Page 1


Muhammed TURHAN

Viyana İslam Federasyonu Genel Başkanı

İnsan sosyal bir varlıktır. İhtiyaçları olan, başkaları tarafından kendisine ihtiyaç duyulan bir yaratıktır. İnsanı insan yapan ilk ve en önemli kurum, şüphesiz ailedir. İnsan sever ve şüphesiz ki sevilmek ister, saygı duyar ve şüphesiz ki hürmet edilmek ister. İşte bu yönüyle aile, en küçük fakat en mühim bir devlettir. „Aile Devleti“ huzurlu olanların işleri aşları, dağları taşları, evleri barkları, çoluk çocukları, kadınları erkekleri, gençleri yaşlıları, kısacası bütün toplum huzurlu olur. Aile en temel eğitim ve öğretilerin verildiği mektebin adıdır aynı zamanda. Tarihe altın harflerle adını yazdıranların aile sistemleri incelendiğinde, bu gerçek görülecektir. Arzumuz her alanda olduğu gibi, aile eğitimi alanında da bir danışmanlık hizmeti vererek, fiili olarak ailelerin huzur ve istikrarını temin edip, sağlıklı,

2

üretken ve müreffeh bir toplum meydana getirmektir. Viyana İslam Federasyonu olarak amacımız, „JUWAM Aile Eğitimi ve Danışmanlık Merkezi“ ile insanımızın yeniden topluma kazandırılmasını, aile huzurunun tesis edilmesini sağlamak ve yuvalarımızı, evli çiftlerin birbirlerine tahammül edecekleri, hak ve hukuklarını gözetecekleri, sevgi ve muhabbetin hakim olduğu aile yuvaları haline getirmektir. Eğitim, hukuk danışmanlığı, psikolojik danışmanlık ve aile huzuru danışmanlığı gibi birçok alanda insanımıza hizmet vermenin mutluluk ve sevincini sizlerle de paylaşmak istiyorum. Eviniz bereket, aileniz huzurla dolsun, Allahu Teala yar ve yardımcınız olsun.


ÖNSÖZ

Yeryüzünün ilk müessesesi olan aile, korunması ve üzerinde itina ile durulması gereken en önemli kurumdur. Bu sebeple JUWAM Aile Eğitimi ve Danışma Merkezi, toplumda yozlaşan aile kültürünü yeniden şekillendirmek ve açılan yaraları tedavi etmek amacı ile uzman bir ekiple oluşturulmuş bir kurumdur. Kurumsal hedefimiz, evlerimizi çocuklarımızın kulaklarını tıkadıkları tartışma ortamından çıkarmak, ev içerisinde büyükanne ve büyükbabaya tarihteki yerlerini yeniden kazandırmak, annenin annelik rolü ile, babanın babalık rolü ile ve çocukların da kendilerine dinimizin ve geleneklerimizin verdiği rol ile yerlerini almalarını sağlamaktır. Çocuklarımız okul ya da iş hayatında hedeflerini belirlerken, önceliklerini iyi tespit edip, tüm söz, hareket ve fiillerinden mutlaka hesaba çekileceklerinin bilincinde olsunlar istiyoruz.

Toplumumuzun ve insanlığın ihtiyacı olan alanlarda kaliteli elemanlarımızın olması için rehberlik görevimizin olduğunu biliyor ve bu sorumluluğu yerine getirmek için gayret sarfediyoruz. Tüm bunların çözümü, her alanda ve her yaşta eğitimle mümkün olduğundan, alanlarında uzman bir ekiple bu hizmeti gerçekleştirmenin hazzını yaşıyoruz. Toplumu oluşturan tek bir bireyin dahi gözardı edilmemesi gerektiğine, huzur ve saadet ortamının aile ve fertlerin sağlık ve huzurlarına bağlı olduğuna inanıyor ve bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Mesut KOCA

Viyana İslam Federasyonu Eğitim Başkanı

3


ÖNSÖZ Sürekli değişen ve gelişen dünyada, içinde bulunduğumuz zamanın ve toplum şartlarının oluşturduğu sorunlar, şüphesiz gözardı edilemez duruma gelmiştir. Bu durum karşısında „Sosyal Sorumluluk“ bilinciyle hareket eden JUWAM-Aile Eğitimi ve Danışma Merkezi, eğitim yoluyla en etkin hizmeti vermeyi hedeflemektedir. Hazırladığı „Eğitim Seminerleri“ni en iyi kalitede ve en uygun şartlarda sizlere sunmayı amaçlayarak, bir anlamda eğitim seferberliği başlatmıştır. Sahip olduğumuz sorumluluk bilinci, sunacağımız her türlü danışmanlık ve eğitim hizmetinde temel oluşturmaktadır.

