{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Fact finding toekomstvarianten Westplein Concept-eindrapportage


Opdrachtgever(s)

Gemeente Utrecht

Titel rapport

Fact finding toekomstvarianten Westplein Concept-eindrapportage

Kenmerk

Kenmerk: UTT487/Txj

Datum publicatie

September 2014

Begeleiding opdrachtgever

Peter van den Akker, Pieter van Sluijs

Projectleiding Goudappel Coffeng

Christiaan Kwantes, Tim Bunschoten, Marco Aarsen

Š Copyright Goudappel Coffeng

Niets uit deze rapportage mag worden overgenomen zonder bronvermelding. Aan de inhoud van de rapportage kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele recht-hebbenden op gebruikt beeldmateriaal dienen contact op te nemen met de uitgever.

2

Fact finding toekomstvarianten Westplein


Inhoud

Samenvatting 1. Inleiding 2. Werkproces met stakeholders

7 13

3. Uitgangspunten 17 4. Varianten 23 5. Uitkomsten fact finding

43

6. Conclusies

51

Bijlagen 55

Bijlage 1: Uitgangspunten gehanteerde verkeersmodel VRU 3.1 U Bijlage 2: Lijst met stakeholders Bijlage 3: Impressie werksessie 1 (aandachtsvelden) BIJlage 4: Scorevellen uit werksessie 3 (waardering varianten) Bijlage 5: Investeringskosten toekomstvarianten Bijlage 6: Kruispuntberekeningen toekomstvarianten

Fact finding toekomstvarianten Westplein

3


4

Fact finding toekomstvarianten Westplein


Samenvatting

De gemeente Utrecht maakt in 2014 samen met alle betrokken stakeholders een structuurvisie voor de tweede fase van het stationsgebied. Eén van de hoofdvragen is het bepalen van het eindbeeld van de infrastructuur op het Westplein. Dit document geeft inzicht in de voor- en nadelen van verschillende toekomstvarianten voor het Westplein en omgeving. Het dient als input bij de totstandkoming van de Structuurvisie.

Uit de factfinding en de uitgevoerde analyses blijkt dat alle onderzochte varianten verkeerskundig maakbaar zijn. Wel heeft elke variant zijn voor- en nadelen: ▪▪ De variant met tunnel biedt de meeste ruimtelijke voordelen, maar is ook complex om te bouwen en verreweg het duurst. De kostenbesparing van een open tunnel blijkt zo beperkt dat de variant ‘open tunnel’ geen wezenlijk te onderscheiden variant is ▪▪ Voor de varianten met een hoge brug geldt dat ze veel goedkoper zijn en zeker rondom het Lombokplein een aantal voordelen delen met de tunnelvariant. Wel hebben deze varianten een bovengrondse doorgaande autoverbinding met als nadelen een sterkere barrièrewerking en geluidhinder. Deze nadelen gelden vooral voor variant 2b Hoge brug met autoverbinding westelijk langs het NH-hotel. ▪▪ De variant met een lage Brug is het goedkoopst. Vanwege de lage brug is de doorgaande autoverbinding ook visueel minder hinderlijk aanwezig dan bij de varianten met hoge brug. Maar deze keuze vereist tegelijk dat het autoverkeer optimaal wordt ingepast in de stedelijke omgeving. Dit betekent dat een ontkoppeling Vleutenseweg-Westplein en Daalsetunnel-Amsterdamsestraatweg nodig is. Bij de andere varianten is deze koppeling minder sterk.

Fact finding toekomstvarianten Westplein

5


6

Fact finding toekomstvarianten Westplein


1 Inleiding De gemeente Utrecht maakt in 2014 samen met betrokken stakeholders een structuurvisie voor de tweede fase van het stationsgebied, het Jaarbeursplein en het Westplein. EĂŠn van de hoofdvragen is het bepalen van het eindbeeld van de infrastructuur op het Westplein. Dit document geeft inzicht in de voor- en nadelen van verschillende toekomstvarianten voor het Westplein en omgeving. Het dient als input bij de totstandkoming van de Structuurvisie.

Fact finding toekomstvarianten Westplein

7


Naar een Structuurvisie voor onder andere het Westplein De gemeente Utrecht maakt in 2014 samen met alle betrokken stakeholders een structuurvisie voor de tweede fase van het stationsgebied. EĂŠn van de hoofdvragen is het bepalen van het eindbeeld van de infrastructuur op het Westplein, evenals de tijdelijke invulling(en) in de jaren tot aan de realisatie van het eindbeeld. In de huidige situatie is de autostructuur dominant over andere functies en heeft het gebied weinig verblijfskwaliteit en ruimtelijke kwaliteit. Het nieuwe eindbeeld moet een passend onderdeel van het stadscentrum worden, waarbij invulling wordt gegeven aan de begrippen: verbinden, herstellen en betekenis geven uit het Masterplan Stationsgebied (2003) en de Ontwikkelvisie Lombokplein (2012). Ook moet de invulling passen in de typologie van het Ambitiedocument Utrecht Aantrekkelijk & Bereikbaar (2012).

Van een gebied gedomineerd door verkeersinfrastructuur (boven) naar een aantrekkelijke stedelijke verbindingsschakel tussen Lombok, Stationsgebied en binnenstad (onder) (Bron: Gemeente Utrecht)

8

Fact finding toekomstvarianten Westplein

Toekomst


Kernvraag De kern van deze rapportage is een fact finding van de varianten gezamenlijk met de stakeholders. Daarbij is ingegaan op de volgende varianten: •

1a tunnel met bebouwing (bron: ontwikkelvisie)

1b tunnel zonder bebouwing (bron: POS)

1c tunnel met openingen halverwege (bron: POS)

2a Hoge brug, autoverbinding oostelijk langs NH-hotel (bron: ontwikkelvisie)

2b Hoge brug, autoverbinding westelijk langs NH-hotel (bron: POS)

2c Lage brug, autoverbinding westelijk langs NH-hotel (bron: POS)

Doelen in hoofdlijnen De inpassing van de infrastructuur moet voldoen aan: •

een aantrekkelijke, leefbare inrichtingskwaliteit met goede condities voor fietsers, voetgangers en verblijf (terrassen), zoveel mogelijk doorgaande groene profielen (doorgaande boomstructuren), goede oversteekbaarheid van infrastructuur (bij voorkeur één autorijstrook per richting) en veiligheid voor gebruikers;

een afdoende afwikkeling van het geprognosticeerde doorgaande autoverkeer en een goede bereikbaarheid van alle functies op en rond het Westplein;

ruimte voor ontwikkeling van een nieuw vastgoedprogramma.

Proces van ‘fact finding’ als bouwsteen voor de Structuurvisie In de aanloop naar de Structuurvisie heeft de gemeente, samen met stakeholders, een proces van ‘fact finding’ georganiseerd rondom de verschillende infrastructuurvarianten rondom het Westplein. Dit document beschrijft de resultaten van deze ‘fact finding’. De resultaten moeten het College van B&W en gemeenteraad ondersteunen bij het bepalen van bestuurlijke uitgangspunten voor het opstellen van de Structuurvisie. De ‘fact finding’ bouwt voort op eerdere analyses, zoals de Ontwikkelvisie Lombokplein en omgeving.

Fact finding toekomstvarianten Westplein

9


Combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve analyse In het proces van fact finding zijn diverse aspecten van de infrastructuurvarianten aan de orde gekomen: kwalitatieve waarden zoals ruimtelijke kwaliteit, herkenbaarheid, zichtlijnen en schaalovergangen, maar ook meer kwantitatieve waarden zoals verkeersdoorstroming, investeringskosten, en lucht- en geluidsniveaus. Zie hoofdstuk 3. De verkeersberekeningen zijn uitgevoerd met het Utrechtse verkeersmodel (VRU 3.1 U – 2020). Zie ook bijlage 1.

UAB over het Westplein: Het Westplein is een belangrijke poort van de binnenstad. Deze entree vormt een belangrijke toegang voor autoverkeer, OV en fietsverkeer. Het Westplein vormt het eindpunt van de ‘fly-in’ waar het autoverkeer op een heldere wijze naar de parkeerbestemmingen moet worden geleid. Verder dient ruimtelijk een goede afronding voor de wijk Lombok te worden gevonden. […] Voor het fietsverkeer is een goede aansluiting op de binnenstadsas van belang. Daar waar nu de auto nog sterk domineert zal in de ruimtelijke inrichting de positie van het fietsverkeer, voetgangers en openbaar vervoer moeten worden versterkt. (blz. 49 uit het Ambitiedocument Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar)

10

Fact finding toekomstvarianten Westplein


Tijdelijkheid als eerste stap naar de lange termijn toekomst De fact finding heeft zich primair gericht op het eindbeeld voor het Westplein. Tegelijkertijd kan de fact finding belangrijke informatie leveren over mogelijke tijdelijke invullingen voor het Westplein en omgeving. De verwachting is namelijk dat het eindbeeld niet op korte termijn/direct is te realiseren.

Deze rapportage: procesverantwoording en resultaat van de fact finding Na de ‘fact finding’-werkateliers met stakeholders heeft Goudappel Coffeng, onafhankelijk adviesbureau voor mobiliteit, de resultaten vastgelegd van het gehele werkproces. Dit boekje is het resultaat. In hoofdstuk 2 staat een verantwoording van het doorlopen werkproces. Hoofdstuk 3 beschrijft de uitgangspunten en ambities bij de fact finding. In hoofdstuk 4 zijn de toekomstvarianten weergegeven. Hoofdstuk 5 bevat de conclusies van de fact finding met voor- en nadelen bij elke variant. Hoofdstuk 6 is het afsluitende hoofdstuk met conclusies en aanbevelingen voor het vervolg.

Fact finding toekomstvarianten Westplein

11


12

Fact finding toekomstvarianten Westplein


2 Werkproces met stakeholders Voor een zo zorgvuldig mogelijk werkproces heeft de fact finding plaatsgevonden in de vorm van 3 werkateliers. De fact finding is uitgevoerd door stakeholders uit het gebied zelf, begeleid door Goudappel Coffeng als onafhankelijk adviesbureau voor mobiliteit. Daarnaast waren altijd ambtenaren uit stad en regio aanwezig als stakeholders en voor het beantwoorden van eventuele vragen.

Fact finding toekomstvarianten Westplein

13


Dromen voor het Westplein (beelden door de stakeholders aangeleverd) 14

Fact finding toekomstvarianten Westplein


Eerste werkatelier: delen van dromen, benoemen aandachtsvelden In het eerste werkatelier zijn alle stakeholders uitgenodigd hun toekomstdroom voor het Westplein te delen. In bijlage 2 is een lijst opgenomen met alle stakeholders. Daarna zijn aandachtsvelden of criteria benoemd die belangrijk zijn bij de latere waardering van toekomstvarianten voor het Westplein. Zie hoofdstuk 3.

Tweede werkatelier: bespreken en optimaliseren van toekomstvarianten In het tweede werkatelier heeft met in groepjes de toekomstvarianten bestudeerd. Het betrof een set aan toekomstvarianten die projectorganisatie stationsgebied (POS) aan het begin van het werkproces heeft meegegeven. Tijdens deze werksessie zijn de stakeholders uitgenodigd om elke variant verder te optimaliseren. Zie hoofdstuk 4.

Derde werkatelier: waardering van toekomstvarianten met argumenten In het derde werkatelier hebben de stakeholders de varianten gewaardeerd met plussen en minnen. Dit is gedaan op basis van de aandachtsvelden uit werkatelier 1 en op basis van inhoudelijke achtergrondanalyses. Deze analyses naar bijvoorbeeld lucht- en geluidskwaliteit zijn na werkatelier 1 uitgevoerd door Goudappel Coffeng. Zie hoofdstuk 5.

Verwerking en rapportagefase De resultaten van de drie werkateliers zijn door Goudappel Coffeng vertaald in een concept-rapportage. Deze is aan alle stakeholders voorgelegd voor eventuele correcties en opmerkingen. Na verzending van de definitieve rapportage hebben zij gelegenheid gekregen om in een persoonlijke tekst hun bevindingen van het werkproces te delen. Al deze reacties zijn één op één opgenomen en gebundeld in een aparte rapportage.

Fact finding toekomstvarianten Westplein

15


16

Fact finding toekomstvarianten Westplein


3 Uitgangspunten Het Westplein vervult een belangrijke verbindende functie in de stad. Het vormt de overgang tussen het centrumgebied en Utrecht West. Dit stelt bijzondere eisen aan de inrichting van de openbare ruimte en de verkeersstromen in het gebied.

