Page 1

adaptacja (noun) 1 przystosowanie się organizmu poprzez zmianę struktury lub funkcji do życia w nowych dla niego, trwale zmienionych warunkach bytowych lub zewnętrznego stresu adaptation: Adaptacja jest istotną cechą wszystkich żywych organizmów.; 2 (noun) przebudowa pomieszczeń lub budowli w celu spełniania innych niż dotąd funkcji użytkowych adaptive reuse: Adaptacja zachowuje wszystkie walory stylowe istniejącej budowli.; 3 (noun) zdolność oka do przystosowania się do różnych warunków świetlnych adaptation (eye) [łac. adaptare - przystosować] altruizm (noun) zachowanie polegające na działaniu na korzyść innych altruism: Altruizm, w którym

jednostki poświęcają się dla innych bez możliwości uzyskania gratyfikacji, nazywany jest altruizmem twardym. http://pl.wikipedia.org/wiki/Altruizm [fr. altruisme, od łacińskiego rdzenia alter – inny, drugi] dobór krewniaczy (noun) mechanizm ewolucji biologicznej, który prowadzi do adaptacji organizmów, polegającej na zwiększaniu szansy przeżycia osobników z nimi spokrewnionych kin selection: Dobór

krewniaczy wyjaśnia pochodzenie zachowań altruistycznych w stosunku do osobników spokrewnionych. dobór naturalny (noun) jeden z mechanizmów ewolucji biologicznej, prowadzący do ukierunkowanych zmian w populacji zwiększających ich przeciętne przystosowanie natural selection:

Powszechnie przyjmuje się, że zasadę działania doboru naturalnego jako pierwszy opisał Karol Darwin, w swoim dziele "O powstawaniu gatunków." dobór płciowy (noun) szczególny przypadek doboru naturalnego, gdzie o dostosowaniu decyduje postrzegana atrakcyjność dla płci przeciwnej. sexual selection: Dobór płciowy został zaproponowany

przez Karola Darwina jako wytłumaczenie pochodzenia ekstrawaganckich i kosztownych cech u organizmów żywych. dobór sztuczny (noun) szczególnym przypadkiem doboru naturalnego, gdzie dostosowanie jest warunkowane subiektywną oceną i działaniami hodowcy. artificial selection dostosowanie (noun) miara sukcesu ewolucyjnego; wypadkowa długości życia i liczby potomstwa. fitness: Osobnik może zwiększyć swoje dostosowanie, czyli liczbę swoich alleli w kolejnych

pokoleniach dzięki temu, że sam się wydajniej rozmnoży lub dłużej przeżyje, ale także dzięki temu, że wspomoże przeżycie i rozród krewnych, nosicieli tych samych alleli http://pl.wikipedia.org/wiki/Dostosowanie dryf genetyczny (noun) proces polegający na fluktuacji częstości występowania danego allelu w populacji, nie wynikający z mutacji, migracji ani z doboru naturalnego genetic drift: Dodatkowym

czynnikiem wpływającym na dryf genetyczny są zdarzenia losowe (np. przypadkowe wyginięcie części populacji). efekt założyciela (noun) szczególny przypadek dryfu genetycznego występujący, gdy populacja w przeszłości przeszła przez stadium z bardzo niewielką liczbą osobników wskutek migracji niewielkiej liczby osobników na izolowaną wyspę. founder effect, efekt wąskiego gardła (noun) zmiana puli genowej populacji po katastrofie - zmniejszenie bioróżnorodności population bottleneck gatunek pierścieniowy (noun) model powstania bariery rozrodczej spowodowanej rozciągnięciem gatunku na dużych dystansach, tak, że choć sąsiednie populacje są blisko spokrewnione, najdalsze różnią się już na tyle, że nie mogą się ze sobą krzyżować. ring species: Gatunki pierścieniowe

reprezentują interesujący problem dla starających się dzielić świat istot żywych na konkretne gatunki. hipoteza upośledzenia (noun) Hipoteza zakładająca, że sygnały niosące informacje o wysokiej jakości biologicznej osobnika są wiarygodne dlatego, że w pewien sposób go upośledzają. handicap principle: Upośledzający wpływ ornamentu płciowego na jakość zdrowotną osobnika wyjaśnia

hipoteza upośledzenia immunologicznego (ang. immunocompetence handicap). http://pl.wikipedia.org/wiki/Hipoteza_upo%C5%9Bledzenia powstawanie gatunków (noun) proces biologiczny, w wyniku którego powstają nowe gatunki organizmów speciation: Klasycznym przykładem jest powstanie nowego gatunku pierwiosnka

(Primula kewensis) w wyniku eksperymentalnej hybrydyzacji Primula verticillata oraz P. floribunda w ogrodzie botanicznym Kew pod Londynem. http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstawanie_gatunk%C33w pula genowa suma wszystkich genów obecnych w danej populacji w określonym czasie gene pool:

Pula genowa powstaje poprzez proces różnicowania populacji. Zięba Darwina grupa kilkunastu niewielkich, bardzo podobnych do siebie gatunków ptaków odkrytych przez Karola Darwina podczas wyprawy HMS Beagle Darwin's finches: Nazwa zięby Darwina

zachowała się jako potoczne określenie tej grupy gatunków ptaków śpiewających, które wywodzą się od wspólnego przodka przybyłego przed wiekami na Wyspy Galapagos i które na skutek radiacji


adaptacyjnej przystosowały się do różnych nisz ekologicznych. http://pl.wikipedia.org/wiki/Zi%C4%99by_Darwina

słownik_biologia ewolucyjna  

Słownik zawiera hasła pol - eng z zakresu biologii ewolucyjnej.

słownik_biologia ewolucyjna  

Słownik zawiera hasła pol - eng z zakresu biologii ewolucyjnej.

Advertisement