JUWAM - Aile Eğitimi ve Danışma Merkezi olarak

Misyonumuz

Öncelikle milli ve manevi değerlere sahip olan, bilinçli ve bilgili olmanın önemini kavramış, kişilik özellikleri gelişmiş ve değer sahibi, içinde bulunduğu toplumun şartlarına bozulmadan ayak uydurulabilen, geçmişten aldığı özellikleri, içinde bulunduğu zamanın şartlarıyla özümseyip, gelecek nesillere aktarabilen, özgüven sahibi, sorumluluk almayı bilen, fiziksel, sosyal, ahlaki ve psikolojik olarak gelişimini tamamlamış bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak.

4


JUWAM - Aile Eğitimi ve Danışma Merkezi olarak

Vizyonumuz

Çağdaş eğitim metotları kullanılarak, öncelikle Kur‘an ve Sünnet doğrultusunda, içinde yaşadığımız toplumsal ve kültürel özellikler de göz önünde bulundurularak, sadece bilgi vermek yerine, aldığı bilgiyi günlük hayatında kullanabilme ve sorunlar karşısında çözüm geliştirebilme özelliği kazandırarak, erdemli, özgüvenli, çalışkan, kendine, ailesine ve çevresine faydalı olacak bilgi ve beceriyle donatılmış bireyler yetiştirmek. JUWAM Aile Eğitimi ve Danışma Merkezi olarak sunacağımız hizmetlerle daha güzel bir gelecek oluşturabilmek dileğiyle.

Bakk. phil. Emine DAĞ Sosyolog JUWAM Koordinatörü / Sorumlusu

5


GİRİŞ

Danışmanlık hizmetlerimizle, ihtiyaç duyulan alanlarda uzmanların yardımı ile bilgilendirme, yönlendirme ve sorun çözmeye yönelik çalışmalar hedeflenmektedir.

DANIŞMANLIKLAR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Aile Danışmanlığı Evlilik Danışmanlığı Bireysel (Psikolojik) Danışmanlık Çocuk ve Ergen Danışmanlığı Eğitim Danışmanlığı Sağlık Danışmanlığı Engelli Danışmanlığı

Toplumun temelini oluşturan aileleri, eğitim yoluyla, çocuklarının fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal, ahlaki ve psikolojik gelişim aşamalarında bilgi-lendirmek ve bilinçlendirmek, toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak amacıyla düzenleyeceğimiz Anne-Baba Eğitim Seminerleri 4 ana başlık altında oluşturulmuştur.

ANNE-BABA EĞİTİM SEMİNERLERİ 1. 2. 3. 4.

6

Din-Ahlak Seminerleri Okul - Eğitim Seminerleri Sosyal - Psikoloji Seminerleri Sağlık ve Mahremiyet Eğitimi Seminerleri


Kişinin kendini tanıması, güçlü ve zayıf yanlarını keşfetmesi ve bunları göz önünde bulundurarak „kendimi nasıl geliştirebilirim“ sorusuna cevap bulabilmesi, gelişen ve değişen dünyada insanın yeniliklere daha kolay uyum sağlayabilmesi açısından önemlidir.

KİŞİSEL EĞİTİM SEMİNERLERİ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Evlilik Seminerleri Anne Eğitim Seminerleri Baba Eğitim Seminerleri Gençlere Yönelik Seminerler Manevi Gelişim Seminerleri Kişisel Gelişim (Psikoloji) Seminerleri Sağlıklı Yaşam Seminerleri

Bireylerin beden ve ruh sağlığını korumak, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek, bilgi ve becerilerini arttırmak için çeşitli alanlarda düzenleyeceğimiz kurslarımız ile her yönden kişisel gelişime destek olmak amaçlanmaktadır.

