve - ĐurĊevac, i njenom upravitelju, dipl. inţ. Mirku Lukiću i Branku Pintariću, kao i pogonu Remont, Radilište VI ĐurĊevac, s upraviteljima Mladenom Došenom i Alanom Mašinom. TakoĊer zahvaljujemo poduzeću "Prostor" koje je projektiralo i vršilo nadzor prilikom gradnje na ĉelu s direktorom gospodinom Marijanom Carekom, kao i glavnom izvoĊaĉu radova, poduzeću Segrad d.d. ĐurĊevac, na ĉelu s direktorom Slavkom Graĉanom i njegovim suradnicima, inţenjerima Zdravku Đipalu, Nataliji Kovaĉev i Draţenu Mesiću.

Razdoblje 1990. – 1994.godine Ovaj period rada Centra moţemo okarakterizirati kao jedan od najintenzivnijih razdoblja u njegovoj povijesti. Pored gradnje nove zgrade Centra koju smo opisali u prethodnom poglavlju, u ovom razdoblju vršili smo konstantno osiguranja Naftaplinskih postrojenja na našem podruĉju, koja su bila od vitalnog znaĉaja za opskrbljenost energijom RH u tom periodu.

Ekipa na deţurstvu „Etan“ Ivanić Grad 1995. Slijeva: Ivan Tomašek i Ţeljko Turbelija

Paralelno s vatrogasnim osiguranjem svih radova na plinsko kondenzatnim bušotinama Okruga Podravina vršili smo i osiguranje s po ĉetiri do šest vatrogasaca na postrojenju "Etan" Ivanić Grad s vozilom neprekidno od 10. 1.1983. do 1.4.1997. 12


godine. Upravo je ovo deţurstvo u kriznim trenucima rada Centra omogućavalo njegov opstanak i stabilan razvoj. Pribliţavanjem rata i našem podruĉju, tijekom ljeta 1991.godine prišlo se aktiviranju i uvjeţbavanju ĉlanova DVD-a ĐurĊevac u okviru Civilne zaštite, ĉiji ĉlanovi su prisustvovali vjeţbama i bili pridodani PVP. U kriznim situacijama po zapovjedi Kriznog stoţera postrojba DVD-a je aktivirana u dva navrata u ukupnom trajanju po 20 dana. Ĉlanovi postrojbe rasporeĊeni su u dvije smjene, tako da su u svakoj smjeni deţurala 3 profesionalca i 3 ĉlana DVD-a. Prilikom zauzimanja "karaule" Ferdinandovac, postrojba je pozvana da ugasi poţar, ali s obzirom da je bila u plamenu prostorija u kojoj je bilo streljivo i ubojna sredstva, u dogovoru i po preporuci zapovjedništva Policije, nismo gasili zbog sigurnosti ljudi. Kod ratnih operacija voĊenih u Bjelovaru na zamolbu Centra Bjelovar, postrojba je s 3 vozila i 12 vatrogasaca iz Centra i 1 vozilom i 3 vatrogasca iz DVD-a Virje, ĉekala u Rakitnici na dozvolu za ulazak u grad. S obzirom da su borbe trajale do 19 sati, kada je većina izazvanih poţara oko vojarne jenjavala, a zbog borbi nisu intervenirali do 19 sati ni Bjelovarĉani, postrojba se po zapovjedi iz Bjelovara u 17,30 sati povukla u Centar. Za ovu akciju imali smo odobrenje predsjednika Kriznog stoţera.

Zapovjedništvo Zajednice općina Bjelovar u obilasku Barutane 3.10.1991.g. Slijeva: Vozaĉ VSH, Marijan Kicivoj, Pero Djetelić, Krunoslav Vitelj, Slavko Marijanović ratni zapovjednik VSH. Sjede: Stjepan Grula, Darko Lovrić, Ivica Matosović i Milan Majetić

Centar je tijekom ljeta izvršio dislokaciju jednog dijela tehnike na drugu lokaciju, dok je ljudstvo i tehnika namijenjena za prve i brze intervencije ostala u Centru. Dolaskom jeseni poĉela su i uĉestala nadlijetanja neprijateljskoh aviona Naftaplinskih postrojenja na našem podruĉju, koja su bila od vitalnog interesa za opskrbu energijom Republike Hrvatske. Prilikom svake zraĉne uzbune, kojih je bilo ukupno 116, svi vatrogasci su dolazili u Centar i sklanjali se u naše sklonište, tako da smo kod svake uzbune u Centru imali na raspolaganju od 10 do 16 ljudi, ovisno gdje se koji vatrogasac zatekao u trenutku uzbune. Ovakav naĉin organizacije omogućio nam je da bismo u sluĉaju većih razaranja mogli intervenirati na tri razliĉita poţara istovremeno i da još uvijek imamo jedno vozilo i ekipu u rezervi. Na ovaj naĉin su operativni radnici Centra dali 1156 slobodnih sati, bez nadoknade ili svaki radnik oko 9 dana.

