Page 1

. CURTEA

DE APEL

CHI$INAU

AIIEJIJI.HJ1HOHHA.H IIAJIATA KHIIIHH3Y

MD 2043, or. Chi~inau , str.Teilor,4, tel. : 76-84-88,

21.01.2013 cu nr. 2-300/2012 Cu nr. G>"?

M.ll: 2043 r. Krnmmes, yn. Tei1Jlop,4 Te.TI.: 76-84-88

4

reclaman(i:- SRL ,~tiri Media Grup" mun. Chi~inau, str. Ghioceilor 1 2071

lira Dumitru . Reprezentant:- Julian Iorga mun. Chi~inau, str-Ia Teatrului 2/2 et.l 2012

J

Chi~inau

p'irit :- SRL ,Jurnal de Plus" mun. Chi~inau,' str. Vlaicu Pircalab 63 et.2 2012

Prin prezenta Curtea de Apel

Chi~inau

va expediaza spre

cuno~tinta

copia hotaririi Curtii de Apel .Chi~inau din data de 17.12.2012

I

Grefier

Batcu Andrei

. . .-.

Data_Q/.


Jsarul nr.2-300/2012

....

"

HOTARIRE in numele Legii 7.12.2012

or.

Chi~inau

Colegiul Civil ~i de contencios administrativ al Curtii de Apel Chi~inau -

,fnd in componenJa SO; ·e§edintele §edinJei de judecatii ~efier

Maria Moraru Andrei Batcu

rl participarea:-

'eclamantul - SRL , $tiri Media Grup "- absent Tara Dumitru- absen 'drdtul-iCS, Jurnal de Chi$inau "- Pavel prezentant

A

ex~minat

Dumitru,

in §edinJii publica cauza civila la cererea de

1emare In judecata lnaintata de Stiri Media Group SRL, tulara licentei Publica TV ~i Dumitru Tira, impotriva "ICS 1mal de Chi~inau Plus, titulara licentei Jumal TV, privind _Jararea drepturilor de autor . ~i · a .~~epturilor conexe, Jararea drepturilor industriale asupra marcilor comerciale, ~i ?ararea lmpotriva actelor de concurenta neloiala, instanta de tdecata a,-

Constat at: Reclamantii ,Stiri Media Grup" S .R.L. ~i Dumitru Tira su adresat la 03.05.2012 cu o cerere de chemare in judecata npotriva paratului I.C.S. JURNAL DE CHISINAU PLUS ..R.L., privind apararea drepturilor de autor ~i a drepturilor onexe, apararea drepturilor industriale asupra marcilor omerciale, ~i apararea impotriva actelor de concurenta teloiala. Reclamantii au solicitat:


- constatarea incilcarii drepttmlor de autor ale "~tiri Media Grup" asupra operelor sale conform unei anexe;J. - incasarea de Ia parata in beneficiul SRL,~tiri Me• Grup" a unei compensatii pentru incalcarea drepturilor de aa• ale reclamantului in cuantum de 500 000,00 (cinci sute mil) - obligarea la retragerea operelor derivate ale "''::l..~....... produse cu incalcarea drepturilor de autor ale SRL,~tiri Grup" din continutul portalurilor web, www.j www.jurnaltv.md, cat ~i din oricare alte surse comunicarii publice, conform unei anexe; - constatarea incalcaxii drepturilor exclusive ,~tiri Media Grup" asupra marcilor comerciale MAI MULT all/l!tll.~ TELEVIZIUNE, nr.21843 din 21.10.2010 ~i VOTEAZA CE G nr.21432 din 24.08.2010; - obligarea paratului la compensarea prejudiciului firmei ,~tiri Media Grup" S.R.L. prin incalcarea industriale asupra semnelor industriale care urmeaza a evaluat; - constatarea faptului lncalcarii de catre parata a li'""".,_ concurente, prin difuzarea sistematica a informatiilor false denigratoare cu privire ·Ia ,~tiri Medi~ Grup" SRL, activi"'""'.. acestuia, a fondatorilor ~i a angajatilor sai; - obligarea paratei Ia plata in beneficiul ,Stiri Media Grup" SRL a despagubirii prejudiciului adus prin lncalcarea liberei concurente in cuantum de 1 500 000,00 (un milion cinci sute mii) lei; . - obligarea paratei la retragerea tuturor ·informatiilor false ~i denigratoare din continutul portalurilor sale web, www.jurnal.md, www.jumaltv.md, cat ~i din oricare alte surse destinate comunicarii publice, conform unei anexe; - obligarea paratei la publicarea unei scuze, pe portalurile sale web,wVIW.jurnal.mcJ., www.jurnal tv.md, ~i In continutul spatiului de emisie al postUlui de televiziune JURNAL TV, pentru actele de concurenta neloiala, uzurparea drepturilor de autor ~i violarea drepturilor industriale ale ,Stiri Media Grup" S.R.L.;

..