KURSLAR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Dil Kursları Enstrüman Kursları Geleneksel Sanatlar Güzel Sanatlar Sosyal ve Kültürel Kurslar El Sanatları Bilgisayar Kursları Çocuk ve Gençlik Kulüpleri

7


I. DANIŞMANLIKLAR DANIŞMANLIKLARIMIZ

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Aile Danışmanlığı Evlilik Danışmanlığı Bireysel(Psikolojik) Danışmanlık Çocuk ve Ergen Danışmanlığı Eğitim Danışmanlığı Sağlık Danışmanlığı Engelli Danışmanlığı

AİLE DANIŞMANLIĞI Son zamanlarda temelleri sarsılan aile kurumunun güçlendirilmesi, gelecek nesillerin daha sağlam temellere dayalı ailelerde yetiştirilebilmesi için, „Aile Danışmanlığı“ hizmeti ile aile içindeki iletişimin sağlamlaştırılması, ilişkilerin güçlendirilmesi, karşılaşılan olumsuzlukların çözümü ve ailenin temelini sarsan etkenlere karşı aileyi korumaya yönelik bilgilendirme, yönlendirme ve sorun çözme çalışmaları hedeflenmektedir. Aile Danışmanlığı Alanları

8

Anne-Baba Çatışmaları

Çocukların Vekaleti/Nafaka

Anne-Baba-Çocuklar Arası Tutumlar

Ruhsal Sorunlar

Disiplin Sorunları

Mahrem Sorunlar

Evlilik ve Sorunları

Aile İçi Etkin İletişim ya da İletişimsizlik

Yalnız Anne-Babaların Sorunları

Aile İçi Sorunlar ve Çözümler


Kadınların Çalışma Hayatındaki Sorunlarından Kaynaklanan Ailevi Sorunlar

Evlilikte İletişim

Aile İçi Şiddet (Fiziksel ve Psikolojik)

Evlilik Doyumluluğu ve Tutumlar

Eşlerin Ailelerinin Evliliğe Etkileri

Boşanma Sonrası Yaşamda Destek ve Rehberlik

Ailedeki Değişikliklerin Aileye Etkileri (Hastalık, Ölüm, Yeni Bireyin Katılması, İş Kaybı, Göç, Çocuk Sahibi Olamama, vs.)

Ayrı Yaşama

DANIŞMAN: Aile Danışmanı Familienberater

9


2

I. DANIŞMANLIKLAR EVLİ Lİ K DA N IŞ M AN L IĞI Aileyi oluşturan ilk adımın başında gelen evlilik kurumunun sağlam olması aynı zamanda temeli sağlam olan ailelerin kurulmasını sağlayacaktır. „Evlilik Danışmanlığı“ ile evliliğe giden yolda oluşan ya da oluşabilecek sorunların çözümü, eşler arasında olması gereken iletişimin tam ve doğru şekilde anlaşılması, evliliğin amaç ve öneminin belirlenmesi , eş seçiminde ya da iyi bir eş olma yolunda tespit edilecek kriterlerin belirlenmesi için ve eşler arasında oluşabilecek sorunlara karşı bilgilendirme, yönlendirme ve sorun çözme çalışmaları hedeflenmektedir. Evlilik Danışmanlığı Alanları

10

Evlilik Öncesi Karar Verme Süreci

Aile İçindeki Rol Dağılımı ve Sorunlar

Evlilikte İletişim

Evlilik Doyumluluğu ve Tutumlar

Kadın-Erkek Psikolojisi

Aile İçi İletişim

Çiftlerin Evlilikten Beklentileri

Eşler Arasındaki Uyum Problemleri

İslam‘da Kadın-Erkek Rolleri

Kişilik Çatışmaları


DANIŞMAN: Aile Danışmanı Familienberater & Eheberater

11


3

I. DANIŞMANLIKLAR B İ R EYSEL DA NI ŞMA NL IK

( P S İKOLO J İK )

İçinde bulunduğumuz çağın getirdiği zorluklarla beraber, değişen dünyada bireyin kendini tanıması ,davranışlarını anlaması, kişisel, sosyal, eğitimsel ve mesleki konularda amaçlarının belirlenme-sinde destek olunması, sorunlar karşısında kendi kendine çözüm oluşturabilmesi, kişinin kendini her yönden geliştirebilmesi için, „Bireysel (Psikolojik) Danışmanlık“ olarak bilgilendirme, yönlendirme ve sorun çözmeye yönelik çalışmalar hedeflenmektedir. Bireysel (Psikolojik) Danışmanlık Alanları

