Page 1

รายงาน การออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ OTOP กระเป๋าอเนกประสงค์ ตรา นริศ สรุปผลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประชิด ทิณบุตร จัดทาโดย นางสาว จุฑามาศ เนียมเล็ก รหัส 5311322316 กลุ่มเรียน 102 รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของARTI3314 วิชาการออกแบบกราฟิกสาหรับบรรจุภัณฑ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


คานา สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้เล็งเห็นถึงสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตามสภาวะที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและภายนอกประเทศ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจากัด จึงส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบอาชีพต่างๆ ดังนั้นจึงจาเป็นจะต้องมี การปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มประสิ ทธิภาพ ในการผลิตสินค้าโดยวิธีการลดต้นทุนในการผลิตวัตถุดิบ การเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการทางาน เพื่อให้ได้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้มีความยั่งยืนยาวนาน ดังนั้นสานัก งานอุ ตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จั ดให้มี โครงการการพัฒ นาผลิตภัณฑ์ ตามแนวความคิด เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (โครงการส่ง เสริม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และการบริห ารจัดการชุมชนเพื่อเชื่อมโยงการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ) โดยให้ดาเนินงานศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยสินค้าที่เลือกคือ ผ้าจกทอมือ (กระเป๋าอเนกประสงค์ ) ตรา นริศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการต่างๆ และเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ให้กับผู้ประกอบการ รายงานฉบับ นี้เ ป็นส่วนหนึ่ง ของARTI3314 วิชาการออกแบบกราฟิก ส าหรับ บรรจุภัณฑ์ ชั้นอุดมศึก ษาปีที่ 3 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏจั น ทรเกษม โดยรายงานนี้เ ป็ น การสรุ ป เนื้ อ หาการท างานโดยการหาและสอบถามข้ อมู ล จาก ผู้ประกอบการ และการลงมือปฏิบัติจริงรวมไปถึงขั้นตอนต่างๆของการทา จึงเหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาการทางาน เพื่อไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกสาหรับบรรจุภัณฑ์ หากผิดพลาดประการใดจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

จุฑามาศ เนียมเล็ก กันยายน 2555


ส 1สืบค้น ประวัติและความเป็นมา“กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าบ้านใหม่” นางนริศรา จีนาภักดิ์ ประธานกลุ่มหัตถกรรมทอผ้าบ้านใหม่ เริ่มจัดตั้งกลุ่มเมื่อเดือนสิงหาคม 2548 ซึ่งตอนนั้นมีสมาชิกเพียง 4-5 คน โดยสมาชิกเหล่านั้นมีอาชีพทานา และเมื่อเสร็จจากการทานาจึงมารวมกลุ่มกันทอผ้าเพื่อใช้สวมใส่กันเองก่อนปรากฏ ว่าเมื่อใส่ไปตามงานต่างๆ มีผู้สนใจสอบถามและสั่งซื้อ จึงได้เริ่ม คิดโครงการขึ้นมานาเสนอต่อองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) บ้านใหม่ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่าย “จากสมาชิกเพียง 4-5 คน ก็เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 10 คน ซึ่ง ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 50 คน ปัจจุบันผ้าทอบ้านใหม่มีการผลิต - จาหน่าย ผ้าจกทอมือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าจกทอมือ เสื้อผ้าสาเร็จรูป ของใช้ในครัว เรือน ของที่ระลึก ของฝากเช่น กระเป๋าใส่โทรศัพท์มื อถือ หมอนอิง ที่จับลูกบิด กล่องใส่ กระดาษทิชชู่กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าบ้านใหม่ จะรับผ้าทอจากตาบลต่าง ๆ ในเขตอาเภอท่าม่วงได้แก่ ตาบลพังตรุ ตาบลราง สาลี่ แล้วนาไปตัดเย็บ เป็นชุดสาเร็จ รูป ไว้จาหน่ายหรือมีก ารสั่ง ชุดส าเร็จ รูป จากกลุ่ม แม่บ้านต่าง ๆ ของอาเภอท่ าม่ วง นอกจากนี้ กลุ่ม หัตถกรรมผ้าทอบ้านใหม่ ยัง มีก ารนาสินค้าไปจาหน่ายในงานของจังหวัดกาญจนบุรี งาน OTOP และ จาหน่ายต่างจังหวัด ซึ่งมีส่วนราชการเป็นผู้นาไปจาหน่ายอีกด้วยปริมาณการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

จุดเด่น/เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์

เอกลัก ษณ์ของผลิตภัณฑ์ คือ ใช้ความประณีตในการผลิตผ้าทอ ทาให้ผ้ าทอมี ความสวยงามได้รั บ ความนิยมจากลูก ค้า มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และมีความคิดสร้างสรรค์ ทาให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับความนิยมจาก

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ 1. มผช. 828/2548


บรรจุภณ ั ฑ์ Otop ผ้าจกทอมือ “นริศ”

1.ศึกษาวิเคราะห์สนิ ค้าและบรรจุภณ ั ฑ์ 1.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้า ชื่อสินค้า : นริศ กระเป๋าอเนกประสงค์ผ้าจกทอมือ ประเภท : ข้าวของเครื่องใช้ สถานะ : กระเป๋าใช้เอกเนกประสงค์ วัสดุหลัก : ผ้าจก ผ้าฝ้าย เส้นด้ายใยประดิษฐ์ เส้นใยโลหะ สี : ขนาด/มิติ : กว้าง 12.5 ซม. ยาว 55 ซม. ผู้ผลิต : กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าบ้านใหม่ (ประธานกลุ่ม คือ คุณ นริศรา จีนาภักดิ์) ที่อยู/่ โทรศัพท์ : 1/9 ใหม่ หมู่ 2 ตาบลบ้านใหม่ อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 ติดต่อ : นางนริศรา จีนาภักดิ์ โทร : 08 1942 1445, 034 613323 วัสดุอุปกรณ์ร่วมในตัวสินค้า/ส่วนผสม : ผ้าจก สี : -

ขนาด/มิต : -

ธรรมชาติการวางขาย/รูปแบบการขาย : ขายที่กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอบ้านใหม่ 1/9 ใหม่ หมู่ 2 ตาบลบ้านใหม่ อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 ผ้าฝ้าย

1.2 โครงสร้างหลักของบรรจุภณ ั ฑ์ที่ใช้ เทคนิคการบรรจุ : นาไปใส่กล่องพลาสติก PVC (โพลิไวนิลคลอไรด์ , Polyvinyl chloride)


ใช้เทคนิค/วิธีการ/การบรรจุสินค้า : นาใส่กล่องแล้วปิดฝา บรรจุภัณฑ์ขั้นแรกใช้วัสดุ : กล่องพลาสติกใส บรรจุภัณฑ์ขั้น 2 ใช้วัสดุ : บรรจุภัณฑ์ขั้น 3 ใช้วัสดุ : ขนาด/มิติ : กว้าง22cm.สูง16cm. สีของวัสดุบรรจุภัณฑ์ : สีใส การขึ้นรูปทรง : ทรงกระบอก วัสดุตกแต่ง : ระบบการพิมพ์ที่ใช้ : สี/จานวนสีที่พิมพ์ : -

1.3 การออกแบบกราฟฟิก ภาพประกอบ : ป้ายสินค้าหน้าบรรจุภัณฑ์ ลวดลาย : วงรี ข้อความ : เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ โลโก้ชื่อสินค้า : Naris โลโก้ชื่อผู้ผลิต : Naris


การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วยการมอง ชื่อผลิตภัณฑ์ กระเป๋าอเนกประสงค์ ตรา นริศ

ภาพแสดงโครงสร้างและส่วนประกอบทางการฟิกของผลิตภัณฑ์สินค้ากระเป๋าอเนกประสงค์ ตรา นริศ ที่มา: จุฑามาศ เนียมเล็ก

ผลการวิเคราะห์ ก.โครงสร้างของตัวบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ หมายเลข 1 กล่องพลาสติก 1.1 กล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมพลาสติก คือ พลาสติก pvc (Polyvinyl chloride = โพลี่ไวนิลคลอไรด์ ) 1.2 ขนาด/มิติ/ความกว้าง = 20.5X6.5 ซม. 1.3 ราคา 8 บาท


หมายเลข 2 ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าอเนกประสงค์ หมายเลข 3 ใช้พื้นดาเน้น Logo หมายเลขที่ 4 Logo ผู้ผลิต หมายเลขที่ 5 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

จุดบอดทางการมองเห็น-การสื่อสาร 1.ไม่มีคาอธิบาย ประกอบสินค้าทาให้ไม่ทราบว่าคืออะไร 2.ตัวชื่อโลโก้เล็กเกิน

ข้อเสียโดยภาพรวมของผลิตภัณฑ์ได้แก่ 1.การใช้งานของกระเป๋าเอนกประสงค์ยังไม่ชัดเจน 2.ผลิตภัณฑ์น่าสนใจแต่ไม่มีสัญลักษณ์เป็นที่จดจา –