13


U tom vremenskom razdoblju bila je i vrlo aktivna Koordinacija za suradnju s INA-Naftaplinom, koju su saĉinjavali Centri za zaštitu od poţara i DVD-a, koja su potpisivala godišnji Ugovor s INA-Naftaplinom.

Sastanak Koordinacije u Našicama u jesen 1991.g. Gore slijeva: Slavko Zec, Mladen Liška, Mirko Hlavati, Pavao Premec, Marijan Kicivoj Dolje slijeva: Hrĉak Slavko, Darko Lovrić, Tomo Benko predsjednik, Branko Matković, Rukavina Ţeljko i Valent Janĉijev

Po preporuci Kriznog stoţera općine, tijekom ljeta smo vršili ispumpavanje bunara da bi u sluĉaju ratnih razaranja graĊanstvo imalo pitke vode. Tom prilikom smo oĉistili 39 bunara u ĐurĊevcu i 12 u Kalinovcu. Ove radove smo izvršili za sve graĊane besplatno koji su bili na popisima mjesnih zajednica. Od dolaska izbjeglica na našu općinu Centar se aktivno ukljuĉio u njihovo zbrinjavanje izdavanjem tri jednodnevne zarade koje smo dodijelili Stoţeru za prihvat izbjeglica, kao i novĉanu pomoć obitelji tragiĉno preminulog gardiste i vatrogasca Ivana Kolara i pomoć vatrogascu iz Bjelovara kojem je u borbama u Bjelovaru potpuno uništen stan sa svim stvarima. Isto tako smo stavljali na raspolaganje i Stoţeru i Crvenom kriţu općine naša kombi vozila kad god se za to ukazala potreba, dok nam ista nisu izuzeta za potrebe Hrvatske vojske. Radilo se o kombi vozilima TAM, od 9 i 18 sjedala, i isti su demobilizirani 1995. godine uz znatna oštećenja koja smo sami sanirali. Naša sala za odrţavanje sastanaka bila je na raspolaganje Hrvatskoj vojsci od listopada 1991.godine do prosinca 1992. godine. Posebno ţelimo istaći jako dobru suradnju i meĊusobnu koordinaciju Zapovjedništva Vatrogasnog saveza zajednice općina Bjelovar, koju su ĉinili zapovjednici Centara: Bjelovar, Kriţevci, Koprivnica, ĐurĊevac, Virovitica i Daruvar, ĉiji su naĉelnici Darko Lovrić, Tomo Benko, Ivica Matosović, Krunoslav Vitelj, Marijan Kicivoj, Milan Majetić i Franjo Doleţal, koji su svakodnevno komunicirali i meĊusobno usklaĊivali svoj rad i meĊusobno se ispomagali. Rezultat ovakve suradnje i koordinacije je, da smo u ratnim okolnostima besprijekorno odraĊivali svoje zadaće, zajedniĉki nabavljali prvu raĉunalnu opremu i programe, razmjenjivali vatrogasna vozila izuzeta od bivše JNA, kao i meĊusobno pomaganje prilikom ratnih operacija, i većih poţara na pojedinim podruĉjima. Posebno je za istaći da su naše aktivnosti i iskustva u nekoliko navrata posluţila Vatrogasnom savezu Hrvatske za donošenje pojedinih odluka vezanih za organizaciju vatrogastva u ratnim prilikama. 14


Zapovjedništvo Zajednice općina Bjelovar u obilasku Pakraca s ratnim zapovjednikom i predsjednikom VSH, sijeĉanj 1992.g. Slavko Marijanović ratni zapovjednik VSH, Pero Djetelić predsjednik VSH, Darko Lovrić-Bjelovar, Milan Majetić-Virovitica, Marijan Kicivoj-ĐurĊevac, Krunoslav Vitelj-Koprivnica, Ivica MatosovićKriţevci, Franjo Doleţal-Daruvar, Ţeljko Boroša- Pakrac i Stjepan Grula-Bjelovar.

Svi naši djelatnici sudjelovali su aktivno u obrani domovine, osiguravajući industrijska postrojenja od strateškog znaĉaja za RH, a neki od njih su bili i aktivni uĉesnici u Oruţanim snagama RH, za što su i odlikovani. Popis radnika Postrojbe koji su primili odlikovanja za sudjelovanje u domovinskom ratu 1990-1995.g. IME I PREZIME BROJ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

