Page 1

Dosarul nr.3r-19:

1~

I inst. Judecator V. Boico DECIZIE

14 aprilie 2014 Colegiul Civil al CUJ1ii de A""'el Chi~inau In componenta:

mun.

Chi~inau

Pre~edintele ~edintei

Liudmila Popova Judecatorii t-.1aria ~ Ioraru Maria Guzun Examinind in ordine de recurs cererea de chemare in judecata depusa a P.P Glasul Natiunii impotri\ a P:esedintelui RL\ f :\"icolae Timofti privind indilcarea dreptului pretins La cererea de recurs dec:arata de P .P Glasul Natiunii impotriva incheierii judecatoriei Buiucani mun. Chi$inau din 19 februarie 20 14, prin care s-a dispus incetarea procesului CONSTAT A: La data de 14 noiembrie 2013 P.P Glasul Natiunii a depus cerere de chemare in judecata in 路 ordine contenciosului administrativ impotriva Pre~edintelui RM Nicolae Timofti privind mcalcarea dreptului pretins. in motivarea cererii reclamantul a indicat, di la data de 06 august 2013 PP Glasul Natiunii, in calitate de exponent al presei libere ~i independente, in temeiul art.20 din Legea presei, a expediat Pre~edintelui RM Nicolae Timofti o cerere, prin care a solicitat acordarea unui interviu inregistrat, care vizeaza problematica complexa de combatere a coruptiei, decriminalizarea institutiilor de statului, reforma sistemului judecatoresc, marile furturi ~i atacuri de tip radier comise prin intermediul instantelor de judecata. La data de 04 septembrie 20 13 purtatorul de cuvint al Pre~edintelui - Vlad Turcanu a confirmat, prin email, receptionarea intrebarilor ~i a comunicat ca va reveni mai tirziu asupra acestei chestiuni. Vazind ca nu se realizeaza practic obligatia persoanei oficiale de a primi in audienta exponentul publicatiei, la data de 22.10.13 reclamantul a adresat catre Pre~edintelui RM Nicolae Timofti o petitie privind incalcarea dreptului jumalistului de a fi primit in audienta de persoanele oficiale, la care nu a primit nici un raspuns in termenul legal. Potrivit raspunsului din 13 noiembrie 2013 semnat de catre Ion Paduraru Secretar General al Aparatului Pre~edintelui, prin care li s-a comunicat ca problematica abordata tine de organizarea unui interviu ~i primirea in audienta de catre Pre~edintele RM este inoportuna. In temeiul art.20 din Legea presei, Legii cu privire la petitionare, solicita reclamantul constatarea incalcarii de catre piritul Nicolae Timofti, Pre~edintele Republicii Moldova a dreptului PP Glasul Natiunii ~i a jumali~tilor ce activeaza in cadrul publicatiei a dreptului de a fi primiti in audienta de catre persoanele


oficiale, de a 'inregistra un interviu. dt ~i de a obtine raspunsurile la 'intrebarile adresate. Prin 'incheierea judecatoriei Buiucani mun. Chi~inau din 19 februarie 2014 s-a dispus 'incetarea procesului, 'in conformitate cu art. 265(1) lit. a) CPC pe motivul ca pricina nu urmeaza a fi judecata 'in procedura civila. In recursul declarat Ia data de 05.03.2014 ~i eel motivat la 04.04.2014 PP Glasul Natiunii a solicitat casarea 'incheierii primei instante cu restituirea pricinii spre judecare 'in fond, invoc'ind urmatoarele motive: - Dispun'ind incetarea procesului, instanta a apreciat eronat circumstanele invocate de reclaniant, a denaturat continutul cererii de chemare 'in judecaHi. Reclamantul a contestat 'in instanta de judecata refuzul Pre~edintelui RM Nicolae Timofti privind primirea in audienta, acordarea interviului ~i a raspunsului Ia intrebarile adresate direct acestuia. Dreptul jumalistului, recunoscut de lege, de a fi primit Ia audienta, de a 'inregistra un interviu cit ~i de a obtine raspunsurile Ia 'intrebarile adresate, este stabilit expres prin art.20 din Legea presei, iar incalcarea lui, dupa epuizarea procedurii prealabile, urma a fi remediat in procedura contenciosului administrativ de instanta de judecata prin obligarea piritului la respectarea legii. In incheierea de incetarea procesului, instanta a retinut faptul ca reclamantul ar fi solicitat incetarea procesului. La intocmirea cererii de chemare in judecata a fost indicat gre~it art. 266 ~i art. 267 in loc de art. 166 ~i art. 167, fapt despre care s-a rnentionat in cadrul ~edintelor de judecata. In asemenea imprejurari, instanta a mcalcat drepturile reclamantului garantate de art. 6 din Conventie; - Cit prive~te argumentele instantei privind nerespectarea procedurii prealabile, acestea se afla in contradictie cu circumstantele pricinii. Cererea prealabila a fost depusa Ia 22.10.2013 ~i inregistrata de cancelaria Pre~edintelui RM sub nr. 06 4-03--5 din 25.10.2013. Obligarea reclamantului sa prezinte dovada receptionarii scrisorilor de catre pirit a fost inoportuna, deoarece scrisorile adresate Presedintelui ~\.1 se depun 1n cutia po~tala, tara a se aplica ~tampila cancelariei, iar piritul a recunoscut ca aceste scrisori au fost receptionate. Piritul in ~edin!a de judecata a recunoscut di a primit cererile prealabile din 05.08.2013 ~i 25.10.2013; Conform art.425 CPC, termenul de declarare a recursului impotriva incheierii este de 15 zile de la pronuntarea ei. Potrivit scrisorii de insotire din 21.02.2014 PP Glasul Natiunii i s-a expediat copia incheierii (f.d.32). Astfel, recursul este declarat in termenul legal. Conform art.426 (3) CPC, recursul'impotriva mcheierii se examineaza 'in termen de 3 luni 'intr-un cornplet din 3 judecatori, pe baza dosarului ~i a materialelor anexate la recurs, tara examinarea admisibilita1ii ~i tara participarea paqilor. Analizind argumentele invocate in recurs, in raport cu materialele pricinii, Colegiul Civil considera recursul declarat pasibil admiterii cu casarea incheierii primei instante pe motivul interpretarii eronate a normelor de drept material ~i de drept procedural, dispun1nd restituirea pricinii spre rejudecare din urmatoarele.