Fact finding toekomstvarianten Westplein

17


Kaderstellende documenten als vertrekpunt Het Masterplan Stationsgebied, de Ontwikkelvisie Lombokplein en het Ambitiedocument Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar geven belangrijke kaders voor de uitgangspunten en ambities voor het Westplein. Uit alle documenten volgt dat diverse verkeersstromen (voetgangers, fietsers, OV en auto) een goede inpassing moeten krijgen, zodat er een prettige openbare ruimte mogelijk is.

Prettige openbare ruimte: van doorgangsruimte tot betekenisvolle plek Het Westplein moet een opwaardering krijgen van een door verkeer gedomineerde doorgangsruimte tot een betekenisvolle plek die onderdeel is van het centrumgebied. Elementen die hieraan bijdragen zijn: ▪▪ Herstellen: terugbrengen van de Leidsche Rijn als continue, zichtbare en bevaarbare waterverbinding tussen binnenstad en Utrecht West, zo veel mogelijk wegnemen van de huidige verkeersoverlast (zowel vanwege het langzaam verkeer als vanwege verblijfsfuncties zoals wonen, werken, winkelen, terrasje pakken als vanwege het ontwikkelen van nieuw vastgoed) ▪▪ Verbinden: creëren van prettige verbindingen en zichtlijnen tussen binnenstad, Stationsgebied en Utrecht West en het goed inpassen van verkeersstromen en openbaar vervoer. ▪▪ Betekenis geven: zorgen dat bebouwing rond het Westplein een logische verbindende schakel vormt tussen de schaal van Lombok en die van het Stationsgebied en de binnenstad, met ruimte voor sociale en culturele diversiteit in plinten, Lombokplein als adres en visitekaartje van het gebied.

18

Fact finding toekomstvarianten Westplein


Aantrekkelijke verbindingen langzaam verkeer In en rond de binnenstad en het Stationsgebied is het langzaam verkeer een belangrijke drager van de stedelijke mobiliteit. Het is wenselijk dat dit herkenbaar is in een aantrekkelijke inrichting van de ruimte met minimale (oversteek)barrières. Voor de fiets wordt voorzien in comfortabele, veilige en herkenbare fietsroutes, zoals de Top5-routes, Fietsfilevrij-routes en Doorfietsroutes. In de omgeving Westplein gaat het om: ▪▪ Vleutenseweg-Daalsetunnel naar de binnenstadssingel ▪▪ Leidseweg-Sijpesteijnkade ▪▪ Kanaalstraat-Smakkelaarstunnel (Sternetroute) ▪▪ Damstraat-Croeselaan ▪▪ Cremerlaan ▪▪ Binnenstadssingel buitenom de singelgracht Voorbeelden van buiten het plangebied

Goed ingepaste, snelle en betrouwbare HOV-banen en taxiroutes Het Westplein grenst direct aan de grootste OV-knoop van Nederland. Dit betekent dat veel OV- en taxistromen langs het Westplein liggen. Deze moeten goed worden ingepast, zodat er weinig overlast is (geluidhinder, barrierewerking en luchtkwaliteit) en dat de snelheid en betrouwbaarheid van het OV is geborgd. In het gebied moet rekening worden gehouden met een hoogfrequente HOV-trambaan langs de Graadt van Roggenweg, via de OV-terminal (halte Jaarbeursplein) richting de binnenstad (Leidseveertunnel). Deze studie gaat uit van de geplande hoge HOV-brug over de Leidsche Rijn (met onderlangs ruimte voor nood en hulpdiensten). Daarnaast komt er een HOV-busbaan vanaf de halte Jaarbeursplein via de Vleutenseweg richting Leidsche Rijn. Het HOV moet overal met prioriteit rijden.

Fact finding toekomstvarianten Westplein

19


Auto en logistiek verkeer Rond het Westplein liggen diverse belangrijke functies die ook per auto en vrachtverkeer bereikbaar moeten zijn. Dan gaat het om kantoren in het Stationsgebied en hotels, maar ook om reguliere detailhandel, publieke functies en woningen. Het Westplein is daarnaast ook de plek waar de hoofdverbinding voor autoverkeer vanaf de A2 naar de binnenstad (Graadt van Roggenweg) moet overgaan van snelle ‘Fly in’ naar ingepaste stadsstraat. Deze studie sluit aan op het Utrechtse verkeersmodel voor het jaar 2020 als het gaat om de hoeveelheid autoverkeer die moet worden ingepast. Zie bijlage 1. Het is essentieel dat de autobereikbaarheid niet ten koste gaat van een goede ruimtelijke kwaliteit van het gebied.

Consistente aannames bij circulatie autoverkeer Bij de berekeningen van autoverkeersstromen zijn de kaders van UAB en de ambities uit de ontwikkelvisie (maximaal 15.000 mvt per etmaal op het Westplein) aangehouden. Bij alle toekomstvarianten zijn vanuit consistentie dezelfde uitgangspunten gehanteerd als het gaat om autoverkeerscirculatie en hoeveelheid autoverkeer: ▪▪ Ontwikkeling van de hoeveelheid wonen, werken en overige functies tot het jaar 2020 en de reeds vastgelegde infrastructuurplannen (beide conform verkeersmodel VRU 3.1 U dat de gemeenteraad heeft vastgesteld), de aanpassing van de oplossing Monicabrug (knijpen in plaats van knippen) is nog niet als uitgangspunt gehanteerd ▪▪ Reconstructie van de westelijke verdeelring tot Stadsboulevard inclusief ontkoppeling verkeersbewegingen tussen Daalsetunnel en Amsterdamsestraatweg als flankerende maatregel bij de Westelijke Stadsboulevard. ▪▪ Ontkoppeling verkeersbewegingen tussen Vleutenseweg en Westplein. De laatste twee punten voeren verder dan het formeel door de gemeenteraad vastgestelde beleid. Ze liggen echter wel in lijn met het Ambitiedocument UAB en de ontwikkelvisie. Volgens het ambitiedocument is het Westplein één van de poorten van de binnenstad (A-zone), waar een hoge kwaliteit in de openbare ruimte nodig is. Daar waar nu de auto nog sterk domineert, zal in de ruimtelijke inrichting de positie van het fietsverkeer, voetgangers en openbaar vervoer moeten worden versterkt (blz. 49 uit het Ambitiedocument). Het is namelijk wenselijk dat de verkeersruimte wordt gebruikt door autoverkeer dat er echt moet zijn en niet door doorgaand sluipverkeer. Uitgaande van bovenstaande maatregelen zullen in 2020 circa 10.000 tot 15.000 mvt/etm over het Westplein rijden. Zonder ontkoppeling DaalsetunnelAmsterdamsestraatweg of de ontkoppeling Vleutenseweg-Westplein neemt de hoeveelheid autoverkeer toe met circa 5.000 tot 10.000 extra voertuigen. In de huidige situatie (2010) rijden over het Westplein circa 25.000 tot 30.000 mvt/etm. 20

Fact finding toekomstvarianten Westplein


Aandachtsvelden samengevat Samen met de stakeholders is aan het begin van het werkproces nagedacht over het formuleren van de gewenste kwaliteiten van het toekomstbeeld van het Westplein. Hieruit kwamen de volgende vijf aandachtsvelden naar voren. Deze vijf aandachtsvelden zijn gebruikt bij de waardering van de toekomstvarianten (zie hoofdstuk 5). In bijlage 3 zijn de impressiefoto’s uit de werksessies opgenomen die weergeven welk belang de stakeholders hechten aan elk aandachtsveld en hoe zij graag elk aandachtsveld beschouwd zien.

Fact finding toekomstvarianten Westplein

21


22

Fact finding toekomstvarianten Westplein


4 Varianten Er zijn verschillende varianten voor het Westplein en omgeving denkbaar. Dit hoofdstuk beschrijft de kenmerken van elke hoofdvariant. Bij elke variant zijn ook suggesties voor optimalisatie opgenomen die de stakeholders hebben meegegeven. De tekeningen en impressies bij de varianten zijn indicatief, maar geven wel een realistische indruk van het benodigde ruimtebeslag van rijbanen en kruispunten (breedtes en aantallen rijstroken en opstelvakken).

Fact finding toekomstvarianten Westplein

23


Schematisatie ligging varianten op luchtfoto Westplein

24

Fact finding toekomstvarianten Westplein


Overzicht varianten Het projectbureau POS heeft twee mogelijke hoofdvarianten benoemd; via een tunnel of via het maaiveld. Binnen sommige hoofdvarianten zijn subvarianten mogelijk. 1. Doorgaande autoverkeersstroom (Graadt van Roggenweg-binnenstad) wordt via een tunnel onder de Leidsche Rijn geleid Subvarianten: a.

Tunnel met bebouwing op de tunnel;

b.

Tunnel zonder bebouwing op de tunnel;

c.

Tunnel met openingen halverwege.

2. Doorgaande autoverkeersstroom wordt via een brug over de Leidsche Rijn geleid, direct naast de geplande HOV-brug (nabij de huidige Mineurslaan). Subvarianten: a.

Hoge brug, autostroom wordt oostelijk langs het NH-hotel geleid;

b.

Hoge brug, autostroom wordt westelijk langs het NH-hotel geleid;

c.

Lage brug autostroom wordt westelijk langs het NH-hotel geleid.

Bij de detaillering van elke variant is gezorgd voor: •

een aantrekkelijke, leefbare inrichtingskwaliteit met goede condities voor fietsers, voetgangers en verblijf (terrassen), zoveel mogelijk doorgaande groene profielen (doorgaande boomstructuren), goede oversteekbaarheid van infrastructuur (bij voorkeur één autorijstrook per richting met middenberm) en veiligheid voor gebruikers;

een afdoende afwikkeling van het geprognosticeerde doorgaande autoverkeer en een goede bereikbaarheid van alle functies op en rond het Westplein;

ruimte voor ontwikkeling van een nieuw vastgoedprogramma.

de tekeningen van de varianten zijn zo opgesteld, dat de vormgeving van wegen in de tekening aansluit bij de benodigde verkeerscapaciteit (volgens de berekeningen uit het verkeersmodel)

Fact finding toekomstvarianten Westplein

25


Variant 1A

el

nn

etu

als

Da

Tunnel met bebouwing Vleutensewe

g el

nn

etu

als

Da

Hagelbuurt

Kop Lombok nel

un

eert sev

Leid

ad

tsp

fie

Vleutensewe

g

ULU Moskee

Hagelbuurt

raat

fietsst

Kop Lombok el

unn

fietspad

Park Plaza

ad tsp fie

t Kanaalstraa

Kop

ULU Moskee

eert sev

Leid

traat fietss

bo Lom

pad

fiets

k

at

stra

Dam

Lombokplein

fietspad

Park Plaza

Kanaalstraat

Lombokplein

ijnk

este

Sijp

ade

ad tsp fie

at

ok

stra

Dam

b Lom Kop

Van

st We flan

e

kad

eijn est

kN

Sijp

an

Syp

rsla

Fietsbrug

rd

eu

oo

Min

Van

rd oo kN lan stf We

eyn est

ijn

nd

sa

Kis

at

stra

Fietsbrug

n ey est Syp

an

rsla

eu Mine

fiets

rid

eR

sch

Leid

NH-Hotel

nd

sa Kis

ijn

at stra fiets

e

rid

eR

sch

Leid

NH-Hotel

Stadskantoor

n rro

pe

m Tra

n rro pe

m Tra

Stadskantoor Leeuwensteyn

n rro

pe

m Tra

on

axpei rr aTm

Tr

Leeuwensteyn i Tax

Jaarbeurspleingebouw

Stationsplein West

Jaarbeurspleingebouw

Stationsplein West

Treinvervangend busvervoer Jaarbeursplein

Treinvervangend busvervoer Jaarbeursplein

Tram en busbaan Tram en busbaan

Fiets Fiets

Bestaande bebouwing Bestaande bebouwing

Auto Auto

Fietsstraat Fietsstraat

Mogelijke toekomstige bebouwing Mogelijke toekomstige bebouwing Toekomstige bebouwing (vastgesteld)

Toekomstige bebouwing (vastgesteld)