MARIJAN KICIVOJ MARIJAN ROŠTAN VJEKOSLAV ĐURIŠEVIĆ BRANKO GORIĈKI DRAŢEN ŠTEFANIĆ IVAN HRŢENJAK VALENT JANĈIJEV PETAR MARKOVICA IVAN SOKAĈ IVAN NIKŠA ANDRIJA PUHAĈ ĐURO PETROVIĆ MLADEN MEGEC JOSIP MIHOLEK DRAŢEN JAKUPĈIĆ DAVOR MARTINĈIĆ ŢELJKO TURBELIJA VLADIMIR HRŢENJAK BOŠKO MIKULIĆ ĐURO ZVONAR ĐURO KELIĆ IVAN REĐEP SLAVKO RAJIĆ PETAR KELIĆ ĐURO REĐEP LUKA JAKUPĈIĆ MARIJAN LUKIĆ MIRKO MESAROV IVAN TOMAŠEK

SPOMENICA DOM. RATA dodijelio MUP RH MORH MORH MORH MORH MUP RH

MEDALJA BLJESAK dodIjelio MORH MORH MORH MORH MUP RH

MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH

15

MEDALJA OLUJA dodijelio

MORH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH MUP RH

MUP RH

MUP RH

STATUS HRV. BRANITELJA MORH MORH MORH MORH


Razdoblje 1994. – 2000. godine Ovaj period razvoja Centra moţemo okarakterizirati kao jedan od stabilnijih i mirnijih razdoblja, a karakterizira ga rad u sustavu MUP-a RH, što je podrazumijevalo rad u jednom strogo odreĊenom i sigurnom sustavu, koji nije trpio inovacije i sve aktivnosti su znatno usporene. Postrojba se vrlo brzo prilagodila novonastalim okolnostima i nastavila dalje s radom. U tom periodu smo pored osiguranja na plinskim poljima Podravine, od strane MUP-a dobivali zadaće opskrbljivanja vodom sela oko Gline i Vrginmosta. Tijekom oslobodilaĉke akcije " Oluje 95" pored "Etana" Ivanić Grad dodatno smo osiguravali i postrojenje Ina-Petrokemija Kutina, kao i opskrbljivali vodom izbjeglice na potezu autoputa kod Lipovljana. Pored ovih aktivnosti u samoj Postrojbi se radilo na opremanju i ureĊenju prostora u novom Vatrogasnom centru u koji smo se uselili 15. rujna 1994.g., dok je sveĉano otvaranje bilo 18. listopada 1994.godine. Sveĉanom otvaranju pored naših gradskih i ţupanijskih duţnosnika prisustvovali su pored glavnog vatrogasnog zapovjednika Mladena Jurina i njegovih suradnika i zamjenik ministra unutarnjih poslova gosp. Zdravko Ţidovec.

Gosti na otvaranju Vatrogasnog centra1995.g. Slijeva: Ţupan Ivan Stanĉer, Zapovjednik Marijan Kicivoj, zamjenik ministra MUP-a Zdravko Ţidovec Naĉelnik PU MUP-a Krešimir Papac

Obiljeţavanje 15. godišnjice rada Profesionalne vatrogasne postrojbe, 115 godišnjice osnutka DVD-a ĐurĊevac, kao i 70 godišnjice Puhaĉkog orkestra organizirano je 7. svibnja 1995.godine, na vrlo sveĉan naĉin, a ovoj obljetnici prisustvovalo je oko 600 gostiju i uzvanika. Sveĉanost je zapoĉela doĉekom gostiju uz zvukove koraĉnica Puhaĉkog orkestra, formiranjem povorke i odlaskom u sveĉanom mimohodu do sportske dvorane, gdje je odrţana sveta misa i ostali dio protokola, nakon ĉega je organiziran sveĉani ruĉak u hotelu Picok. 16


Profesionalni vatrogasci sa zapovjednikom 1995. godine Pored ostalih redovnih aktivnosti u tom periodu uspostavljen je kontakt s profesionalnim vatrogascima iz Salzgittera, koji su inicirali i pokrenuli gospodin Antun Marić koji je tada ţivio i radio u Salzgitteru i njegov prijatelj Peter Knoblich, vatrogasac iz Salzgittera. Njihova inicijativa je svesrdno podrţana od strane Postrojbe i DVD-a., tako da je ubrzo došlo do dogovora o posjetu vatrogasaca Salzgittera ĐurĊevcu, koji se i ostvario u periodu od 7. do 12. studenoga 1998.godine. Nakon ovog prvog uspješnog susreta uslijedio je uzvratni posjet naših vatrogasaca Salzgitteru u travnju 1999.godine, s kojima je poĉelo jedno divno prijateljstvo i suradnja vatrogasaca ĐurĊevca i Salzgittera. Rezultat ove suradnje je nabava polovnog kombi vozila VW-1600, kao i polovnog tehniĉkog vozila RW-2 na podvozju MAN-a.

Delegacija iz Salzgitera u prvom posjetu ĐurĊevcu 1998.g. Slijeva gore: Wolfgang Nowak, Hans-Joachim Bosse i Harald Jordan Slijeva dolje: Armin Hartmann, Rolf Krings, Marijan Kicivoj, Ljerka Šimunic-prevoditelj Werner Spatta, Vinko Martinĉić i Peter Knoblich

17


Delegacija vatrogasaca ĐurĊevca u posjetu Salzgitteru 2001.godine Grad ĐurĊevac je prepoznao izuzetno kvalitetan rad profesionalnih vatrogasaca pa je 1999. godine dodijelio Zlatnu plaketu Sv. Juraj Vatrogasnoj postaji ĐurĊevac za iskazane rezultate na zaštiti imovine i puĉanstva grada ĐurĊevca.

