Page 1

Decizia nr.147 din 12 septembrie 2013 CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI DIN REPUBLICA MOLDOVA MD-2012, Chişinău, str. V. Pîrcălab nr. 46 Tel.: (373 22) 27-75-51, fax: (373 22) 27-74-71 http://www.cca.md

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ТЕЛЕВИДЕНИŢ И РАДИО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА MD-2012, Кишинэу, ул. В. Пыркэлаб, №. 46 Тел.: (373 22) 27-75-51, факс: (373 22) 27-74-71 http://www.cca.md

DECIZIA № 147 din 12 septembrie 2013 Cu privire la executarea deciziei Curţii Supreme de Justiţie Prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 20 iunie 2012, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a fost obligat să examineze sesizările AO „Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe „APOLLO” nr. 92 din 15.07.2011, nr. 94 din 19.07.2011, nr. 96 din 19.07.2011, nr. 100 din 25.07.2011, nr. 101 din 25.07.2011, nr. 104 din 15.08.2011 şi nr. 124 din 22.08.2011 privind sancţionarea radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova pentru încălcarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe. Sesizările AO „APOLLO” se referă la următoarele: • Prin sesizarea nr. 92 din 15.07.2011, AO „APOLLO” a solicitat CCA sancţionarea posturilor de televiziune „Accent TV”, „TVC 21”, „Euro-TV Chişinău” şi „Alt TV” pentru încălcarea art. 11 alin. (7) din Codul audiovizualului, precum şi la capitolul deţinerii drepturilor de autor şi conexe asupra operelor audiovizuale difuzate. • Prin sesizarea nr. 94 din 19.07.2011, AO „APOLLO” a solicitat CCA verificarea postului de televiziune „Prime” la capitolul deţinerii drepturilor de autor şi conexe asupra operelor audiovizuale difuzate, constatarea abaterilor şi sancţionarea radiodifuzorului după toate rigorile legii. • Prin sesizarea nr. 96 din 19.07.2011, AO „APOLLO” a solicitat CCA sancţionarea postului de televiziune „Accent TV” pentru încălcarea art. 11 alin. (5) din Codul audiovizualului, precum şi verificarea postului de televiziune „Accent TV” la capitolul deţinerii drepturilor de autor şi conexe asupra operelor audiovizuale difuzate, constatarea abaterilor şi sancţionarea radiodifuzorului după toate rigorile legii. • Prin sesizarea nr. 100 din 25.07.2011, AO „APOLLO” a solicitat repetat CCA verificarea postului de televiziune „Accent TV” la capitolul deţinerii drepturilor de autor şi conexe asupra operelor audiovizuale difuzate, constatarea abaterilor şi sancţionarea radiodifuzorului după toate rigorile legii. • Prin sesizarea nr. 101 din 25.07.2011, AO „APOLLO” a solicitat CCA eliberarea copiei de pe contractul dintre „Alt TV” şi „B 1”. • Prin sesizarea nr. 104 din 15.08.2011, AO „APOLLO” a expediat CCA rezultatele propriei monitorizări a radiodifuzorilor „Prime”, „Moldova 1”, „NIT”, „TV 7 NTV”, „CTC TV Dixi”, „N 4”, „TVC 21”, „PEH”, „Alt TV”, „Euro-TV Chişinău”, „2 Plus”, „SET”, „PTP”, „THT Bravo” şi a solicitat verificarea legalităţii difuzării de către aceştia a produselor video şi cinematografice. • Prin sesizarea nr. 124 din 22.08.2011, AO „APOLLO” a expediat CCA rezultatele propriei monitorizări a radiodifuzorilor „Prime”, „Moldova 1”, „NIT”, „TV 7 NTV”, „CTC TV Dixi”, „N 4”, „TVC 21”, „PEH”, „Alt TV”, „Euro-TV Chişinău”, „2 Plus”, „SET”, „PTP”, „THT Bravo” şi a solicitat verificarea legalităţii difuzării de către aceştia a produselor video şi cinematografice. Întru executarea deciziei Curţii de Apel Chişinău din 17 iulie 2013 şi a deciziei Curţii Supreme de Justiţie din 20 iunie 2012, la data de 30 iulie 2013, în conformitate şi pentru respectarea prevederilor art. 38 alin. (7) din Codul audiovizualului (care prevede obligaţia Consiliului Coordonator al Audiovizualului de a informa radiodifuzorul despre orice investigaţie care îl priveşte, despre învinuirile ce i se aduc şi de a-i crea posibilitatea de a-şi prezenta cazul în faţa Consiliului), CCA, prin scrisoarea nr. 558 din 30 iulie 2013, a expediat radiodifuzorilor nominalizaţi în sesizările AO „APOLLO” solicitarea de a-şi expune opinia şi de a prezenta documentele justificative. Prin scrisoarea nr. 596 din 19.08.2013, conducerea AO „APOLLO” a fost informată despre faptul că sesizările vor fi examinate în cadrul unei şedinţe publice a Consiliului Coordonator al Audiovizualului din luna septembrie a anului curent. 1 din 3


