Page 1

Departamento de Orientación

IES “MONTE CARRASCO”

CANGAS

PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL CURSO 2009-2010

4º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

CADERNO PARA O ALUMNADO

Este caderno está basado na obra de Alvárez Hernández e outros: “Guíame / 4º ESO”. Valencia: Promolibro


Departamento de Orientación

IES “MONTE CARRASCO”

CANGAS

ACTIVIDADE 1

DESCUBRO AS MIÑAS APTITUDES DEBES SABER: DEBES SABER: 1º.- Que cando fas algo con facilidade é porque tes aptitude ou capacidade para iso. 2º.- Que se pode nacer con aptitudes ou adquirilas con esforzo e vontade 3º.- Que as aptitudes mentais son as que máis se relacionan co rendimento académico. Debes avaliar en que medida che ocorre cada unha das cuestións que se che plantexan. Rodea o 10 se che pasa sempre o que a cuestión plantexa, o 5 se é ás veces e o 1 se non ocurre nunca. Reflexiona antes de contestar. É moi importante. 1.- Podo resumir facilmente unha lectura

10

5

1

2.- Arreglo con facilidade aparatos estropeados

10

5

1

3.- Represento ben obras de teatro

10

5

1

4.- Sei cando unha resposta é lóxica ou ilóxica

10

5

1

5.- Suelo contar obxectos e persoas e rete-los datos

10

5

1

6.- Comprendo as conversacións, lecturas, noticias

10

5

1

7.- Gústame compoñer poemas, contos, novelas

10

5

1

8.- Realizou facilmente xogos de lóxica

10

5

1

9.- Saco boas notas en tecnoloxía

10

5

1

10.- Disfruto realizando actividades físicas

10

5

1

11.- Doume conta dos cambios físicos ó meu arredor

10

5

1

12.- Reteño números de teléfonos, direccións

10

5

1

13.- Decoro esteticamente obxetos, lugares

10

5

1

14.- Sei orientarme nun plano ou mapa

10

5

1

15.- Gústame ler

10

5

1

16.- Gústame o mundo do motor

10

5

1

17.- Saco boas notas en matemáticas

10

5

1

18.- Noto en seguida si algo está mal ó meu arredor

10

5

1

19.- Saco boas notas en Educación Física

10

5

1

20.- A miña memoria é boa

10

5

1

21.- Interpreto ben diferentes gráficas

10

5

1

22.- Resolvo sen dificultade crucigramas e xeroglíficos

10

5

1


Departamento de Orientación

IES “MONTE CARRASCO”

CANGAS

23.- Presto atención en detalles de persoas ou obxectos

10

5

1

24.- Gústame compoñer música ou tocar algún instrumento musical 25.- Despois de escoitar diferentes opinións sobre un mesmo tema, podo chegar a conclusións que considero fiables 26.- Practico algún deporte sin ningunha dificultade

10

5

1

10

5

1

10

5

1

27.- Saco boas notas en Lingua, literatura ou Ciencias Sociais

10

5

1

28.- Plantexome frecuentemente o porqué das leis físicas

10

5

1

29.- Proxecto sen dificultade as miñas ideas e figuras sobre o papel

10

5

1

30.- Gústame pensar e atopar resposta ás cuestións que plantexo

10

5

1

31.- Resolvo facilmente problemas relacionados con números

10

5

1

32.- Gústame charlar e propoñer temas de debate 33.- Nos meus exercicios físicos demostro ter resistencia, forza, flexibilidade, coordinación, equilibrio ou velocidade 34.- A miña memoria nunca me xoga malas pasadas 35.- Disfruto observando os detalles dos obxetos, obras de arte, monumentos 36.- O debuxo técnico resúltame fácil

10

5

1

10

5

1

10

5

1

10

5

1

10

5

1

37.- Entendo os datos estadísticos e técnicos

10

5

1

38.- Expreso con facilidade as conclusións dos meus traballos

10

5

1

39.- Imaxino sen dificultade os xiros das figuras ou obxetos no espacio

10

5

1

40.- Resúltame fácil reter textos en pouco tempo

10

5

1

Agora terás que rechea-los cadros que che presento. Vai con moito coidado. Tes que ir poñendo ó lado de cada número, a puntuación que lle deches no cuestionario e logo sumalas. COMPRENSIÓN VERBAL 1: 6: 15: 27:

APTITUDE NUMERICA

7: 22: 32: 38:

5: 17: 31: 37:

4: 8: 25: 30:

14: 21: 36: 39:

SUMA:

SUMA:

SUMA:

SUMA:

SUMA:

FLUIDEZ VERBAL

APTITUDE ARTÍSTICA

APTITUDE MECÁNICA

MEMORIA

APTITUDE ESPACIAL

RAZOAMENTO

PERCEPCIÓN

APTITUDE FÍSICA

2: 9: 16: 28:

3: 13: 24: 29:

12: 20: 34: 40:

11: 18: 23: 35:

10: 19: 26: 33:

SUMA:

SUMA:

SUMA:

SUMA:

SUMA:


Departamento de Orientación

IES “MONTE CARRASCO”

CANGAS

Anota as catro aptitudes nas que máis puntuación tiveches: 1º.- ……………………………………………………………………………………….. 2º.- ……………………………………………………………………………………….. 3º.- …..…………………………………………………………………………………… 4º.- ………...………………………………………………………………………………

Estas aptitudes son as que máis destacan en ti. Teralo moi en conta á hora de escoller futuros estudios e/ou profesións. Agora podes escribir tres profesións que che gusten, e intentar sinalar, cunha cruz, as aptitudes que se necesitan para desempeñalas. PROFESIÓN

C.V.

F.V.

A.N.

R.

A.E.

A.M.

A.A.

M.

P.

A.F.

PROFESIÓN

C.V.

F.V.

A.N.

R.

A.E.

A.M.

A.A.

M.

P.

A.F.

PROFESIÓN

C.V.

F.V.

A.N.

R.

A.E.

A.M.

A.A.

M.

P.

A.F.

Coinciden as túas aptitudes persoais coas aptitudes das profesións que escolleches? SI, das tres profesións que escollín, coinciden coas miñas aptitudes: 1ª PROFESIÓN: ………………………………………………………………….. APTITUDES COMÚNS: ………………………………………………………… 2ª PROFESIÓN: ………………………………………………………………….. APTITUDES COMÚNS: ………………………………………………………… 3ª PROFESIÓN: ………………………………………………………………….. APTITUDES COMÚNS: ………………………………………………………… NON, non coinciden ningunhas das miñas aptitudes coas das profesións que escollín


Departamento de Orientación

IES “MONTE CARRASCO”

CANGAS

ACTIVIDADE 2

OS VALORES Observa a seguinte relación de valores para axudarche a identificar os que cres que mellor reflexan o que ti eres. Engade os que creas conveniente, se che parece oportuno:

BELEZA

ALTRUISMO

CALIDADE DE VIDA HONRADEZ

PODER

INTELIXENCIA

RISCO

FELICIDADE

TENRURA

CREATIVIDADE

TOLERANCIA

SEGURIDADE

SIMPATÍA

SOLIDARIDADE

INDEPENDENCIA

Agora rodea cun círculo os valores que posúas de entre todos os que estaban anotados e os que engadiches ti.

Escríbeos por orden de importancia para ti:

1.2.3.4.-


Departamento de Orientación

IES “MONTE CARRASCO”

CANGAS

Escribe as tres profesións que máis che gustan e ó menos dous dos valores que ti creas que son necesarios para desempeñalas: 1ª PROFESIÓN: …………………………………………………………… DOUS DOS SEUS VALORES: 1.-

2.-

2ª PROFESIÓN: …………………………………………………………… DOUS DOS SEUS VALORES: 1.-

2.-

3ª PROFESIÓN: …………………………………………………………… DOUS DOS SEUS VALORES: 1.-

2.-

Revisa os teus valores e compáraos cos valores das profesións que che gustan. ¿Coinciden? Da 1ª profesión coinciden 0

1

2

dos valores

Da 2ª profesión coinciden 0

1

2

dos valores

Da 3ª profesión coinciden 0

1

2

dos valores

Se che coinciden os teus valores con algunhas das profesións que che gustaría desenvolver nun futuro ¡Estupendo!, iso quere decir que probablemente sexas feliz e te sintas ben coa túa profesión. Se non coinciden…. sería mellor que reflexionaras un pouco; pide axuda ó teu titor/a ou á orientadora.


