Page 1

Jurist

nummer 3 | september 2011

2.0

gratis e-magazine voor en door juristen


Inhoud

4 6 9 11 12 14

Column: Een terugblik: Schalken, de raadsheer 2.0: Heineken tweet mag niet Rechtspraak: Redelijk en billijk; hoe past de rechter dit toe?

2.0: ondertussen op twitter... Carrière: Vacatures 2.0 & privacy: LinkedIn misbruikte zonder toestemming je gegevens

Contact met Jurist 2.0:

Foto’s:

Artikel aanleveren voor de volgende versie? redactie@jurist20.nl Informatie over adverteren? adverteren@jurist20.nl Overige vragen of een leuk idee? info@jurist20.nl

De foto’s in dit e-magazine zijn allen afkomstig van de websites die vermeld staan bij het betreffende artikel. Jurist 2.0 verschijnt 6 x per jaar.

2

Colofon


Jurist 2.0

De zomervakantie zit er weer op. Het is begin september en de meeste mensen zijn weer aan het werk. Heb je leuke dingen kunnen doen tijdens die vrije dagen? Een boekje lezen in de (schaarse) zon, op pad met vrienden of de kids of gewoonlijk heerlijk even niksen? Of misschien heb je wel tijd genomen om je nou eens goed te verdiepen in al die social media. Dat komt mooi uit, want deze Jurist 2.0 heeft als thema de nieuwe media. Je leest over twitter, linkedIn en hoe een tweet van Heineken door de Reclame Code Commissie als klachtwaardig bestempeld. Veel leesplezier! De redactie

Bevalt dit magazine? Meld je dan via deze link aan en je krijgt de volgende nummers automatisch in je mailbox: Neem een gratis abonnement 3


Column

Een terugblik: Schalken, de raadsheer Tom Schalken heeft zich laten interviewen door

veerde beschikking. een beschikking waar je het op

De Pers. Een kritisch interview waar hij niet voor

juridische gronden zowel mee eens als oneens kon

wegliep. In de media en in de publieke opinie wordt

zijn. Een ook niet onbelangrijk is dat de beschikking

hij betiteld als fout, lid van het old boys network,

door een rechterlijk college genomen is.

linkse regenteske rechter en wordt openlijk getwij-

Dat betekent dat voor die beslissing drie raadsheren

feld aan zijn juridische kennis.

hebben getekend en volle verantwoordelijkheid

Laat me dat even een beetje ophelderen. Tom

dragen. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat deze

Schalken is -de meningen zo beluisterend- een

beschikking alszodanig kan zijn ingegeven door een

aimabel mens. Mensen die les van hem hebben

raadsheer alleen.

gehad herinneren zich een prettige docent met

Niettemin werd de beschikking in de media direct

liefde voor het vak. De meeste juristen kennen

als controversieel bestempeld. Een verschijnsel van

Schalken van de annotaties en juridische artikelen.

de tijd. Verregaande indiviualisering, afgezet tegen

Je hoeft het niet met hem eens te zijn, maar

een wildgroei een mediabronnen -die allemaal wat

vastgesteld mag worden dat Schalken niet zo maar

te melden moeten hebben- heeft de macht van de

hoogleraar is geworden. Sommige mensen hebben

rechter teniet gedaan. Iedereen heeft een mening en

een succesvolle politieke loopbaan waar na afloop

de meest verregaande meningen worden het hardste

daarvan een leerstoel wordt op maat besteld en

in het rond getoeterd.

geleverd. Schalken heeft die verdiend op basis van de zuivere merites van zijn juridisch werk.

Wat had passsend geweest? De constatering dat na deze beschikking de rechter aan de beurt is. De

Kennelijk was ĂŠĂŠn en ander genoeg reden om

rechter die niet alleen een oordeel over bewezen-

hem als raadsheer aan te stellen in 1987. Sinds die

verklaring en strafbaarheid moet geven, maar zich

tijd heeft Schalken gefunctioneerd zoals van een

ook mag uitlaten over de beschikking. dat laatste

rechter verwacht mag worden; vlekkeloos. En dan

kan niet spontaan, maar n.a.v. een verweer van de

hebben we het over een ettelijke decennia durende

verdediging kan dat wel.

loopbaan.

Inmiddels weten we dat het ook zo is gebeurd.