Decizia nr.147 din 12 septembrie 2013 Ca urmare a examinării sesizărilor, s-a stabilit netemeinicia acestora. La sesizarea nr. 101 din 25.07.2011, CCA a răspuns petiţionarului prin scrisoarea nr. 447 din 06.09.2011 şi a acordat informaţia solicitată. Este de menţionat faptul că radiodifuzorii enumeraţi în sesizările AO „APOLLO” şi-au expus prin scrisori opinia referitor la circumstanţele sesizate, şi anume: · Prin scrisoarea nr. 21-21/08 din 20 august 2013, postul de televiziune „TVC 21” a confirmat legalitatea difuzării operelor audiovizuale în baza contractului nr. 21-1/03 din 1 martie 2011, încheiat între Compania „Cotidian” SA şi CALYPSO PROPERTIES LIMITED. · Prin scrisoarea nr. 72/13 din 02.09.2013, postul de televiziune „Alt TV” a confirmat legalitatea difuzării operelor audiovizuale în baza contractului nr.1-04/11 din 04 aprilie 2011. Cît priveşte retransmisia canalului „B1”, „Alt TV” a prezentat acordul de retransmisie eliberat de „B1 TV CHANNEL” SRL. · Prin scrisoarea nr. 01-10/769 din 17.08.2013, postul de televiziune „Moldova 1” a confirmat legalitatea difuzării produselor cinematografice prin contractul nr. 27 din 17.01.2011, înregistrat de către Agenţia Achiziţii Publice la 26.01.2011 cu nr.1-1136/41, în urma desfăşurării licitaţiei publice nr.1455/10 din 19.10.2010, publicată în BAP nr.84/10 din 29.10.2010. · Prin scrisoarea nr. 1/20-08 din 20.08.2013, radiodifuzorul „BRAVO TV” SRL informează că sesizările AO „APOLLO” se referă la activitatea distribuitorului de servicii SC “EMH-GARANTSISTEM” SRL. La momentul de faţă, societatea respectivă nu mai este deţinătoare de autorizaţie de retransmisie. · Prin scrisoarea nr. 12/51 din 7.08.2013, postul de televiziune „TV Dixi” a confirmat legalitatea difuzării produselor cinematografice în baza anexei nr. 1 la contractul din 2011, încheiat cu compania ООО «Централ Партнершил Сейзл Хаус» din Federaţia Rusă. · Prin scrisoarea nr. 10/37 din 7.08.2013, postul de televiziune „Super TV” a confirmat legalitatea difuzării produselor cinematografice în baza contractului de licenţă din 12.10.2010, încheiat cu corporaţia internaţională Sony (SPTI Netwoeks Eastern Europe (UK) Limited). · Se constată că în emisia posturilor „TV 7”, „N4”, „Ren Moldova”, „TV Com” şi „2 Plus” nu au fost identificate încălcări la difuzarea produselor cinematografice. Totodată, se concretizează că la data de 05.04.2012, prin Decizia CCA nr. 42, Î.M. „Noile Idei Televizate” SRL i-a fost retrasă licenţa de emisie. · Referitor la postul de televiziune „Euro TV Chişinău” SRL, menţionat în sesizările AO „APOLLO”, s-a constatat că acesta nu mai activează în domeniul audiovizualului ca urmare a cesiunii licenţei de emisie în anul 2012 către ÎM „ALVALMEDIA” SRL. · Prin scrisoarea din 30 august 2013, postul de televiziune „Prime TV” a confirmat legalitatea difuzării produselor cinematografice prin contractul nr. 346/11/1 din 01.09.2011, încheiat cu ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть». Postul de televiziune „Prime TV” a menţionat că toate operele sînt difuzate din grila de emisie a radiodifuzorului ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть». În ceea ce priveşte activitatea „Telesistem TV” SRL, prin scrisoarea din 20.08.2013, directorul companiei menţionate a comunicat următoarele: „În urma achiziţionării, în anul 2013, a postului de televiziune „Accent TV” de către un proprietar nou, conducerea acestuia s-a schimbat şi au fost operate modificări în organizarea activităţii postului de televiziune. În procesul transmiterii, în anul 2013, a materialelor şi documentelor de către administraţia anterioară administraţiei noi, nu au fost prezentate documente şi materiale privind încălcările enumerate în revendicările AO ”APOLLO”. De aceea, administraţia actuală nu poate confirma sau infirma univoc faptul acestor încălcări”. În cadrul şedinţei publice, membrii CCA au atenţionat radiodifuzorii menţionaţi în sesizări asupra necesităţii respectării prevederilor legale de difuzare şi retransmisie a serviciilor de programe. Reieşind din cele expuse, în urma examinării sesizărilor şi a dezbaterilor publice, în temeiul prevederilor Codului audiovizualului nr. 260 din 27.07.2006, a Statutului CCA (aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 433 din 28.12.2006), a Legii contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000, a 2 din 3


Decizia nr.147 din 12 septembrie 2013 deciziei Curţii Supreme de Justiţie din 20 iunie 2012 şi a deciziei Curţii de Apel Chişinău din 17 iulie 2013, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE: Art. 1. A executa decizia Curţii Supreme de Justiţie din 20 iunie 2012 şi decizia Curţii de Apel Chişinău din 17 iulie 2013. Art. 2. A lua act de sesizările nr. 92 din 15.07.2011, nr. 94 din 19.07.2011, nr. 96 din 19.07.2011, nr. 100 din 25.07.2011, nr. 101 din 25.07.2011, nr. 104 din 15.08.2011 şi nr. 124 din 22.08.2011 ale AO „Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe „APOLLO”, conform art. 38 alin. (4) din Codul audiovizualului. Art. 3. Avînd în vedere dubla calitate a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul audiovizualului, în scopul aplicării dispoziţiilor Codului audiovizualului, CCA solicită radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova să respecte prevederile legale de difuzare şi retransmisie a serviciilor de programe Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA. PREŞEDINTELE Consiliului Coordonator al Audiovizualului

Marian POCAZNOI

3 din 3

Decizia 147 din 12 09 2013  
Decizia 147 din 12 09 2013  
Advertisement