IES “MONTE CARRASCO”

Departamento de Orientación

CANGAS

ACTIVIDADE 3

OS MEUS INTERESES PROFESIONAIS Imos descubrir cales son os teus grupos profesionais preferidos. Vas atopar unha serie de situacións que están relacionadas con activiades que fan as persoas da túa idade, actividades que á súa vez poden formar parte das tarefas a desenvolver nalgunhas profesións. Despois investigarás que profesións hai en cada área das que che interesan e como podes chegar a exercelas. Valorarás en que medida, o que aí dí, ocórreche a ti nunha escala de 1 a 10. O 1 reflexaría que a ti iso non che ocorre nunca e o 10 que te identificas totalmente. GRUPO 1: Ciencias Sociais ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Puntúa de 1 a 10

Gústame organizar actividades lucrativas (tómbolas, ventas,…) Nas discusións, argumento moi ben o meu punto de vista Preocúpanme as inxusticias sociais Os amigos contanme os seus problemas Son moi meticuloso e ordenado Leo sobre temas sociais: paro, feminismo, racismo Pertenezo a unha asociación política xuvenil Coa miña intervención, pódese chegar a acordos en temas conflictivos Son un bo organizador dos equipos de traballo TOTAL …………………

GRUPO 2: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Humanístico

______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

Puntúa de 1 a 10

Gustaríame que me regalasen un libro sobre como mellora-las relacións persoais ______ Disfruto lendo, dedico a iso bastante tempo ______ Gústame participar nun grupo de teatro ______ Gústame facer vídeos (filmar) ______ Gústame visitar monumentos e museos ______ Participo nos periódicos escolares ______ Escribo cartas a amigos extranxeiros no seu propia idioma ______ Acostumo dedicar tempo a escribir ______ Gústame a historia da arte ______ TOTAL ………………… ______


IES “MONTE CARRASCO”

Departamento de Orientación

CANGAS

GRUPO 3: Ciencias da Natureza e da Saúde ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Puntúa de 1 a 10

Interésanme os temas relacionados co medio ambiente Colecciono minerais Gustaríame comprarme un libro sobre os meus animais preferidos Gústame observa-las plantas durante as excursións Gústame facer excursións á naturaleza Gústame os programas sobre temas de saúde e médico-sanitarios Gústame ler noticias sobre avances en xenética, novos tratamentos,…. Vexo os programas de TV sobre o mundo animal Non me resulta desagradable a idea de traballar nun centro sanitario TOTAL …………………

GRUPO 4: Científico-Tecnolóxico ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

______

Puntúa de 1 a 10

Gústame ler revistas de divulgacións sobre temas de física, química,… Gustaríame coñece-lo funcionamento do ordenador Resúltame entretido resolver problemas de matemáticas Gustaríame ter unha boa caixa de ferramentas Gustame facer rexistros coa evolución de fenómenos físicos e biolóxicos Acostumo arreglar averías mecánicas de motos, electrodomésticos,… Gústame inventar ou modificar mecanismos para as miñas cousas Gústanme os temas relacionados coa arquitectura, o urbanismo Gustaríame ter un bo libro de astronomía TOTAL …………………

GRUPO 5: Artístico ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

Puntúa de 1 a 10

Gústame pintar. Pintei algúns cadros Toco un instrumento Suelo asistir a exposicións de pintura, fotografía, escultura Gústame a decoración. Gústame que a miña habitación estea bonita Gústame asistir a concertos e audicións musicais Gústame participar nun grupo de teatro Os meus amigos din que son moi creativo/a Gústame ler libros sobre arte Gústame a fotografía. Sei facer fotos medianamente boas TOTAL …………………

______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______


Departamento de Orientación

IES “MONTE CARRASCO”

CANGAS

GRUPO 6: Actividade Física e Deportiva ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Puntúa de 1 a 10

Gustaríame que me regalaran unha boa equipación deportiva Estou en boa forma física e dánseme ben os deportes Practico deporte con regularidade Pertenzo a un equipo deportivo Son afeccionado/a ó montañismo Participei en distintas categorías de competicións deportivas Gustaríame ter un bo libro sobre tácticas deportivas Ganei algún premio deportivo Gustaríame ter un bo libro sobre como previr lesións co deporte TOTAL …………………

______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

Escribe a continuación os catro grupos vocacionais que máis puntuación tiveches:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Profesións máis interesantes para ti

Grupo vocacional no que está

1.- ___________________________________

____________________________

2.- ___________________________________

____________________________

3.- ___________________________________

____________________________

4.- ___________________________________

____________________________

¿

Coinciden estas profesións cos grupos vocacionais nos que máis puntuaches?