Conform art.42" lit. b) CPC instanta de recurs. dupa ce examineaza recursul impotriva lncheieni. es:c in u!"ept sa admita recursul ~i sa caseze integral sau partial incheierea. res:i.-.lind pr:cma spre rejudecare. Conform art.265( 11 Iii. a CPC, instanta judecatoreasdi dispune incetarea procesului in cazul in care pricina nu urmeaza a fi judecata in procedura civila. Litigiul in cauza tine ac natura contenciosului administrativ, deoarece obiectul al actiunii 11 constituie :cfuzul Pre~edintelui R. Moldova Nicoale Timofti de a solutiona cererea jurna.:s:-.. . ui :a un drept pretins. dreptul prevazut de art.20(1) lit.b) din Legea presei an .: Conform art. 4(1) al :..e;:i cu privire la petitionare nr.l90 din 19.07.1994 cu modificarile ulterioare. pr::: petitie, in sensu! prezentei legi, se intelege orice cerere, reclamatie, propu!1ere. sesizare, adresata organelor de resort, inclusiv cererea prealabila prin care se contesta un act administrativ sau nesolutionarea in termenul stabilit de lege a U..'1ei cereri. Conform art. 16(1) din Legea enuntata, petitionarii , care considera ca drepturile lor sint lezate ~i nu sint de acord cu deciziile organului sau persoanei oficiale care au examinat petitia, au dreptul de a se adresa in instanta de contencios administrativ in termen de 30 de zile de Ia data comunicarii deciziei, daca, conform legii, se adreseaza direct in instanta, sau de la data primirii raspunsului la cererea prealabila, sau, in caz daca in intervalul mentionat nu au primit raspuns - din ziua cind trebuiau sa-l primeasca. Prin unnare. litigiul in cauza tine de competenta instantei de drept comun ~i urmeaza a fi examinat in contenciosul administrativ. In contextul celor expuse, conform art. 427 lit. b), 428 CPC, Colegiul Civil DECIDE: Se admite recursul declarat de catre PP Glasul Natiunii. Se caseaza integral incheierea judecatoriei Buiucani mun. Chi~inau din 19 februarie 2014, restituind pricina spre rejudecare in prima instanta, in alt complet de judecata. Decizia este irevocabila din momentul emiterii. Pre~edintele ~edintei

Judecatorii

COPIA CORESPUNOE • ORIGINALULUI

L.Popova


JosM nr. Jr-192 14

- . . t~ a.~ c ·I ~lare nr. ~3 Rt..cu n~nt Public:uia Periodica .. Gia~ul ~atiunii " mun. C'hivirtl.... str ~ a...:::-ust 19 9 nr. 15. In tim at: ~i be Timofti . Prc,cdintdc Rcpublicii .Moldm a r ...n Chi irtl::1. bd ... an eel Mare nr. 15-L rn n.

Ch~:-iru....