I

I· .

4

~

....

------~----

.

. .


- obligarea paratei la publicarea hotararii instantei pe Jrtalurile sale web www.jurnal.md, www.jurnaltv.md. Prin cererea de concretizare a cuantumului prejudiciilor >licitate pentru lncalcarea drepturilor de autor ~i lncalcarea berei concurente, reclamantii au modificat . cererea initiala >licitlnd lncasarea din contul paratei In bepeficiul ,~tiri Media rup" S.R.L. a compensatiei ·pentru lncalcarea drepturilor de 1tor In cuantum de 771,344.33 MDL (~apte sute ~aptezeci ~i 1u mii trei sute patruzeci ~i patru,33 lei); obligarea paratei la .ata in beneficiul ,~tiri Media Grup" S ~R.L. a despagubirii ~ejudiciului cauzat ·prin incalcarea · libe'rei concurente, in 1antum de 1,257,690.00 euro cu titlu de prejudiciu efectiv ~i 51,257.96 lei cu titlu de venitul ratat. " Intru argumentarea acestor cerinte reclamantul a invocate ptul ca este societate comerciala, care activeaza in domeniul 1diovizualului, fiind titularul licentei de emisie AA 073696 n 26.01.1 0, eliberata de Consiliul Coordonator al udiovizualului pentru postul de televiziune Publica TV, ·ecum ~i titularul paginii web www.publika.md, al carei continut :te creat ~i coordonat din mijloacele proprii. Reclamantul ~RA Dumitru este titular al marcilor comerciale MAI MULT ~CAT TELEVIZIUNE nr. 21843 depozit .din 21.10.2010 ~i )TEAZA CE GANDE~TI, nr.21432 depozit din 24.08.1 0, ere au ·,st transmise prin contracte de licenta exclusiva firmei ,~tiri [edia Grup" S.R.L., prin care a fost autorizata folosirea arcilor mentionate de catre licentiat. Indica reclamantii ca, de la inceputul activitatii, odata cu nsarea postului de televiziune PUBLIKA TV, paratul a tachinat diverse mij loace activitatea lor, inclusiv prin comunicarea de formatii false, plagiere, violarea drepturilor de autor, cat ~i a ·epturilor industriale ale lor In privinta semnelor comerciale . . perioada 2010 - 2011 paratul a creat materiale informative, ilizlnd articole integrale sau partiale ale reclamantei, preluate ~ pe portalul web. I


Paratul a utilizat la crearea propriilor materic; informative, articolele reclamantei partial sau integral tara ,... respecta drepturile acestuia la patemitate. In cadr valorificarilor paratul nu a indicat sursa deplina a citarii iar ~ unele cazuri nu a indicat nici titularul de drepturi. Cele m intalnite citari, raceau numai .referirea la postul de televizim PUBLIKA TV, cu · utilizarea expresiilor de genul ,pen11 PUBLIKA TV" sau ,intr-o emisiune la PUBLIKA TV", c toate ca legea obliga oricare valorificator, in cazul utilizfuil(l libere, de a indica sursa operei originale ~i autorul acesteia. Odata cu intrarea in vigoare a noii legi privind dreptul d autor ~i drepturile conexe nr. 139 din 02.07.2010 ,Stiri Medi Grup" S.R.L. a declarat o rezerva publica in pri · valorificarii libere a operelor sale, solicitand la toti utilizato~ odata cu valorificarea sa fie indicata inclusiv ~i sursa deplina niaterialul original (l_ink activ) la articolul publicat pe po SaU \Veb. Indica ,Stiri Media Grup" S.R.L. ca la 18.07.2011 formulat o pretentie la adresa paratei, prin care a so lie· confonnarea cerintelor legii inclusiv la conditiile impuse • privinta utilizarii operelor sale, insa paratul a re \..&.LClsatisfacerea pretentiilor, invocand ca modalitatea de utilizare operelor este conforma cu legea, ~i nu poate fi obligata sa confonneze conditiilor impuse in privinta metodei de indicare sursei de preluare. . Insa, considera reclamantii ca atit legea din 1994 cit cea din 2011, privind· clrepturile de autor ~i conexe, confi. . ..._..,. statutul de titular de drepturi al reclamantei ,Stiri Media G~ S.R.L. asupra operelor create ~i difuzate sub nume propri~ valorificarea carora poate fi interzisa sau conditionata, dupi cum expres este stabilit in art. 11 alin. ( 1) din cadrul legii dreptului de autqr. or; - paratul a .. U.tiJi?:~t ..operele la elaborarea propriilor materiale, invoc~nd t~~ehil utilizarilor - institutia valorificarii libere, prevazuta la art.28 alin. (1) din cadrullegii dreptului de ,...