26

Fact finding toekomstvarianten Westplein

5 juni 2014

N

0

10

0

5 juni 2014

N

50

10

75

50

100

75

100


Variant 1: Tunnelvariant De tunnelvariant kenmerkt zich doordat de doorgaande autoverkeerstroom tussen de Graadt van Roggenweg en de binnenstad via een tunnel van onder de Leidsche Rijn door wordt geleid. De tunnel is circa 450 m lang en heeft ĂŠĂŠn rijstrook met vluchtstrook per richting. De doorgaande autostroom komt dus fysiek los te liggen van alle verblijfsfuncties en het langzaam verkeer rondom het Jaarbeursplein en het Westplein. Bebouwing Op maaiveld blijven alleen autoverkeer naar lokale bestemmingen, voetgangers en fietsverkeer over. Bovenop de tunnel ontstaan nieuwe mogelijkheden voor vastgoed. Dit alles schept maximale verblijfspotenties rondom het Westplein, zoals op het toekomstige Lombokplein. el nn

el

nn

el

nn

etu

etu

etu

als

als

als

Da

Da

Da

Vleutensewe

Vleutensewe

Vleutensewe

g

g

g

Hagelbuurt

Hagelbuurt

Hagelbuurt

Kop Lombok

Kop Lombok

Kop Lombok nel

nel

eer sev

tun

eer sev

nel

tun

eer sev

Leid

Leid

d

d

spa

spa

spa

fiet

fiet

fiet

ULU Moskee

ULU Moskee

ULU Moskee raat

raat

raat

fietsst

fietsst

fietsst

fietspad

fietspad

fietspad

Park Plaza

Park Plaza

t Kanaalstraa

Sijp

Van

Van

and ride

i

Tax

Jaarbeurspleingebouw

Stationsplein West

Stationsplein West

Jaarbeurspleingebouw

Treinvervangend busvervoer

0

5 juni 2014

10

Stationsplein West

Treinvervangend busvervoer Jaarbeursplein

Jaarbeursplein

N

50

75

100

OV

Doorgaand verkeer

58 - 63 dB

Langzaam verkeer

Lokaal verkeer

63 - 68 dB

ord

Kiss

Leeuwensteyn

i

Tax

Jaarbeurspleingebouw

k No

an

tfl Wes

n stey

n

erro

mp

Tra

Leeuwensteyn

Leeuwensteyn

Treinvervangend busvervoer

n

Sype

ride

Tra

63 - 68 dB

Stadskantoor

n

erro

mp

Tra

n

erro

mp

Tra

i

slaa

and

ride

NH-Hotel

Stadskantoor

n

erro

mp

Tax

58 - 63 dB

aat sstr

fiet

Tra

n

erro

mp

Doorgaand verkeer

eur

Kiss

and

e Rijn

sch

Leid

NH-Hotel

Stadskantoor

n

erro

mp

Lokaal verkeer

ord

n stey

Kiss

aat sstr fiet

Tra

Langzaam verkeer

Fietsbrug

n

Sype

slaa

n stey e Rijn

sch

Leid

NH-Hotel

OV

Min

k No

eur

ord

Fietsbrug

n

Sype

slaa

fiet

ade

Sijp

tflan Wes

Min

k No

an

eur

aat sstr

ijnk

este

Sijp

tfl Wes

Min

Fietsbrug

e Rijn

d

spa

fiet

ade

este

este

sch

t straa

ijnk

Lombokplein

bok

bok

bok

d

spa

fiet

ade

Lom

Lombokplein

Dam

Lom

t straa

Dam

Lom

fiet

ijnk

Kop

Kop

Kop

t straa

Dam

d

spa

Van

Leid

Park Plaza

t Kanaalstraa

Kanaalstraat

Lombokplein

tun

Leid

d

OV

Doorgaand verkeer

58 - 63 dB

Langzaam verkeer

Lokaal verkeer

63 - 68 dB

5 juni 2014

N

0

Jaarbeursplein

10

50

75

100

5 juni 2014

N

0

10

50

75

100

Auto: Doorgaand verkeer in een

Fiets: het maaiveld is grotendeels

OV: OV rijdt op eigen HOV-banen (identiek

tunnel, bestemmingsverkeer via

beschikbaar voor langzaam verkeer

bij alle varianten)

eenrichtingscircuits op maaiveld

Voetgangers en fietsers Doordat de doorgaande autostroom ondergronds ligt, is het maaiveld grotendeels beschikbaar voor voetgangers en fietsers. Er zijn meerdere vrijwel volledig conflictvrije loop- en fietsverbindingen beschikbaar tussen binnenstad, OV-terminal en Utrecht West. Er zijn alleen gelijkvloerse kruisingen met bestemmingsverkeer. Haaks op de Leidsche Rijn zijn twee langzaam verkeersbruggen aanwezig. Er zijn alleen niet met verkeerslichten geregelde kruisingen, wel waarschuwlingslichten bij het oversteken van de HOV-banen. OV Het OV rijdt op eigen HOV-banen. Dankzij de tunnel kunnen trams vanaf de OV-terminal zonder hinder naar de middenberm van de Graadt van Roggenweg komen. Dit geldt ook voor de HOV-bussen vanaf de OV-terminal richting de Vleutenseweg. De HOV-halte Jaarbeursplein is vanaf de OV-terminal goed bereikbaar; reizigers hoeven alleen een fietspad en een taxi-rijstrook over te steken. Fact finding toekomstvarianten Westplein

27


Impressie ter hoogte van Lombokplein

28

Fact finding toekomstvarianten Westplein


Auto en logistiek Doorgaand autoverkeer maakt gebruik van de tunnel. Bestemmingsverkeer naar Jaarbeursomgeving en Lombok blijft op maaiveld rijden. Om sluipverkeer op maaiveld te voorkomen is gekozen de Jaarbeursomgeving, inclusief NH-hotel, taxi- en Kiss&Rideplekken, alleen toegankelijk te maken vanaf de Graadt van Roggenweg (en niet vanuit de binnenstad en Lombok). Omgekeerd is de omgeving Lombok en Hagelbuurt, inclusief hotel Parkplaza, alleen toegankelijk vanaf de Vleutenseweg en de binnenstad (en niet vanaf de Graadt van Roggenweg). In de circulatie voor autoverkeer vormt de Leidsche Rijn dus scheiding. Zonder bebouwing en met gaten in het tunneldak Bij variant 1 tunnel zijn enkele subvarianten denkbaar. Als het bouwen op een tunnel niet haalbaar blijkt, kan er geen vastgoed komen bovenop de tunnel. Dit is een van de subvarianten. Een tweede subvariant is een gedeeltelijk open tunnelbak met bijvoorbeeld overbruggingen voor langzaam verkeer. Zo wordt het gesloten deel van de tunnel korter dan 250 meter en hoeft de tunnel wat betreft de wet tunnelveiligheid aan minder strenge eisen te voldoen. Dit levert een kostenbesparing op. l

ne etun

l

ne

etun

als

als

Da

Da

Vleutenseweg

Vleutenseweg

Hagelbuurt

Hagelbuurt

l

unne

l

unne

veert dse

veert dse

Lei

Lei

ULU Moskee

ULU Moskee

Park Plaza

Park Plaza

Kanaalstraat

Kanaalstraat Kan Kanaa

Lombokplein

at

at

stra

stra st Dam

Dam

Lombokplein Lom Lo

de

ijnka

de

peste

Sij Van

Van

ijnka

ste

Sijpe

rt

rt

oo

oo

S-p

S-p

nN

nN

ge

ge

lin

lin

ikke

ikke

tw

tw

On

On he

dsc

Rijn

e

Lei

d rid

e

Legenda

Tram en busbaan

s an Kis

Rijn

d rid

he

dsc

Lei

s an Kis

Legenda

Tram en busbaan

Auto

Auto

NH-Hotel

Fiets

NH-Hotel

Fiets

Bestaande bebouwing

Bestaande bebouwing

Mogelijke toekomstige bebouwing

Mogelijke toekomstige bebouwing

Stadskantoor

on err

mp

Toekomstige bebouwing (vastgesteld)

Tra

10

N

50

75

100

Stadskantoor

on err

mp

Toekomstige bebouwing (vastgesteld)

Tra

on err

mp

Tra

0

on err

mp

Tra

Leeuwensteyn

Taxi

0

10

22 mei 2014

N

50

75

100

Leeuwensteyn

Taxi

22 mei 2014

Stationsplein West

Stationsplein West

Jaarbeursplein

Tunnelvariant zonder bebouwing

Jaarbeursplein

Tunnelvariant met open tunnel

Mogelijke verbeteropties ▪▪ Verkeerscirculatie Lombok verbeteren

▪▪ Combineren Kiss & Ride en taxi

▪▪ Groene en zachte oeveraansluiting

▪▪ Inpassing expeditie en parkeerontsluiting NH-

Lombokplein ▪▪ Vloeiende lijnen kruispunt VleutensewegWestplein ▪▪ Vloeiende lijnen fietspaden

hotel & ParkPlaza ▪▪ Inrichting open delen bij een tunnel met deels open tunnel ▪▪ Inrichting en ligging rijbaan t.h.v. Leidseweg

▪▪ Ruimte onder viaduct gebruiken voor ateliers, parkeerplaatsen voor bewoners, opslag of restaurants Fact finding toekomstvarianten Westplein

29


Variant 2A

el

nn

etu

als

Da

Maaiveld, achterlangs NH-Hotel el

nn

etu

als

Da

Vleutensewe

g

Hagelbuurt

Kop Lombok el

unn

Vleutensewe

g

eert sev

Leid

d pa

fiets Hagelbuurt

ULU Moskee raat

fietsst

Kop Lombok

el

unn

eert sev

Leid ad tsp fie

fietspad

Park Plaza

t Kanaalstraa

ULU Moskee traat fietss

Kop b Lom

Dam

Lombokplein

Park Plaza

ok

at stra

fietspad

Kanaalstraat

e

kad

eijn est

Sijp

Lombokplein

at

ok

stra

Dam

b Lom Kop

Van

e

kad

eijn est

Sijp

nk

fla

st We

Van

ord

No

eR

sch

Leid

ijn

at

Fietsbrug

stra

fiets

sa Kis

NH-Hotel

e

rid

at stra fiets

nd

ijn

eR

sch

Leid

n e rid ey nd est sa Syp

Kis

rd oo kN lan stf We

eyn est

Syp

Fietsbrug

NH-Hotel

Stadskantoor

n rro

pe

m Tra

n rro

e mp

Tra n rro

pe

m Tra

Stadskantoor

Leeuwensteyn

i Tax n rro

e mp

Tra

Leeuwensteyn

i Tax

Jaarbeurspleingebouw

Stationsplein West

Jaarbeurspleingebouw

Stationsplein West

Treinvervangend busvervoer Jaarbeursplein

Treinvervangend busvervoer Jaarbeursplein

Tram en busbaan

Tram en busbaan

Auto

Auto

Fiets

Fietsstraat

Fiets

Fietsstraat

Bestaande bebouwing Bestaande bebouwing

Mogelijke toekomstige bebouwing

Toekomstige bebouwing (vastgesteld) Toekomstige bebouwing (vastgesteld)

