Page 1

Tl·&C: SUPREME COUNCIL ON SCIENCE AND TECHHOLOGICAL

CONSILJUL SUPREM PENTRU ~TJINTA Sl DEZVOLTARE

TEHNOLOGICA AL ACADEMIEI

DEVELOPMENT OF THE ACADEMY

l>E $TUNTE A MOLDOVEI

. OF SCIENCES OF MOLDOVA

HOTARlRE Nr. 313

, 28 ., noicmbric 201 3 mun. Chi~in~u Cu privire la transmiterea bunurilor imobilc la balanta contabiHi a Universit~tii A$M

In

scopul utilizarii eficiente a bazei tehnico-materiale a Academiei de $tiinte a Moldovei, asigudirii logistice a activiti\tii Universit~tii A$M, cit §i in temeiul art. 10-11 ale Legii nr. 121-XVI din 04 mai 2007 privind administrarea §i deetatizarea proprict~tii pub lice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401 ), art.86 lit. v), art.126, alin. (2)-(6) ale Codului cu privire la ~tiint~ ~i inovare nr.259-XV din 15.07.2004, cu modificarile ~i complet~rile ultcrioare, Regulamentului cu privire Ia modul de transmitere a bt:eprinderiJor de stat, organizatiilor, institufiilor, a subdivizi~;nilor lor, cH'idiri!or, constructiilor, mijlor.cclor fixe ~i a altor active, aprobat prin Hotar~::·~a Gt!';ern.:!h:i Repu~iicii lvi.cldova nr.683 din 09.10.1995, Consiiiul ~·~pre;·· 7"' ··- ~r"· .... -." Tro<· ni' .A c~det . . . =et' o'e 'Ic:!t;l .P"'ntr" . . . . . - -· <'t1tJ; l ·., . .• ....r- "1 "" -~ ...,.u··t ·~c:--=~x 6s""a. c.. " ' · ;"lt"' , \,; a MoldO\'Ct' HOT~TE: :O:

.... ;

....J.O:.... ""'""''.:-•

..

...,1

.1.41

1. Se transmit gratuit de la balanta contabil~ a Academiei de ~tiinte a Moldovei la balanta contabila a Universi~tii A$M, cu drept de gestiune operativ~. bunuri imobile din: - mun. Chi§inau, com. B~cioi, extravilan cu nr. cadastral 5511103 .130 (teren agricol cu suprafata de 13.1999 ha), cu nr. cadastral 5511103.131 (teren agricol cu suprafata de 18.6993 ha) cu nr. cadastral 5511103.129 (teren agricol cu suprafata de 63.5734 ha). 2. Sc transmite gratuit, de la balanta contabila a Agentiei pentru Inovare §i Transfer Tchnologic a A$M, la balanta contabiUi a Universitatii A$M, cu drept de gestiune operativa, bunuri imobile ~i instalatii inginere~ti: Denumirea bunului imobil, adresa po~talii Blocul A, bd. Dacia, 58 Blocul B, bd. Dacia, 58 Comunicatii i nginere~ti ale b1ocului Comunicatii inginere~ti ale blocului A Casuta de producere a capcanelor Depozit verde, bd. Dacia, 58 Depozit - subsol de ingrMminte chimicc Casuta de cimp Laborator agrochimic de cimp

Suma sold ini{ial

16659781,00 24231627,00 1813251,03 12249989,41 7648,00 146034,00 82077,00 151800,00 216025,00


2. Se aproba componenta comisiilor mixte de predare-primire a bunurilor imobile, nominalizat in p.I , Anexa 1 ~i p. 2, Anexa 2 ale prezentei hot~riri, care, decembrie curent, vor asigura perfectarea documentelor de predare-primire. 3. Controlul asupra al A$M.

vicepre~edinte

execut~rii

pin~

la 30

prezentci hotariri ii revine dlui Mihai Vieru,


Anexa nr. 1 la hotArirea CS~DT al A~M nr. 313 din 28.11.2013

COMPONENTA comisiei mixtc de predare-primire a, bunurilor imobile al A~M din mun. Chi~in!u, com. Bacioi a terenurilor extravilan cu nr. cadastral 5511103.130 (teren agricol cu suprafata de 13 .1999 ha), cu nr. cadastral5511103.131 (teren agricol cu suprafata de 18.6993 ha) cu nr. cadastral5511103.129 (teren agricol cu suprafa~ de 63.5734 ha) de la balanta contabilli a A$M Ia balanta contabil a Universitlitii A$M

~ef adjunct

1. Blanita Maria

-

al Directiei logisticli a CS$DT al A~M (pre~edinte al comisiei);

1. Negrutli Olesea

-

~ef adjunct

2. Cri\ciun Silvia

-

specialist principal a1 Directiei politica economica ~i finante a CS$DT al A$M.

3. ErhanAna

4. Condrea Tatiana

al Directiei politicli economic! finante a CS$DT al A$M;

prorector in probleme de administrare gospod!rire a Universitlitii A$M; -

contabil-~ef at

UniversitAtii A$M

~i

~i


Anexa nr. 2 Ia hotArirea CS~DT al A~M nr. 313 din 28.11.2013

COMPONEN1'A comisiei mixte de predare-primire a, bunurilor imobile al A~M din mun. Chi~inAu, bd. Dacia, 58 de Ia balanta contabiiA a Agentiei pentru Inovarc ~i Transfer Tehnologic a A~M Ia balanta contabiH1 a UniversitAtii A~M

1. Roman ChircA

director al Agentiei pentru Inovare ~i Transfer Tehnologic a A~M (pre~edinte al comisiei);

1. Eugenia Bulai

contabil-~ef

al Agentiei pentru Inovare Transfer Tehnologic a A~M;

~i

2. Erhan Ana

prorector in probleme de administrare gospodarire a UniversitAtii A~M;

~i

3. Condrea Tatiana

-

contabiH;ef ai Universitatii A~M

Hotărîre nr 313 si iarasi, de la duca la duca