Page 1


NYHETER M.M.

2011-07-01

Ett axplock av rättspraxis i utmätningsmål – 5 kap utsökningsbalken 2 2

Vid utmätning ska Kronofogdemyndigheten inte enbart tillvarata utmätningssökandes (borgenärens) intresse av att få betalt för sin fordran. Myndigheten ska även bland annat se till gäldenärens intressen så att utmätning inte sker av sådan egendom som är gäldenärens beneficium, d.v.s. sådan egendom som gäldenären behöver för sin och familjens försörjning. Specifikt finns detta reglerat i 5 kap utsökningsbalken. Vägledning om hur dessa regler ska tolkas finns bland annat i rättspraxis. I den nedanstående tablån finns några rättsfall som beskrivs i korthet. Prejudikat – Högsta domstolen Kort beskrivning

DomstolDatum Målnr

Lagrum

Sakfrågan

Arbetsredskap - Bil - skäligt belopp att förbehållas vid utmätning

NJA 155

1985

s

5:1 p 5:4 UB

Överlåtelseförbud av fast egendom med oneröst inslag fritar inte från utmätning

NJA 468

1993

s

5:5 UB

Köpekontrakt och köpebrev avseende fast egendom innehöll ett förbud för köparen att sälja egendomen. Överlåtelseförbudet, som tillkommit i säljarens intresse, ansågs likväl sakna verkan mot köparens borgenärer. Egendomen ingick därför i köparens konkursbo. 4 kap 3 § och 20 kap 14 § JB, 5 kap 5 § UB och 3 kap 3 § KL.

Sakfrågan

3

UB

Fråga, sedan en bils värde befunnits vara så högt att bilen enligt 5 kap 1 § 3 UB inte kan undantas från utmätning, om bestämmande av skäligt belopp att förbehållas gäldenären enligt 5 kap 4 § UB för anskaffning av en annan bil. (Jfr 1984 s 824)(Se NJA 1990 s 769)

Precedensfall – Hovrätterna Kort beskrivning

DomstolDatum Målnr

Lagrum

Armbandsur utmättes med rätt till medel för ersätta det utmätta armbandet

RH 2003:47 2003-10-03 ÖÄ6183-03

5:1 p 5:4 UB

1

UB

En gäldenärs armbandsur, värt 6 000 kr, har inte undantagits från utmätning. Gäldenären har i stället i enlighet med Riksskatteverkets medgivande fått förbehålla sig 200 kr för kunna ska köpa sig ett armbandsur som ska ersätta det utmätta och därmed har gäldenärens behov av en klocka blivit tillgodosedd.

_________________________________________________________________________________ © JuristMagazinet

www.juristmagazinet.com

christer@juristmagazinet.com


NYHETER M.M.

2011-07-01

Övriga domar och beslut Kort beskrivning

DomstolDatum Målnr

Lagrum

Mattor - Äkta - är inte sådan egendom att de kan undantas från utmätning. Gäldenären fysisk person.

Malmö tingsrätts beslut 2005-0704, mål nr Ä 4507-05

5:1

p

Sakfrågan 2

UB

Kronofogdemyndigheten utmätte äkta mattor till värde omkring 60 000 kronor. Gäldenären som är fysisk person överklagade kronofogdemyndighetens beslut. Gäldenären ansåg att mattorna skulle undantas från utmätning med hänsyn till att egendom var nödvändig för ett hem och dess skötsel, enligt 5 kap 1 § 2 p utsökningsbalken. Tingsrätten ändrade inte kronofogdemyndighetens beslut utan gjorde samma bedömning som kronofogdemyndigheten, nämligen att mattorna inte utgörs av sådan egendom som ska undantas från utmätning jämlikt 5 kap 1 § 2 p utsökningsbalken. Således ansåg tingsrätten att mattorna inte vara sådan egendom som ska undantas från utmätning på grund av skyddsreglerna om gäldenärens beneficium.

Ett anspråk på giftorätt kan inte utmätas En grundpelare i svensk rätt är att i ett äktenskap råder varje make över sin egendom och svara ensam för sina skulder. Dock har makarna s.k. giftorätt i varandras egendom om det inte finns äktenskapsförord eller testamente som föreskriver annat. Giftorätten ska inte förväxlas med en äganderätt. I princip utgör giftorätten ett anspråk om att få ta del av den andres egendom vid äktenskapets upplösning; skilsmässa eller dödsfall. Bodelning kan dock också göras under bestående äktenskap.

_________________________________________________________________________________ © JuristMagazinet

www.juristmagazinet.com

christer@juristmagazinet.com

2 3


NYHETER M.M.

2011-07-01

Giftorätten, att i framtiden få vara med och dela den andres egendomen är ett s.k. latent anspråk som inte kan utmätas då äktenskapet eller partnerskapet består. Har den ena parten avlidit eller då det finns en dom på äktenskapsskillnad kan utmätning ske av den andel som brutits ut vid bodelningen. Innan dess får Kronofogdemyndigheten inte utmäta en giftorättsandel eller rätten till en sådan andel vid blivande bodelning. Under dessa förutsättningar kan således utmätning ske så snart bodelningsavtal kommit till stånd även om skifte inte skett av egendomen.

Föravtal om bodelning Det ska särskilt påpekas att en giftorättsandel inte kan utmätas utifrån ett avtal som reglerar egendomens fördelning vid en framtida blivande bodelning (s.k. föravtal). Ett sådant avtal måste bekräftas när det är aktuellt med bodelning för att avtalet ska få sakrättslig verkan. Se Tottie, Lars och Teleman, Örjan, Äktenskapsbalken - En kommentar, 2 uppl. 2010 s. 248 och s. 259 samt Christer Nilsson, Några reflexioner kring ett rättsfall angående bodelning, Svensk Juristtidning, (SvJT) 1979 s. 67 ff. (Jämför utmätningssituationen som anges i 9 kap 8 och 9 §§ äktenskapsbalken, ÄktB.)

_________________________________________________________________________________ © JuristMagazinet

www.juristmagazinet.com

christer@juristmagazinet.com

2 4


NYHETER M.M.

2011-07-01

LITTERATUR 

bodelning Gregow, Torkel, Usökningsrätt, 3:e uppl s 99 ff. 

Heuman, Lars , Specialprocess - Utsökning och konkurs, 5:e uppl 2000 s 133.

Håstad, Torgny, Sakrätt avseende lös egendom, 6:e omarbetade upplagan, 1996 s 56-57.

Nilsson, Christer, Några reflexioner kring ett rättsfall angående bodelning, Svensk Juristtidning, (SvJT) 1979 s. 67 ff.

Tottie, Lars och Teleman, Örjan, Äktenskapsbalken – En kommentar, 2 upp. 2010 ss. 248 och 259.

Walin, Gösta, m.fl. Utsökningsbalken - En kommentar, 4 uppl. 2009 s. 129.

_________________________________________________________________________________ © JuristMagazinet

www.juristmagazinet.com

christer@juristmagazinet.com

2 5

Juristmagazinet - juli månad 2011  

Innehåll: Ett axplock av rättsfall i utmätningsmål. Anspråk på giftorätt kan inte utmätas.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you