30

Fact finding toekomstvarianten Westplein

N

Mogelijke toekomstige bebouwing

0

N

5 juni 2014

10 0

10

5 juni 2014

50

50 75

100 75

100


Variant 2a: Hoge brug, autoverbinding oostelijk langs NH-hotel Deze variant kenmerkt zich doordat de doorgaande autostroom tussen de Graadt van Roggenweg en de binnenstad tussen het NH-hotel en de HOV-halte Jaarbeurslaan wordt geleid. Vervolgens wordt deze stroom via een hoge brug, direct naast de geplande hoge HOV-brug in de omgeving Mineurslaan, richting de Daalsetunnel geleid. Fietsers rijden onder de brug door. De autoweg heeft tussen de binnenstad en de omgeving Croeselaan één rijstrook per richting. Door de gekozen routering achterlangs gebouwen wordt het doorgaande autoverkeer (inclusief hellingbanen voor de kruising met de Leidsche Rijn) fysiek afgeschermd van een aantal belangrijke verblijfsplekken en langzaam verkeersroutes zoals het Lombokplein en de Leidsche Rijn. Bebouwing Deze variant maakt een ruimtelijk logische en efficiënte gridstructuur mogelijk, doordat er nauwelijks diagonale doorsnijdingen van wegen zijn. De doorgaande autoverbinding op maaiveld is pas mogelijk als het huidige Sypesteyngebouw wordt gesloopt.Er is dan wel herontwikkeling van de locatie mogelijk. Nabij het Lombokplein is slechts een smalle bebouwingsstrook mogelijk om ook hier ruimte te maken voor de autoverbinding. el

el

nn

el

nn

etu

nn

etu

als

etu

als

Da

als

Da

Vleutensewe

Da

Vleutensewe

g

Vleutensewe

g

g

Hagelbuurt

Hagelbuurt

Kop Lombok

Hagelbuurt

Kop Lombok

Kop Lombok

el

el

unn

el

unn

eert sev

unn

eert sev

Leid

eert sev

Leid

d

Leid

d

spa

d

spa

fiet

spa

fiet

ULU Moskee

fiet

ULU Moskee

ULU Moskee

raat

raat

fietsst

raat

fietsst

fietspad

fietsst

fietspad

Park Plaza

Kanaalstraat

fietspad

Park Plaza

Kanaalstraat

ijnk

ade

Van

Van

and ride per

Jaarbeurspleingebouw

Jaarbeurspleingebouw

Stationsplein West

10

Stationsplein West

Treinvervangend busvervoer Jaarbeursplein

OV

Doorgaand verkeer

58 - 63 dB

Langzaam verkeer

Lokaal verkeer

63 - 68 dB

5 juni 2014

N

Leeuwensteyn

i

Tax

Treinvervangend busvervoer Jaarbeursplein

0

ron

Tram

Leeuwensteyn

i

Stationsplein West

Stadskantoor

ron

ron

Tax

Jaarbeurspleingebouw

ord k No

an

Kiss per

Tram per

Tram

Treinvervangend busvervoer

63 - 68 dB

yn

ride

Stadskantoor

ron

Leeuwensteyn

i

58 - 63 dB

ste

and

NH-Hotel

per

ron

Tax

Doorgaand verkeer

at

stra

fiets

Tram per

Lokaal verkeer

Sype

Kiss

ride

e Rijn

sch

Leid

NH-Hotel

Stadskantoor

ron

Tram

Langzaam verkeer

tfl Wes

ord k No

an

yn

and

at

stra

fiets

Tram

OV

Fietsbrug

ste

Sype

Kiss e Rijn

sch

Leid

NH-Hotel

per

50

Sijp

tfl Wes

ord k No

an

yn

stra

fiets

ade

este

Sijp

tfl Wes Fietsbrug

ste

at

ijnk

este

Sijp

Sype

Fietsbrug

e Rijn

Lombokplein

bok

ade

este

sch

Lom

Lombokplein

bok

bok

t straa Dam

Lom

t straa Dam

Lom

ijnk

Kop

Kop

Kop

t straa Dam

Lombokplein

Van

Leid

Park Plaza

Kanaalstraat

75

100

OV

Doorgaand verkeer

58 - 63 dB

Langzaam verkeer

Lokaal verkeer

63 - 68 dB

5 juni 2014

N

0

Jaarbeursplein

10

50

75

100

5 juni 2014

N

0

10

Auto: Doorgaand autoverkeer volledig

Fiets: Langzaam verkeer met deels

OV: OV rijdt op eigen HOV-banen

bovengronds om het NH-hotel heen,

ongelijkvloerse en deels gelijkvloerse

(identiek bij alle varianten)

bestemmingsverkeer via lokale

oversteken.

50

75

100

verdeelsystemen

Fact finding toekomstvarianten Westplein

31


Impressie ter hoogte van passage NH-hotel en HOV-tramhalte (bron; Gemeente Utrecht)

32

Fact finding toekomstvarianten Westplein


Voetgangers en fietsers Op structuurniveau hebben voetgangers en fietsers de beschikking over dezelfde routes als in variant 1. Wel zijn er meer gelijkvloerse oversteken (met verkeerslichten) nodig in de omgeving Jaarbeursplein en Daalsetunnel. De hoofdfiets- en wandelroute langs de Leidseweg is wel volledig conflictvrij dankzij de hoge autobrug en HOV-brug over de Leidsche Rijn. Gezien de beperkte ruimte tussen het NH-hotel en de HOV-halte Jaarbeursplein is aan de zuidgevel van het NH-hotel beperkte ruimtelijke kwaliteit mogelijk. OV Het OV rijdt op eigen HOV-banen. Trams vanaf de OV-terminal richting de Graadt van Roggenweg moeten de doorgaande autostroom gelijkvloers kruisen om van zijligging naar middenligging te komen. Ook de HOV-bussen vanaf de OV-terminal richting de Vleutenseweg moeten de doorgaande autostroom gelijkvloers kruisen. Reizigers van de OV-terminal naar de HOV-halte hoeven alleen een fietspad en de taxi-rijstrook over te steken. Auto en logistiek Doorgaand autoverkeer rijdt grotendeels over maaiveld. Bestemmingen in de omgeving Jaarbeursplein en Lombok zijn te bereiken met een lokaal verdeelsysteem. Dit lokale verdeelsysteem heeft de Leidsche Rijn als scheiding om sluipverkeer door Lombok onmogelijk te maken. Alleen de doorgaande autoverbinding kruist de Leidsche Rijn (met een hoge brug) met dezelfde hoogte als de geplande HOV-brug. De omgeving Jaarbeursplein, inclusief NH-hotel, taxi- en Kiss&ridevoorziening, is vanuit alle richtingen te bereiken (Graadt van Roggenweg, Daalsetunnel, Vleutenseweg). De omgeving Lombok inclusief hotel Parkplaza (via een doorgang onder de auto- en HOV-bruggen) is aangesloten op de Vleutenseweg en de Daalsetunnel. De Mineurslaan voor vertrekkend logistiek verkeer vanuit de docking stations onder de OV-terminal loopt niet zoals gepland om het Sypesteyngebouw heen, maar takt direct bij de OV-terminal al aan op de doorgaande autoroute. Gezien de lage aantallen voertuigen is dit mogelijk en zijn voldoende inmogelijkheden voor inpassing. Hiervoor is wel een regeling met verkeerslichten noodzakelijk. Inpassing doorgaande autoverbinding langs NH-hotel Een kritisch onderdeel van deze variant is de inpassing van de doorgande autoverbinding tussen de oostgevel van het NH-hotel en de HOV-tramhalte Jaarbeursplein. Deze verbinding is in te passen. Er is ruim 15 m beschikbaar in het dwarsprofiel na het opheffen van het huidige derde (werkspoor) bij de tramhalte. Er is ruimte voor een zijberm/zijtrottoir langs de gevel van het NH-hotel van 2,5 tot 3 m (voldoet aan technische basiseisen), met daarnaast 2 autorijbanen van 3,5 m plus schrikstrook van 1 m met een middenberm van 3,5 m (oversteekeiland). Mogelijke verbeteropties ▪▪ Verkeerscirculatie Lombok verbeteren ▪▪ Groene en zachte oeveraansluiting Lombokplein ▪▪ Vloeiende lijnen fietspaden ▪▪ Ruimte onder viaduct gebruiken voor ateliers,

▪▪ Combineren Kiss & Ride en taxi ▪▪ Inpassing expeditie en parkeerontsluiting NHhotel & ParkPlaza ▪▪ Aansluiting Hagelbuurt optimaliseren ▪▪ Inrichting en ligging rijbaan t.h.v. Leidseweg

parkeerplaatsen voor bewoners, opslag of restaurants Fact finding toekomstvarianten Westplein

33


Variant 2B

el

nn

etu

als

Da

Maaiveld, voorlangs NH-Hotel (oost) Vleutensewe

g

el

nn

etu

als

Da

Hagelbuurt

Kop Lombok nel

un

eert sev

Vleutensewe

Leid

g

ad

tsp

fie

Hagelbuurt

ULU Moskee raat

fietsst

Kop Lombok

el

unn

eert sev

Leid

ad tsp fie

fietspad

Park Plaza

t Kanaalstraa

ULU Moskee traat fietss

Kop b Lom

Dam

Lombokplein

pad

at

fiets

Park Plaza

ok

stra

fietspad

Kanaalstraat

b Lom Kop

ijnk

este

Sijp

ade

ad tsp fie

at

ok

stra

Dam

Van

Lombokplein

e

eijn est

st We

kad

Van

Sijp

kN

flan

an

Syp

rsla

rd

eu

oo

Min

pad

fiets

rd oo kN lan stf We

eyn est Min

ad tsp fie

n ey est Syp

at

stra

fiets

ijn

eR

sch

Leid

at stra fiets

an

rsla

ijn

eu

eR

sch

Leid

NH-Hotel

NH-Hotel

Stadskantoor

n rro

pe

m Tra

s

Kis

e

rid

d an

nd

sa Kis

n rro

Tra

p

m Tra e

rid

Stadskantoor

e mp

on err

Leeuwensteyn

n rro

pe

m Tra

Leeuwensteyn

i Tax i Tax

Jaarbeurspleingebouw

Stationsplein West

Jaarbeurspleingebouw

Stationsplein West

Treinvervangend busvervoer busvervoer Treinvervangend Jaarbeursplein

Fiets

Tram en busbaan

Tram en busbaan

Fiets

Auto

Auto

Bestaande bebouwing

Bestaande bebouwing Fietsstraat

Fietsstraat

Fact finding toekomstvarianten Westplein

5 juni 2014

N

Mogelijke toekomstige bebouwing

Toekomstige bebouwing (vastgesteld)

5 juni 2014

N

Mogelijke toekomstige bebouwing

Toekomstige bebouwing (vastgesteld)

34

Jaarbeursplein

0

10

0

50

10

75

50

100

75

100


Variant 2b: Hoge brug, autoverbinding westelijk langs NH-hotel Deze variant komt overeen met variant 2a, maar ten zuiden van de Leidsche Rijn wordt de doorgaande autostroom westelijk langs het NH-hotel geleid (min of meer langs de huidige doorgaande autoroute naar de binnenstad). Dit leidt tot een belangrijk ruimtelijk verschil met variant 2a: in variant 2b is de omgeving Jaarbeursplein relatief autoluw (vergelijkbaar met variant 1), maar in plaats daarvan komt de doorgaande autostroom bovengronds dichter langs de Leidsche Rijn te liggen. Hier komt ook een autoviaduct om hoogte te winnen voor de overbrugging van de Leidsche Rijn. Dit vormt een visuele barrière langs de Leidsche Rijn, maar blokkeert ook het zicht tussen Lombok en de omgeving Jaarbeursplein. De omgeving Lombokplein is bij deze variant (net als bij variant 2a) wel afgeschermd van het doorgaande autoverkeer. Bebouwing De verbinding voor doorgaand autoverkeer ligt relatief dicht en diagonaal langs de Leidsche Rijn. Hierdoor zijn de bebouwingsmogelijkheden in deze omgeving minder optimaal. Net als bij variant 2a is nabij het Lombokplein slechts een smalle bebouwingsstrook mogelijk. Het huidige Sypesteyngebouw kan wel blijven staan. el

el

el

nn

nn

nn

etu

etu

etu

als

als

als

Da

Da

Da

Vleutensewe

g

Vleutensewe

Vleutensewe

g

g

Hagelbuurt

Hagelbuurt

Hagelbuurt

Kop Lombok

Kop Lombok

Kop Lombok nel

eer sev

tun

nel

nel

Leid

eer sev

eer sev

tun

spa

fiet

d

spa

d

fiet

spa

fiet

ULU Moskee

ULU Moskee

ULU Moskee

raat

fietsst

raat

fietsst

raat

fietsst

fietspad

Park Plaza

fietspad

fietspad

Kanaalstraat

Park Plaza

Park Plaza

t Kanaalstraa

t Kanaalstraa

bok Lom

Lombokplein

t straa

t straa Dam

bok Lom

bok

Dam

Kop

Lom

d

spa

fiet

ijnk

Kop

Kop

t straa

Dam

Lombokplein

d

spa

fiet

Lombokplein

d

spa

fiet

ade

este

Van

Sijp

ijnk

ijnk

Van

Van

Sijp

ord

n stey

n stey sch

Leid

sch

n

Sype

n

Sype

slaa

e Rijn

Leid

slaa eur

eur

n stey

ord

Min

d

spa

fiet

fiet

e Rijn

k No

Min

ord

n

Sype

slaa

d

spa

fiet

aat sstr

Sijp

tflan Wes

k No

eur

e Rijn

sch

Leid

k No tflan Wes

tflan Wes

Min

d

spa

ade

este

ade

este

fiet

tun

Leid

Leid

d

aat sstr

aat sstr

fiet

fiet

NH-Hotel

NH-Hotel

NH-Hotel Stadskantoor

n

erro

mp

Tra

Kiss

and

Stadskantoor

n

n

ride

erro

erro

mp

Stadskantoor

n

mp

erro

Tra

Tra

mp

Tra

Leeuwensteyn Kiss

i

and

Kiss

n

ride

erro

and

n

ride

erro

mp

Tra

mp

Leeuwensteyn

Tra

Tax

Leeuwensteyn

i

Tax

i

Tax

Jaarbeurspleingebouw

Stationsplein West

Jaarbeurspleingebouw

Jaarbeurspleingebouw

Stationsplein West

Stationsplein West

Treinvervangend busvervoer Jaarbeursplein

Treinvervangend busvervoer Jaarbeursplein

Treinvervangend busvervoer Jaarbeursplein

OV

Doorgaand verkeer

58 - 63 dB

Langzaam verkeer

Lokaal verkeer

63 - 68 dB

5 juni 2014

N

0

10

50

75

100

OV

Doorgaand verkeer

58 - 63 dB

Langzaam verkeer

Lokaal verkeer

63 - 68 dB

5 juni 2014

N

OV

Doorgaand verkeer

58 - 63 dB

Langzaam verkeer

Lokaal verkeer

63 - 68 dB

10

50

75

5 juni 2014

N

0

0

10

50

75

100

Auto: Doorgaand autoverkeer volledig

Fiets: Langzaam verkeer met deels

OV: OV rijdt op eigen HOV-banen

bovengronds diagonaal door het

ongelijkvloerse en deels gelijkvloerse

(identiek bij alle varianten)

plangebied, bestemmingsverkeer via

oversteken.