Departamento de Orientación

IES “MONTE CARRASCO”

CANGAS

ACTIVIDADE 4

A FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA Como se accede ós Ciclos Formativos de Grao Medio?

Que se estudia?

9 Que titulación obtes ó remate dun Ciclo Formativo de Grao Medio? _________________________________ 9 Que podes facer despois de ter realizado un Ciclo Formativo de Grao Medio?

Ciclo Formativo de Grao Medio

Completa o seguinte cadro cos Ciclos Formativos de Grao Medio que che resultan atractivos e o instituto onde se imparten:

NOME DO CICLO ƒ ƒ ƒ ƒ

IES ONDE SE IMPARTE ƒ ƒ ƒ ƒ


Departamento de Orientación

IES “MONTE CARRASCO”

CANGAS

ACTIVIDADE 5

OS PROGRAMAS DE CUALIFIACIÓN PROFESIONAL INICIAL Quen pode acceder a un Programa de Cualificación Profesional Inicial? ƒ ƒ Que se estudia?

Si estás interesado neles, completa o seguinte cadro:

NOME DO PERFIL PROFESIONAL IES ONDE SE IMPARTE ƒ ƒ

ƒ

ƒ ƒ ƒ

Cando rematas un Programa de Cualificación Profesional Inicial, ¿qué podes facer?

PROGRAMAS DE CUALIFIACACIÓN PROFESIONAL INICIAL


IES “MONTE CARRASCO”

Departamento de Orientación

CANGAS

ACTIVIDADE 6

A EDUCACIÓN DE ADULTOS

A educación de adultos permite adquirir, actualizar, completar ou ampliar coñecementos e aptitudes para o desenvolvemento persoal e profesional.

9 Que requisitos debes cumprir para acceder ás ensinanzas de Educación Secundaria Obrigatoria pola modalidade de adultos? ___________________________________________________________ 9 Que tipo de ensinanzas podes cursar pola modalidade de adultos? ___________________________________________________________ 9 Ondes podes cursar a Educación Secundaria Obrigatoria por adultos? ___________________________________________________________ 9 A validez dos títulos obtidos a través da educación de adultos, é a mesma que os obtidos pola modalidade ordinaria?

Recorda a que che dá acceso ó título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria:


Departamento de Orientación

IES “MONTE CARRASCO”

CANGAS

ACTIVIDADE 7

O BACHARELATO

É moi importante que coñezas o bacharelato, xa que dependendo das modalidades e itinerarios que escollas, logo poderás escoller uns estudios ou outros.

9 Cantos anos dura? __________________________________________ 9 Como se accede? ___________________________________________

Completa o seguinte cadro, para isto has de recordar as actividades 1, 2 e 3 GRUPOS VOCACIONAIS (nos que obtiveches máis puntuación na actividade 3) 1.-

MODALIDADE DE BACHARALETO COA QUE SE RELACIONAN

PROFESIÓNS POLA QUE MOSTRAS MÁIS INTERES

ITINERARIO DE BACHARELATO MÁIS AXEITADO

APTITUDES QUE SE REQUIREN PARA ESTE ITINERARIO

1.-

1.-

1.-

1.-

2.-

2.-

2.-

2.-

2.-

3.-

3.-

3.-

3.-

3.-

4.-

4.-

4.-

4.-

4.-

COMPROBA QUE AS APTITUDES QUE SE REQUIREN PARA ESTES BACHARELATOS, SON AQUELAS NAS QUE TIVECHES MÁIS PUNTUACIÓN NA ACTIVIDADE 1


Departamento de Orientación

IES “MONTE CARRASCO”

CANGAS

Ó remate do Bacharelato, obtes o título de

Que estudos podes facer con ese título?