Voor mij was de beschikking van het Hof aangaande

Verweer is gevoerd en de rechtbank heeft dat

de vervolging van Wilders een verregaand gemoti-

beoordeeld. Geen reden tot niet ontvankelijkheid 4


Jurist 2.0

was daaromtrent het oordeel.

dat van het pogen tot beinvloeding geen sprake was, Jansen zelf heeft gezegd (uiteindelijk want de arabist

Alle media publicaties, opiniestukken van zelfbe-

draaikontte nogal) niet beïnvloed te zijn, en dat ook

noemde amateurjuristen en opiniemakers, hadden

niet had toegelaten.

wel tot gevolg dat de storm van kritiek op de beschikking zorgde voor nog een ander onwenselijk

Alleen vanwege de wrakingsperikelen (om reden

neveneffect. Aandacht voor de persoon van de enige

van het niet horen van Jansen die aanwezig was

bekende raadsheer die de beschikking onderte-

op zitting, een juridische blunder van de eerste

kende.

rechtbank) en de dreigende nieuwe wrakingsverzoeken, heeft het zover kunnen komen dat Schalken

Als ware zij helderziend, en in staat het geheim van

moest getuigen.

de raadkamer te doorbreken verklaarden diverse personen, waaronder prof. mr. De Roos de hand

Moszkowicz heeft een briljante strategie uitge-

van Schalken wel te herkennen in de beschikking.

voerd. een die naast de juridische inhoud, ook het uitbuiten van ieder procesincident tot doel had.

Ongefundeerd meedeinen op de golven veroorzaakt door de storm van kritiek. Academische broeder-

Het getuigeverhoor, mede vanwege de aanwezigheid

moord, en dan niet op basis van inhoud, maar

van de televisiecamera’s riep een vertekend beeld op.

indrukken. Nadat ook een collega-hoogleraar (De

Moszkowicz kreeg de vrije hand de meest irrele-

Roos) zich had uitgelaten was het ‘open season’.

vante vragen te stellen, en de intonatie versterkte het showelement.

Nog voor Moszkowicz een schot gelost had in de rechtzaak zelf, was Schalken al aangeschoten wild.

Dat één en ander nu kennelijk moet leiden tot het beeld dat Schalken een slechte rechter, een slecht

Beetje dom dat deze Schalken dan aanzit aan de

jurist is, een manipulatief heerschap, wordt door

dis bij Vertigo. Vertigo, dat woord zal nog wel in

de feiten niet gedragen, en hij verdient dat dus ook

zijn hoofd gespookt hebben, gezeten in de getui-

niet.

genbank, kijkend in de peilloos diepe afgrond waar hij langzaam, en onder toezicht van de rechters,

En als toegift; Schalken betreurt het feit dat deze

vakkundig ingemanouvreerd werd.

zaak niet tot aan de Hoge Raad is gekomen. Een principiële uitspraak is gewenst. Het is vreemd dat

Zijn rol was uitgespeeld en van het op handen

de Rechtbank Amsterdam -door omstandigheden-

zijnde verhoor raakte hij pas lopende het diner op

zich de rechter in hoogste instantie heeft mogen

de hoogte. Hij zegt in het interview van De Pers

wanen. En dat met een vonnis dat de kool en de geit

dat hij zich afgevraagd heeft wat te doen, had hij

spaart.

moeten weglopen? Het ware beter geweest, beter voor Schalken, maar ook beter voor de uiteindelijke

Sander Verheul

uitkomst en de acceptatie van het vonnis in de zaak Wilders.

blogt op sanderverheul.wordpress.com

Met enige afstand bekeken moet inderdaad worden vastgesteld dat de Rijksrecherche heeft vastgesteld 5


2.0

Heineken tweet mag niet Reclame voor alcoholhoudende dranken dient

“Ik drink alleen Heineken bier op dagen die

terughoudend te zijn. Een reclame mag dus niet

eindigen op een ‘-g’. – http://moby.to/yup0bg”

aanzetten tot overmatig alcoholgebruik (artikel

De in de tekst genoemde hyperlink verwijst

1 Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken

naar een afbeelding van een jaarkalender

(RVA).

van 2011 waarop alle dagen in het rood zijn omcirkeld:

Heineken tweette op 21 juli 2011 vanaf haar twitteraccount Heineken_NL de tekst:

6


Jurist 2.0

Heineken meende dat zij niet klachtwaardig had gehandeld. De Nederlandse Reclame Code Commissie (RCC) oordeelde echter anders. Zij vond dat: “de tekst in het twitterbericht, met name in combinatie met de afgebeelde kalender, de in artikel 1 RVA voorgeschreven terughoudendheid mist. Naar het oordeel van de Commissie stimuleert adverteerder, door te stellen dat zij iedere dag (van het jaar) Heineken bier drinkt, overmatige en dus onverantwoorde consumptie van alcohol. De gemiddelde consument zal de tekst van het twitterbericht niet opvatten als slechts een ‘uiting van merkvoorkeur’ of een ‘mededeling dat één keer per dag Heineken bier wordt geconsumeerd’, zoals door adverteerder wordt gesteld, nog daargelaten of daarmee sprake zou zijn van verantwoorde consumptie. Dat de uiting humoristisch is bedoeld brengt niet mee dat een adverteerder de bij reclames voor alcoholhoudende drank vereiste terughoudendheid uit het oog mag verliezen.”