.

.:..

..

autor, potrivit ciruia SJibl permise fora consimtamantul autorului sau al altlii titular al dreptului de autor $i fora plata vreunei l8lllllteiYI/ii · urmiitoarele · actiuni de reproducerea # distribuirea in presii, comunicarea publica sau punerea Ia dispoziJia publicului in regim interactiv a articolelor puhlicate legal cu privire Ia subiectele de actualitate economic4 politicii ori religioasa sau a unor opere rodiodifuzate ori televizate, sau a a/tor obiecte . protejate de acela$i caracter ori aduse Ia cu~o§tinta publicii in regim inter'activ in cazurile in core astfel de utilizari nu sfnt interzise fn mod expres # dacii se indicii suTsa §i numele autorului. Considera ~tiri edia Gmp" S.R.L. ca prin neindicarea legaturii active ciitre material~ __ori~al (hyper/ink), daca materialul a fost preluat · de ·pe pagina sa web, precum ~i indicarea autorului in formula ,,PUBLIKA TV" ··ca pirita a incalcat drepturile de autor ~i conexe, fiind necesara compensarea in echivalent banesc apagubelor aduse prin aceasta inca.Icare. Reprezentantul ICS Jurnal de Chi~inau Plus nu a recunoscut acfiunea ~i a solicitat respingerea ·acesteia ca fiind nefondata. In referinta sa ICS Jurnal de Chi~inau Plus a explicat ca reclamantii se contrazic singuri atunci cind indica asupra incalcarii drepturilor de autor ce le apartin, atentionind ca ace~tia recunosc ca ei mentionau sursa de imprumut prin sintagmele ,pentru Publika TV'' sau ,intr-o emisiune Ia Publika TV". Cit priv~e nerespectarea lincului activ la informatiile preluate, pmta a mentionat ca aceasta cerinta a fost inaintata la data de 18 iulie 2011, insa ea nu are valoare juridica ~i suport legal, deoarece din pretentiile inaintate se intrevede cert ca nici un articol dupa aceasta data nu :': ·a fost indicat ca fiind prejudiciabil, iar cadrul legal in vigoare permite Iibera valorificare la art.28 alin.(l) din Legea privind dreptul de autor ~i drepturile conexe din 02.07.2010. 1

.,

1

I

\..I

1-

._

I

,

1,

'

A.

A

A

·

·

·


• 'l' ..,...

,:

r, , ,

... ,

'.

M

-

• ..

.l. "..~ : ~-.,;.· '" ..........,. ~ ,.

'

..

~

..

.

