Page 1


+ Nombr e: Di r ec c i ón:

J or geManuelVi dalCoves Aveni daPaí sVal enc i ano25,Ent r es uel o 03201El c he-Al i c ant e

Nac i onal i dad: Es pañol a Lugardenac i mi ent o: El c he-Al i c ant e Fec hadenac i mi ent o: 13Di c i embr e1982

Emai l : T el éf ono:

j or gevi dal @ar qui t ect o. c om 639655670

J ORGEMANUELVI DALCOVESj or gevi dal @ar qui t ect o. c om


+ Ti t ul aci ónAcadémi ca:

ARQUI TECTO2013

Uni ver s i dadAl f ons oXelSabi o Madr i d( Es paña)

Exper i enci aPr of es i onal : Sept i embr e2010 has t al af ec ha

Ot r osdat os :

ESTUDI ODEARQUI TECTURAYURBANI SMOJ os éMar í aVi dalAgul l ó

-Redac c i óndepr oy ect osBás i c osydeEj ec uc i ón:NuevaCons t r uc c i ón,Ref or ma yRehabi l i t ac i ón. Vi vi endasUni f ami l i ar es , Vi vi endasRes i denc i al es ,Compl ej os Ur baní s t i c os ,NavesI ndus t r i al es ,L oc al esComer c i al es . -Redac c i óndepr oy ect osdeAper t ur a. -Redac c i óndeCer t ic ac i onesdee c i enc i aener gét i c a. -I nf ogr af í as3D:vi s t asi nt er i or es ,ext er i or es ,s ec c i ones . -Ret oquef ot ogr ác o:Phot os hop,I l l us t r at or . -Redac c i óndepr oy ect ospar aConc ur s os .

I DI OMAS

Val enc i ano/ Cat al án:ni velal t ohabl adoyes c r i t o. I ngl és :ni velmedi oal t ohabl adoyes c r i t o.

PROGRAMASI NFORMATI COS

Mi r c r os ofOffic e:ni velal t o. CADAut oc ad,Ar c hi c ad:ni velal t o.3D/ RenderSket c hup,Ar t l ant i s :ni velal t o. F ot ogr af í ayDi s eñoPhot os hop,I l l us t r at or :ni velmedi oal t o.

J ORGEMANUELVI DALCOVESj or gevi dal @ar qui t ect o. c om


+

Si t uac i ón:MADRI D( ESP AÑA) Pr oy ect o:PFC.Es t ac i ónI nt er modaldet r ans por t es .Hot el .Cent r odenegoc i os

P R O Y E C T O S


+

Si t uac i ón:MADRI D( ESP AÑA) Pr oy ect o:PFC.Es t ac i ónI nt er modaldet r ans por t es .Hot el .Cent r odenegoc i os

P R O Y E C T O S


+

Si t uac i 贸n:ARGELI A Pr oy ect o:3Bl oquesai s l ados . Vi vi endaPl ur i f ami l i ar .Apar c ami ent oenpl ant abaj a.

P R O Y E C T O S


+

Si t uac i ón:SANT ANDER( ESP AÑA) Pr oy ect o:CONCURSO.Par adadeAut obus es ,Pl az ayApar c ami ent opúbl i c o.

P R O Y E C T O S


+

Si t uac i ón:SANJ AVI ERMURCI A( ESP AÑA) Pr oy ect o:CONCURSO.Cent r odes egur i dadc onhel i puer t o

P R O Y E C T O S


+

L ugar :MUCHAMI EL( ESP AÑA) Pr oy ect o:PROMOCI ÓNVi vi endauni f ami l i arai s l adaenpl ant abaj a+s ót ano.

P R O Y E C T O S


+

L ugar :MUCHAMI EL( ESP AÑA) Pr oy ect o:PROMOCI ÓNVi vi endauni f ami l i arai s l adaenpl ant abaj a+s ót ano.

P R O Y E C T O S


+

Si t uac i ón:MUCHAMI EL( ESP AÑA) Pr oy ect o:PROMOCI ÓNVi vi endauni f ami l i arai s l adaenpl ant abaj a+1.

P R O Y E C T O S


+

Si t uac i ón:MONOVAR( ESP AÑA) Pr oy ect o:PROMOCI ÓNUr bani z ac i ónVi vi endauni f ami l i arai s l adaenpl ant abaj a+1. TI POAyB

P R O Y E C T O S


+

Si t uac i ón:MONOVAR( ESP AÑA) Pr oy ect o:PROMOCI ÓNUr bani z ac i ónVi vi endauni f ami l i arai s l adaenpl ant abaj a+1. TI POAyB

P R O Y E C T O S


J ORGEMANUELVI DALCOVESj or gevi dal @ar qui t ect o. c om

CV Architectural Portfolio  

Autocad Archicad Artlantis Photoshop Illustrator Sketchup

CV Architectural Portfolio  

Autocad Archicad Artlantis Photoshop Illustrator Sketchup

Advertisement