Page 1

หลักการ 90/10


โดย: สตีเฟน เฟน โควีย (Stephen Covey) การคนพบหลักการ 90/10 มันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณใหดีขึ้น (หรืออยางนอยที่สุด จะเปลี่ยนวิธีการตอบสนองตอสถานการณบางอยาง)


หลักการนี้คืออะไร ? เปนเรื่องงายๆคือ 10% ที่เกิดขึ้นในชีวิต เปนสิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ.

สวนอีก 90% ที่เหลือนั้นคือ สิ่งที่เกิดขึ้นจากปฏิกริ ิยาของคุณ ในการตอบสนองกริยานั้น


ประเด็นของเรื่องนีค้ ือ? มีเหตุการณที่เกิดขึ้นและอยูเหนือความคาดหมายของเราเพียง 10% เทานัน้


เชน เราไมสามารถหามรถยนตไมใหเสีย. เราไมสามารถรูไดวา เครื่องบินจะมาชากวากําหนดจนทําใหกําหนดการเราคลาดเคลื่อนไป. เราไมสามารถรูไดวา ขณะที่เราขับรถถูกชองจราจร จะมีรถคันอื่นขับปาดหนา.


เราไมสามารถควบคุมเหตุการณ 10 % นี้ที่เกิดกับเรา แตอีก 90 % ที่เหลือนัน้ เราสามารถกําหนดได ทําอยางไร?... “ โดยการตอบสนองของคุณ ”


คุณไมสามารถควบคุมเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ. แตคุณสามารถควบคุมปฏิกิริยาของคุณตอเหตุการณเหลานั้น. คุณสามารถเลือกวิธีการตอบสนองได . ลองดูตัวอยางตอไปนี้…


สมมติวา ขณะที่กําลังกินขาวเชากับครอบครัว. ลูกสาวของคุณ ทํากาแฟหก รดเสื้อของคุณ

เหตุการณนี้เปนอุบัติเหตุที่ควบคุมไมได. แตสิ่งตอไปที่จะเกิด ขึ้นอยูก ับการกระทําตอไปของคุณ


คุณอาจจะโกรธ. หลังจากนั้นก็ดุดา วากลาวลูกสาวคุณอยางรุนแรง. จนกระทั่งลูกสาวคุณ รองไห. หลังจากที่ดลุ กู สาวเสร็จ คุณก็หันไปตอวาภรรยา ที่วางถวยกาแฟ ใกลขอบโตะมากไป เหตุการณตอมาที่เกิด คือ มีการโตเถียงกันระหวางคุณกับ ภรรยา คุณเดินปงปงขึ้นไปขางบนหองเพื่อเปลี่ยนเสื้อขางบน เมื่อกลับลงมาขางลาง ลูกสาวคุณยังรองไหไมหยุด และ ยังไมไดกินอาหารเชา จึงทําใหไปรถโรงเรียนไมทัน


ภรรยาก็ตองรีบไปทํางานทันที คุณจึงตองรีบขับรถไปสงลูกสาวที่โรงเรียน เนื่องจากคุณสาย คุณตองขับรถเร็วกวาที่กฏหมาย กฏหมายกําหนด


สิ่งที่ตามมาคือ คุณโดนตํารวจเรียก เพื่อจายคาปรับ เมื่อรถถึงโรงเรียน ลูกสาวคุณก็ตองรีบไปโรงเรียนโดยไมไดร่รํา่ ลา สวนตัวคุณเองก็ไปถึงที่ทํางานสาย 20 นาที และยิ่งไปกวานั้น คุณดันลืมเอากระเปาทํางานไวที่บาน

เปนยังไงบาง วันนี้ทั้งวันดูเปนวันที่เลวราย สถานการณมันแยลงเรื่อยๆ จนทําใหรูสึกอยากกลับบาน


แตเมื่อคุณกลับมาถึงบาน คุณรูสึกไดถึงความหมางเมิน จากลูกสาวและภรรยาของคุณ

ทําไม ? สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะการตอบสนองของคุณตอนเชา. อะไรเปนสาเหตุของวันที่เลวรายวันนี?้


ก) เปนเพราะกาแฟหก

ข) เปนเพราะลูกสาวคุณทํากาแฟหก? ค) เปนเพราะคุณโดนตํารวจจับ? ง) เปนเพราะตัวเองนั่นแหละ ที่เปนตนเหตุของ เหตุการณทั้งหมด? คําตอบคือขอ “ ง ”


การที่กาแฟหก คุณไมสามารถควบคุมได. แตปฏิกิริยาภายใน 5 วินาที ที่คุณทําหลังจากกาแฟหกใส คุณสามารถควบคุมได

เหตุการณนี้ คือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้น.