lokale verdeelsystemen

Fact finding toekomstvarianten Westplein

35

100


Impressie ter hoogte van hoge brug

36

Fact finding toekomstvarianten Westplein


Voetgangers en fietsers De kwaliteit voor voetgangers en fietsers lijkt sterk op die van variant 2a. Wel heeft het langzaam verkeer één gelijkvoerse oversteek minder in de omgeving van het Sypesteyngebouw. Daarnaast heeft het langzaam verkeer bij deze variant te maken met meerdere onderwerelden vlak bij elkaar; zowel de hoge HOV-brug als de brug van de doorgaande autoverbinding (twee maal te kruisen). OV Het OV rijdt op eigen HOV-banen. Trams vanaf de OV-terminal richting de Graadt van Roggenweg moeten de doorgaande autostroom gelijkvloers kruisen om van zijligging naar middenligging te komen. Ook de HOV-bussen vanaf de OV-terminal richting de Vleutenseweg moeten de doorgaande autostroom gelijkvloers kruisen. Reizigers van de OV-terminal naar de HOV-halte moeten zowel een fietspad als een autorijbaan (taxi’s, Kiss&Rideverkeer en bestemmingsverkeer) over te steken. Auto en logistiek Doorgaand autoverkeer rijdt grotendeels over maaiveld en met een hoge brug over de Leidsche Rijn. Bestemmingen in de omgeving Jaarbeursplein en Lombok zijn te bereiken met een lokaal verdeelsysteem. Dit lokale verdeelsysteem heeft de Leidsche Rijn als scheiding om sluipverkeer door Lombok onmogelijk te maken. Alleen de doorgaande autoverbinding kruist de Leidsche Rijn (met een hoge brug). De omgeving Jaarbeursplein, inclusief NH-hotel, taxi- en Kiss&ridevoorziening, is vanuit alle richtingen te bereiken (Graadt van Roggenweg, Daalsetunnel, Vleutenseweg). De omgeving Lombok inclusief hotel Parkplaza (via een doorgang onder de auto- en HOV-bruggen) is aangesloten op de Vleutenseweg en de Daalsetunnel. Mogelijke verbeteropties ▪▪ Verkeerscirculatie Lombok verbeteren ▪▪ Groene en zachte oeveraansluiting Lombokplein ▪▪ Vloeiende lijnen fietspaden ▪▪ Ruimte onder viaduct gebruiken voor ateliers,

▪▪ Combineren Kiss & Ride en taxi ▪▪ Inpassing expeditie en parkeerontsluiting NHhotel & ParkPlaza ▪▪ Aansluiting Hagelbuurt optimaliseren ▪▪ Inrichting en ligging rijbaan t.h.v. Leidseweg

parkeerplaatsen voor bewoners, opslag of restaurants

Fact finding toekomstvarianten Westplein

37


Variant 2C

)

el

nn

etu

als

Da

Maaiveld, voorlangs NH-Hotel (west) el

nn

etu

als

Da

Vleutensewe

g

Hagelbuurt

Kop Lombok Vleutensewe

nel

un

g

eert sev

Leid ad

tsp

fie Hagelbuurt

Kop Lombok

P

ULU Moskee

raat

fietsst

el

unn

eert sev

Leid

P

fietspad

t Kanaalstraa

traat fietss

st Dam

P

Lombokplein

Park Plaza pad

fiets

ok

raat

b Lom Kop

fietspad

Park Plaza

P

ULU Moskee

Kanaalstraat

ad tsp fie

b Lom Kop

ijnk

este

Sijp

ade

ad tsp fie

at

ok

stra

Dam

Van

Lombokplein

e

kad

Van

eijn est

Sijp

oo rd

an

rsla

Le

kN

flan

st We

eu

at stra

fiets ijn

eR

h idsc

an

rsla

eu

n ey est Syp

e

sch

Leid

eyn est

Syp Min

ad tsp fie

Rijn

rd oo kN lan stf We

Min

pad

fiets

at stra fiets

NH-Hotel NH-Hotel

nd

sa Kis

de

d ri

e

rid

an isrrosn

pKe

m Tra

Tra i Tax

n rro

Stadskantoor

pe

m Tra

Stadskantoor

n rro

n rro

e mp

e mp

Tra

Leeuwensteyn

i Tax

Leeuwensteyn

Jaarbeurspleingebouw

Stationsplein West

Jaarbeurspleingebouw

Stationsplein West

Treinvervangend busvervoer Jaarbeursplein

Treinvervangend busvervoer Jaarbeursplein

Fiets

Tram en busbaan

Auto

Fietsstraat

Tram en busbaan

Fiets

Auto

Fietsstraat

Bestaande bebouwing

Toekomstige bebouwing (vastgesteld)

Fact finding toekomstvarianten Westplein

0

10

50

5 juni 2014

N

Mogelijke toekomstige bebouwing

Toekomstige bebouwing (vastgesteld)

38

5 juni 2014

N

Mogelijke toekomstige bebouwing

Bestaande bebouwing

0

10

75

50

100

75

100


Variant 2c: Lage brug, autoverbinding westelijk langs NH-hotel Variant Lage brug onderscheidt zich doordat de doorgaande autostroom zich niet afscheidt maar wordt ingepast in de stedelijke omgeving met ĂŠĂŠn rijstrook per richting; de doorgaande autoverbinding kruist de Leidsche Rijn richting de Daalseunnel met een lage brug ter hoogte van de huidige Kanonstraat. De fietsers op de route Leidseweg-binnenstad kruisen deze verbinding gelijkvloers (met verkeerslichten). Bebouwing Bij deze variant komt het doorgaande autoverkeer langs de verblijfsfuncties op het Lombokplein te liggen. Een deel van het plein wordt dan in beslag genomen door het autoverkeer. Daarnaast ligt ook bij deze variant de verbinding voor doorgaand autoverkeer relatief dicht en diagonaal langs de Leidsche Rijn (zuidoever). Hierdoor zijn de bebouwingsmogelijkheden in deze omgeving minder optimaal. el

el

el

nn

nn

nn

etu

etu

etu

als

als

als

Da

Da

Da

Vleutensewe

Vleutensewe

g

Vleutensewe

g

g

Hagelbuurt

Hagelbuurt

Hagelbuurt

Kop Lombok

Kop Lombok

Kop Lombok l

l

nne

nne

ertu

nel

eer sev

tun

ertu

seve

seve

Leid

Leid

Leid

d

d

spa

d

spa

fiet

spa

fiet

fiet

P

ULU Moskee

P

ULU Moskee

P

ULU Moskee raat

raat

fietsst

raat

fietsst

fietsst

P

fietspad

P

fietspad

P

fietspad

Park Plaza

Park Plaza

Park Plaza

Kanaalstraat

Kanaalstraat

Kanaalstraat

ijnk este

ade

Van

spa

fiet

ade

ijnk este

Sijp

Van

ade

Sijp

Sijp

ord

spa

yn

ste

Sype

yn

ste

n stey

Sype

n

slaa

Sype

n

slaa

fiet

n

slaa

ord

eur

e Rijn

e Rijn

at

sch

Leid

k No

an

d

eur

spa

fiet

Min

eur

k No

d

ord

Min

an

k No

an

tfl Wes

tfl Wes

tfl Wes

Min

d

spa

fiet

e Rijn

sch

d

bok

fiet

fiet

ijnk

este

Van

Leid

t straa

spa

Dam

bok

bok

d

spa

Lombokplein

Lom

Lombokplein

Lom

t straa

Lom

t straa

Dam

d

Kop

Kop

Dam

Kop Lombokplein

at

sch

stra

Leid

fiets

stra

fiets

aat sstr

fiet

NH-Hotel

NH-Hotel

NH-Hotel

Kiss

and

ride

Kiss

Stadskantoor

n

erro

and

ride per

Stadskantoor

ron

Kiss

Tram

mp

per

Tra

and

ride per

erro

per

Stadskantoor ron

Tram

Leeuwensteyn

i

mp

Tax

Tra

ron

Tram

ron

Tram

n

Leeuwensteyn

i

Tax

Leeuwensteyn

i

Tax

Jaarbeurspleingebouw

Jaarbeurspleingebouw

Jaarbeurspleingebouw

Stationsplein West

Stationsplein West

Stationsplein West

Treinvervangend busvervoer

Treinvervangend busvervoer Jaarbeursplein

Treinvervangend busvervoer

Jaarbeursplein

Jaarbeursplein

OV

Langzaam verkeer

Doorgaand verkeer

Lokaal verkeer

OV

Doorgaand verkeer

58 - 63 dB

Langzaam verkeer

Lokaal verkeer

63 - 68 dB

58 - 63 dB

63 - 68 dB

0

0

OV

Doorgaand verkeer

58 - 63 dB

Langzaam verkeer

Lokaal verkeer

63 - 68 dB

5 juni 2014

N

5 juni 2014

N

5 juni 2014

N

10

50

75

10

50

75

100

0

10

50

75

100

100

Auto: Doorgaand autoverkeer volledig

Fiets: Langzaam verkeer met grotendeels

OV: OV rijdt op eigen HOV-banen

gelijkvloers ingepast door het plangebied,

gelijkvloerse oversteken.

