Page 1

MINISTERLL INFORMATIE I ST C OM UNlC ATIILOR AL REPt;BLI C U MOLDOVA

TEH~OLO G I E I

MHH 11 CTEPCTBO J111<1>0PMA I(HOHHhiX TEXHOJIOrHM ll CBRlJ1 PECIIYhJI MKH :VlOJI)lOBA

Jntrcprinderea de Stat

r o c y,:.l apCTB eJ-IHOC npe;:J,np11S1HI C

., R a dioco munica tii"

«Radiocom u nicafih>

''r l>nm11.1 Vulor. ;:g::: Te - 373 1\7-o.'-OO Ia' 37~ :<7-6-1·"'' .:-mall o:l1ce a md•nc~lmmJ IDI\0 I•~'V26UO:t-1..;442 1\ID-~0~ I. ( h1~mJu .

\ID-::(•:!1 . 1\ulli•"'>~. ~ -· ilP"''-' B'"'-"'P ~s:! lc.1 i-173 S7-6J.Uli. cjla.-c + 373 '!7-6-I-'-N <'· Jl1Jll ofl:cc a ruJ1ncom md ID'-10 '•. {i:::(>~•:Jil-lV:J~

Jl( decembrie :w 13 nr. 08-04/ {00 ( Lanr. J·~;

di n ;.!.,/.> U.'/3

Domnului Vasile NAST ASE, Pre ~ cd inte le Asociatiei Ob ~ te~ ti , Asociatia pentru dezvoltarea culturiiri protectiei drepturilor de autor ~ i conexe ,APLLO"

Sti mat·..: Do mnule Nastase. !.~ . ..Radiocomunicatii .. a e:-;aminat adrcsnrca 0\' S. nr.598 di n 12.12.2013. viza nd timpul de emisie a programelor de tclcviziunc Moldm a-1. Prime. Publika TV. 2 Plus ~i Canal 3 in data de 3-4 decembrie 20 13 ~ i 'a comunica unnaloarde. Intru lntretincrca indiciilor de calitntc $i presUirii sen iciilor calitati\'e In conformitate cu pre\'ederile de cxploatarc a echipamentului $i a Regulamcntclor tchnice, Ia statiilc intrcprinderii se efectueaza lucdiri de profilaxie ~i lucrari de reparatie curcntc (capi tate), in urma carora sum posibile dcconectari ale cchipamentului cc difuzcaza programc k bcncficiari lor. Despre cfcclua rca acestor lucrari. bcneliciarii sunt informa! i. ln conformitatc cu prevederile .. Planului de profilaxie a cchipamentului tehnic de TV ~i RD la i.S ... Radiocomunicatii .. pentru a nul 20 I 3"". data de 3 decembrie 2013 a fost 7i de proti1axic. Pe parcursul acestci zilc. au m ut loc intreruperi In difu.t.area programclor: MoldO\ a- 1 (09:15 - i6:55)~ Prime (OO:.f.f-18:00): 2 Plus (00:01 - 17:00)~ Canal 3 (09:55- 17:15). Prog.ramul .,Publika Tv·· In aceasta zi a funqional lara intrcrupcri. La data de 4 decembrie 2013 cchipamcntek de emisic mcntionate au functional conform grilei de emisic. Programa lu l de Jucru sc nncxeaza.

C u respect, Director general

..

..

'~

·· ~

Mihail IACO B


Anexa: Programul de lucru a canalelor TV pe data de 04.12.201 3 Programul de lucru Statia M1

Canal3

Publica TV

Balti

00:00- 24:00

00:00 - 24:00

Chisinau

00:00 - 24:00

2 Plus

00:00 - OJ :09 06:00 - 24:00

Comesti Comrat

PRIME

.

