Page 1

LIST INTENCYJNY 20 czerwiec 2012

My, ENDAL d.o.o, niniejszym chcieliśmy wyznaczyć co jest naszym celem zakupu, i niniejszym potwierdzamy, Ŝe jesteśmy gotowi chętni i zdolni by zakupić następujący towar poprzez wyszczególnienie i ilość wyszczególnioną na warunkach podanych poniŜej.

Produkt: Miedziane katody stopień A (stopień elektrolityczności miedzi) Standardowa Cu Katoda, klarowność 99.99% Wymiary: 914mm x 914mm x 12mm (w przybliŜeniu) (36” x 36” x 0.5) Waga kaŜdego arkuszu: 125kgs (+/- 1%) CięŜar netto kaŜdej palety: 2mts (+/- 1%) Min. Waga kaŜdego kontenerowca:20mts w przybliŜeniu. CięŜar brutto kaŜdego kontenerowca: 22.20mts w przybliŜeniu. Opakowanie: Na paletach przywiązanych aluminiowymi pasami. Wyszczególnienie: Miedź (Cu) 99.99%, Tlen O2 0.00004%, siarka S 0.0005%, śelazo Fe 0.0001% , Srebro Ag 0.0003%, Ołów Pb 0.0005%, Nikiel Ni 0.0005%, Selen Se 0.0005%, Antymon Sb 0.00005%, Krzem Si 0.0009%, Kobalt Co 0.0005%, Arsen As 0.0005%, Bizmut Bi 0.00001%, Mangan Mn 0.0005%, Tellur Te 0.00005%, Glin Al 0.00005%, Magnez Mg 0.0005%, Chrom Cr 0.00005%. Kraj pochodzenia: Wybór sprzedającego. Przechowywanie : 1mt na towary zapakowane w plastyk, zdatny do przewozu wodą. Sposób przesyłki: W kontenerze do długości 20 stóp przewoŜącym minimum 20mts. Rewizja: dokonywana przez SGS/CIQ Cena: Ceną jest CIF (czyli koszt przewozu i ubezpieczenie) Ilość i podstawa dostawy: 500 MT w pierwszej dostawie , 5.000 MT będzie przewoŜone kaŜdego miesiąca w okresie 12 miesięcy z moŜliwością zwiększenia. Port docelowy i warunki dostawy:: Port KOPER, Słowenia, CIF (koszt przewozu i ubezpieczenie) warunki dostawy 2000

Inspekcja towaru: Port załadunkowy: kaŜdy transport będzie sprawdzany i będzie nadawany mu certyfikat odnośnie jakości, ilości i wagi przez SGS na koszt sprzedającego.


Port rozładunkowy: kaŜdy transport będzie sprawdzany i będzie wydawany certyfikat jakości, ilości i wagi przez by SGS / CIQ na koszt kupującego. Waga produktu jest ustalana i dołączona przez sprzedającego wraz końcową analizą certyfikatu wydawanego przez SGS / CIQ w porcie załadunkowym w czasie załadunku i powinno być podstawą faktury towarowej. Warunki płatności: przenośna, nieodwołalna, obrotowa akredytywa dokumentowa wypłacalna w 100% w porcie rozładunkowym przeciw prezentowanych dokumentów wysyłki. Procedury: 1. Zagadnienia wydawane kupującemu LOI i kończy na sprzedawcy. 2. UpowaŜnienie sprzedawcy wysyłane do FCO. 3. Pieczątki i zwroty kupującego do FCO. 4. Sprzedający przygotowuje projekt umowy. Przegląd kupującego, pieczątki i zwroty dla sprzedającego. 5. Sprzedający podpisuje projekt umowy i wysyła go do kupującego. 6. Kupujący i sprzedający wymieniają się wydrukowanymi kopiami drogą kurierską. Wysłane mailem/faksem rozpatrywane jak tylko wydrukowane kopie zostaną wymienione. 7. Bank sprzedającego wydaje kupującym dowód posiadania produktu (POP) drogą bankową MT799 i 2% PB w banku kupującego i wydaje kupującemu DLC. 8. Sprzedający wydaje 2% gwarancję naleŜytego wykonania zobowiązań, która działa na jak nieoperacyjne narzędzie. 10.Po pokwitowaniu i potwierdzenia płatności sprzedawca wysyła towar. Przedstawiciele sprzedaŜowi powinni podróŜować i uczestniczyć w końcowej inspekcji w porcie rozładunkowym. 11. Przy przypłynięciu statku do portu rozładunkowego, kupujący powinien przyjechać z rzeczoznawcą by ponownie zrewidować produkt. 12. Płatność zostanie dokonana po ponownej rewizji i prezentacji dokumentów wysyłki.

Mamy nadzieję Ŝe przyciągniemy uwagę z uwagi na korzyści do listu intencyjnego i czekamy na szybkie potwierdzenie.

Szczerze oddany, Matjaž Krevelj

Tłumaczenie : Letter of intent/List intencyjny  
Tłumaczenie : Letter of intent/List intencyjny  

Tłumaczenie: Letter of intent

Advertisement