Page 1

întocmită la Chişinău, in 11.06.2012

pentru a.fi depus în şedinţa de judecată din 11.06.2012/12:00 Curtea de Apel Chişinău Str. Teilor nr. 4, Mun. Chişinău Reelamanţi:

"STIRI MEDIA GRUP" S.R.L. IDNO 1009600035316 MD 2071, str. Ghioceilor, nr. 1 mun. Chişinău, Republica Moldova

TÎRA Dumitru IDNP 0962009554525 Str. lp. Soroceanu nr. 77, ap. 9 MD-2025, Chişinău, Republica Moldova Prin avocatul lulian Iorga şi avocatul stagiar Ion POPA st-la Teatrului 2/1, et. 1 MD2012, Chişinău, R. Moldova +37378303093,+37322804020

Pârât: I.C.S. JURNAL DE CIDSINAU PLUS S.R.L. IDNO 1006600030435 str. Vlaicu Pârcălab 63, et. 2 (Centrul International de Business SKYTOWER) MD-2012, mun. Chişinău, Republica Moldova

CERERE DE ASIGURARE A ACŢIUND Onorată Instanţă,

În fapt, Reclamanţii "Ştiri Media Grup" S.R.L. şi Dumitru Ţîra s-au adresat la 03.05.2012 cu o cerere de chemare în judecată împotriva Pârâtului I.C.S. "JURNAL DE CHISINAU PLUS" S.R.L. privind apărarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, apărarea drepturilor industriale asupra mărcilor comerciale, şi apărarea împotriva actelor de concurenţă neloială. Aceştia, prin cererea de concretizare a cuantumului prejudiciilor din 11.06.2012, solicită printre altele Dispunerea încasării din contul Pârâtului în beneficiul Reclamantului "Ştiri Media Grup" S.R.L. a compensaţiei pentru încălcarea drepturilor de autor ale Reclamantului, 771,344.33 (şapte sute şaptezeci şi unu mii trei sute patruzeci şi patru,33) lei, obligarea Pârâtului la plata în contul Reclamantului "Ştiri Media Grup" S.R.L. a despăgubirii prejudiciului cauzat Reclamantului prin încălcarea liberei concurenţe, în cuantum de 1,257,690.00 (un milion două sute cincizeci şi şapte mii şase sute nouăzeci,OO) euro- prejudiciu efectiv, şi 761,257.96 (şapte sute şaizeci şi unu mii două sute cincizeci şi şapte,96) lei- venitul ratat, şi obligarea Pârâtului la compensarea prejudiciului adus Reclamantului "Ştiri Media Grup" S.R.L. prin încălcarea drepturilor industriale asupra semnelor comerciale, care urmează a fi evaluat conform prevederilor legale. Astfel suma totală cerută reprezintă 1,532,602.29 MDL (un milion cinci sute treizeci şi două mii şase sute doi,29 Lei) şi 1,257,690.00 EUR (un milion două sute cincizeci şi şapte mii şase sute nouăzeci,OO euro). Considerând complexitatea pricinii, dar şi comportamentul ostil al Pârâtului, pe parcursul a mai bine de 2 ani, acţiunile permanente ale acestuia îndreptate împotriva activităţii Reclamantului "Ştiri Media Grup" S.R.L., suplimentar argumentelor pe care le-am învederat în demersul de asigurare a acţiunii, vom mai menţiona şi faptul că respectivele măsuri de asigurare au fost solicitate spre aplicare din considerentul sumei mari care constituie valoarea acţiunii, care se bazează pe calcule reale, or, atâta timp cât va exista un sechestru pus pe mijloacele financiare ale Pârâtului aflate pe contul acestuia în proporţia care constituie valoarea acţiunii va face ca Pârâtul, în cazul admiterii acţiunii să-şi poată onora obligaţia sa faţă de Reclamant, rezultată din încălcarea drepturilor acestuia şi va înlătura orice eschivare, de orice 1/3


