Page 1

APROBAT Prin hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr. 12-280/12 din „04” decembrie 2012 cu completările din 22.10.2013 prin hotărârea CSP nr. 12-251/13 şi din 19.11.13 prin hotărârea CSP nr. 12-293/13 REGULAMENT privind procedura alegerii din rândul procurorilor a membrilor Consiliului Superior al Procurorilor, Colegiului de calificare şi Colegiului disciplinar I. Dispoziţii generale 1.1. Regulamentul privind procedura alegerii din rândul procurorilor a membrilor Consiliului Superior al Procurorilor, Colegiului de calificare şi Colegiului disciplinar (în continuare Regulament) este elaborat întru executarea prevederilor Legii cu privire la Procuratură, nr.294 din 25.12.2008, Regulamentului Consiliului Superior al Procurorilor aprobat prin hotărârea consiliului nr.2-2d-1/10 din 16.02.2010, Regulamentului Colegiului de calificare, aprobat prin hotărârea Consiliului nr.2-3d29/10 din 23.02.2010 şi Regulamentului Colegiului disciplinar, aprobat prin hotărârea consiliului nr.2-3d-30/10 din 23.02.2010 şi are ca scop reglementarea procedurii alegerii membrilor Consiliului Superior al Procurorilor, Colegiului de calificare şi Colegiului disciplinar. 1.2. Membrii Consiliului Superior al Procurorilor (în continuare consiliu), Colegiului de calificare şi Colegiului disciplinar sînt aleşi de Adunarea Generală a Procurorilor (în continuare Adunarea Generală) în baza votului secret, direct şi liber exprimat. 1.3. Se interzic orice restricţii directe sau indirecte ale drepturilor procurorilor de a participa la alegeri şi de a fi ales, cu excepţia cazurilor stabilite de Legea nr.294 din 25.12.2008 şi prezentul Regulament. 1.4. Alegerile sînt convocate şi organizate în condiţiile prezentului Regulament, de către Comisia de alegeri în organele de autoadministrare a procurorilor (în continuare Comisia de alegeri). 1.5. Comisia de alegeri este asistată în activitatea sa personal auxiliar, numărul căruia este stabilit de comisie după necesitate. 1.6. Comisia de alegeri este condusă de către un preşedinte, ales prin votul majorităţii membrilor săi. 1.7. Comisia de alegeri este deliberativă cu 2/3 şi adoptă hotărâri prin simpla majoritate a voturilor membrilor săi, întocmeşte procese-verbale ale şedinţelor. II. Organizarea alegerilor 2.1. Membrii organelor de autoadministrare a procurorilor sînt aleşi de Adunarea Generală constituită din procurorii tuturor organelor Procuraturii, care este deliberativă


dacă la ea participă 2/3 din numărul procurorilor în exerciţiu. Alegerile se consideră validate dacă la vot a participat majoritatea simplă a procurorilor în exerciţiu. 2.2. Consiliul stabileşte şi anunţă data convocării şedinţei ordinare a Adunării Generale cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor consiliului, fie în cel mult 30 zile după intervenirea vacanţei mandatului de membru ales al consiliului. 2.3. Anunţul pentru organizarea alegerilor cuprinde următoarele: (1) a) data şi locul emiterii; b) numărul procurorilor care urmează să fie aleşi membri ai consiliului în condiţiile pct.4.5. al prezentului Regulament; c) informaţia că dreptul de vot poate fi exercitat personal; d) informaţia cu privire la locul unde se depun cererile şi actele candidaţilor; e) informaţia cu privire la documentele care urmează să fie prezentate, prevăzute la pct.2.11. al prezentului Regulament; f) termenul limită pentru depunerea cererilor şi actelor candidaţilor; g) avertizarea că doar candidaturile depuse în termenul stipulat vor fi luate în considerare; h) locul, data şi ora desfăşurării Adunării Generale; (2) Anunțul se publică pe pagina Web a Procuraturii, la secţiunea CSP, se comunică subdiviziunilor Procuraturii Generale, procuraturilor teritoriale şi specializate. (3) Comisia de alegeri poate oricând să rectifice inexactităţile evidente cuprinse în anunţul pentru alegeri. Orice astfel de rectificare se anunţă de îndată prin publicarea pe pagina Web a Procuraturii, la secţiunea CSP. 2.4. Consiliul formează Comisia de alegeri, din componenţa căreia fac parte 6 procurori desemnaţi de consiliu, care va examina şi va valida rezultatele votării. Membrii Comisiei de alegeri sînt selectaţi din lista candidaţilor propuşi la solicitarea Consiliului de către corpul de procurori. Prima şedinţă a Comisiei de alegeri este convocată de către preşedintele consiliului. Membrii comisiei vor alege preşedintele şi secretarul acesteia. Hotărârile sînt luate cu votul majorităţii membrilor, dar dacă se realizează paritate de voturi, votul preşedintelui este decisiv. 2.5. Comisia de alegeri va întocmi lista electorală care va include procurorii în funcţie, cu drept de vot în şedinţa Adunării Generale. Lista electorală cuprinde în ordine alfabetică numele şi prenumele procurorului, data naşterii, funcţia deţinută. Lista electorală conţine şi alte compartimente: pentru înregistrarea participării la vot a procurorilor înscrişi pe listele electorale, privind ridicarea buletinului de vot şi pentru menţiuni asupra oricăror incidente. 2.6. Comisia de alegeri actualizează şi păstrează lista electorală pînă la încheierea procesului de votare. 2.7. Comisia de alegeri înregistrează candidaţii propuşi pentru a fi aleşi în calitate de membri ai consiliului, Colegiului de calificare sau a Colegiului disciplinar. 2.8. Perioada pentru care pot fi înaintate candidaturile se stabileşte de consiliu, iar anunţul se publică pe pagina Web a Procuraturii Generale şi a Consiliului Superior al Procurorilor.