Totodata, rerezentantul ICS Jumal de Chi~inau Plus a mentionat ca informatiile preluate de la reclamanti nu constituie drept opera de autor, deoarece aces tea reprezinti ~tiri, informatii curente, declaratii ale unor politicieni, etc. ~i ele nici nu pot fi protejate prin prisma cadrului legal la acest capitol. Referindu-ne la incalcarile drepturilor asupra marcilor, pidta mentioneaza ca reclamantii nu au indicat data, loc~ imprejurarea in care ar fi fost utilizate in activitatea sa. Specifica ca cele doua marci cu drept de autor ca ,Voteaza ce gande~ti" ~i sloganul ,Gande~te ce votezi", sunt entitati care comporta sensuri diferite, fapt constatat prin raspunsul Centrului _N~tional de Terminologie nr.23 din 16.06.20"i 1, prin care. s-~¥~ descris amanuntit criteriile distincte dintre cele doua notiuni, concluzionindu-se ca sloga111 ,Gande~te ce votezi" nu este similar cu marca ,Voteaza ce gande~ti" ~i presupusa utilizare nu ppate aduce atingere dreptului titularului marcii. . ' In ce prive~te niarca ,Mai mult decat televiziune", an mentionat ca in contextul .unor schirnbafi maj ore a grilei de emisie a postului de televiziune Jumal TV, care era o televiziune de ~tiri a inceput utilizarea sloganului ,Jumal TV mai mult decat ~tiri", ce presupunea cape llnga ~tiri, postul de televiziune aduce telespectatorilor ~i alte produse audiovizuale. Acest slogan a fost de . fiecare data insotit de sintagma Jurnal TV, ceea ce exclude din start orice posibilitate de confundare cu serviciul de programe Publika TV. Cu referindu la incasarea unei despagubirii pentru un presup~s prejudiciu cauzat prin fapte care ar fi limitat Iibera concurenta, pidta ~ ind~c~t c.a. ,procedura legala de constatare a incalcarii Legii cu privire· la protectia concurentei in vigoare la data faptelor, determina ca organ competent de a constata o atare incalcare Agentia Nationala pentru P~otectia Concurentei, iar reclamantii nu au aq~xat nici un act adoptat de Agenfie ill acest sens. ~

.

.


S-a mai ~•uat ca motivarea constatarii concurentei neloiale este legati de o presupusa lezare a onoarei ~i reputatiei profesionale ale recJamanplor, fiind invocate prevederile Legii cu privire la hlJertal~ de exprimare, insa reie~ind din prevederile art.l7 din Legea cu prlvire ·.- hi'· 1ibertatea de exprimare, ceretea de chemare m .judecata cu .privire la· deraimare poate fi dcpusd in termen de 30 de zile din data primirii dispunsuhii Ia cererea prealabila, conditie ce nu a fost respectata de reclama•ati, solicitindu-se respingerea acestui capat de cerere ca fiirld depos en vadita omitere a termenului de prescriptie. In ~edinta de judecata reprezentantii reclamantilor nu s-au prezentat, cu toate ci anterior au fost _c itati legal ~i ei cuno~teau despre data ~i ora §lri•Jfei de judecata, fapt confirmat prin in cauza pe recipisa_instantei. , semnatura Repre~ ~ Dumitru Pavel, a solicitat solutionarea priciOn .in . fond in. ·- absenta reprezentantilor reclamantilor citati lep;tl, ~entind . ca comporta~entul acestora este unnl tendaJtios ~i ca ei au dat de inteles ca nu mai sustin actiunea, ~ Ia citeva ~edinte precedente solicitau termene pentm a nCgocia traniactie, insa niciodata nu . au formulat careva prOpmleri, cu toate ca. 'clino~teau pozitia piritei ca accepta tram.aqia doar in conditia in care se renunta integral la pretentiile inainlale mra careva despagtlbiri. Acesta a sustinut integral referinta depusa ~i a solicitat respingerea actiunii ca fiind vadit nefondata ~i depusa cu omiterea termenului de prescriptie prevazut de lege. Analizind probele administrate la dosar, audiind ..... explicatiile reprezentantului ICS Jumal de Chi~inau Plus, instanta de judecata considera ca cererea de chemare in judecata depusa :~~:~~tiri: ~Media_ . _G roup_SRL, . titulara licentei Publica TV ~i ~ Tua, impotriv~ ics Jumal de Chi~inau Plus, titulara licentei JumaJ TV urmeaz3. a fi respinsa ca fiind nefundata ~i depusi .cu omiterea termenului de prescriptie A

.

.' ~ ' '

.

'

~

' .