(identiek bij alle varianten)

doorgaande autoverbinding tevens verdeler naar bestemmingen in het gebied

Fact finding toekomstvarianten Westplein

39


Impressie ter hoogte van Lombokplein

40

Fact finding toekomstvarianten Westplein


Voetgangers en fietsers Afgezien van de geplande HOV-brug nabij de Mineurslaan kent het langzaam verkeer geen viaducten of tunnels. Enerzijds zijn er visueel geen obstakels, anderzijds moet het langzaam verkeer vaker met autoverkeer kruisen (met verkeerslichten) dan in andere varianten. Ook de kruising van de fietsroute Leidseweg-binnenstad met de doorgaande autoverbinding is gelijkvloers. Langs het Lombokplein rijden fietsers in deze variant niet op een solitair fietspad, maar op fietspaden langs de doorgaande autoverbinding. Tussen Lombok en het Lombokplein moeten fietsers en voetgangers de doorgaande autoverbinding gelijkvloers oversteken. OV Het OV rijdt op eigen HOV-banen. Trams vanaf de OV-terminal richting de Graadt van Roggenweg moeten de doorgaande autostroom gelijkvloers kruisen om van zijligging naar middenligging te komen. Ook de HOV-bussen vanaf de OV-terminal richting de Vleutenseweg moeten de doorgaande autostroom gelijkvloers kruisen. Reizigers van de OV-terminal naar de HOV-halte moeten zowel een fietspad als een autorijbaan (taxi’s, Kiss&Rideverkeer en bestemmingsverkeer) over te steken. Auto en logistiek Het doorgaande autoverkeer wordt stedelijk ingepast en gelijkvloers door het plangebied heen geleid. Ook de overbrugging met de Leidsche Rijn krijgt een lage uitvoering, waarbij verkeerslichten de oversteek met fietsers regelen, dit wordt geprefereerd boven een fietstunnel, in verband met de sociale veiligheid, of fietsbrug, in verband met de zichtlijnen. Aan de zuidzijde van de Leidsche Rijn komt de autocirculatie van deze variant overeen met variant 2b. De omgeving Jaarbeursplein, inclusief NH-hotel, taxi- en Kiss&ridevoorziening, is vanuit alle richtingen te bereiken (Graadt van Roggenweg, Daalsetunnel, Vleutenseweg). Aan de noordzijde van de Leidsche Rijn fungeert de doorgaande autoverbinding ook als verkeersverdeler naar functies rondom het Lombokplein, inclusief het Hotel Parkplaza. Nadere uitwerking moet uitwijzen of volledige verkeersuitwisseling mogelijk is van en naar alle richtingen. Mogelijke verbeteropties ▪▪ Verkeerscirculatie Lombok verbeteren ▪▪ Groene en zachte oeveraansluiting Lombokplein ▪▪ Vloeiende lijnen fietspaden ▪▪ Kruispunt tussen fiets en auto op de lage brug

▪▪ Wisselwerking bebouwing en plein ▪▪ Inpassing expeditie en parkeerontsluiting NHhotel & ParkPlaza ▪▪ Aansluiting Hagelbuurt optimaliseren ▪▪ Inrichting en ligging rijbaan t.h.v. Leidseweg

▪▪ Ruimte onder viaduct gebruiken voor ateliers, parkeerplaatsen voor bewoners, opslag of restaurants ▪▪ Combineren Kiss & Ride en taxi

Fact finding toekomstvarianten Westplein

41


42

Fact finding toekomstvarianten Westplein


5 Uitkomsten fact finding Dit hoofdstuk bevat de uitkomsten van de fact finding door de stakeholders. Bij elke toekomstvariant zijn de vier meest gescoorde voor- en nadelen benoemd, zodat de kwaliteiten van elke variant duidelijk worden.

Fact finding toekomstvarianten Westplein

43


Manier van wegen van varianten De stakeholders hebben bij elke toekomstvariant zo veel mogelijk voordelen èn zo veel mogelijk nadelen benoemd. Vervolgens heeft de groep een rangschikking gemaakt van de voor- en nadelen bij elke variant. De gebruikte methode is niet bedoeld voor een keuze tussen varianten. Wel zijn binnen elke variant telkens de vier meest gescoorde voor- en nadelen scherp omschreven. Nadere onderbouwing in de bijlagen In bijlage 4 zijn de oorspronkelijke scorevellen te bekijken. Een aantal voor- en nadelen zijn gebaseerd op achterliggende analyses. In bijlage 5 is een toelichting opgenomen op de investeringskosten van alle varianten. In bijlage 6 Is een toelichting op de kruispuntberekeningen opgenomen.

Uitkomsten variant 1: Tunnelvariant l

ne

etun

als

Met name de tunnelvariant heeft expliciete voor- en

Da

nadelen. Als vier meeste gescoorde voordelen noemde de groep van stakeholders:

Vleutenseweg

▪▪ Deze variant biedt de hoogste verblijfskwaliteit in het

Hagelbuurt

Kop Lombok el

nn

gebied en maakt de inhoudelijke ambities van het

rtu

vee

dse

Lei

ad

tsp

fie

Masterplan waar.

ULU Moskee t fietsstraa

fietspad

▪▪ Binnen het gebied is de geluidsituatie en

Park Plaza

Kanaalstraat

Kop Lom

Lombokplein ad

at

bok

stra

Dam

luchtkwaliteit het meest optimaal. Vervuiling

fietsp

e

van voertuigen concentreert zich rondom de

kad

Van

tfl Wes

tunnelmonden en kan daar relatief gemakkelijk

eijn est

Sijp

kN

an

n

Syp

laa

rd

urs

ne

oo

Mi

Fietsbrug

este yn

worden gefilterd.

Rijn

d rid

at

tra

fietss

e

Lei

s an

Kis

he

dsc

▪▪ De variant biedt de meest optimale situatie voor

NH-Hotel

Stadskantoor

on err

fietsers en voetgangers. Ook zijn er heldere routes

mp

Tra

on err

mp

Tra

Leeuwensteyn i

Tax

voor het lokale verkeer binnen het gebied.

Jaarbeurspleingebouw

▪▪ Het stationsgebied en de omliggende wijken zijn optimaal met elkaar verbonden.

Stationsplein West

Treinvervangend busvervoer Jaarbeursplein

Tram en busbaan

Fiets

Bestaande bebouwing

Auto

Fietsstraat

Mogelijke toekomstige bebouwing

Toekomstige bebouwing (vastgesteld)

5 juni 2014

N

0

10

50

75

100

Als vier meeste gescoorde nadelen van de tunnelvariant noemde de groep van stakeholders: ▪▪ De tunnelvariant brengt de hoogste investeringskosten met zich mee. Zie bijlage 5. ▪▪ Een goed functionerende tunnel kan leiden tot het aanzuigen van extra autoverkeer dat niet gewenst is. ▪▪ De tunnelvariant is ruimtelijk een forse ingreep in de stad, en dit vergt een lange en complexe bouwtijd. ▪▪ Als er kan worden gebouwd bovenop de tunnel, zijn onder deze gebouwen geen ondergrondse voorzieningen mogelijk, zoals bewonersparkeren.

44

Fact finding toekomstvarianten Westplein


Uitkomst variant 2a: Hoge brug, autoverbinding l

oostelijk langs NH-hotel

ne

etun

als

Da

Bij deze variant noemde de groep van stakeholders de volgende vier meest gescoorde voordelen:

Vleutenseweg

▪▪ Het Lombokplein krijgt een goede ruimtelijke

Hagelbuurt

Kop Lombok nnel

rtu

verblijfskwaliteit

vee

dse

Lei

ad

fietsp

ULU Moskee

▪▪ Er zijn goede ruimtelijke en visuele relaties tussen

t fietsstraa

fietspad

Lombok(plein), het Jaarbeursplein en de OV-

Park Plaza

Kanaalstraat

bok Lom Kop

stra Dam

terminal

Lombokplein

at

e

kad

eijn est

Van

Sijp

▪▪ De doorgaande fietsroute langs de Leidsche Rijn tfl Wes

Syp

Fietsbrug

rd

oo

kN an

krijgt een goede doorstroming, zonder oponthoud

yn este

Kis

voor reizigers

s an

Rijn

d rid

he

at

tra

fietss

e

dsc

Lei

▪▪ De doorgaande autoverbinding wordt met

NH-Hotel

Stadskantoor

on err

mp

Tra

bebouwing afgeschermd van belangrijke

on err

mp

Tra

Leeuwensteyn

i

Tax

openbare ruimtes, zodat de weg minimale hinder

Jaarbeurspleingebouw

veroorzaakt.

Stationsplein West

Treinvervangend busvervoer Jaarbeursplein

Tram en busbaan

Fiets

Bestaande bebouwing

Auto

Fietsstraat

Mogelijke toekomstige bebouwing

Toekomstige bebouwing (vastgesteld)

5 juni 2014

N

0

10

50

75

100

De groep van stakeholders noemde bij deze variant de volgende vier meest gescoorde nadelen: ▪▪ De infrastructuur heeft een isolerende werking op bepaalde plekken: er komt veel autoverkeer tussen het NH-hotel en HOV-halte Jaarbeursplein langs en de autobrug over de Leidsche Rijn heeft een isolerende werking naar het hotel Parkplaza. ▪▪ De autobrug over de Leidsche Rijn geeft geluidhinder dat vanwege de hoogte ver weg kan dragen. ▪▪ De Hagelbuurt en hotel Parkplaza zijn mogelijk alleen via 1 invalsweg (Vleutenseweg/Graadt van Roggeweg) te bereiken ▪▪ Er komt een dubbele brug over het fietspad langs de Leidsche Rijn, wat hinder geeft voor fietsers en voetgangers.

Fact finding toekomstvarianten Westplein

45


Uitkomst variant 2b: Hoge brug, autoverbinding westelijk langs NH-hotel Bij deze variant noemde de groep van stakeholders de volgende meeste gescoorde voordelen:

l

ne

etun

als

Da

Vleutenseweg

▪▪ Het Lombokplein krijgt een goede ruimtelijke

Hagelbuurt

Kop Lombok

verblijfskwaliteit

el

nn

rtu

vee

dse

Lei

ad

tsp

fie

▪▪ De doorgaande fietsroute langs de Leidsche Rijn

ULU Moskee t fietsstraa

krijgt een goede doorstroming, zonder oponthoud

fietspad

Park Plaza

Kanaalstraat

Kop

voor reizigers

bok Lom

at stra

Dam

Lombokplein ad

fietsp

▪▪ De ontwikkeling van vastgoed is minder

Van

eijnk est

ade

Sijp

Mi

oo kN

an

tfl Wes

afhankelijk van infrastructurele keuzes, aangezien ad

fietsp

rd

n laa urs ne

voor een gedeelte het bestaande tracé wordt

yn este

Syp

he

dsc

gevolgd.

Lei

Rijn

at

tra

fietss

NH-Hotel

▪▪ Geen verkeersdrukte langs Leidsche Rijn.

Stadskantoor

on err

mp

Tra

e

on err

d rid

s an

mp

Tra

Kis

Leeuwensteyn i

Tax

Jaarbeurspleingebouw

Stationsplein West

Treinvervangend busvervoer Jaarbeursplein

Tram en busbaan

Fiets

Bestaande bebouwing

Auto

Fietsstraat

Mogelijke toekomstige bebouwing

Toekomstige bebouwing (vastgesteld)

5 juni 2014

N

0

10

50

75

100

De groep van stakeholders noemde bij deze variant de volgende vier meest gescoorde nadelen: ▪▪ De hellingbanen zo vlak bij de Leidsche Rijn en de hoge brug zijn hinderlijk voor de verblijfskwaliteit. Hier ondervindt met name het NH-hotel hinder. ▪▪ Als gevolg van de hellingbanen en de hoge brug is het Lombokplein visueel afgesneden van het Jaarbeursplein. ▪▪ De autobrug over de Leidsche Rijn geeft geluidhinder dat vanwege de hoogte ver weg kan dragen. ▪▪ Er komen meerdere overkluizingen vlak bij elkaar in de omgeving van het fietspad langs de Leidsche Rijn. Dit geeft visueel en sociaal hinder voor fietsers en voetgangers.

46

Fact finding toekomstvarianten Westplein


Uitkomst variant 2c: Lage brug l

ne

etun

als

Da

Bij deze variant noemde de groep van stakeholders de volgende vier meest gescoorde voordelen:

Vleutenseweg

▪▪ De ruimtelijke kwaliteit is gediend met een lage

Hagelbuurt

brug over de Leidsche Rijn. Er is namelijk geen

Kop Lombok un

veert

nel

dse

Lei

ad

tsp

fie

flyover voor autoverkeer nodig.

P

ULU Moskee

▪▪ Bij deze variant is bij de ontwikkeling een sterke

t fietsstraa

P

fietspad

Park Plaza Kanaalstraat

Kop

prikkel om te zorgen dat onnodig autoverkeer

Dam

Lom

Lombokplein ad

at

bok

stra

wordt gereduceerd; dit is namelijk een belangrijke

fietsp

de

ijnka

ste

Van

Sijpe

tflan Wes

voorwaarde voor woonfuncties rond de at

tra

fietss

NH-Hotel

ontsluiting mogelijk van bestemmingen rond

e

d rid

s an

Kis

Stadskantoor

on err

mp

Tra

on err

het Lombokplein, zoals de Hagelbuurt en hotel

mp

Tra

Leeuwensteyn

Taxi

Parkplaza.

Jaarbeurspleingebouw

▪▪ De verkeerssituatie in de omgeving Jaarbeursplein minder verkeersstromen hoeven te rijden.

rd

Lei

Rijn

oo

yn este Syp

dsc

he

n laa urs

ne

ad

fietsp

▪▪ Bij deze variant is een relatief ontspannen

en NH-hotel is goed op te lossen, omdat hier

kN

Mi

autoverbinding.