natură,

din partea Pârâtului, de a executa hotărârea. Este de menţionat şi faptul că despăguhirile solicitate de Reclamantul "Ştiri Media Grup" S.R.L. pentru faptele Pârâtului sunt constituite din prejudiciile realmente suportate, calculele acestora fiind anexate. Astfel, în ceea ce ţine de compensaţia pentru încălcarea drepturilor de autor, asupra 66 de opere, vom menţiona că Reclamantul "Ştiri Media Grup" S.R.L. solicită 771,344.33 (şapte sute şaptezeci şi unu mii trei sute patruzeci şi patru,33) lei, pe bază de calcule reale anexate la materialele cauzei, iar valoarea maximă a compensaţiei prevăzute în Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr. Nr. 139 din 02.07.2010 pentru o singură încălcare este stabilită conform art. 63 care prevede că ,Jnstanţa de judecată, la stabilirea despăgubirii, va ţine cont de necesitatea perceperii profitului obţinut ilegal de persoana care a violat drepturile [. ..] şi [. ..] achitării unei compensaţii de la 500 până la 500 000 lei pentru dreptul încălcat". Credem că din contul Pârâtului urmează a fi perceput suma costurilor de realizare a unei opere plagiate, care cu aproximaţie reprezintă de la 7000,00 (şapte mii cinci sute,OO) lei până la 14500,00 (paisprezece mii cinci sute,OO) lei, această valoare reprezentând profitul Pârâtului, care nu a suportata nici o cheltuială la momentul preluării operelor Reclamantului "Ştiri Media Grup" S.R.L. pe care le-a prezentat drept ale sale. Cu toate că pentru o singură încălcare legea prevede o compensaţie de până la 500000,00 lei, Reclamantul a ţinut să solicite despăgubiri prin obţinerea profitului ilegal realizat de Pârât în valoare raportat la toate cele 66 de încălcări în suma reală de 771,344.33 (şapte sute şaptezeci şi unu mii trei sute patruzeci şi patru,33) lei care este apropiată sumei maxime prevăzute de lege pentru o singură încălcare, nu omitem şi faptul că cerinţa de a fi obţinută compensaţia de 771,344.33 (şapte sute şaptezeci şi unu mii trei sute patruzeci şi patru,33) lei reprezintă o compensaţie argumentată ce corespunde cheltuielilor pentru realizare operelor. Mai mult ca atât, prin cererea de chemare în judecată se solicită şi reprimarea actelor de concurenţă neloială, permanentele afirmaţii false ale Pârâtului cu privire la activitatea, angajaţii şi fondatorii acestuia a prejudiciat imaginea comercială şi socială a postului de televiziune PUBLIKA TV, mai mulţi parteneri refuzând continuarea raporturilor comerciale. Totodată venitul "Ştiri Media Grup" S.R.L. a scăzut substanţial din cauza atingerilor aduse imaginii de către Pârât, respectiv despăgubirea fiind compusă cât din prejudiciul adus dar şi din venitul ratat. Astfel Reclamantul "Ştiri Media Grup" S.R.L. a fost nevoit să suporte cheltuieli substanţiale în legătură cu publicitatea masivă efectuată pentru promovarea sa. Ţinem să menţionăm că instituirea unui sechestru asupra mijloacelor financiare ale Pârâtului aflate pe conturile lui va asigura Reclamantul în contra unor acte de eschivare şi va reduce la zero posibilitatea Pârâtului de a se sustrage de la răspundere. Cele menţionate mai sus nu reies doar dintr-o temere anumită a Reclamantului pentru o eventuală neexecutare a hotărârii judecătoreşti, ci se întemeiază pe circumstanţe reale şi pe comportamentul Pârâtului de înaintea depunerii cererii de chemare în judecată, încă din perioada întreprinderii, de către Reclamant, a tuturor măsurilor de aplanare a conflictului pe cale amiabilă, extrajudiciară şi care continuă şi în momentul încercării de a soluţiona litigiul apărut în instanţa de judecată, or, de când se încearcă aplanarea litigiului, Pârâtul are un comportament ostil, răuvoitor, ceea ce ne face să credem că în cazul unei eventuale hotărâri prin care Reclamantului i se va da câştig de cauză, Pârâtul va întreprinde toate măsurile care-i stau în putere pentru a nu executa hotărârea. Nu în toate cazurile însăşi faptul pronunţării hotărîrii judecătoreşti garantează repararea reală a drepturilor şi intereselor legitime ale participanţilor la proces. Cu atât mai gravă este situaţia când pârâtul se află într-o situaţia materială dificilă şi în eventualitatea pronunţării unei hotărâri în defavoarea acestuia nu are mijloace financiare suficiente pentru a repara drepturile şi interesele Reclamantului. Astfel, în situaţia acţiunii depusă de către Reclamant, încă în prima şedinţă de judecată pe marginea acţiunii, Pârâtul a declarat că se află într-o situaţie economico-financiară foarte dificilă, ceea ce ne face să avem temeri rezonabile şi serioase că în eventualitatea pronunţării unei hotărâri de obligare a Pârâtului la plata unor sume acesta să se eschiveze (întemeiat sau nu) de la plata acestora. Deci, aplicarea măsurilor de asigurare, şi anume - instituirea sechestrului asupra mijloacelor băneşti aflate pe conturile Reclamantului, nu va afecta în nici un fel activitatea economico-financiară a Pârâtului, permiţându-i să-şi desfăşoare în continuare activitatea, pe de o parte, iar pe de altă parte va asigura Reclamantul împotriva unor eventuale eschivări şi îi va da încrederea că, în cazul admiterii acţiunii sale, va obţine o reparaţie echitabilă a drepturilor sale încălcate. Dispunerea măsurilor asigurătorii este dictată de necesitate asigurării exercitării depline şi neîntârziate a drepturilor subiective ale Reclamantului "Ştiri Media Grup" S.R.L. în privinţa prejudiciilor aduse operelor sale care au fost plagiate prin fapta culpabilă a Pârâtului, în privinţa onoarei profesionale ale Reclamantului "Ştiri Media Grup" S.R.L., dar şi în privinţa drepturilor sale industriale faţă de mărcile CO!fierciale MAI MULT DECÂT TELEVIZIUNE nr. 21843 din 21.10.2010 şi VOTEAZĂ CE GANDEŞTI nr. 21432 din 24.08.2010. Asumând imperativul exercitării depline a drepturilor subiective, 2/3