;.


prevazut de lege din urmatoarele circumstante de fapt ~ temeiuri de drept. Astfel, s-a constatat ca cerintele reclamantului referitor b incalcarea drepturilor de autor ale reclamantilor asupra un01 opere preluate ~i valorificate de pirita, instanta considera ca aceste opere nu constituie obiecte ale dreptului de autor ~i ele nu sunt protejate in baza Legii cu privire la drepturile de autot ~i conexe, or otrivit prevederilor art.8 lit.d) din Legea nr.139 din 02.07.2010, privind dreptul de autor ~i drepturile conexe, protectia dreptului de autor, nu se extinde asupra noutatilor zilei ~i a diverselor fai?te ce reprezinta o simpla informatie. De asemenea, potrivit prevederilor art. 7 lit. d) din Legea nr.293 din 23.11.1994, privind dreptul de autor ~i drepturile conexe, in vigoare pina la data de 01.01.2011, nu constituie obiecte ale dreptului de autor noutatile zilei ~i faptele cu caracter de simpla infonp.atie. Probele anexate de reclamanti confirma ca pirita a utilizat la realizarea articolelor ~i 路 materialelor ,-informative unele declaratii, afirmatii, pozitii formulate de personalitati politice, oameni de afaceri, comentatori ~i anali~ti politici :facute de ace~tia in cadrul emisiunilor realizate de postul Publika TV, informatii ce vizau n~utatile zilei. Totodata, utilizind aceste informatii pirita ind~cat ~ursa de imprumut, mentionind atit sursa - persoana publica care a racut acea declaratie cit ~i locul unde au fost racuta declaratie - ,Ia Publika TV", ,intr-o emisiune la Publika TV", fapt recunoscut ~i confirmat de reclamanti. " . . .. . In aceasta privinta. instanta i_nyo~a . prevederile art.28 de autor ~i drepturile conexe alin.(l) din Legea privfncf din 02.07.2010, conform carora sint permise tara consimtamantul autorului ~a? ~1 altui titular . al dreptului de autor ~i Ia.ra plata vreun.r,ixemuneratii actiu~ile de reproducere ~i distribuire in presa, 'comunicarea publica sau punerea la dispozitia publicului in regim interactiv a -articolelor publicate legal cu privire la subiectele de actualitate economica, politica

a

.

.

.

'.

.

dreptlii


ori religioasi SBJI•·•••e:R~!rildKKfijfuzate ori televizate, sau a characte-r~ - ofi aduse la altor obi • • ilillla:li·iv in cazur1le in· care astfel ~•••••·.. mod .expres ~i daca se indica . sursa ~i n.~--lllillilllliL: Prin um-~~ •••lt•llslll. ci titularul de ·drepturi poate interzice apcrelor sale, iar daca aceasta • opera poate fi valorificata cu interzicere ailtOrului, daca aceasta este conditia in posibil. Din tmlli:iill-.~c•lii·· se atesti ca reclamantii nu au interzis e lor, imprejura~e ce presupune •· e art.28 din lege~ privind dreptul dreptul de oonexe. 'Astfel, se atesta ca, acelea de a indica lincul stabilirea ..

nu are supo Privitor drepttirilor tdos11iale - - - - _..._ ,Mai mult ooca tdmame~ marc i aPartin tec:l2m!lllllbdlm fost anexate reclarnanta ... .......... Media probe ce ar ~.................... Registrul ruqi,.,....._ Potrivit PR~blllm 29.02.2008, contractu! de - a m3rcii produc efecte pentru teqi ~i conditioneaza modificarea statutului juridic al marcii din respective in Registrul national al mornentul inscrieri:i date cererilor de inregistrare a mircilor sau ·in Registrul national al - a,irilirii taxelor stabilite. marcilor, cu Prin urmare contractele de licenta a marcilor nu produc efecte pentru terti · nu con<fitioneaza modificarea statutului m ·


I

II

I

i!\. !I

1. ! I

'