Menno Heerma van Voss is advocaat en partner bij Solv advocaten www.solv.nl

7


8


Jurist 2.0

Redelijk en billijk; hoe past de rechter dit toe? Dit is de standaardoverweging welke de rechter

geleende bedrag terug en het bedrag van Eur

hanteert als aan de redelijkheid en billijkheid

10.000 boete. De rechter in hoger beroep meent

getoetst wordt:

dat dat niet redelijk is. De werknemer wordt in bescherming genomen. De overwegingen van

“Het hof stelt voorop stelt voorop dat

de rechter:

het – naar vaste jurisprudentie van de Hoge

Over matiging van een boete in het algemeen:

Raad – bij de uitleg van een bepaling in een schriftelijke overeenkomst niet alleen aankomt

“Matiging van de boete is slechts mogelijk

op de taalkundige betekenis daarvan, maar

indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist

tevens op de zin die partijen in de gegeven

(artikel 6:94 BW). Die maatstaf brengt mee

omstandigheden redelijkerwijs daaraan en aan

dat de rechter pas als de toepassing van een

elkaars gedragingen en verklaringen over en

boetebeding in de gegeven omstandigheden

weer mochten toekennen en op hetgeen zij te

tot een buitensporig en daarom onaanvaard-

dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten

baar resultaat leidt, van zijn bevoegdheid tot

verwachten. Bovendien heeft een overeenkomst

matiging gebruik mag maken. Daarbij zal de

niet alleen de door partijen overeengekomen

rechter niet alleen moeten letten op de verhou-

rechtsgevolgen maar ook die welke naar de aard

ding tussen de werkelijke schade en de hoogte

van de overeenkomst uit de wet, de gewoonte

van de boete, maar ook op de aard van de

of de eisen van de redelijkheid en billijkheid

overeenkomst, de inhoud en de strekking van

voortvloeien. Daarbij moet rekening worden

het beding en de omstandigheden waaronder

gehouden met alle omstandigheden van het

het is ingeroepen (HR 27 april 2007, LJN

geval - gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven

AZ6638, NJ 2007, 262).”

van redelijkheid en billijkheid meebrengen waaronder de aard van de overeenkomst en de

Toetsing van de overeenkomst aan de redelijk-

wijze van totstandkoming daarvan.”

heid en billijkheid:

In de uitspraak van het Gerechtshof van 2

“Gelet op de aard van de overeenkomst en

augustus 2011 gaat het om een boetebeding van

de formulering van artikel III onder 3 kan de

Eur 10.000 in een overeenkomst van geldlening

overeengekomen boete geacht worden niet

van eveneens Eur 10.000. De werkgever heeft

alleen bedoeld te zijn als prikkel tot nakoming

het geld geleend aan de werknemer. Er komt

van de overeenkomst, maar strekt deze er mede

mot. De politie komt er zelfs bij. Werknemer

toe in de plaats te treden van de wettelijke

wordt ontslagen. Werkgever vordert het

schadevergoeding die verschuldigd is voor 9


van het gebeuren haar baan kwijtgeraakt. Dat

welke tekortkoming dan ook.

haar financiële positie weinig florissant is, staat

De schade die werkgever heeft geleden door de

daarmee voldoende vast.

tekortkoming van werknemer, bestaat – naar hij stelt bij memorie van antwoord – uit de

Daar komt bij dat als onweersproken vaststaat

kosten die hij heeft gemaakt in verband met het

dat de relatie tussen partijen al enige tijd

voeren van een reeks gerechtelijke procedures.

gespannen was, onder meer doordat werkgever

De kosten hiervoor worden echter geacht

werknemer ook privé bestookte met sms-

begrepen te zijn in de vergoeding als bedoeld

berichten, die werknemer als beklemmend

in de artikelen 237-242 Rv. Deze kosten dienen

ervoer. Dit kan geacht worden mede debet te

dan ook ter bepaling van de omvang van de

zijn geweest aan de escalatie van het conflict en

schade buiten beschouwing te blijven. Dat

het handelen van werknmer in de nacht van 2/3

een veroordeling in de proceskosten niet leidt

juli 2009.

tot een volledige vergoeding van deze kosten

Voormelde omstandigheden tezamen maken

kan daaraan niet afdoen. Werkgever heeft niet

naar het oordeel van het hof dat de boete naar

onderbouwd gesteld welke schade hij verder

maatstaven van redelijkheid en billijkheid,

nog heeft geleden, zodat er in rechte van uit

overeenkomstig het verzoek van werknemer te

moet worden gegaan dat de schade nihil is.

worden gematigd tot nihil.”