Stationsplein West

Treinvervangend busvervoer Jaarbeursplein

Tram en busbaan

Fiets

Bestaande bebouwing

Auto

Fietsstraat

Mogelijke toekomstige bebouwing

Toekomstige bebouwing (vastgesteld)

5 juni 2014

N

0

10

50

75

100

De groep van stakeholders noemde bij deze variant de volgende vier meest gescoorde nadelen: ▪▪ Het Lombokplein krijgt te maken met autoverkeersstromen, waardoor hier meer onrust is. De relatie tussen het Lombokplein en de moskee staat onder druk. ▪▪ Tussen Lombok, de Hagelbuurt en de binnenstad krijgt langzaam verkeer te maken met meerdere barrières, omdat de HOV-baan en de doorgaande autoverbinding verspreid liggen. ▪▪ Alle oversteken voor voetgangers en fietsers (behalve de geplande HOV-brug) zijn gelijkvloers. ▪▪ Deze variant verdraagt maximaal 15.000 mvt/etm, omwille van de verblijfskwaliteit op het Lombokplein

Fact finding toekomstvarianten Westplein

47


Samenvatting investeringskosten Ten behoeve van de fact finding heeft ook een kostenraming plaatsgevonden van de toekomstvarianten. Hierin zijn alle infrastructuurmaatregelen opgenomen (autotunnel of autobrug, overige langzaam verkeersbruggen, overige infrastructuur en maaiveldinrichting). Daarnaast is ook rekening gehouden met engineeringskosten (kosten van planvorming), bijkomende kosten, reservering voor onvoorziene kosten en BTW. Eventuele sloop en ontwikkeling van vastgoed is niet meegenomen in deze kostenraming. Hiervoor loopt een separaat onderzoek. Het is bijvoorbeeld wel duidelijk dat variant 2a de sloop van het bestaande gebouw Sypesteyn vergt (niet opgenomen in onderstaand overzicht). De toekomstvarianten verschillen sterk qua investeringskosten; de tunnelvarianten zijn het duurst met circa 150 tot 170 miljoen Euro (afhankelijk van de uitvoering van de tunnel, bijvoorbeeld met of zonder bebouwing). De variant met een lage autobrug is het goedkoopst met circa 40 miljoen Euro. De varianten met een hoge autobrug zijn circa 40 tot 50 miljoen Euro, waarbij de variant met een autoverbinding oostelijk langs het NH-hotel iets goedkoper uitvalt. Zie bijlage 5 voor een nadere toelichting.

48

Fact finding toekomstvarianten Westplein


Fact finding toekomstvarianten Westplein

49


50

Fact finding toekomstvarianten Westplein


6 Conclusies De fact finding heeft geleid tot een aantal belangrijke inzichten. Alle varianten zijn fysiek mogelijk, maar hebben ook elk hun voor- en nadelen. Dit hoofdstuk bevat de uitkomsten zoals Goudappel Coffeng deze heeft ge誰nterpreteerd als onafhankelijk procesbegeleider bij de fact finding. Daarnaast is een aparte rapportage opgesteld met de de conclusies zoals elke afzonderlijke stakeholder deze heeft geformuleerd.

Fact finding toekomstvarianten Westplein

51


Alle varianten verkeerskundig maakbaar Uit de factfinding en de uitgevoerde analyses blijkt dat alle onderzochte varianten verkeerskundig maakbaar zijn. Wel heeft elke variant zijn voor- en nadelen: ▪▪ De variant met tunnel biedt de meeste ruimtelijke voordelen, maar is ook complex om te bouwen en verreweg het duurst. De kostenbesparing van een open tunnel blijkt zo beperkt dat de variant ‘open tunnel’ geen wezenlijk te onderscheiden variant is ▪▪ Voor de varianten met een hoge brug geldt dat ze veel goedkoper zijn en zeker rondom het Lombokplein een aantal voordelen delen met de tunnelvariant. Wel hebben deze varianten een bovengrondse doorgaande autoverbinding met als nadelen een sterkere barrièrewerking en geluidhinder. Deze nadelen gelden vooral voor variant 2b Hoge brug met autoverbinding westelijk langs het NH-hotel. ▪▪ De variant met een lage Brug is het goedkoopst. Vanwege de lage brug is de doorgaande autoverbinding ook visueel minder hinderlijk aanwezig dan bij de varianten met hoge brug. Maar deze keuze vereist tegelijk dat het autoverkeer optimaal wordt ingepast in de stedelijke omgeving. Dit betekent dat een ontkoppeling Vleutenseweg-Westplein en Daalsetunnel-Amsterdamsestraatweg nodig is. Bij de andere varianten is deze koppeling minder sterk. Uitwerkingsagenda Deze fact finding heeft een aantal concrete opgaven aan het licht gebracht voor nadere uitwerking: 1. Het is wenselijk om de varianten nader te onderzoeken met een verkeerssimulatie. Dan kan ik beeld worden gebracht hoe de verschillende kruispunten onderling functioneren en welke druktebeelden er op straat ontstaan. Bij Variant Hoge Brug, met autoverbinding oostelijk langs NH-hotel is zo’n detailonderzoek nodig naar de verkeersafwikkeling in de omgeving Mineurslaan (kruisende stromen van trams, bussen, logistiek verkeer, fietsers en voetgangers). 2. Onderzoeken van faseringsmogelijkheden. Elke variant biedt specifieke mogelijkheden en onmogelijkheden voor fasering. Het is wenselijk om te onderzoeken welke faseringen bij de varianten mogelijk zijn, welke kosten zijn gemoeid met de faseringsoplossingen, welke verkeerskundige en milieukundige randvoorwaarden nodig zijn en welke faseringen leiden tot een acceptabele tussensituatie. 3. Uitwerken van flankerende netwerkmaatregelen, zoals ontkoppelingen van rijrichtingen op kruispunten. Elke variant stelt specifieke eisen als het gaat om de hoeveelheid verkeer. Het is wenselijk om een beeld te scheppen van wat er nodig is om de flankerende netwerkmaatregelen succesvol te implementeren (verkeerstechnische uitwerking en maatschappelijke wenselijkheid). Hierbij hoort ook een analyse naar de effecten van de netwerkmaatregelen op stedelijk schaalniveau. In het bijzonder is er aandacht nodig voor de consequenties van de bestuurlijke keuze voor ‘knijpen in plaats van knippen’. Deze keuze is nog niet meegenomen in de verkeersberekeningen. 4. Optimalisering van de varianten. Tijdens de fact finding hebben de stakeholders een aantal verbeteropties genoemd. Deze optimalisaties kunnen leiden tot verbetering van de varianten. Het is wenselijk om de opties te onderzoeken op wenselijkheid en haalbaarheid.

52

Fact finding toekomstvarianten Westplein


Variant 1: Tunnel

Variant 2a: Hoge brug

Variant 2b: Hoge

westelijk

brug, oostelijk

Variant 2c: Lage brug

Ruimtelijke

Omgeving Lombokplein,

Omgeving Lombokplein

Omgeving Lombokplein

Omgeving Lombokplein

kwaliteit en

Leidsche Rijn en

hoge kwaliteit, omgeving

hoge kwaliteit, omgeving

aandachtspunt inpassing

verblijfskwaliteit

Jaarbeursplein hoge

Leidsche Rijn hinder

Leidsche Rijn hinder van

verkeersstromen,

kwaliteit. Kwaliteit

van hoog viaduct,

diagonaal hoog viaduct

omgeving Leidsche Rijn

rondom tunnelmonden

omgeving Jaarbeursplein

en Jaarbeursplein hoge

aandachtspunt

aanwezigheid van druk

kwaliteit

autoverkeer en kruisingen Mobiliteit

Economie

Variant stelt minimale

Variant stelt enige

Variant stelt enige

Variant stelt strenge

eisen aan flankerende

eisen aan flankerende

eisen aan flankerende

eisen aan flankerende

netwerkmaatregelen

netwerkmaatregelen

netwerkmaatregelen

netwerkmaatregelen

(ontkoppeling rijrichtingen

(ontkoppeling rijrichtingen

(ontkoppeling rijrichtingen

auto)

auto)

auto)

Minimale hinder

Enige hinder van verkeer,

Enige hinder van verkeer,

Enige hinder van verkeer,

verkeer, beperking

nauwkeurige inpassing

nauwkeurige inpassing

nauwkeurige inpassing

in verkeersoriĂŤntatie

van logistieke stromen

van logistieke stromen

van logistieke stromen

door ontbreken

nodig

nodig

nodig

Omgeving Lombokplein,

Omgeving Lombokplein

Omgeving Lombokplein

Omgeving Jaarbeursplein

Leidsche Rijn en

gunstig, omgeving

en Jaarbeursplein gunstig,

gunstig, omgeving

Jaarbeursplein gunstig,

Leidsche Rijn en

omgeving Leidsche Rijn

Lombokplein en Leidsche

aandacht voor omgeving

Jaarbeursplein

aandachtspunt door

Rijn aandachtspunt door

tunnelmonden

aandachtspunt door

aanwezigheid grote

aanwezigheid grote

aanwezigheid grote

verkeersstromen

verkeersstromen

autoverbindingen over de Leidsche Rijn (afgezien van tunnel voor doorgaand verkeer) Milieu

verkeersstromen Bouw

Complex en duur

Redelijk complex

Redelijk complex

Relatief goedkoop

vanwege diepe en lange

vanwege kunstwerken,

vanwege kunstwerken,

en goed faseerbaar

tunnel onder Leidsche

omdat bestaande

geen sloop van gebouwen door ontbreken grote

Rijn door

gebouwen moeten wijken

nodig

kunstwerken, geen sloop gebouwen nodig

opsomming van de kenmerken van de varianten op de verschillende thema’s

Fact finding toekomstvarianten Westplein

53


54

Fact finding toekomstvarianten Westplein


Bijlagen

Fact finding toekomstvarianten Westplein

55


Bijlage 1: Uitgangspunten gehanteerde verkeersmodel VRU 3.1 U De verkeersanalyses zijn uitgevoerd met het actuele, door de gemeenteraad vastgestelde verkeersmodel van de gemeente Utrecht (VRU 3.1 U). Dit model heeft als basisjaar 2010 en als prognosejaar 2020. Het basisjaar is gecalibreerd met telcijfers. Voor het prognosejaar 2020 zijn alle reeds besloten verkeersmaatregelen meegenomen. Daarnaast bevat het (door de gemeenteraad gecontroleerde) input als het gaat om aantallen inwoners en arbeidsplaatsen in en rond Utrecht. Ten opzichte van de referentiesituatie 2020 uit het vastgestelde verkeeersmodel zijn de volgende aanpassingen meegenomen ten opzichte van de formele referentiesituatie, de aanpassing van oplossing Monicaburg (knijpen in plaats van knippen) in nog niet als uitgangspunt gehanteerd : • Westelijke Stadsboulevard inclusief flankerende maatregelen zoals opheffen groene golf MarnixlaanCartesiusweg en ontkoppeling Daalsetunnel-Amsterdamsestraatweg. De Westelijke Stadsboulevard komt in plaats van een knip Thomas-à-Kempisweg en een linksafverbod van Hooggelegen naar Pijperlaan. • Ontkoppeling Vleutenseweg-Westplein. De uitgangspunten zijn voor alle toekomstvarianten constant gehouden. Bij het prognosejaar is uitgegaan van het GE-groeiscenario (conform het Utrechtse verkeersmodel VRU 3.1 U). Er is daarnaast nog geen rekening gehouden met toekomstige effecten van projecten en maatregelen, zoals het fietspad langs het spoor in Leidsche Rijn Centrum, de nieuwe fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal, RSS-treinverbinding 6x per uur, HOV Leidsche Rijn Centrum, de Westtangent en P+R Leidsche Rijn Centrum. Deze zullen er toe leiden dat een deel van de automobilisten zal kiezenvoor een andere vervoerwijze. De verkeersdrukte in de stad zal dus mogelijk iets minder zijn dan in het verkeersmodel berekend.

Inzoom vulling inwoners en arbeidsplaatsen in de omgeving Westplein-Jaarbeursplein. In het vastgestelde verkeersmodel zijn daarnaast ook de parkeergarages toegevoegd in het verkeersmodel.

