Page 1

MINISTERUL FINAMELOR AL REPUBLICII MOLDOVA

MIIHIICTEPCTBO @I,{HAHCOB PE

CTIYEJII,IKI{ MOJIITOBA

2005, mun.Chigindu, str.Cosmonau{ilor 7 tel.: 022-26-25-20

19.03.201s

nr.

2r-B/a /3

La nr.

Parlamentul Republicii Moldova Dlui deputat Mihai GHIMPU

Domnule deputat M. Ghimpu,

Din respect pentru funcfia inalta pe care ali de{inut-o in Republica Moldova, dar qi din respect pentru statutul de deputat pe care il aveli in prezent, nu-mi pot permite sd vorbesc qi sd VI adresez prea multe cuvinte, iar ulterior sd zic cd au fost doar declaralii politice. Totodatd consider necesar sd Vd prezint careva informaJii utile, care presupun cd nu le ave{i, gi poate Vd ajutd sd respecta{i anumite principii qi valori fixate in Constitu{ia Republicii Moldova, legile Republicii Moldova, semnatar al cdrora a\i fost qi Dvoastrd.

1. Ministerul Finan{elor a executat un titlu executoriu emis de cdtre Curtea de Apel Chiqinau in baza hotdrArii definitive (copia se anexeazd). Ministrul finan{elor n-a dispus qi n-a dat careva indica{ii despre necontestarea deciziei instan{ei. Dacd dispuneli de altd informa{ie - s-o vad6,toatd lumea. Ministerul finan{elor a avut in fa\d un titlu executoriu. 2. Dacd sunt sau au fost intrebdri asupra deciziei instan{ei de judecatd sau asupra faptului cum s-a intrat in posesia unor astfel de decizii gi titluri executorii - sd fie intrebate instan{ele de judecati sau judecdtorii care poartd sau ar trebui sd poartd rdspundere pentru astfel de situalii. Dvoastrd cu siguranld qtili mult mai bine cum stau lucrurile in sistemul judecdtoresc qi in justi{ie. 3. Articolul 120 din Constitulie spune cd ,,este obligatorie respectarea sentinlelor Si a altor hotdrdri definitive ale instanlelor judecdtoreSti, precum qi colaborarea solicitotd de acestea in timpul procesului, al executdrii sentinlelor qi a altor hotdrari judecdtoreSti definitive',.


4. Cert este cd articolul 2l

din Constitulie spune clar,,orice persoand acuzatd de un delict este prezumatd nevinovatd pdnd cdnd vinovdlia sa va fi doveditd tn

mod legal, tn cursul unui proces judiciar public, in cadrul cdruia asigurat toate garanliile necesare apdrdrii sale".

i

s-au

Statutul de deputat oferd protec{ie qi imunitate pentru activitali gi declaralii politice. Atac la persoand, defrimare, insultd nu sunt protejate de aceastd imunitate. Imediat dupd finalizarea anchetei pe cazul dat, in care va fi stabilitd vinovS{ia sau nevinovd{ia persoanelor gi a instituliilor, voi recurge in baza prevederilor legale in a-mi proteja drepturile mele legale. Domnule deputat M. Ghimpu,

In cei 3,5 ani de activitate in aceastd importantd func{ie in Ministerul finan{elor mi-am indeplinit funclia qi atribuliile funclionale cu multd dedicalie, ddruire qi responsabilitate. Nu cer nimic dec6t corectitudine qi responsabilitate in aprecierile activitdtii mele personale gi a intregului colectiv al Ministerului finan{elor. Numele de ,,mister nu", primit chiar la primul botez in calitate de ministru, n-a putut fi convertit in ,,mister da" nici cu ajutorul acestui dosar instrumentat de pG. Domnul e mare qi le vede pe toate!

imi

este greu sa scriu ,,cu respect,,, dar totuqi

G z'+/"4 -Ar'%e4"* Yeaceslpd NEGRUTA

Ministru


-

Dosarul nr. anul 200

ffi c'A* e 43.

2 -tu/r/v/

F. Nr. 133

4' &-z+-a1.rt "t

Ca d-aa4

TITLU EXECUTORIU in numele legii

Curtea de Apel Chiqin5u

Judecat

la" *3 ,4

M-/

/***Z'cahz--*ffiffi) '4/-/'l'/-/42a//-e*'(hrfi+a penale)

inculpatului (in

din Codul Penal

V/*'f-

a7-

z |tz-e-a &ar.t'zzt a1,' e_z_ dispozitivul hotiririi

'y'"t"(rz(-"v<'vu-czr q{y,1g9

a"*

itivd

Sentinla +:i=-:'ri;@ +

,,

43.,, _L

&

_zdo

&

!.4'$

ln confbrmitate cu Legeaprivind organirnreajudecitoreascS, cerinfele formulate de executorul judecitoresc prin executarea hotiiririlor judecitoregti sintrcbligatorii pentru toate institufiile de stat gi obqtegti,

vizate sd

^

ii. ln baza acestei legi judecito''ja i latimp hotirireaj Judec[tor Grefier

ojk

i ceti{enii gi persoanele oficiale

Ghimpu  
Ghimpu  

Document Ghimpu

Advertisement