Zlatna plaketa sv. Jurja. 18


Razdoblje 2000. – 2010.godine Donošenjem novog Zakona o vatrogastvu NN 106/99 došlo je do preustroja vatrogastva, tako da je Vatrogasna postaja izlaskom iz sustava MUP-a RH postala Javna vatrogasna postrojba grada ĐurĊevca. Istu je svojom odlukom od 20. prosinca osnovalo Gradsko poglavarstvo. Ustanova je registrirana s danom 1. veljaĉe 2000. godine i s tim datumom preuzima od Grada sve zaposlenike i poĉinje s radom kao javna ustanova. Svojom odlukom od 8. veljaĉe 2000. godine Gradsko poglavarstvo je imenovalo Upravno vijeće Postrojbe od pet ĉlanova, koje odmah po imenovanju donosi Statut, a tijekom godine i sve ostale normativne akte neophodne za redovan rad Postrojbe. Odlukom je Grad ĐurĊevac preuzeo i sve zaposlenike do registracije Postrojbe u Sudski registar pri Trgovaĉkom sudu u Bjelovaru.

Ĉlanovi Upravnog vijeća 2002. godine sa zapovjednikom i zamjenikom zapovjednika Slijeva: Marijan Kicivoj, Ivan HaĊija, Petar Markovica, Stevo Babić, Franjo Car, Ivan Kuštrak i Ivan Tomašek

Prelaskom iz MUP-a RH Postrojba je preuzela 29 zaposlenika, jer je jedan s 31.12.1999. otišao u mirovinu. Pravilnikom o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH NN 61/94, naša Postrojba je razvrstana u “VRSTU 2” s obzirom da ima od 21 do 33 zaposlena vatrogasca. Pored redovnih operativnih zadaća i administrativnih koje je traţio novi ustroj vatrogastva, Postrojba je odmah po osnivanju i registraciji, zajedno s DVD-om ĐurĊevac prionula pripremama za obiljeţavanje 120. obljetnice DVD-a i 20. obljetnice profesionalnog vatrogastva u ĐurĊevcu. Navedene obljetnice odrţane su 3. rujna 2000. godine na nešto skromniji naĉin u odnosu na 1995. godinu, ali i dalje s velikim entuzijazmom i optimizmom proizašlim iz novog ustroja vatrogastva i saznanja da smo ponovno kao Postrojba svoji na svome i da sami upravljamo svojom sudbinom.

19


Sveĉana sjednica u povodu obiljeţavanja obljetnica 2000. godine Sveĉanost je zapoĉela doĉekom gostiju uz zvukove koraĉnica Puhaĉkog orkestra, prijavkom gostiju i Postrojbi, odlaskom automobilima do Doma kulture gdje je odrţan ostali dio protokola, nakon ĉega je organiziran sveĉani ruĉak u hotelu Picok za otprilike tristotinjak uzvanika i gostiju. Specifiĉnost obiljeţavanja ovih obljetnica leţi u ĉinjenici da su pored Glavnog vatrogasnog zapovjednika Mladena Jurina, predsjednika HVZ-a Teodora Frickog, ţupana naše ţupanije Nikole Gregura, gradonaĉelnika Grada ĐurĊevca Ivice Topolĉića, predstavnika MUP-a i ostalih dragih nam prijatelja i gostiju prisustvovali i profesionalni vatrogasci iz Salzgittera predvoĊeni njihovim zapovjednikom Wolfgangom Jainta i njegovim zamjenikom Wernerom Spatta. Izlaskom iz sustava MUP-a i osamostaljivanjem Postrojbe pod nadleţnošću Grada ĐurĊevca, poĉinje period intenzivnog razvoja i opremanja. Razvoj je omogućio model financiranja preko minimalnog financijskog standarda, koji je pokazao svoju punu opravdanost posebice za male postrojbe poput naše, ĉiji osnivaĉi nisu bili sami u mogućnosti financirati profesionalno vatrogastvo. Kombinacijom minimalnog standarda, djelomiĉnog financiranja osnivaĉa i osiguranje financijskih sredstava obavljanjem usluga vatrogasnog osiguranja prema drugim pravnim subjektima rezultiralo je prikupljanjem dostatnih sredstava za normalno funkcioniranje Postrojbe, kao i sredstava za dodatno opremanje.