56

Fact finding toekomstvarianten Westplein


Op basis van genoemde uitgangspunten zijn verkeersberekeningen uitgevoerd voor de etmaalsituatie en de ochtend- en avondspits. Op gebiedsniveau (cordon) heeft het VRU 3.1U een betrouwbaarheid van 85 tot 90%, daarom is ervoor gekozen de intensiteiten met een bandbreedte weer te geven. De rekenbestanden zijn opvraagbaar bij de gemeente Utrecht (onder referentie: Goudappel/UTT487/ktc). De uitkomsten van deze berekeningen zijn gebruikt voor kruispuntanalyses. Zie bijlage 6.

Verkeersstromen rondom het Westplein per etmaal voor de situatie 2010 (links) en de situatie 2020 (rechts) afkomstig uit het VRU 3.1 U.

Fact finding toekomstvarianten Westplein

57


Er zijn ook verkeersberekeningen uitgevoerd om te kijken wat de invloed is van het niet ontkoppelen van de Daalsetunnel-Amsterdamsestraatweg en vv. Uit deze berekeningen blijkt dat de Westelijk Stadsboulevard (linker grijze pijl) minder aantrekkelijk wordt voor autoverkeer. Dit autoverkeer gaat meer rijden via de Graadt van Roggenweg-Westplein-Daalsetunnel-Amsterdamsestraatweg (rechter grijze pijl). Ter hoogte van het Westplein komen dan 5.000 tot 10.000 voertuigen per etmaal meer te rijden (indicatie bandbreedte).

Verkeersstromen bij het niet ontkoppelen van de Daalsetunnel Er zijn ook verkeersberekeningen uitgevoerd om te kijken naar de invloed van het niet ontkoppelen van de relatie Westplein-Vleutenseweg en vv. Hieruit blijkt dat de Westelijke Stadsboulevard minder aantrekkelijk wordt voor autoverkeer (linker grijze pijl). Dit autoverkeer verschuift naar de route Graadt van Roggenweg-Westplein-Vleutenseweg (rechter grijze pijl). Op het Westplein komen dan circa 5.000 tot 10.000 voertuigen per etmaal meer te rijden (indicatie bandbreedte).

Verkeersstromen bij het niet ontkoppelen van de vleutenseweg

58

Fact finding toekomstvarianten Westplein


Bijlage 2: Lijst met stakeholders Lijst met stakeholders: •

Bestuur Regio Utrecht

Robert van Leusden

Bouwfonds

René Steman

Breevast

Gijs van Alphen

Centrum Management Utrecht

Jacques Blommendaal

Corio

Marianne Wesselo

Fietsersbond

Arjan Wijdeveld

NH-hotel

Martine Conings, Jan van Zanten

Ontwikkelgroep Lombok Centraal

ilke van Engelen, Remco Jutstra

Park Plaza Hotel

Shaun Broers, Jenny Noz, Aubrey Rauwerda

Stichting Maanzaad

Marij Nielen

Wijkraad Binnenstad

Hans Dortmond, Ben Nijssen

Wijkraad West

Jeroen Blanken, Fred Dekkers

Wijkraad Zuidwest

Dick Ubbels, Wim Zuur

Fact finding toekomstvarianten Westplein

59


Bijlage 3: Impressie werksessie 1 (aandachtsvelden)

60

Fact finding toekomstvarianten Westplein


Fact finding toekomstvarianten Westplein

61


Bijlage 4: Scorevellen uit werksessie 3 (waardering varianten)

62

Fact finding toekomstvarianten Westplein


Bijlage 5: Investeringskosten varianten Ten behoeve van de fact finding heeft ook een kostenraming plaatsgevonden van de toekomstvarianten. Hierin zijn alle infrastructuurmaatregelen opgenomen (autotunnel of autobrug, overige langzaam verkeersbruggen, overige infrastructuur en maaiveldinrichting). Daarnaast is ook rekening gehouden met engineeringskosten (kosten van planvorming), bijkomende kosten, reservering voor onvoorziene kosten en BTW. Eventuele sloop en ontwikkeling van vastgoed is niet meegenomen in deze kostenraming. Hiervoor loopt een separaat onderzoek. Het is bijvoorbeeld wel duidelijk dat variant 2a de sloop van het bestaande gebouw Sypesteyn vergt (niet opgenomen in onderstaand overzicht). In de kostenraming is voornamelijk ingegaan op onderscheid binnen de varianten, dit betekent dat niet alle ontwikkelkosten van het plangebied zijn meegenomen. De toekomstvarianten verschillen sterk qua investeringskosten; de tunnelvarianten zijn het duurst met circa 150 tot 170 miljoen Euro (afhankelijk van de uitvoering van de tunnel, bijvoorbeeld met of zonder bebouwing). De variant met een lage autobrug is het goedkoopst met circa 40 miljoen Euro. De varianten met een hoge autobrug zijn circa 40 tot 50 miljoen Euro, waarbij de variant met een autoverbinding oostelijk langs het NH-hotel iets goedkoper uitvalt. Meer ingezoomd op de onderdelenper variant, blijkt dat de kosten voor de (lage) bruggen over de Leidsche Rijn voor het langzaam verkeer, overige infrastructuur (fietspaden, voetpaden, lokale straten, enzovoort) en de kosten voor de HOV-baan en kades (reeds gepland) ruwweg overenkomen per variant. De verschillen vinden hun oorsprong in de infrastructuur voor de doorgaande autoverbinding. Een lage autobrug is relatief goedkoop (variant 2c). Een hoge autobrug is circa 5 tot 6 maal zo duur. Een tunnel (al dan niet bebouwd of met open delen) is veel duurder, namelijk 50 tot 60 maal zo duur als een lage autobrug. Deze verschillen verklaren de kostenverschillen tussen de varianten.

Fact finding toekomstvarianten Westplein

63


Bijlage 6: Kruispuntberekeningen toekomstvarianten Met de uitkomsten van de verkeersmodelberekeningen met het VRU 3.1 U (zie bijlage 1) hebben kruispuntanalyses plaatsgevonden. Deze moeten een beeld te geven van de regelbaarheid en het ruimtebeslag van kruispunten. De uitkomsten van de analyses zijn al verwerkt in de tekeningen uit hoofdstuk 4. Bij alle berekeningen is er van uitgegaan dat het HOV éénmaal per groencyclus (de totale tijd die nodig is om alle richtingen een keer groenlicht te geven) ingrijpt in de regeling om bussen en/of trams door te laten. Er is verder uitgegaan van ruime groentijden voor fietsverkeer, vanwege de stedelijke context. Bij te korte groentijden is er te weinig tijd om alle wachtende fietsers het groene te laten passeren. Deze bijlage bevat enkele hoofdlijnen van de uitkomsten van de kruispuntanalyses. Bij de tunnelvariant verdwijnt de doorgaande autostroom onder de grond. Bovengronds blijft zo weinig autoverkeer over, dat alle kruispunten simpel met weinig opstelvakken kunnen worden ingericht. Zie de figuur bij variant 1 in hoofdstuk 4. Bij alle varianten met bovengronds doorgaand autoverkeer vergt vooral de knoop in de omgeving Graadt van Roggenweg-Croeselaan veel ruimte, de exacte ligging van rijbanen (zoals de Croeselaan) kan in de uitwerking nadere optimalisatie krijgen. Dit komt door de kruising van de HOV-tramverbinding, maar ook door de grote autostromen. Vanaf de A2 komend, is dit het punt dat de autostromen richting Stationsgebied en richting de binnenstad splitsen. Daarnaast liggen hier belangrijke fiets- en voetgangersroutes. Om alle verkeersstromen te verwerken, zijn meerdere opstelstroken nodig bij de verkeerslichten (zie de opstelvakken in de kaarten in hoofdstuk 4) en cyclustijden van 70 tot maximaal 100 seconden. In stedelijke situaties worden in Nederland cyclustijden tot maximaal 100 tot 120 seconden toegepast. Om het kruispunt te regelen zijn in alle varianten in principe nodig: •

vanaf de Graadt van Roggenweg 3 opstelvakken nodig (linksaf richting de Leidsche Rijn, rechtdoor richting Westplein en rechtsaf richting Jaarbeursplein op aparte vakken).

Vanuit het Jaarbeursplein één aparte linksafstrook en een gecombineerde linksaf- en rechtsafstrook

Vanuit Westplein één linksafstrook, één rechtdoorstrook en een gecombineerde rechtdoor/rechtsafstrook

Vanaf de Leidseweg een gecombineerd opstelvak voor alle richtingen.

Bij variant 2a ziet bovengenoemde knoop er iets anders uit, omdat de doorgaande autostroom langs het Jaarbeursplein wordt geleid. Zie ook de tekening van betreffende variant in hoofdstuk 4. Bij deze variant is het wenselijk dat autoverkeer dat langs de entree van het NH-hotel rijdt richting het Jaarbeursplein altijd rechtsaf slaat richting de Graadt van Roggenweg. Dan is een bescheiden vormgeving mogelijk met beperkt ruimtebeslag en korte wachttijden. Bij het kruispunt Westplein-Vleutenseweg is in alle varianten een bescheiden ruimtebeslag mogelijk met één à twee opstelvakken vanuit elke richting. Dit is mogelijk door de opgeheven rijrichting Westplein richting Vleutenseweg en vv.

64

Fact finding toekomstvarianten Westplein


De analyses van de kruispunten maakten duidelijk dat de ene variant strengere eisen stelt aan de hoeveelheid autoverkeer dan de andere variant. Bij variant Lage Brug rijdt het doorgaande autoverkeer direct langs het Lombokplein en zijn de kruisingen van verkeersstromen gelijkvloers (behalve de geplande hoge HOV-brug). Bij de gehanteerde uitgangspunten is dit verkeerskundig inpasbaar. Verdere toename van het autoverkeer is bij deze variant niet mogelijk, dus maatregelen zoals de ontkoppeling VleutensewegWestplein en de ontkoppeling Daalsetunnel-Amsterdamsestraatweg zijn onlosmakelijk met deze variant verbonden. Bij alle andere varianten is deze koppeling minder sterk, met name bij de tunnelvariant. Cyclustijd op grote kruispunt bij Jaarbeursplein (ochtend)

Cyclustijd op grote kruispunt bij Jaarbeursplein (avond)

Variant 1

60 seconden of lager

60 seconden of lager

Variant 2a

70 seconden

70 seconden

Variant 2b

55 seconden

70 seconden

Variant 2c

55 seconden

70 seconden

Cyclustijden (seconden) op het grote kruispunt nabij het Jaarbeursplein per variant Kruispuntrichting (zie schema)

Variant 2a

Variant 2b

Variant 3

2

50

60

60

3

20

30

30

4

20

30

30

5

-

70

70

6

85

70

70

7

45

90

90

8

90

75

75

9

80

30

30

10

60

-

-

11

25

-

-

Wachtrijlengtes per variant (strekkende meters) op het grote kruispunt nabij Jaarbeursplein. Variant 1 is niet meegenomen, omdat de doorgaande verkeersstroom ondergronds gaat, en de situatie bovengronds relatief simpel is en gunstiger dan bij alle andere varianten Cyclustijd op kruispunt Vleutenseweg - Westplein (ochtend)

Cyclustijd op kruispunt Vleutenseweg - Westplein (avond)

Variant 1

50 seconden of lager

50 seconden of lager

Variant 2a

50 seconden

60 seconden

Variant 2b

50 seconden

60 seconden

Variant 2c

50 seconden

60 seconden

Cyclustijden (seconden) op het kruispunt Vleutenseweg-Westplein per variant Kruispuntrichting (zie schema)

Variant 2a

Variant 2b

Variant 3

1

80

80

80

3

-

-

-

4

-

-

-

5

30

30

30

11

50

50

50

12

100

100

100

Wachtrijlengtes per variant (strekkende meters) op het kruispunt Vleutenseweg-Westplein. Variant 1 is niet meegenomen, omdat de doorgaande verkeersstroom ondergronds gaat, en de situatie bovengronds relatief simpel is en gunstiger dan bij alle andere varianten

Fact finding toekomstvarianten Westplein

65


Goudappel Coffeng BV, Amsterdam De Ruyterkade 143 1011 AC AMSTERDAM Tel +31(0)20 420 92 17 e-mail: goudappel@goudappel.nl Postbus 14684 1001 LD AMSTERDAM www.goudappel.nl

Goudappel Coffeng BV is gevestigd in Amsterdam, Den Haag, Deventer, Eindhoven en Leeuwarden

Profile for jutstra

Fact finding westplein  

Fact finding westplein  

Profile for jutstra
Advertisement