กาแฟหก รดตัวคุณ ลูกสาวคุณรองไห คุณเขาไปปลอบลูกสาวคุณ “ ไมเปนไรลูก ตอไประวังมากกวานี้แลวกัน ” หลังจากนั้น คุณหยิบผาเช็ดตัว และเปลีย่ นเสื้อของคุณ คุณหยิบกระเปาทํางาน และเมื่อคุณลงมาก็พบวา ลูกสาวคุณกําลังขึ้นรถโรงเรียน เธอหันมาโบกมือให ตัวคุณเองถึงเวลากอนที่ทํางาน 5 นาที มีเวลาคุยเลนกับ เพื่อนรวมงาน อะไรที่แตกตาง?


ทั้ง 2 สถานการณ. เริ่มตนเหมือนกัน แตจบไมเหมือนกันโดยสิ้นเชิง

เพราะอะไร? เพราะการตอบสนองของคุณเอง ถึงแมวาคุณควบคุมเหตุการณที่เกิดขึ้น 10% ของชีวิตคุณไมได

แต 90 % ที่เหลือคุณควบคุมได


และนีค่ ือวิธีการประยุกตใช หลักการ 90/10 นี.้ ถามีใครกลาวรายตอคุณ อยาไปสนใจมัน ใหทําตัวเหมือนน้ําบนแผนแกว อยาใหคําวารายตางๆมาทํารายคุณได การตอบสนองที่เหมาะสมจะไมยอนกลับมาทํารายคุณ การตอบสนองที่ผิดพลาด เปนสาเหตุใหคุณเสียเพื่อน ถูกไลออก หรือเกิดความเครียดได


คุณทําตัวยังไงเมื่อโดนรถคันอืน่ ปาดหนา? คุณอาจจะอารมณเสีย จนกระทั่งทุบพวงมาลัย (เพื่อน เคยทุบจนพวงมาลัยหลุด) คุณอาจจะอารมณเสียจนกระทั่งความดันขึ้น บางคนอาจจะขับรถไปจี้ คันที่ทําใหคุณเกิดปญหา จนคุณคิดไปวา ไมมีใครสนใจ หรอกวา คุณจะไปสาย ประมาณ 10 นาที


นึกถึงหลักการ 90/10 อยาไปสนใจรถคันนั้น คุณอาจถูกใหออกจากงาน เหตุการณนี้ทําใหตองเครียด และคิดมาก มันไมควรเปนเชนนั้น เพราะมันไมไดชวยอะไรใหดีข้ึน จะดีกวาไหมถาเอาเวลานั้นมาคิดหางานใหม


เครื่องบินมาชากวาที่กําหนด ซึ่งสงผลกระทบกับตารางงานของคุณ ทําไมคุณตองไปหงุดหงิดกับพนักงานตอนรับ เคาไมสามารถ ควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นได ใชเวลานี้ ทําความรูจักกับผูโดยสารคนอื่นแทนที่จะมัวเครงเครียด ซึ่งมีแตทําใหเหตุการณตางๆมันแยลง


ตอนนี้คุณรูจัก หลักการ 90/10 ปรับหลักการนี้ เอาไปใช และคุณจะพบผลลัพธที่นาอัศจรรย คุณไมเสียหายอะไรที่จะลองมัน หลักการ 90/10 นี้ เปนประโยชน นอยคนนักที่จะรูจักและนําเอาหลักการนี้มาใช ผลลัพธที่ได? คุณจะเห็นผลลัพธดวยตัวคุณเอง


ผูคนเปนลานคนรูสึกเจ็บปวด จากปญหาตางๆ ความทุกข, ความเครียดรุนแรง และปญหาตางๆ

เพียงแคเราเขาใจและนําเอาหลักการ 90/10 นี้มาใช มันสามารถเปลี่ยนวิถี ชีวิตของคุณไดแน !


แนนอนวา ทุกสิ่งที่คุณพูด, ให,ทํา หรือแมแตคิด เหมือน บูมเมอแรง มันจะยอนกลับมาหาคุณ

ถาคุณตองการที่จะรับ คุณตองเริ่มตนดวยการให บางที เราอาจจะไมไดอะไรเลย แตอยางนอย หัวใจเราก็เต็มไปดวยความสุข


จบ / The End

90 Per 10 Principle  

90 Per 10 Principle in Thai Version