20


Vjeţba na Ispitnom postrojenju KAL-5 1995. Ovdje je potrebno posebno istaći našu opredijeljenost da smo i u sustavu MUP-a, nastojali zadrţati sve postojeće poslove vezane uz osiguranja prema INA-Naftaplinu, kao cjelini, a tako i prema CPS-u i Okrugu Podravina kao i JANAF-u Terminalu Virje, iako je to u tom periodu bilo potpuno destimulirajuće. Sva zaraĊena sredstva završavala su na raĉunu MUP-a, a ĉesto je bilo vrlo teško osigurati dodatna sredstva za gorivo, što su iziskivala ova osiguranja, a kamoli nekakva sredstva za nabavu opreme ili vozila. Procjenjujemo da smo u tom periodu od šest godina drţavnom proraĉunu osigurali oko 7 000 000 kn dodatnih sredstava, od kojih smo u vidu vatrogasne opreme dobili vrlo mali dio natrag.

Delegacija Protupoţarne eskadrile iz Zadra u posjetu ĐurĊevcu i Terminalu JANAF-a u Virju 2005. godine Slijeva: Marijan Kicivoj, Ivica Markaĉ pilot, Ţeljko Maljak pilot, Mladen Baĉko tehniĉar, i upravitelj Terminala Branko Matica

21


Poseban doprinos u opremanju napravila je Vlada RH pokretanjem i realizacijom Programa nabave 210 vozila. Naša Postrojba prijavila se odmah 2003.godine u ovaj program sa šest vozila, od kojih joj je odobreno pet i u sijeĉnju 2010.godine i realizirano peto vozilo. Paralelno s Programom Postrojba je sama nabavila ukupno 8 vozila iz sredstava vlastite djelatnostim, što je vidljivo iz donje tabele.

Primopredaja vozila MB 19/36 u firmi Ziegler Zagreb 2005. Slijeva: Boško Mikulić, Marijan Kicivoj, Ivan Tomašek, Ivan Kukec i predstavnik MB-Euroline.

TABELA NABAVE VOZILA 2000-2010. Red. broj 1.

Godina

Vrsta vozila

Marka i tip vozila

Izvor sredstava

2001.

Mercedes-Benz 1124

Vlastita sredstva

2.

2002.

Kratko navalno vozilo Hidrauliĉna zglobna platforma

3.

2002.

Kombi vozilo 1+6

4.

2002.

Kombi vozilo1+7

5.

2002.

6.

2004.

Zapovjedno vozilo Vozilo za gašenje šumskih poţara

7.

2005.

Autocisterna

8.

2007.

Tehniĉko vozilo

9.

2008.

10.

2009.

Kratko navalno vozilo Kombinirano vozilo VPP-CO2

11.

2010.

Vozilo za akcidente

12.

2010.

Zapovjedno vozilo

13.

2010.

Kombi 1+8

Mercedes-Benz 1124 Citroen Jumper 35L 2,8 HDI Citroen Jumper 2,2 HDI Citroen Xsara Picasso Mercedes-Benz U-500 Mercedes-Benz Actros 1836 Mercedes-Benz Atego 2 1328AF Mercedes-Benz Atego2 1528 AF Mercedes-Benz Axor 1828 AK Mercedes-Benz Atego 2 1328AF Hyundai Tucson Citroen Jumper 2,2 HDI

22

Vlastita sredstva Vlastita sredstva Vlastita sredstva Vlastita sredstva Program Vlade i vlastita sredstva Vlastita sredstva Program Vlade Program Vlade Program Vlade Program Vlade Vlastita sredstva Vlastita sredstva


Pored aktivnosti opremanja vatrogasnim vozilima Postrojba je u ovom periodu radila i na znaĉajnom opremanju ostalom vatrogasnom opremom od koje je najznaĉajnija impulsna puška IFEX 3001. TakoĊer je vršeno opremanje radionice za odrţavanje vozila, opremanje teretane za tjelesnu pripremu vatrogasaca, dodatno ureĊenje spavaonice i garderobe, kao i redovno odrţavanje radnih prostora i garaţe .

Postrojba je tijekom svojeg dugogodišnjeg rada, prema svojim mogućnostima nakon nabave novih vozila i opreme dio starih poklanjala drugim vatrogascima diljem Lijepe naše. Tako je meĊu ostalima Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Knina poklonila vatrogasnu autocisternu FAP 13/14 FF proizvodnje 1983. godine, DVD-u Predavac podvozje TAM -110 proizvodnje 1985. godine, DVD Tordinci prodano navalno vozilo FAP 16-20, u vlasništvu DVD-a, u dogovoru s Gradom Osnovnoj školi ĐurĊevac darovan je naš stari kombi RenaultTrafik za potrebe prijevoza uĉenika na razna natjecanja, Udruzi sportova Grada ĐurĊevca je poklonjen kombi marke TAM 18+1 za potrebe prijevoza sportaša s podruĉja Grada, DVD-u Zlatar poklonjena vatrogasna cisterna FAP 20/26 pogona na svih šest kotaĉa, DVD-u Ferdinandovac cisterna FAP 16/20 u zamjenu za malo navalno vozilo Zastava koje je poklonjeno DVD-u Sirova Katalena, a Sirova Katalena svoj Opel Blitz poklonila DVD-u Miĉetinac. Javnoj vatrogasnoj postrojbi Beli Manastir darovano kombi vozilo sanduĉar marke TAM 75 zapovjedno vozilo marke Ford Eskort od strane DVD-a ĐurĊevac, dok je Postrojba DVD-u ĐurĊevac darovala svoje staro zapovjedno vozilo Golf 1,4 CL.