12

Öfke Kontrolü

Kişiler Arası İlişkilerde Sorunlar

Çocukluk Dönemi Travmaları

Performans Kaygısı

Özgüven Eksikliği

Performans Düşüklüğü

Topluluk Önünde Konuşamama - Utanma

Stres Bozuklukları ve Stresle Başa Çıkma

Yaş Danışmanlığı (Ölüm, Ayrılık, Terk Edilme)

Panik Bozukluk

Kumar Bağımlılığı

Uyku Bozuklukları

Duygusal Sorunlar

Obsesif-Kompulsif Bozukluk

Depresyon


Sosyal Fobi ve Anksiyete Bozuklukları

Aşırı Heyecanlanma

Kendine Güven ve Kendini Sevme

Korkular

Çeşitli Fobilere Yönelik Tedavi Programları

Hamilelik Psikolojisi

Problem Çözme Becerileri

Özgüven Kazanımı ve Self-Motivasyon

Ergenlik Bunalımı

Bağımlılık Terapisi

DANIŞMAN: Psikolog Psychologe

13


4

I. DANIŞMANLIKLAR ÇOCUK VE ERGEN DANIŞMANLIĞI Bireysel gelişimde önemli rol oynayan ,,Çocukluk ve Ergenlik Dönemi,, ne kadar iyi bilinir ve takip edilirse çocuklarımızın gelişiminde aileler olarak o kadar etkili olunabilir. Çocukluk ve ergenlik dönemindeki çocuklarımızın fiziksel, zeka, dil, sosyal ve duygusal gelişimini öğrenmek, bu dönemlerde oluşabilecek çeşitli sorunlar karşısında daha kolay ve doğru çözüm yollarının bulunmasını ve çocuklarımızla daha iyi iletişim kurulmasını sağlamak amacıyla Çocuk ve Ergen Danışmanlığı, bilgilendirme, yönlendirme ve sorun çözme çalışmalarını hedeflemektedir.

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı Alanları

14

Gelişim Problemleri

Duygusal-Davranışsal Problemler

Uyku Problemleri

Ergenlik Döneminin Gelişimsel Özellikleri

Tuvalet Eğitimi / Alt Islatma

Aileden Ayrışma / Bireyselleşme

Kardeş Kıskançlığı

Kimlik Karmaşası

Korkular

Ergenler ve Arkadaş İlişkileri

Okul Korkusu, Okula Uyum Sorunu


Özgüven Sorunları

İnatçlılık

Yalan Söyleme

Meslek Seçimi

Bağımlılık Sorunları

Motivasyon

Beslenme ve Yeme Problemleri

Ders Çalışma

Duygusal Sorunlar

Saldırganlık

Arkadaş İlişkileri Sorunları

Sınav Kaygısı

Davranış Bozuklukları

Cinsel Kimlik Oluşumu

Organize becerisi)

Hiperaktivite ve Dikkat Sorunları

Anne-Baba Çatışması

Ergen ile Ebeveynler Arasındaki İletişim

Olamama

(Kendini

yönetme

DANIŞMAN: Psikolog Psychologe Pedagog Pädagoge

Bild 3

15


5

I. DANIŞMANLIKLAR EĞ İ Tİ M DA NIŞ M AN L IĞI Çocuğumuzun eğitim hayatında onu daha iyi anlayıp yardımcı olabilmek, daha verimli ders çalışma yollarını öğrenmek, çocuklarımızın yeteneklerini ve ilgi alanlarını doğru şekilde tespit edip meslek seçimlerinde yardımcı olabilmek, eğitim sistemleri ve seçeceği okullar hakkında fikir sahibi olabilmek amacıyla ve çocuğumuzun okulda karşılaştığı sosyal, psikolojik ve pedagojik sorunlar hakkında bilgiledirme, yönlendirme ve sorun çözmeye yönelik çalışmalar hedeflenmektedir. Eğitim Danışmanlığı Alanları

