Page 1

I

THE SUPREME COUNCIL

CONSILIUL SUPREM PENTRU $TIINTA $1 DEZVOLTARE TEHNOLOGICA AL ACADEMIEI DE $TIINTE A MOLDOVEI

ON SCIENCE AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF MOLDOVA

w

,..

HOTA R I R E Nr. 302

, 28 , noiem brie,.2 0 13 mun .Chi~inau

Cu privire la transmiterea in gestiune operativa a imobilului A~M cu nr. cadastral 0 I 00 II90270.0 I lit. , T" din mun. Chi~inau , ~os. Munce~ti, 426 in scopul utilizarii eficiente a bazei tehnico-materiale a Academiei de ~tiinte a Moldovei, asigurarii logistice a activitatii Universitatii ASM, cit ~i in temeiul art 10-11 al Legii nr. 12I-XVI din 04 mai 2007 privi~d administrarea ~i deetatizarea proprietatii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), art.86 lit. v), a11.126, alin. (2)-(6) ale Codului cu privire Ia ~tiinta ~i inovare nr.259-XV din 15.07.2004, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Regulamentului cu privire la modul de transmitere a lntreprinderilor de stat, organizatiilor, institutiilor, a subdiviziunilor lor, cladiri lor, constructiilor, mijloacelor fixe ~i a altor active, aprobat prin Hotarirea Guvernu lui Republicii Moldova nr.688 din 09.10.1995, Consiliul Suprem pentru ~tiint a ~i Dezvoltare Tehnologica al Academiei de ~tiinte a Moldovei H 0 T A R A~ T E: 1. Se transmite gratuit, de Ia balanta contabila a Academiei de $tiinte a Moldovei la balanta contabila a Universitatii A~M, cu drept de gestiune operativ~ bunul imobil al A~M cu nr. cadastral 01001190270.01 cu valoarea initiala 669,0 mii lei (Constructie, lit. ,.T", din mun. Chi~inau, ~os. Munce~ti, 426). 2. Se aproba componenta comisiei mixte de predare-primire a bunului imobil, nominal izat In p. l al prezentei hotariri, conform anexei, care va asigura, pina Ia 25 decembrie curent, perfectarea documentelor de predare-primire. 3. Controlul asupra executarii prezentei hotar1ri ii revine dlui Mihai Vieru, al A~M.

vicepre~edinte

Pre~cdinte,

Academician

Gheorghe DUCA

Secretar ~tiintific general interimar, Doctor habilitat

Aurelia HANGANU


An ex~ Ia hotarirea CSSDT al ASM nr. 302 din 28.11.2013

COMPONENTA comisiei mixte de predare-primire a imobilului ASM cu nr. cadastral 01001190270.01 , lit. , T" de Ia balanta contabilA a ASM Ia balanta contabil a Universitatii ASM

I. Blanila Maria

-

~ef adjunct al Directiei logistica ASM (pr~edinte al comisiei);

2. Negruta Olesea

-

~ef adjunct

al Directiei politica economica ~i finante a CSSDT al ASM;

3. Cmciun Silvia

-

specialist

4. Erhan Ana

a CSSDT al

principal al Directiei politica economica ~i finante a CS$DT al A$M.

prorector in probleme de administrare a Universitatii ASM;

gospod~rire

5. Condrea Tatiana

-

contabil-~ef al

Universitatii ASM

~~

Hotărîre nr 302 de la duca la duca  
Advertisement