Primopredaja prvog 2005.g. i posljednjeg vozila 2010.g. iz programa Vlade Prva slijeva: Marijan Kicivoj, Slavko Tucaković, Mladen Roštan gradonaĉelnik, Ivan HaĊija i Boško Mikulić Druga slijeva: Marijan Kicivoj, Slavko Graĉan gradonaĉelnik, Valent Furmeg i Ţeljko Turbelija

TakoĊer je 2008.godine DVD-u Lovas poklonjeno kemijsko vozilo FAP 16/16, a DVD-u Ţupanja tehniĉko vozilo MAN (TV-2), a 2010. godine VZO-u Novo Virje su po vrlo pristupaĉnoj cijeni prodani kombi vozilo Citroen-Jumper 8+1, i vatrogasna cisterna FAP 16/20, sa 7000 lit vode i 400 lit pjenila s pripadajućom opremom.

23


Primopredaja vozila JVP Grada Knina 2001.godine Stoje slijeva: Mario Teskera, Ivica Ercegovac, Marijan Kicivoj, Jordan Ţaja, Branko Janković, Marijan Pranjić, Darko Lovrić, Boţidar Štubelj, Ivan Pećarić Sjede slijeva: Branko Goriĉki, Ivan Turbelija, Ivan ReĊep

Nabavkom svih gore navedenih vozila, što iz sredstava vlastite djelatnosti, što iz programa Vlade, uvidjelo se da su nova vozila marke Mercedes nešto duţa u odnosu na stara vozila, što je stvorilo problem u premaloj dubini garaţa i ne mogućnosti prolaza izmeĊu vozila u zimskom periodu kad su vrata zatvorena. Stoga se odmah poĉetkom 2009.godine prišlo projektiranju i ishoĊenju, lokacijske i graĊevinske dozvole za produţenje postojećih garaţa i ugradnju novih rolo vrata. Radovi su zapoĉeti poĉetkom mjeseca rujna i uspješno završeni za nepuna dva mjeseca, ĉime se neposredno pred zimu dobilo novih 120m2 kvalitetnog i prostranog garaţnog prostora. Ovim zahvatom u cijelosti smo omogućili nesmetanu komunikaciju unutar garaţnog prostora ispred, izmeĊu i iza parkiranih vozila. Prilikom radova na dogradnji garaţa koje nam je u cijelosti izvela naša domaća tvrtka „Segrad“ iskoristili smo priliku te od temelja renovirali našu Bunarsku kućicu u kojoj su nam smješteni upravljaĉki ormari za bunarsku pumpu, pribor za ĉišćenje i pranje vozila i opreme. Radove na kućici su takoĊer izvršili sami zaposlenici Postrojbe uz pojedinaĉnu asistenciju majstora iz „Segrada“ kod krovopokrivaĉkih i fasaderskih radova.

Bunarska kućica nakon obnove 2010. g 24


DograĊena garaţa s novim rolo vratima 2009.g. Dogradnjom i produbljivanjem garaţa, 2009. godine nakon 13 godina zapoĉeli smo novi investicijski ciklus u poboljšanju cjelokupne graĊevinske infrastrukture Postrojbe, koji će biti uglavnom završen tijekom ove godine ili najkasnije u prvoj polovici 2011.godine. U tijeku ove godine prema planu izvršeno je presvlaĉenje II slojem asfalta kompletnog dvorišta, parkirališta i prilaznih cesta ispred zgrade u ukupnoj površini od 3 360m 2 asfalta. TakoĊer je u cijelosti završena obnova proĉelja zgrade i donjeg dijela fasade, koja je nakon punih 16 godina trebala jednu kvalitetnu obnovu. Sve radove na obnovi fasade izveli su sami djelatnici u redovnom radnom vremenu, pri ĉemu su se posebno istakli Andrija Puhaĉ i Ivan Tomašek.