16

Avusturya Okul Sistemi

Motivasyon Sorunları

Okulda Çocukların En Çok Karşılaştığı Sorunlar

Öfke Sorunları

Okul Fobisi

Kaygı Sorunları, Sınav Kaygısı ve Stresi

Okula Uyumsuzluk ve İsteksizlik

Başarısızlık Korkuları

Arkadaş İlişkileri ve İletişim Sorunları

Verimli Ders Çalışmayı Planlama

Dikkat ve Konsantrasyon Sorunları


Öğrenme Bozukluklarının Belirlenmesi ve Çözümü

Ders Başarısızlığı

Aşırı Hareketlilik

Üniversitede Bölüm Seçme

Özgüven Gelişimi

Meslek Seçimi

Ders Çalışmama Sorunları

Sonderschule Problemleri

Bağımlılıklar (İnternet, Televizyon)

Okul İdaresi Problemleri

DANIŞMAN: Pedagog Pädagoge

17


6

I. DANIŞMANLIKLAR SAĞ L I K DA NI Ş M AN L IĞI Bireyin fiziksel ve duygusal gelişim sürecinde karşılaştığı ya da karşılaşabileceği sağlık konularında, alanında uzman doktorlarımız tarafından bilgilendirme, yönlendirme ve sorun çözmeye yönelik çalışmalar hedeflenmektedir. Sağlık Danışmanlığı Alanları

Sağlıkla İlgili Genel Sorular

İlk Yardım Bilgileri

Hastaneler, Klinikler, Doktorlar ve Diğer Sağlık Kuruluşlarının Adres ve Telefon Bilgileri

Hamilelik, Doğum Öncesi ve Sonrası Dönemde Karşılaşılan Sorunlar

Uzmanlık Gerektiren Özel Durumlarda Başvurulabilecek Merkezler ve Doktorlar Konusunda Bilgiler

Çocuk Bakımı Tavsiyeleri, Bebeklik Dönemi, Çocuk Bakımı, Beslenmesi, Psikolojisi, Aşı Takvimi gibi Konularda Tavsiyeler ve Gerekli Bilgiler

DANIŞMAN: Doktor

18


ENGE L L İ DAN IŞ M AN L IĞI Engelli bireyleri ya da ailesinde, çevresinde engelli bireye sahip kişileri karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri sorunlar konusunda bilgilendirmek, engelli bireylerin kişilik gelişimi, günlük yaşam, eğitim, iş ve çevreye uyum sürecini kolaylaştıracak konularda destek olmak amacıyla „Engelli Danışmanlığı“ olarak bilgilendirme yönlendirme ve sorun çözmeye yönelik çalışmalar hedeflenmektedir.

7

Engelli Danışmanlığı Alanları •

Engelli Bireyin Hakları

Çalışma Hayatındaki Hakları

Engel Durumuna Göre Alabileceği Eğitimler, Kurs ve Okullar Hakkında Bilgilendirme

Yardım Alabileceği Kurumlar Hakkında Bilgilendirme

İhtiyaç Duyulan Diğer Konular

DANIŞMAN: Psikolog - Doktor Psychologe - Doktor

19


II. ANNE-BABA EĞİTİM SEMİNERLERİ ANNE-BABA EĞİTİM SEMİNERLERİ 1. 2. 3. 4.

Din-Ahlak Seminerleri Okul - Eğitim Seminerleri Sosyal - Psikoloji Seminerleri Sağlık ve Mahremiyet Eğitimi Seminerleri

Toplumun temelini oluşturan aileleri, eğitim yoluyla, çocuklarının fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal, ahlaki ve psikolojik gelişim aşamalarında bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak amacıyla düzenleyeceğimiz Anne-Baba Eğitim Seminerleri 4 ana başlık altında oluşturulmuştur. Tecrübeli psikologlarımız, pedagoglarımız, doktorlarımız ve diğer uzmanlarımızla yapılacak olan seminerlerimiz üç aylık süre içinde haftada bir gün ve iki saatten oluşacaktır. Eğitim seminerlerimiz hazırlanmıştır. •

Okul Öncesi (0-3 ve 0-6)

Okul Dönemi (7-11)