REFERI~T.\

j;-\ 1·.\PL Rccurcntul. Publicatia P criodica ,G iasul ~atiunii ". a dcpus o cerere de recur~ lmpolri,·a inchcicrii .ludccatonci sect. Bui ucrmi. mun. Ch 1~inau din 19.02.1014. dcoarece Judccatoria sect HuJuL·ani. n1un. Chi~inilu. in tcmc iU 1 ar. 265 a lin.ll) lit. a). art. 266 CPC. procesul pomit Ia ccn..:rL·"t de cl~L·marc in jucb;ata inaintaH\ Pc -.Jica~ia Pcnodica .,Glasul Na~iunii" SRL ditre Nicolac l'imol'ti. Prc~L·dint..·lc Rcpub li cii \1oldova, a ncctat, dcc •Jrcce pricina nu urmc:.v.fl a ii judcdtta In pnH:L·dur:t ,·i ,·j Ia. '\DIU Pl. \ducen· b c:m0~tintC:L onoratei m .lT'.: ca art. 267 lit. a) din Codul de Proccdur;i Cl\ ilfl ct R. \1 . stahilc..;tc temciurilc scoatcrca cen:rti de pc rot dcoarccc rccurcntul nu a rcspcc tat proccdura de solu (ionar c prcalabiHi a priemii pc calc extra.iudiciadi. !'inlnd cont de pn:n·dcril.: kgak o.;tahilite In art. 14 din I.cgca contcnciO,ului administrativ nr. 793 -XlV din 10 lcbruaric /()()()_ p~·,·sl ~m:, c<trl' sc considcra vatamata mtr n Jrcpt al sau, rccunoscut de lege. printr-un act adn11ni:m:1ti\ va solicita. printr-o ccn:re pr. Jbilft. a utori tati i puhlicc cmitcntc, In tcnncn de Hl de /J!~ ti~.: la data co1nunicarii actului. rcvocan:a. 1n tot sau in parte. a acestuia. ]n cazul In care kgca nu dispt.nc altfcl. in ca/ul in care organul ~.=rn··.~nt arc un organ icrarhic st1perior. ccrcrca prcal.tbd::-t pn<cttc li adrcsata. Ia alcgcrca pctitionarului lie organului cmi tcnL lie organului icrarhic supenor daca lcgJslati<l nu pre' cdc altfel. \rl. 16 alin. ( l ), al Lcgii nr. 793 di~: I 0.02.2000. stipulca/a ca pcrsoana care sc cons idel'ii vaHimaHi lntr-u n drcpt al sa u , rccuno,cut de lege, printr-un act adminis trativ si nu L'Stl' nwl\ttmtl[t de rflspunsul primit Ia ccrcrca r~ealabila sau nu a primii nici un raspuns in lcnnet ·ul pre\ [vut de lege, estc 'in drcpt sa sesizci'.C 1stanta de contcncios administrativ competent[\ pcntru anularca. in tot snu in parte. a actului respect:· ~ i repararca pagubci cuuzate. 1\rt. I 9. aim. (I) al Lcgii nr. 793 din I 0.02.2000. p rcvcdc di pcrsoana recurentul va dcpunL'. o dat[t cu ccrcrca de chemarc in inslan\a de contcncios adm ini straliv. copia cercrii prcalahik cu dm ada e:-..pcdicr11 sau primirii ac~stcia de c.itr~ organul rcspcctiv. actul administratiY contcslal or!. dup[l cal'. ra~punsul autorita\ii publicc ~au a' J/UI de respingcrc u ccrcrii prealabilc . . \rt ?6 alin. (I), prcvcdc temeiurilc a:1ularii aetului administrativ contestat. indidind c·i ·tclttl administrati\ contcstat poatc Ji anulat, in tot sau in parte. in ca/.ul In care: a) cstc ikgal in l(md L.•, Co'N's~~·~ CURT! ·' :

3

I_

lntrare

--. . ·. :.~GiS'r~AATUR1'

· · · · CH I~INA U

067.~-;~~/:1 Z.J.


r;;.ld ~·mis contrar pre ... ikg..li t..a liind cmis cui Prin urmarc. cc 1\:riodic~.: ''Glasul ~a1iun ~·,.tn mata In ordinca con ... _ drl'pl c:\pusc mai sus ~i nu I )c accca. cons1dcr. ~·~·nt~1rm art. 427 lit. a). n: I()_(}' .:2() !4.

.. c 1lcgal ca li ind em is cu 1ncalcarca compctcntci: I:) ~.:stc stabilitc. ·cmita ~i dcpusa de dHrc Administratorul Puhlicatici -rna ~i con\inutul 1n care a fost dcpusa instantci. nu roatc li .1strati\. dcoarccc nu corcspundc prcvcdcrilor nonnclor Lk ~ c accstca. • Jl.atiile formulate de rccurcnt sunt ncfondatc ~i sohcitam

_ 1rsului

~i mcntin~.:rca

inchcicrii Judcditorici 13uiucani din

R~·prl'/.cntantul

i\pan tului Prc~cdintclui Rcpubli-:11 Moldova

1\cgru Vladislav

Curtea de apel %28glasul vs timofti%29