Zgrada Javne vatrogasne postrojbe 2010.g. 25


Zgrada Javne vatrogasne postrojbe 2010.g. U jednom manjem dijelu zgrade proteklih godina izvršili smo zamjenu postojeće stolarije plastiĉnom, a namjera nam je do kraja iduće godine završiti zamjenu cjelokupne stolarije. Naruĉili smo studiju energetske uĉinkovitosti zgrade, temeljem koje ćemo krenuti u poboljšanja sustava grijanja i kompletne uštede energije u narednom periodu. Pored gore navedenih planova i aktivnosti namjera nam je još tijekom zadnjeg kvartala ove godine izvršiti rekonstrukciju i modernizaciju zapovjedno komunikacijskog centra Postrojbe, pri ĉemu ćemo sami izvršiti bojanje i obnavljanje same prostorije, dok će elektroniĉko-komunikacijsku opremu sa odgovarajućim hardverom i softverom instalirati kvalificirane tvrtke odabrane javnim natjeĉajem. Za izuzetne rezultate i uspjehe u radu Postrojba je u povodu obiljeţavanja 30 obljetnice primila zahvalnicu Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije za svoj nesebiĉan i humanitarni rad na zaštiti od poţara.

Dodjela Zahvalnice Koprivniĉko-kriţevaĉke ţupanije 2010.g Slijeva: Damir Felak, Marijan Kicivoj i Ţupan Darko Koren

26


Uvođenje sustava ISO 9001:2000 Teţeći stalnom unaprjeĊenju rada u Postrojbi 18. lipnja 2006.godine donesena je odluka o uvoĊenju Sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000, koji je nakon 18 mjeseci predanog rada uspješno implementiran i uveden 5. svibnja 2008.godine. Nakon uvoĊenja sustav je svake godine nadziran od strane certifikacijske kuće od koje smo dobili vrlo visoke ocjene i pohvale.

Certifikat ISO 9001:2000,

27


Vatrogasne vjeţbe i intervencije Prateći statistiĉke pokazatelje vatrogasnih intervencija posljednjih dvadesetak godina za koje vrijeme imamo vjerodostojne podatke moţemo ustvrditi da se broj intervencija do 2004. godine kretao do stotinjak ili nešto više, a nakon 2004. imamo znaĉajan rast zbog novog naĉina evidentiranja intervencija pomoću raĉunalnog programa „Vatra“. Novo statistiĉko praćenje obuhvatilo je i preventivna osiguranja na industrijskim postrojenjima koja se do tada nisu zasebno vozila. Posljednjih godina intenzivirano je preventivno djelovanje i upozoravanje graĊana putem sredstava javnog informiranja, ali i dalje imamo velik broj intervencija poţara na otvorenom prostoru, uslijed spaljivanja korova, kukuruzovine i slame na poljoprivrednim površinama, a koji ĉesto izmiĉu kontroli. Ova vrsta poţara karakteristiĉna je za proljetno i jesensko spaljivanje u godinama kada se javljaju izrazito sušna proljeća i jeseni.

Saniranje poţara borove šume Pavlanci proljeće 2010.g. Vatrogasci Mladen Megec i Damir Nikša

Poţari stambenih i gospodarskih objekata kreću se u nekakvim oĉekivanim veliĉinama i štete su na tim poţarima dosta niske, zbog izuzetno dobre organizacije vatrogastva na našem podruĉju i brzim odazivom na intervencije. Statistiĉkim praćenjem utvrdili smo da nam je vrijeme od dojave do dolaska na intervenciju oko 8 minuta, a vrijeme stavljanja poţara pod kontrolu oko desetak minuta. Što se tiĉe naĉina izazivanja poţara najviše poţara nastaje iz nehata – nepaţnje ljudi ili djeĉje igre, zatim slijede poţari izazvani prirodnom pojavom, namjerom pojedinca, a na gospodarskim objektima javljaju se i poţari uslijed dotrajalih elektriĉnih instalacija. Zadnjih desetak godina prisutan je problem poţara na dimnjacima koji se javljaju uslijed neĉišćenja i neodrţavanja istih, zbog neodgovarajuće dimnjaĉarske 28


sluţbe. Nadamo se da će novom organizacijom dimnjaĉarske sluţbe u okviru Komunalija taj problem biti riješen. Tehniĉke intervencije svih vrsta su takoĊer u znaĉajnom porastu, uglavnom zbog urbanog naĉina ţivota i što su graĊani prepoznali vatrogasce kao istinsku sluţbu koja im moţe pomoći u najkraćem vremenu u razliĉitim situacijama. S obzirom da Postrojba pored Grada ĐurĊevca pokriva i podruĉje sedam susjednih općina s oko 500km2 i oko 28 000 stanovnika, sustav uzbunjivanja ureĊen je sirenama na daljinsko uzbunjivanje u stoţerna društva u sjedištu Općina, koje svako ima vozila, opremu i vatrogasce sukladno Pravilnicima. Uzbunjivanje vršimo iz Postrojbe, a moguće je i mobitelima prema odgovornim osobama u DVD-ima.