2


2.9. Pentru a fi aleşi în calitate de membri ai organelor de autoadministrare a procurorilor, candidaţii se vor înscrie conform reprezentării stabilite de art.81 alin.(3), art.99 alin.(1) şi art.114 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură. 2.10. La înaintarea candidaturii se va ţine cont de condiţiile şi restricţiile stabilite de următoarele prevederi ale Legii cu privire la Procuratură: - art.58 alin.(6), conform căruia procurorul sancţionat disciplinar sau care nu a susţinut atestarea pentru funcţia deţinută nu poate fi promovat în serviciu sau ales membru al unui organ colegial din cadrul Procuraturii în termen de un an de la data emiterii deciziei de rigoare; - nu poate fi solicitată suplinirea concomitentă a locurilor în consiliu şi/sau în colegii; - vechimea de muncă în funcţia de procuror de cel puţin 5 ani; - buna reputaţie. 2.11. Candidaturile se înaintează de către colectivele de muncă din cadrul Procuraturii Republicii Moldova în baza unui proces-verbal şi se depun la Comisia de alegeri, însoţite de acordul candidatului, curriculum vitae, un proiect privind principalele obiective pe care le vor urmări procurorii în cazul alegerii în calitate de membru al organului de autoadministrare, o declaraţie cu privire la venituri şi proprietate, precum şi o declaraţie de interese personale actualizate. 2.12. După primirea cererii (cu anexe), aceasta se înregistrează de îndată. 2.13. La expirarea termenului pentru depunerea candidaturilor privind alegerea în organele de autoadministrare a procurorilor, Comisia de alegeri verifică dacă cererile au fost depuse în termen şi dacă candidaţii îndeplinesc condiţiile prevăzute de pct.2.9. şi pct.2.10. din prezentul Regulament. 2.14. Comisia de alegeri respinge candidatura propusă, dacă se constată una din următoarele situaţii: a) cererea nu a fost depusă în termenul stabilit; b) candidatul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.58 alin.(6) din Legea cu privire la Procuratură, pct.2.9. şi pct.2.10. din prezentul Regulament. 2.15. Hotărârea de respingere a candidaturii propuse se comunică candidatului în termen de trei zile, o copie a deciziei fiind trimisă pentru informare consiliului. 2.16. Procurorul, a cărui candidatură a fost respinsă poate depune o contestaţie la Consiliul Superior al Procurorilor, în termen de 3 zile de la comunicarea hotărârii de respingere. 2.17. Contestaţiile se soluţionează la prima şedinţă a consiliului de la data sesizării. În cazul în care contestaţia este întemeiată, consiliul adoptă o hotărâre prin care dispune Comisiei de alegeri să-l înscrie pe procuror în lista candidaţilor pentru alegeri în organele de autoadministrare a procurorilor. 2.18. În cazul în care contestaţia este neîntemeiată, consiliul o respinge, indicând motivele în baza cărora a fost respinsă. Hotărârea se va comunica în termen de 3 zile contestatarului. 2.19. Hotărârile consiliului şi comisiei sunt definitive pentru procedura de alegere. 2.20. Lista candidaţilor, care întrunesc condiţiile legale se aprobă prin vot deschis, cu simpla majoritate de către membrii Comisiei de alegeri, se publică pe pagina Web a Procuraturii Generale şi a Consiliului Superior al Procurorilor şi se aduce la 3


