Page 37

Unicode 碼位範圍

區域名稱

總碼位數 / 收錄字符數

U+25A0 - U+25FF

幾何圖形

96 / 15

U+2600 - U+26FF

雜項符號

256 / 5

U+2700 - U+27BF

裝飾符號

192 / 3

U+2E00 - U+2E7F

追加標點符號

128 / 1

U+3000 - U+303F

中日韓符號和標點

64/31

U+3040 - U+309F

日文平假名

96 / 1

U+30A0 - U+30FF

日文片假名

96 / 1

U+3100 - U+312F

注音符號

U+3200 - U+32FF

帶圈中日韓字母和月份

256 / 16

U+3300 - U+33FF

中日韓兼容字符

256 / 11

U+3400 - U+4DBF

統一表意文字擴展 A

6592 / 24

U+4E00 - U+9FFF

中日韓統一表意文字

20,992 / 13,402

U+E000 - U+F8FF

私用區域

U+FE10 - U+FE1F

竪排用字符

U+FE30 - U+FE4F

中日韓兼容符號

32 / 30

U+FE50 - U+FE6F

小寫變體符號

32 / 25

U+FF00 - U+FFEF

半形和全形字符

U+20000 - U+2A6DF

中日韓統一表意文字擴展 B

U+2F800 - U+2FA1F

中日韓相容表意文字增補

48 / 37

6400 / 20 16 / 4

240 / 96 42,720 / 55 544 / 1

總數:

14,157

32

金萱半糖調理指南  
金萱半糖調理指南  
Advertisement