juridic al marcii ~i titular al dreptului de a cere prin intermed instantei de judecata protejarea marcilor este doar Tira D. nu Stiri Media Grup SRL. Astfel, solicitarea de a fi achitate careva despagubiri beneficiul reclamantei ~tiri Media Grup SRL sunt lipsite suport legal. Cu toate acestea, efectuind contrapunerea celor do1 marci cu sloganele utilizate de pirita, instanta de judecata ates lipsa de similitudine intre ele ce exclude posibilitat« prejudicierii intereselor titularului marcilor. Marca , Voteaza ce gande~ti" se presupune a fi similara c sloganul ce a fost utilizat de pirita- ,Gande~te ce votezi", ins. potrivit informatiei nr.23 din 16.06.2011, eliberata de Centn National de Terminologie marca ,Voteaza ce gande~ti" : sloga~ul _,Gande~te _ ce_votezi", sunt entitati care contin· sensu diferite. Potrivit prevederilor art.9 alin.(1) din Legea privin · protectia marcilor; inregistrarea marcii confera titulanilu dreptul exclusiv asupra acesteia. Titularul marcii este in drep sa interzica -teqilor sa utilizeze in activitatea lor comerciala rara consimtamlntul s~u -doar in cazurile expres _prevazute de lege, a~a cum ar fi: ·a) un semn identic cu marca pentru produse ~i/sau servici identice cu cele pentru care marca este inregistrata; -b) un semn care, din cauza identitatii ori similitudinii cu marca inregistrata ~i identitatii ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn ~i .de marca, genereaza riscul de confuzie In perceptia consumatorului; riscul de confuzie include ~i riscul de asociere intre semn ~i marca; c) un semn identic .ori similar cu marc a pentru produse ~i/sau servicii diferite. ·de cele pentru care marca este inregistr~ta _9~n,<;l . aceasta din urma a dobindit un renurne in Republica Moldova, iar persoana teqa, in urma folo~iri semnului, rara motive justificate, profita de caracterul distinctiv ori de renumele marcii SqU le aduce atinge~e acestora . .J

j

... . .

-· ,.._.;_..:._ .. . . ~

•/

.


~

4-

- ·

-

ce

retffie declaratiile piritei, _.._.._-- pllrivit ciirora sloganul ,Jumal TV ~.;,]~~- ~ p~~ -~ perioada scurta de ._ilea grllei de emisie. a postului . - aD mcq)ut ..sa difuzeze ~i alte eritisiuni distractive, desene

opere animate, Totodali, aa:t&~SIIDJIIII0 iJSt utilizat doar cu sintagma iiiiiPR!t-are ce exclude probabilitatea aHiturata crearii unei calllillii,_ a . .rallblmla de postul de -televizhine ,Publika Mai

de simi·..-1·h....,..,_ egalitatii informape, institutie ce ~~a elatiOO~rea ' televiziune. Potrivit prevederilor artlO alin.(l) ~i (2) din Legea privind protectia m3IciJor, ·dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor m3rcii care in conformitate cu prezenta lege, nu


l

,r :r I I

1. 1 ,,II '

I

.t

~~

II

ij II

li i

I;

l ,·. I:1\

il 'I

1

:

pot fi inregistrate independent in calitate de marci, cum ar termenii descriptivi, cu conditia folosirii loiale a acest< elemente ~i respectarii intereselor legitime ale titularului marc ~i ale teqilor, precum ~i dreptul exclusiv asupra marcii nu permite titularului sa interzica unui tert sa utilizeze 1 activitatea sa industriala sau comerciala, in concordanta c practicile oneste proprjul sa:u nume sau adresa sa. Or, in situatia data pirita a utilizat sintagme care nu pot : inregistrate independent in calitate de marci - ,mai mu deca.t'', precum ~i aditional cu aceste sintagme a utili:u propriul nume: ,Jumal TV". Referindu-se: la capiitul de cerere referitor la actiuni d concurenta n·e loiala diri 'partea 'paratei, instanta mentioneaza c aceste cerinte se bazeaza cu preponderenta, doar p argumentele referitoare la lezarea onoarei ~i a reputatie profesionale ale reclam~ntilor. Ca suport legal al acestei letiii au fost invocate prevederile Legii cu privire la libertatea d1 exprimare, neprezentandu-se careva probe concludente in aces sens, dupa cum prevede art.l18 CPC. In aceasta privinta, instanta consider drept intemeiatc explicatiile piritei potrivit carora aceasta invoca expirare« termenului de prescriptie, avind in vec:lere prevederile explicitc ~i exhaustive. ale art..l,7 __qjn Legea cu privire la libertatea d( . exprimare, potrivit carora · cere rea de·· chemare in judecata ct privire la de!aimare poate fi depusa in termen de 30 de zile Acest termen curge de ,1~: C:l) data primirii ~aspunsului la cerer~ prealabila; b) dat.a _~xpirarii termenului pentru examinarec cererii prealabile. Termenul .specificat la alin.(l) este termen de prescriptie. Persoana· fi -repusa tri terinenul de prescriptie daca a omis acest termen din motive justificate ~i a inainta1 cererea de chemare in judecata in termen de 3 0 de zile de la data disparitiei motive_~9r care justificar~punerea in termen. Potrivit starii de. fapt; aceste pretentii sunt inaintate peste 9 luni de zile, cu · incalcarea termenului de . prescriptie, iar A

.