cunoştinţa tuturor subdiviziunilor Procuraturii Generale, procuraturilor teritoriale şi specializate. 2.21. Comisia de alegeri va elabora şi aproba forma buletinului de vot, candidaţii fiind incluşi în ordinea înscrierii. 2.22. Pentru alegerile în Consiliul Superior al Procurorilor, Colegiul de calificare şi Colegiul disciplinar vor fi întocmite câte un buletin de vot, în care vor fi indicaţi separat candidaţii din rândul procurorilor Procuraturii Generale şi candidaţii din rândul procurorilor de la procuraturile teritoriale şi specializate. 2.23. Numărul buletinelor de vot ce urmează a fi tipărite pentru fiecare categorie în parte este egal cu numărul procurorilor cu drept de vot şi un număr suplimentar de 1% pentru fiecare categorie. 2.24. Buletinele de vot pentru alegerea membrilor Consiliului Superior al Procurorilor sunt de culoare albastră, pentru alegerea membrilor Colegiului de calificare de culoare galbenă, iar pentru alegerea Colegiului disciplinar de culoare verde. III. Adunarea Generală a Procurorilor 3.1. Adunarea Generală este condusă de către Preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor, Procurorul General sau alt membru al Consiliului Superior al Procurorilor, desemnat din rândul procurorilor. 3.2. Înregistrarea procurorilor prezenţi la adunare va fi organizată de către Comisia de alegeri şi se va atesta prin semnătura fiecărui participant. IV. Procedura votării 4.1. În ziua alegerilor, înainte de începutul votării, urnele de vot se verifică şi se sigilează de către preşedintele Comisiei de alegeri, în prezenţa membrilor comisiei, cu întocmirea unui proces – verbal. 4.2. Eliberarea buletinelor de vot se va face contra semnătură, aplicată pe lista electorală întocmită conform pct.2.5. din prezentul Regulament, la prezentarea actului ce confirmă identitatea procurorului (legitimaţie de serviciu ori buletinul de identitate). Votarea din numele altor persoane nu se admite. 4.3. Votarea are loc în cabina de votare prin imprimarea ştampilei „Votat” în dreptul candidaţilor aleşi, care urmează să corespundă numărului de membri necesari pentru componenţa organului de autoadministrare respectiv. 4.4. Buletinul de vot va fi declarat nevalabil în cazul în care: - nu a fost votat nici un candidat; - au fost votaţi mai mulţi candidaţi decât sînt necesari pentru componenţa respectivă a organului de autoadministrare; - opţiunea este neclară. 4.5. Membrii Consiliului Superior al Procurorilor, Colegiului de calificare şi Colegiului disciplinar se votează de toţi procurorii prezenţi la Adunarea Generală după cum urmează: a) 2 membri aleşi din rândul procurorilor de la Procuratura Generală şi 3 membri aleşi din rândul procurorilor de la procuraturile teritoriale şi de la cele specializate pentru Consiliul Superior al Procurorilor;

4


b) 3 membri aleşi din rândul procurorilor de la Procuratura Generală şi 6 membri aleşi din rândul procurorilor de la procuraturile teritoriale şi de la cele specializate pentru Colegiul de calificare. c) 3 membri aleşi numai de procurorii de la Procuratura Generală din rândul lor pentru Colegiul disciplinar; d) 6 membri aleşi numai de procurorii de la procuraturile teritoriale şi de la cele specializate din rândul lor pentru Colegiul disciplinar. 4.6. După votare buletinele de vot se introduc în urna de votare. 4.7. După finisarea procedurii votării, buletinele de vot vor fi extrase din urna de votare de către membrii Comisiei de alegeri şi se vor număra în aceiaşi zi. Buletinele de vot nefolosite vor fi anulate de către Comisia de alegeri, înainte de deschiderea urnelor, în prezenţa membrilor Comisiei. 4.8. Rezultatele votării se vor consemna de către Comisia de alegeri în procesulverbal. 4.9. Procesul-verbal privind rezultatele alegerilor va conţine: numărul total de procurori înregistraţi la şedinţa Adunării Generale, numărul procurorilor care au primit buletinele de vot, numărul total de buletine tipărite inclusiv cu rezerva de 1%, numărul total de buletine de vot extrase din urna de votare, numărul de buletine de vot declarate nule, numărul buletinelor de vot declarate valabile şi numărul de voturi acumulate de către fiecare candidat. 4.10. Desemnarea membrilor aleşi ai Consiliului Superior al Procurorilor, Colegiului de calificare şi Colegiului disciplinar va avea loc potrivit procedurii prevăzute la art.129 alin. (3) din Legea cu privire la Procuratură. 4.11. În cazul în care mai mulţi candidaţi vor acumula un număr egal de voturi Comisia de alegeri, în aceiaşi zi, va organiza al doilea tur, conform prezentului Regulament, numai pentru candidaţii cu acelaşi număr de voturi. 4.12. Comisia de alegeri va decide validarea alegerilor printr-o hotărâre semnată de preşedinte şi ceilalţi membri. 4.13. Rezultatele alegerilor vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor la şedinţa Adunării Generale în ziua votării, iar procesul-verbal cu privire la rezultatele alegerilor va fi plasat pe pagina Web a Procuraturii Generale şi a Consiliului Superior al Procurorilor în termen de 24 ore de la încheierea votării. 4.14. Toate documentele ce ţin de organizarea şi desfăşurarea alegerilor în organele de autoadministrare a procurorilor vor fi transmise Consiliului Superior al Procurorilor, după ce Comisia de alegeri îşi va înceta activitatea. V. Dispoziţii finale 5.1. În caz de vacanţă a mandatului de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din rândul profesorilor de drept titulari, vacanţa se completează urmând aceeaşi procedură ca şi în cazul numirii. 5.2. În caz de încetare a mandatului de membru al Colegiului disciplinar ori membru al Colegiului de calificare, mandatul va fi continuat de către membrul supleant ales în condiţiile art.99 alin.(1) şi art.114 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură. 5.3. Prezentul Regulament urmează să fie adus la cunoştinţă tuturor procurorilor.

5

Regulament alegeri  
Advertisement