Ergenlik Dönemi (12-18)

gelişim

dönemlerine

göre

SEMINER PROGRAMI

HAFTALIK DERS SAYISI

KONU SAYISI

TOPLAM DERS SAATİ

Din-Ahlak

12

10

24

Okul Eğitimi

12

10

24

Sosyal-Psikoloji

12

10

24

12

10

24

Sağlık ve Mahremiyet Eğitimi 20

çocuklarımızın


DİN-AHL AK S EMİN ERLERİ Amacımız Dini ve ahlaki bilgilerin ailede sağlam verilmesiyle birlikte, çocuğun ileride bu alanda alacağı eğitimin temelini oluşturmak. Hedefimiz İnaçlı, karakterli, ahlaklı ve içinde bulunduğu toplumda örnek olacak bireyler yetiştirmek. Seminer Konuları • Din Eğitimi - Çocuğun Kişilik Gelişimi • Din Eğitiminde Zamanlama ve Önemi • İtikadi Konular (Allah’a İman) • Peygamber Efendimizi Çocuklara Nasıl Tanıtmalı ve Sevdirmeliyiz • İbadet - İbadet Anlayışı, Prensipleri, İbadet-Sünnet İlişkisi • Ahlak Eğitimi/Tanımı ve Gelişim Dönemlerine Göre Ahlak Eğitimi • Ahlak Eğitiminde Temel İlkeler - Ailelerin Yapacakları • Ahlak Eğitiminde Temel İlkeler - Çocuğun Kişiliğine Yönelik • Ahlak Eğitiminde Temel İlkeler - Çocuğun Eğitimine Yönelik • Çocuklarımıza Öğreteceğimiz Temel Ahlak İlkeleri

Program Süresi 12 hafta - 24 saat Katılımcı Sayısı 20-25 kişi Eğitimcilerimiz Alanında uzman eğitimcilerimiz Seminer Günü ve Saati Katılımcıların taleplerine göre düzenlenecektir. 21


II. ANNE-BABA EĞİTİM SEMİNERLERİ

OKU L - EĞ İ T İ M S E M İ N E RL E R İ Amacımız Ailelerin eğitime katılımını sağlayarak, çocuğun okul başarısını arttırmaya yönelik katkıda bulunmak. Hedefimiz Çocuklarımızın okuldaki başarı düzeyini yükseltmek , eğitimli ve kendini her bakımdan geliştirmiş meslek sahibi bireyler yetiştirmek. Seminer Konuları

OKUL DÖNEMİ • Çocuğumuzu Tanıyalım - Kendimizi Tanıyalım • Okul Başarısı ve Başarısızlığı • Ders Çalışma ve Çalışamama Durumu • Okul Başarısında Motivasyon • Öğrenme Modelleri • Okul Hayatını Kolaylaştırmada Çocuğa Kazandırılacak Özellikler • Eğitimde Disiplin/Ceza ve Ödül • Okul Fobisi, Okula Uyum Sorunları ve Sebepleri • Okulda Şiddet ve Saldırganlık • Okul Sistemleri ve Viyana‘daki Eğitim İmkanları

22


Seminer Konuları

OKUL ÖNCESİ •

Çocuğumuzu Tanıyalım

Okuma-Yazmaya Hazırlık Dönemi

Çocuğun Kişilik Gelişimi

Çocuk ve Resim

Çocuğun Öz Bakım Becerilerinin Gelişimi

Çocuk ve Müzik

Çocuk ve Oyun

Çocuk ve Kitap

Çocuk ve Oyuncak

Çocuk -Televizyon, İnternet ve Bilgisayar Oyunları

Program Süresi 12 hafta - 24 saat Katılımcı Sayısı 20-25 kişi Eğitimcilerimiz Alanında uzman pedagoglarımız Seminer Günü ve Saati Katılımcıların taleplerine göre düzenlenecektir. 23


II. ANNE-BABA EĞİTİM SEMİNERLERİ

S OSYAL - P S İ KO LO J İ S E Mİ N E R L E R İ Amacımız Çocuğun sosyal ve psikolojik gelişimini takip ederek içinde bulunduğu şartları daha iyi anlamak, aile-çocuk iletişimini daha etkin hale getirmek. Hedefimiz Sosyal ve psikolojik gelişimini tamamlamış, değer sahibi, karakteri gelişmiş, sosyal ve ruhsal sorunları olmayan bireyler yetiştirmek. Seminer Konuları

OKUL DÖNEMİ

• Bilişsel (Zihinsel) Gelişim • Duygusal Gelişim • Sosyal Gelişim Özellikleri • Gelişim Dönemlerine Göre Çocukla İletişim • Uyum ve Davranış Bozukları • Yaygın Biçimde Görülen Sorunlar 1 • Yaygın Biçimde Görülen Sorunlar 2 • Dikkat Eksikliği - Hiperaktivite Bozukluğu ve Öğrenme Güçlüğü • Okul Sendromu • Çocuk - Televizyon, İnternet ve Bilgisayar Oyunları