considerând comportamentul indiferent al Pârâtului faţă de nenumăratele solicitări ale titularului de drepturi în vederea redresării situaţiei pe cale extrajudiciară, suma prejudiciilor cerute, credem justificată iminenţa pericolului eschivării ulterioare a acestuia de la executarea conformă şi deplină a hotărârii judecătoreşti. Iminenţa unui prejudiciu prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a hotărârii este determinată inclusiv de situaţia financiară precară a Pârâtului, stare de fapt confirmată de reprezentantul acesteia, astfel că Pârâtul poate întreprinde diverse acţiuni, inclusiv de ordin financiar sau cu caracter juridic, pentru tergiversarea sau chiar facerea imposibilă a executării hotărârii. Astfel potrivit art. 175 alin. (1) lit. a) Cod procedură civilă "În vederea asigurării acţiunii, judecătorul sau instanţa este in drept ... să pună sechestru ... pe sumele de bani ale pîritului, inclusiv pe cele care se află la alte persoane". De menţionat că potrivit art. 175 alin. (2) Cod procedură civilă ,,Judecătorul sau instanţa poate aplica, după caz, şi alte măsuri de asigurare a acţiunii care să corespundă scopurilor specificate la art.174". Totodată potrivit prevederilor art. 176 alin. (2) Cod procedură civilă, instanţa de judecată,

aplicând ca măsură de asigurare sechestrarea bunurilor, urmează a ţine cont de valoarea revendicărilor din acţiune. Reiterăm că în conformitate cu art. 59 alin. (2) din Legea privin . . . "in cazul unei încălcări comise la scară comercială, .. . instanţa de judecată poate să dispună măsuri provizorii precum sînt ... blocarea conturilor bancare şi a altor active ale acestuia.". În această situaţie, inclusiv legea materială a

drepturilor de autor prevede posibilitate aplicării măsurilor de asigurare, iar Reclamanţii au cerut inclusiv şi compensarera prejudiciului cauzat prin utilizarea ilegală a mărcilor comerciale, cuantumul căruia unnează a fi concretizat printru-n raport de evaluare, astfel că necunoaşterea întinderii prejudiciului respectiv, impune asigurarea măcar a unei părţi din sumele solicitate, şi totodată determină un risc suplimentar de insolvabilitate a Pârâtului. Asumând cele mai sus menţionate, dar şi argumentele invocate în demersul de asigurare a acţiunii din 22.05.2012, bazându-ne pe prevederile art. 174, art. 175, art. 176 Cod de procedură civilă, respectuos SOLICITĂM: (1) Admiterea prezentei şi anexarea prezentei la materialele cauzei; (2) Dispunerea asigurării acţiunii prin obligarea Camerei Înregistrării de Stat de a nu admite radierea I.C.S. "JURNAL DE CHISINAU PLUS" S.R.L., IDNO 1006600030435 şi nici înregistrarea oricăror modificări în actele de constituire (inclusiv în datele din registrul de stat) ale Pârâtului I.C.S. "JURNAL DE CIDSINAU PLUS" S.R.L., IDNO 1006600030435 şi transmiterea imediată a încheierii în adresa Camerei Înregistrării de Stat pentru punerea în executare a măsurilor de asigurare dispuse. (3) Dispunerea asigurării acţiunii prin aplicarea sechestrului pe sumele băneşti ale Pârâtului I.C.S. "JURNAL DE CHISINAU PLUS" S.R.L., IDNO 1006600030435 aflate în conturile din băncile ce activează în Republica Moldova, în limita sumelor de 1,532,602.29 MDL (un milion cinci sute treizeci şi două mii şase sute doi,29 Lei) şi 1,257,690.00 EUR (un milion două sute cincizeci şi şapte mii şase sute nouăzeci,OO euro).

Ion POPA

3/3

cerere suplimentara asigurare actiune  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you