Page 1

Contemporary Linguistic Analysis An Introduction 8th Edition OGrady Solutions Manual Full Download: http://alibabadownload.com/product/contemporary-linguistic-analysis-an-introduction-8th-edition-ogrady-solution

CHAPTER 2. PHONETICS: THE SOUNDS OF LANGUAGE SEGMENTS Practice! Practice! Getting ready for transcription 1.

a. 3 b. 3 c. 5

d. 6 e. 3 f. 4

3.

a. gh b. ng c. ow

d. m e. s f. c

2.

a. th b. u c. c

SOUND CLASSES Exercise! Identify the underlined sound 1. 2. 3. 4.

consonant vowel consonant glide

5. 6. 7. 8.

consonant glide vowel consonant

CONSONANT ARTICULATION Try This! Articulatory terms for place of articulation a. labiodental b. palatal

c. uvular d. alveolar

Now Try This! IPA symbols for consonants 1. a. [θ] b. [p]

c. [n] d. [ï]

e. [Ñ] f. [â]

2. a. [Ñ] b. [Ï]

c. [ë] d. [θ]

e. [ã] f. [ë]

Exercise! Aspirated stops, syllabic consonants, and velarized l 1. talk, pending, careful 2. bottom, suffer, kitten, bushel 3. silly, pull, meal Copyright © 2016 Pearson Canada Inc. 2

This sample only, Download all chapters at: alibabadownload.com

d. n e. ch f. ea


VOWEL ARTICULATION Practice! IPA symbols for vowels 1. a. [ì] b. [~à]

c. [á] d. [^]

e. [f] f. [r]

FACIAL DIAGRAMS FOR CONSONANTS Completed facial diagrams

[ë]

[íp]

[Ö]

[é]

[n]

[a]

Copyright © 2016 Pearson Canada Inc. 3


Labeled Facial Diagrams

[â]

[ò]

[Ü]

[ã]

[θ]

[Ç]

Copyright © 2016 Pearson Canada Inc. 4


FACIAL DIAGRAMS FOR VOWELS Completed facial diagrams

[ô]

[¾]

[ı̃]

[ɑ̃]

[Éà]

Labeled facial diagrams

[ç] or [çï]

Copyright © 2016 Pearson Canada Inc. 5


PRACTICE WITH SOUNDS 1. a. [\] b. [á]

c. [ã] d. [θ]

2. a. low front lax unrounded b. voiceless labiodental fricative

c. voiced palatal glide d. mid central lax unrounded

3. a. voiced oral stops b. strident alveopalatals c. voiced sonorants

d. back vowels e. front lax unrounded vowels

4. a. [ò], non-strident fricatives b. [n], oral stops c. [f], back tense vowels TRANSCRIPTION EXERCISES A Start! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

[âêôÑí] [êfíp] [θ^í] [ë~à] [íõÉàé] [ÜôÇ] [Übäθ]

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

[îÉàÖ] [bÖòfí] [äìw] [êìëír̩] [prÖr̩] [Ñê^Ö] [fnëíbÇ]

15. 16. 17. 18. 19. 20.

[àìnfí] [éônl̩] [Ä~nm̩] [âïbëípn̩] [ÉnÇwl̩] [ípr̩íp]

5. 6. 7. 8.

[Éàí] [áëí] [äçïÑ] [ïáò]

9. 10. 11. 12.

[ãÉànpáí] [ãÉàÇ] [θêì] [θêçï]

7. 8. 9. 10. 11. 12.

[ër̩] [Ür̩] [Ñälê] [lê] [Ülêë] [âõlêë]

13. 14. 15. 16. 17. 18.

[Ü~êí] [Ü~êÇ] [Ü~êã] [p~êé] [pr̩í] [θïlêí]

Vowel Practice! 1. 2. 3. 4.

[âõá] [ípáò] [Äçïn] [Çì]

More Vowels! 1. 2. 3. 4. 5. 6.