24


Seminer Konuları

ERGENLİK DÖNEMİ • Ergenlikte Duygusal ve Bilişsel Gelişim • Ergenlik - Aile • Ergenlikte Kişilik Gelişimi • Ergenlikte Kendine Güven • Ergenlik Dönemindeki Kaygılar • Ergenlik Dönemindeki Davranış Sorunları • Ergenlik Dönemindeki Ruhsal Sorunlar S Depresyon S Davranış Bozukları • Ergenlerde Şiddet ve Saldırganlığın Nedenleri • Ergenlikte Bağımlılık

Program Süresi 12 hafta - 24 saat Katılımcı Sayısı 20-25 kişi Eğitimcilerimiz Alanında uzman psikologlarımız Seminer Günü ve Saati Katılımcıların taleplerine göre düzenlenecektir.

25 © davidgates1.wordpress.com/


II. ANNE-BABA EĞİTİM SEMİNERLERİ

SAĞLIK VE MAHREMİYET EĞİTİMİ SEMİNERLERİ

Amacımız Çocuğun gelişim dönemlerini takip ederek, bedensel ve ruhsal gelişimine yardımcı olmak, cinsel eğitim ile çocuğun cinsel kimliğinin ve cinsel rollerinin iyi şekilde oluşmasını ve anlaşılmasını sağlamak. Hedefimiz Fiziksel, cinsel ve psikolojik açıdan gelişimini tamamlamış sağlıklı bireyler yetiştirmek. Seminer Konuları • Beslenme • Gelişime Yardımcı Olan Besinler ve Vitaminler • Hastalıklar • Çocuk Hastalıklarının Tanımı ve Belirtileri • Hastalıklara Neden Olan Faktörler ve Korunma Yolları • Beslenme Yetersizliği Sorunları • Çocuk ve Spor • İlk Yardım • Cinsel Eğitim

26


GENEL SEMİNERLERİMİZ Ayda bir düzenleyeceğimiz seminerlerimiz, öncelikle aile kurumu ile ilgili genel konulardan oluşmakta olup, daha sonraki seminerlerimiz ise ihtiyaç duyulan güncel konulardan oluşturulacaktır. Seminer Konuları • Ailede Çocuk Eğitim Metotları • Ailede Çocuk Eğitiminin Önemi • İyi Çocuk Yetiştirme Yöntemleri • Anne-Baba Tutumları ve Çocuk Davranışları Üzerindeki Etkileri • Aile İçi İletişim • Aile İçi İletişimde Nebevi Metotlar

• • • • • • •

Eşler Arasındaki İlişkiler Anne-Baba-Çocuk İletişimi Aile-Akraba İlişkileri Aile-Çocuk Arasındaki İletişim Engelleri İletişim Engelleri Dinleme Becerilerinin Eksikliği Ergenlik Dönemi ve Kuşak Çatışması

27


III. KİŞİSELVEEĞİTİM SEMİNERLERİ III. KİŞİSEL EĞİTİM SEMİNERLERİ KURSLAR Kişinin kendini tanıması, güçlü ve zayıf yanlarını keşfetmesi ve bunları göz önünde bulundurarak „kendimi nasıl geliştirebilirim“ sorusuna cevap bulabilmesi, gelişen ve değişen dünyada insanın yeniliklere daha kolay uyum sağlayabilmesi açısından önemlidir. „Kişisel Eğitim Seminerlerimiz ve Kurslarımız“la amacımız, bireylerin sahip oldukları bilgi, beceri ve davranışları olumlu yönde geliştirerek hayata hazırlamak ve destek olmak adına çalışmalar yapmaktır.