BACHARELATO


Departamento de Orientación

IES “MONTE CARRASCO”

CANGAS

ACTIVIDADE 8

CAMPOS PROFESIONAIS Agora imos traballar en grupo e construiremos un mural coa información que aporte cada grupo. 1º.- Cada grupo, escollerá un dos seguintes campos profesionais. 1.- ACTIVIDADES AGRARIAS 2.- ACTIVIDADES FÍSICAS E DEPORTIVAS 3.- ACTIVIADES MARÍTMO-PESQUEIRAS 4.- ADMINISTRACIÓN 5.- ARTES 6.- COMERCIO E MARKETING 7.- COMUNICACIÓN, IMAXEN E SON 8.- EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 9.- ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 10.- FABRICACIÓN MECÁNICA 11.- HOSTELERÍA E TURISMO 12.- IMAXEN PERSOAL 13.- INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 14.- INFORMÁTICA 15.- MADEIRA E MOBLE 16.- MANTENEMENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS 17.- MANTENEMENTO E SERVICIOS Á PRODUCCIÓN 18.- QUÍMICA 19.- SANIDADE 20.- SERVICIOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE 21.- PROFESIÓNS DE RISCO 22.- PROFESIÓNS CIENTÍFICO-TECNOLÓXICAS 2º.- Cada grupo, buscará información sobre o campo profesional que escolleu: profesións relacionadas con el, aptitudes que máis se relacionan,… A continuación, vas traballar individualmente: 1º.- Completa o seguinte cadro coas profesións que máis che gustan e os campos profesionais a que pertencen: PROFESIÓN

CAMPO PROFESIONAL

1.-

1.-

2.-

2.-

3.-

3.-

4.-

4.-


IES “MONTE CARRASCO”

Departamento de Orientación

CANGAS

Agora vas describir cada unha das profesións que escolleches:

PROFESIOGRAMA:

NOME DA PROFESIÓN: ________________________

DESCRIBE BREVEMENTE AS PRINCIPAIS ACTIVIDADES LIGADAS Á PROFESIÓN:

¿Como se accede a esta profesión? ______________________________________

APTITUDES, que hai que ter para poder desempeñala ƒ ƒ ƒ ƒ

VALORES, máis importantes que debe posui-la persoa que desempeñe tal profesión. ƒ ƒ ƒ ƒ


Departamento de Orientación

IES “MONTE CARRASCO”

CANGAS

ACTIVIDADE 9

FACEMOS BALANCE

Imos recapitular todo o que sabemos sobre ti e as profesións que che gustan: Recorda as actividades 1, 2 e 3 e completa o seguinte cadro: APTITUDES MÁIS DESTACADAS ƒ ƒ ƒ ƒ

OS TEUS INTERESES ƒ ƒ ƒ ƒ

OS TEUS VALORES ƒ ƒ ƒ ƒ

Co coñecemento que tes da túa familia e do mundo do traballo, a profesión que podes chegar a desempeñar é:


IES “MONTE CARRASCO”

Departamento de Orientación

CANGAS

Definitivamente a profesión que queres desempeñar é ____________________________________________________ Polo tanto, agora sinala que opción que mellor che permitirá chegar a esa profesión: … Estudiar Bacharelato Modalidade de ___________________________ … Estudiar un Ciclo Formativo de Grao Medio Familia profesional _____________________________________________ Ciclo formativo _______________________________________________ 9 Que duración ten? ___________________________ 9 Que título obtés? ___________________________ 9 Con esa titulación, ¿qué traballos podes desempeñar? __________________ ______________________________________________________________ … Outras opcións: … Programa de Cualificación Profesional Inicial 9 Cal? _______________________________________________ 9 Onde podes cursalo? __________________________________ … Escola-Taller 9 Que tes que facer para poder acceder a unha? ____________________ ___________________________________________________________ SE O QUE QUERES NON ESTÁ INCLUIDO NUNHA DESTAS OPCIÓNS, ESCRIBE AQUÍ DEBAIXO E CONSULTA COA TITORA OU COA ORIENTADORA.

Caderno de orientación para o alumnado  

Orientación escolar

Advertisement