.

poate.


-

.

..

reclamantii nu au solicitat ~i nici nu au argumentat motivele de repunerea in tennen. .. . Referindu-se Ia actele de concurenta •neloiala invocate de reclaman~ im1arita de judecata mentioneaza ca ac-e stea au fost fundamentate pe prevederile art.S' ·alin.(l) din Legea privind protectia concorentei nr.1103 din 30.06.2000, reie~ind din care agentului economic i se interzice sa efectueze acte de concurenta neloia1i, inclusiv: (a) sa raspandeasca informatii fals.e sau neautentice care pot cauza da1:1ne urtui alt agent economic ~i san) pot prejudicia. reputatia lui;' (c) sa compare neloial in scopwi publicitare marfurile produse sau comercia1izate de el cu mfufurile altor agenti economici. Astfe4 aflnd in vedere omiterea vadita a termenului de prescriptie Ja inainlarea pretentiilor privind lezarea onoarei ~i a reputatiei profesiOoale ale reclamantilor, instanta va respinge ca fiind depuse ·C O .v idita omitere . termenului de prescriptie pretentiile refetitoare Ia presupusa lezare a onoarei ~i reputatiei profesionale ale rec_lamantilor. Cit privqte Cel de ai doilea ta5p.ect a1 presupuselor actiuni anticoncurentiaJe-- imputate piritei ·- ·de comparare neloiala, in scopuri publicitare mfufurile produse sau comercializate de el, instanta retine ci, drept temei al acestei cerinte reclamantii au invocat articolele ,SSndaj: Jurnal TV, mai urmarit decat Publika TV" p Jumai _TV Ia inaltime", care contin doar o comparatie a uoor date statistice privind audienta posturilor de televiziUIH; inclosiv cele 2 posturi. Insa, in aceste articole publicate pe .s iteul www.jumaltv.md se face doar o analiza a rezultatelor sondajului , Barometrul de Opinie Publica", intocmit de lDl teq --:- Institutul .de Politici Pub lice, unde sunt reflectate infOtlltaJD despre audienta mai multor posturi de televiziune 1 Prime, ProTV Chi~inau, inclusiv Jurnal TV ~i Publika r .. Infonnatfile publicate in articol nu apaqin - - o analiza a unor date statistice. piritei ci ele · Prin se constata careva actiuni anticoncurentiale ----- ·- ....~· pentru care-pretentiile reclamantilor ;

I

'

I

a

.

A

•I•

_,

.

.


referitoare Ia constatarea filptului incilcarii de catre parata a liberei concurente cit ~i obligarea paratei Ia plata ill beneficiul "~tiri Media Grup" S.R.L. a despiigubirii prejudiciului adus prin incalcarea liberei cpncurente in cuantum de 1500000,00 lei vor fi respinse ca fiind vadit neintemeiate. In baza celor relatate supra, instanta consider necesar sa respinga actiunea ca fiind nefundata ~i partial depusa tardiv. ~

.

" In conformitate cu art.art.238-242 Cod de procedura civila, instanta,hotara~te:

Cererea de chemare in judecata l'naintata de Stiri Media Group SRL, titulara licentei Publica TV ~i Dumitru lira, " l'mpotriva ICS Jumal de Chi~inau Plus, titulara licentei Jumal TV, privind apararea drepturilor . de autor ~i a drepturilor conexe, apararea .drepturilor industriale asupra marcilor comerciale ~i apararea impotriva actelor de concurenta neloiala se respinge ca nefundata ~i depusa cu l'ncalcarea termenelor de prescriptie. '

Hotarirea poate fi atacata cu 路recurs Ia Curtea Suprema de Justitie prin intermediul Cuqii de Apel Chi~inau . .

Judecator

,.

路 Maria Moraru

4 hotaririi Curtii de Apel  

4 hotaririi Curtii de Apel

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you