Intervencijske postrojba JVP ĐurĊevac na provjeri s helikopterom. Varaţdin 2010. g. Stoje: Milek Tomašek,Davor Martinĉić, Tomislav Karšić, Matija Markešić,Ţeljko Turbelija i Ţeljko Zalar, Sjede: Ivan Tomašek, Damir Nikša i Mladen Jakopović

Postrojba dugi niz godina vrši dislokacije svojih vatrogasaca i vozila na Priobalje, a zadnjih desetak godina u Intervencijsku postrojbu Divulje kod Splita, s kojom smo prošli sve veće poţare na Jadranu. Posebno dobra suradnja ostvarena je s Protupoţarnom eskadrilom iz Zadra, zahvaljujući kojoj je odrţana meĊunarodna vatrogasna vjeţba Balaton 2008. u Republici MaĊarskoj na jezeru Balaton. Zajedno s nama u vjeţbi su sudjelovale postrojbe iz Koprivnice, Kriţevaca, Virovitice, Zadra, Ivanić Grada, Drţavna intervencijska postrojba kao i zraĉne snage RH. Ukupno s hrvatske strane sudjelovala su 33 vatrogasca i 11 vatrogasnih vozila, dok su zraĉne snage sudjelovale s jednim CL415 i helikopterom s posadama i tehniĉkim osobljem, koje je brojilo 20 ljudi. Vjeţba je ocijenjena visokom ocjenom od strane meĊunarodnih promatraĉa i bila je jedna od najsloţenijih vjeţbi odrţanih te godine u srednjoj Europi. 29


Vjeţba Balaton, 2010. g.

BROJ INTERVENCIJA 1990. - 2000. PO MJESECIMA GODINA

1990.

1991.

1992.

1993.

1994.

1995.

1996.

1997.

1998.

1999.

2000.

SIJEĈANJ

5

5

7

6

4

3

1

3

7

9

3

VELJAĈA

3

3

6

12

4

8

6

5

27

6

10

OŢUJAK

12

4

16

10

10

11

9

8

16

8

10

TRAVANJ

1

5

4

5

5

2

13

9

10

12

10

SVIBANJ

3

1

1

4

2

3

9

6

7

9

12

LIPANJ

1

3

4

8

2

3

2

5

6

21

11

SRPANJ

4

12

4

8

1

5

12

7

3

5

7

KOLOVOZ

4

6

7

3

8

7

6

5

7

11

14

RUJAN

3

16

18

2

5

3

3

6

3

4

4

LISTOPAD

2

3

1

2

3

10

3

10

8

9

3

STUDENI

2

1

3

5

4

5

6

8

5

3

3

PROSINAC

2

4

-

4

5

3

8

9

9

6

6

42

63

71

69

53

63

78

81

108

103

93

UKUPNO

30


BROJ INTERVENCIJA 2001. - 2009. PO MJESECIMA GODINA

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

SIJEČANJ

1

11

8

30

23

VELJAČA

7

14

8

23

OŢUJAK

1

16

16

TRAVANJ

8

12

SVIBANJ

6

LIPANJ

2007.

2008.

2009.

17

18

16

16

16

17

19

27

17

27

37

38

25

22

20

8

29

33

23

20

19

13

3

11

32

26

18

17

22

13

5

13

12

29

41

31

19

34

15

SRPANJ

4

13

7

26

41

30

33

32

20

KOLOVOZ

15

9

5

11

22

18

42

21

34

RUJAN

2

3

2

36

24

16

29

47

31

LISTOPAD

6

10

9

50

44

13

9

56

26

STUDENI

3

10

5

60

29

19

19

25

24

PROSINAC

3

5

8

54

30

19

27

12

9

61

119

99

407

366

259

277

333

238

UKUPNO

31

2006.


VLASTITA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ĐURĐEVAC ZA RAZDOBLJE 1990.-2009. GODINA

GODINA Servis vatrogasnih aparata-kom Vatrogasno osiguranje-sati PrijeĊeno kilometaravozila GODINA Servis vatrogasnih aparata-kom Vatrogasno osiguranje-sati PrijeĊeno kilometaravozila

1990.

1991.

1992.

1993.

1994.

1995.

1996.

1997.

1998.

1999.

2000.

3988

3670

3160

2607

1417

1052

1933

1611

1431

1287

1574

60199

66382

57301

64701

35482

19966

13433

4305

1206

448

3230

121430

112463

123564

119367

128563

101642

99867

99643

86483

63211

48274

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

1758

2490

2088

2037

2103

2351

2106

2306

1742

11652

14244

21933

30260

30834

22806

9897

14624

18035

52648

69826

78941

101182

89063

98858

76630

76461

64887

Nakladnik: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ĐURĐEVAC Za nakladnika: Marijan Kicivoj Tekstovi: Ivan Hadţija, Marijan Kicivoj, Boţidar Škurdija Fotografije: Vlastiti arhiv, Zdravko Šabarić, Siniša Milašinović Lektura: Anica Šabarić Skeniranje: Krunoslav Heidler Likovna obrada: Zdravko Šabarić ĐurĊevac, rujan, 2010.

32

JVP Monografija  

Monografija JVP-a Đurđevac

JVP Monografija  

Monografija JVP-a Đurđevac

Advertisement