[ípáê] [aÉàê] [ípÉàê] [âõ~ê] [ëí~ê] [ëâlê]

Copyright © 2016 Pearson Canada Inc. 6


Practice with Diphthongs 1. 2. 3. 4. 5. 6.

[îçàë] [íê~àl̩] [Ä~àëfâl̩] [~ïr̩] [çàäá] [Öçïí]

7. 8. 9. 10. 11. 12.

[~àò] [éê~àò] [fãÄêçàÇr̩] [ëÉàäfÏ] [âêçï] [âê~àÇ]

13. 14. 15. 16. 17. 18.

[éê~ïl̩] [âõ~ïnír̩] [äÉàòá] [n~àÑí] [Ç~ïn] [ÇÉàò]

9. 10. 11. 12.

[ëí¾Ñ] [nÉàp]å] []n~ïnë] [¾nÇr̩ëíônÇ]

Practice with Schwa and Wedge 1. 2. 3. 4.

[ëä¾Çw] [θ¾nÇr̩] [ܾÏ] [âï~ä]ná]

5. 6. 7. 8.

[Ä]ÜÉàî] [¾în̩] [ä¾â] [ëbé]êÉàí]

One More Try! 1.

[ÇÉàò]

11.

[Ä~êÖfn]

21.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

[ôÇw]íÉàí] [nçïã] [òáê~âë] [êçïëí] [éõfnëíê~àé] [Öbë] [θáôíê]âl̩] [ãôëâàìäfn] [àbäçï]

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

[éêbp]ë] [ë~àn̩ë] [ã]pán] [Ñlêãàìä]] [ãçïnr̩ë~àâl̩] [ër̩~ïnÇ]Ç] [âõ^ã]Çá] [bâëífÏÖïfp] [âõ^ëíàìã]

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

[ÖêôÇàìÉàí](verb)[ÖêôÇàì]í] (noun) [fãéä]ãbní] [éõ^nÇr̩] [áê]ÖÉàí] [~àë]äÉàí] [íõ~àãíõÉÄl̩] [¾nÑ]êÖfî]Äl̩] [Ñê~àín̩] [äbã]nÉàÇ] [âõ^äÇ]

6. 7. 8. 9. 10.

softened worthy tube phony once

11. 12. 13. 14. 15.

choice statue shade mention square

Reverse Transcription 1. 2. 3. 4. 5.

leisure shy pipe axe sweet

Copyright © 2016 Pearson Canada Inc. 7


Contemporary Linguistic Analysis An Introduction 8th Edition OGrady Solutions Manual Full Download: http://alibabadownload.com/product/contemporary-linguistic-analysis-an-introduction-8th-edition-ogrady-solution

SUPRASEGMENTALS Exercise! 1. 2. 3. 4.

[ëâɔ́ênÇ] [Ç]ëâʌ́îr̩á] [fâëéäóïwn̩] [Çw i′nà]ë]

5. 6. 7. 8.

[ãôâ]êóïná] [Çúéä]âÉàí] [Çɪ́âíÉàí] [ɑ́âàìé~àÇ]

9. 10.

[fnÑɔ́êã]ífî] [áàÇ]ä~àò]

PROCESSES 1. 2. 3. 4.

metathesis epenthesis, nasalization (regressive) epenthesis, voice assimilation flapping

5. 6. 7.

dissimilation epenthesis deletion, nasalization (regressive), place assimilation

Copyright © 2016 Pearson Canada Inc. 8

This sample only, Download all chapters at: alibabadownload.com

Profile for Justice

Contemporary Linguistic Analysis An Introduction 8th Edition OGrady Solutions Manual  

Full download : http://alibabadownload.com/product/contemporary-linguistic-analysis-an-introduction-8th-edition-ogrady-solutions-manual/ Con...

Contemporary Linguistic Analysis An Introduction 8th Edition OGrady Solutions Manual  

Full download : http://alibabadownload.com/product/contemporary-linguistic-analysis-an-introduction-8th-edition-ogrady-solutions-manual/ Con...

Advertisement