ความต้องการของผูบ้ ริโภค 1.ต้องมีวิธีการใช้งานแนบไปกับตัวผลิตภัณฑ์


ส 2 สร้างสรรค์ตามสมมติฐาน ปัญหาที่เกิดขึ้น 1) กล่องบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องพลาสติกสี่เหลี่ยมแข็งทาให้ยากต่อการขนส่งเนื่องจากเปลืองเนื้อที่ในการขนส่งสินค้า 2) ถุงพลาสติกใสที่ใช้ทาให้ตัวผลิตภัณฑ์เสียรูปเนื่องจากการกดทับกันของสินค้าและถุงพลาสติกยับเป็นรอยทาให้ดูไม่มี ราคาและไม่มีรายละเอียดบอกถึงวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ 3) กระเป๋าที่ไม่มีบรรจุภัณฑ์เมื่อนาไปวางขายแล้วถูกผู้เลือกซื้อสินค้าจับและเปิดปิดจานวนมากทาให้เกิดความสกปรก และสินค้าชารุดในระหว่างการวางขายสินค้า 4) ผลิตภัณฑ์น่าสนใจแต่ไม่มีสัญลักษณ์เป็นที่จดจา 5) การใช้งานของกระเป๋าเอนกประสงค์ยังไม่ชัดเจนความต้องการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ มีความใหม่และทันสมัยมากขึ้น และต้องมีวิธีการใช้งานแนบไปกับตัวผลิตภัณฑ์ ต้องการให้ขายเป็น แพ็ค 3 ใบสาม ขนาด เล็ก กลาง และ ใหญ่ โลโก้ของสินค้าต้องการเอาไว้คงเดิมตัดเพียง คาว่าผ้าไทยด้านล่างออก ต้องการออกแบบ บรรจุภัณฑ์เพื่อเขาร่วมการคัดสรรส่งออกสินค้าจังหวัดกาญจนบุรี

ความต้องการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความใหม่และทันสมัยมากขึ้น และต้องมีวิธีการใช้งานแนบไปกับตัวผลิตภัณฑ์ ต้องการให้ขาย เป็นแพ็ค 3 ใบสามขนาด เล็ก กลาง และ ใหญ่ โลโก้ของสินค้าต้องการเอาไว้คงเดิมตัดเพียง คาว่าผ้าไทยด้านล่างออก ต้องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเขาร่วมการคัดสรรส่งออกสินค้าจังหวัดกาญจนบุรี


-Sketch

ที่มา : จุฑามาศ เนียมเล็ก, 2555 Sketch รูปแบบบรรจุภณ ั ฑ์ ออกแบบโดย จุฑามาศ เนียมเล็ก

ที่มา : จุฑามาศ เนียมเล็ก, 2555 Sketch รูปแบบบรรจุภณ ั ฑ์ ออกแบบโดย จุฑามาศ เนียมเล็ก


ที่มา : จุฑามาศ เนียมเล็ก, 2555 Sketch รูปแบบบรรจุภณ ั ฑ์ ออกแบบโดย จุฑามาศ เนียมเล็ก


ออกแบบโลโก้ Printing Artwork - ตราโลโก้สินค้าที่ได้ออกแบบ

ที่มา : นางสาวจุฑามาศ เนียมเล็ก, 2555 ออกแบบโดย จุฑามาศ เนียมเล็ก


ส3 สรุปผลงาน Design Concept เปลี่ยนโลโก้จากพื้นสี่เหลี่ยมสีดาเป็นวงกลมล้อมรอบโลโกสีเหลือง ––––บรรจุภัณฑ์ทาด้วย กระดาษ ข้างหน้ากล่องจะมีตรา/ยี่ห้อ “นริศ” เด่นชัด มีรูปผลิตภัณฑ์สินค้าทีต่ ัวอย่างทีห่ น้ากล่องเพื่อแสดงให้เห็นรูปร่าง ลักษณะของสินค้า ด้านในและด้านหน้ากล่องจะเจาะรูปเป็นสี่เหลี่ยมเพื่อให้เห็นลายผ้า ของสินค้าและจะปิดด้วยแผ่น พลาสติกใส่กันฝุ่นเข้าไปด้านใน


ปํญหาที่พบ 1.บรรจุภัณฑ์ทาด้วยกระดาษจึงความระมัดระวังในการขนย้าย 2.เนื่องจากบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษจึงไม่ความโดนนา

สรุปการทางาน จากการทางานทุกครั้งที่ผ่านมา มักจะเจอกับอุปสรรค์กับการใช้โปรแกรม และความเข้าใจในการออกแบบ ที่ไม่ตรงต่อโจทย์จากออกแบบจริงที่ได้รับ แต่ก็ได้ความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ และอาจารย์ที่ให้คาแนะนาแล้วชี้แนะ ข้อสงสัยต่างๆในการทางาน

สิ่งที่ได้พฒ ั นา 1.เปลี่ยนที่ใส่บรรจุภณ ั ฑ์กล่องพลาสติกใสมาเป็นกล่องกระดาษเพือ่ ทนต่อความร้อนและเพิ่มความสวยงาม 2.สีสันที่ใช้กบั บรรจุภณ ั ฑ์เพิ่มความน่าสนใจให้กับสินค้า

jutamas-arti3314-final project  

final project Kanchanaburi Otop Naris

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you