Page 1

ขั้นตอนกระบวนการออกแบบ Font เสนอ ผูชวยศาสตราจารย ประชิด ทิณบุตร จัดทำโดย นางสาว จุฑามาศ เนียมเล็ก รหัส 5311322316

กลุม 102

รายงานนี้เปนสวยหนึ่งของวิชา การออกแบบกราฟกสำหรับบรรจุภัณฑ ARTI3314 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


คำนำ ชมรมการจัดพิมพอิเล็กทรอนิกไทย ไดมีโครงการ “แขงขัน-ประชัน-นักออกแบบตัวพิมพรุนใหม” เพ�อสงเสริมใหเกิดนักออกแบบฟอนตรุนใหมๆ และเพ�อเช�อมโยงเครือขายผูเกี่ยวของกับการพัฒนาฟอนต ใหมีความเขมแข็ง เกิดการพัฒนาฟอนตภาษาไทยอยางยั่งยืนและมีคุณภาพ รายงานเลมนี้จึงเปนการสรุปผลขั้นตอนการดำเนินงานการออกแบบตัวอักษรครบกระบวนการสรางสรรค หากผิดพลาดประกรใดขออภัย ณ ที่นี้ดวย

จุฑามาศ เนียมเล็ก


ขั้นตอนการทำ Font 1. รางแบบตัวอักษรลงบนกระดาษ

2. เปดโปรแกรม illustrator แลวตั้งคาหนากระดาษ ขนาด A4 แนวนอน


 £Œž”h¦qÒÑ£kŠì”nˆž”-BK1LLI

4. วาดทับลงไป ปรับรูปทรงให โคงตามตัวอยางที่ราง

 Ž™{~˜Œn€¤~œ«ŠÑ™n¦€h™Š—{™


5. วาดทับเสร็จแลวก็ปรับเสนใหมีขนาดเทากัน

6. ปรับแตงรูปทรงและขนาดเสนเสร็จก็จะไดตัวอักษรตามภาพ


 ”˜ 7. hŠ|˜Ž”쀩o—ˆœŠ ‚Œ˜hzÕ~œ«¤|hh˜€£qрˆœ’˜Žon¦qÒ£kŠì”nˆž”"IIFMPB1LLI¦€h™Š‘ŠÒ™n

 Ž™{ŽnhŒˆŒn~˜ ¤~œ«ŠÑ™n¤ŒÒŽ‚Š˜¦’Òˆœi€™{~œ«£~љh˜€ 8.


9. ปรับขนาดของเสนใหมีขนาดที่เหมาะสม

10.


11.

12. เม�อวาดเสร็จก็นำมาเรียงตอกันและจัดชองไฟใหสวยงาม


13. ตัวอักษรภาษาอังกฤษก็ใชเคร�องมือ Pen Tool ในการวาดเชนเดียวกับภาษาไทย

14. ปรับแตงตำแหน�งให โคงตามแบบราง


15.

16. เม�อทำเสร็จทั้งภาษาไทย-อังกฤษแลวก็จะไดดังภาพ


รายงานขั้นตอนกระบวนการออกแบบFont  

Font design

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you