00:00 - 01 :09 06:00 - 24:00

00:00- 24:00

Drochia

00:00 - 24:00

Leova

00:00 - 24:00

00:00 -01:09 06:00 - 24:00

Cimi~lia

00:00 - 24:00

00:00 - 01 :09 06:00 - 24:00

Ccadir - Lunga

00:00 - 24:00

00:00-01:09 06:00 - 24:00

Cau~eni

00:00 - 24:00

00:00 - 01:09 06:00- 24:00

Cahul

00:00 - 24:00

00:00 - 0 1:09 06:00 - 24:00

Edinet

00:00 - 24:00

00:00- 01:09 06:00 - 24:00

llinccsti Mindre~tii

Noi

00:00 - 24:00

Soroca

00:00 - 24:00

Stra~eni

00:00 - 24:00

Ungheni

00:00- 24:00

Tighina Trife~ti

00:00 - 24:00

00:00 - 0 I :09 06:00 - 24:00 00:00-01:09 06:00 - 24:00 00:00- 0 l :09 06:00- 24:00 00:00- 01:09 06:00 - 24:00 00:00-01:09 06:00 - 24:00 00:00 - 01 :09 06:00 - 24:00

00:00 - 24:00

00:00- 24:00

07:00 - 23:52

00:00 - 24:00

00:00 - 24:00

07:00- 23:52

00:00 - 24:00

00:00- 24:00

07:00 - 23:52

00:00 - 24:00

07:00- 23 :52 07:00- 23:52 07:00- 23:52

00:00- 24:00

07:00- 23:52 07:00- 23:52

00:00- 24:00

07:00- 23:52

00:00 - 24:00


An ex a:

Programul de lucru a canalelor TV pe aata de 03.12.2013 Programul de lucru Statia Canal3

Publica TV

Balti

00:00 - 09:55 17:15 - 24:00

00:00- 24:00

Chisinau

00:00 - 09:55 17:15 - 24:00

M1

PRlME

Cornesti

00:00 - 00:44 18:00- 24:00

Com rat

00:00 - 00:44 18:00- 24:00

\

Drochia

00:00 - 24:00

00:00 - 09:15 16:55 - 24:00

00:00 - 00:44 18:00 - 24:00

Cimi~lia

00:00 - 09:15 16:55 - 24:00

00:00 - 00:44 18:00 - 24:00

Ceadir - Lunga

00:00 - 09:15 16:55 - 24:00

00:00 - 00:44 18:00 - 24:00

Cau~eni

00:00 - 09:15 I 6:55 - 24:00

00:00 - 00:44 18:00 - 24:00

Cahul

00:00 - 09:15 16:55 - 24:00

00:00 - 00:44 I 8:00 - 24:00

Edinet

00:00 - 09:15 16:55 - 24:00

00:00 - 00:44 18:00 - 24:00

Hincesti Noi

Soroca Stra~eni

Ungheni

00:00 - 09:55 17:15 - 24:00

00:00- 24:00

16:59- 23:56

00:00 - 09:55 17:15 - 24:00

00:00 - 24:00

16:59- 23:56

00:00 - 09:55 17:15 - 24:00

00:00 - 24:00

16:59 - 23:56

00:00 - 09:55 17:15-24:00

00:00 - 09: 15 16:55 - 24:00

00:00 - 00:44 18:00 - 24:00

16:59- 23:56

00:00 - 09:15 16:55- 24:00

00:00 - 00:44 18:00-24:00

16:59 - 23:56

00:00 - 09:15 16:55 - 24:00 00:00 - 09: 15 16:55 - 24:00

00:00 - 00:44 18:00-24:00

16:59 - 23:56

00:00 - 00:44 18:00 - 24:00

16:59- 23:56

00:00 - 00:44 18:00 - 24:00

16:59 - 23:56

00:00 - 24:00

00:00 - 00:44 18:00 - 24:00

16:59 - 23:56

00:00 - 24:00

Tighina Trife~ti

00:00 - 09:55 17:15-24:00

.

Leova

Mindre~tii

2 Plus

00:00 - 09:15 16:55 - 24:00

00:00- 24:00

263 din 30 12 13 radiocomunicatii  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you