Seminerlerimiz

28

Evlilik Seminerleri

Anne Eğitim Seminerleri

Baba Eğitim Seminerleri

Gençlere Yönelik Seminerler

Manevi Gelişim Seminerleri

Genel Kültür Seminerleri

Kişisel Gelişim (Psikoloji) Seminerleri

Sağlıklı Yaşam Seminerleri


EVLİLİK SEMİNERLERİ Boşanmaların hızla arttığı, aile kurumunun yozlaşıp anlamını yitirmeye başladığı günümüz şartlarında, düzenleyeceğimiz seminerler ile gençlerimizi evliliğe hazırlayıp, eş seçimi ve aynı zamanda iyi bir eş olma konularında bilgilendirip, bilinçlendirerek temeli sağlam ailelerin kurulmasına yardımcı olmak hedeflenmektedir. Seminer Konuları 1. Aile (Bütün Yönleriyle Aile Kavramı) 2. Evlilik ve Evliliğe Bakış Açısı 3. Birey Olarak Kadın Olmak / Erkek Olmak 4. Kendimizi Tanıma 5. Eş Seçme - Eş Seçiminde Dikkat Edeceğimiz Hususlar ve Evliliğe Etkileri 6. Eş Seçiminde Bilinmesi Gereken Kişilik Tipleri

7. Evlenme Zamanı ve Ön Hazırlık Evreleri 8. Evlilik Zamanını Etkileyen Faktörler 9. Evlilik Öncesi Dönemin Önemi 10. Evlilikte Uyum ve Dayanışma 11. Sorunlu Evlilikler ve Başarılı Evlilikler 12. Kördüğüm Gibi Sevebilmek

29


III. KİŞİSEL EĞİTİM SEMİNERLERİ

ANNE EĞİTİM SEMİNERLERİ 1. Hamilelik Öncesi ve Hamilelik Dönemi 2. Doğum ve Sonrası Dönem 3. Bebek Bakımı (Beslenmesi, Aşıları, Hastalıktan Korunma Yolları) 4. İdeal Anne Olmanın Yolları

BABA EĞİTİM SEMİNERLERİ 1. Babanın Rolü, Önemi ve Çocuk Eğitimindeki Etkisi 2. Çocuğun Sosyalleşmesinde Babanın Rolü 3. İdeal Baba Olmanın Yolları

GENÇLERE YÖNELİK SEMİNERLER 1. Dil (Türkçe Dilbilgisi, Edebiyat [Kitap Okumaları ve Şiir Dinletileri]) 2. Din (Manevi Gelişim) 3. Tarih (İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Türkiye ve Dünya Tarihi) 4. Kültür (Gelenek ve Göreneklerimizi Tanıyalım)

30


MANEVİ GELİŞİM SEMİNERLERİ 1. Hadis 2. Tefsir 3. Fıkıh 4. Akaid

PSİKOLOJİ SEMİNERLERİ 1. Motivasyon ve Başarı 2. İnsan Psikolojisi 3. İletişim Becerileri ve Empati 4. Etkili Konuşma (Hitabet) 5. Beden Dilini Kullanma (Sözsüz İletişim)

31


IV. KURSLARIMIZ

Bireylerin beden ve ruh sağlığını korumak, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek, bilgi ve becerilerini arttırmak için çeşitli alanlarda düzenleyeceğimiz kurslarımız ile her yönden kişisel gelişime destek olmak amaçlanmaktadır. DİL KURSLARI (Türkçe, Almanca, İngilizce, Arapça, Osmanlıca) ENSTRÜMAN KURSLARI (Ney, Saz, Gitar) GELENEKSEL SANATLAR (Ebru, Hat, Tezhip, Minyatür) GÜZEL SANATLAR (Resim, Karakalem, Karikatür, Fotoğraf, Kaligrafi) SOSYAL VE KÜLTÜREL KURSLAR (Güzel Konuşma ve Diksiyon, Tiyatro, Halk Oyunları) EL SANATLARI (Ahşap Boyama, Takı Tasarım) BİLGİSAYAR KURSLARI (Microsoft Office Kursları, Photoshop, Java, Web Tasarım)

32


ÇOCUK VE GENÇLİK KULÜPLERİ •

Bilim-Teknoloji Kulübü

Müzik Kulübü

Hayvan Severler Kulübü

Şiir Severler Kulübü

Çevre Koruma Kulübü

Tarih ve Gezi Kulübü

Kitap Sevenler Kulübü

Satranç Kulübü

Dil Kulübü

Geleneksel Oyunlar Kulübü

Resim Kulübü

Yaşlıları Sevelim Kulübü

Sosyal Yardımlaşma Kulübü

Spor Kulübü

Engelliler Kulübü

33


Sizin mutluluÄ&#x;unuz bizim mutluluÄ&#x;umuz.


JUWAM - Bülten  
JUWAM - Bülten  

www.juwam.at