Dit maakt de verhouding tussen de werkelijk geleden schade en de boete van € 10.000, - bui-

De boete wordt door het gerechtshof, gelet op

tenproportioneel.

de redelijkheid en billijkheid derhalve gematigd tot nul.

Werknemer doet daarnaast een beroep op de omstandigheid dat zij niet in staat is een

Uitspraak: LJN: BR5288, Gerechtshof ‘s-

dergelijke boete te betalen, hetgeen werkgever

Gravenhage , 200.067.468/01

(bloot) betwist. Vaststaat dat werknemer bij werkgever een salaris verdiende van € 1.100, - per maand. Zij is bovendien naar aanleiding

Mark van Weeren advocaat bij Blenheim advocaten www.advocaten-amsterdam.nl

10


2.0 ondertussen op twitter... Volg @jurist20W @bgetraining Social Media gebruiken in 10 minuutjes per dag? bit.ly/10Minuutjes

@RoyDodenbier Zo, mijn dochter even mijn wetbundels laten kaften met Justin Bieber kaftpapier. Heeft niemand denk ik..

@opencircles Zeven tips voor succesvol zakelijk bloggen bit.ly/cmDgrk

@jeadvocaat Wow, mondig worden ze steeds vroeger! Kind belt politie vanwege klusjes tijdens zomervakantie: twurl.nl/rd6865 #nuipad

@gertjanbloem Het veranderende landschap van de juridische dienstverlening ow.ly/6cnAm

Jouw tweet hier terug zien? Gebruik: #jurist20 of stuur een mention: @jurist20 11


Vacatures

Vacatures Advocaat-medewerker Mededingingsrecht Binnen Deterink Advocaten en Notarissen komen voor verschillende secties (Ondernemingsrecht, IE/ ICT, Arbeidsrecht, Bouwrecht) mededingingsrechtelijke vraagstukken naar voren. Lees meer

Advocaat-medewerker (Bonaire) Voor ons kantoor op Bonaire zoeken wij ter versterking van het team een enthousiaste, ambitieuze, allround advocaat met leidinggevende capaciteiten. Een uitdaging waar je brede kennis van de commerciĂŤle rechtspraktijk maximaal benut zal worden. lees meer

juristen (m/v) Ons landelijk opererende kantoor ligt in Rotterdam, pal aan de A16, naast metro station Kralingse Zoom en is tip top geoutilleerd. Wij zijn actief op social media, ondernemend en staan midden in de maatschappij. lees meer

12


Jurist 2.0

Meer vacatures vind je op

Advocaat-stagiaire Wie zoeken wij? Een jonge, recent afgestudeerde jurist Nederlands Recht met ambitie voor de advocatuur en de ondernemingspraktijk. lees meer

Advocaat-stagiaire Bouwrecht De praktijkgroep Vastgoed van Boekel De NerĂŠe behoort tot de top van de (inter)nationale rechtspraktijk. Vanwege verdere uitbreiding van de praktijk zoeken wij op korte termijn een advocaatstagiaire Bouwrecht. lees meer

Advocaatstagiairs Technologie- en Privacypraktijk Je draait direct mee in een dynamische advies-, contracten-, en procespraktijk voor onze cliĂŤnten, onder meer op het gebied van outsourcing, e-commerce, privacy-, telecom-, en mededingingsrecht en je werkt nauw samen met advocaten van andere secties binnen Kennedy Van der Laan. lees meer

13


2.0 & privacy

LinkedIn misbruikte zonder toestemming je gegevens Op 2 augustus 2011 verscheen het volgende bericht:

oplossing, maar gelukkig is het meer mensen opgevallen. Ik hoefde niet lang te zoeken naar een

LinkedIn is de laatste tijd volop aan het innoveren.

oplossing. Wil je niet dat jouw naam en foto in ad-

Naast LinkedIn Today kun je tegenwoordig ook via

vertenties gebruikt worden, volg dan onderstaande

LinkedIn solliciteren. Buiten deze innovaties om

instructies:

probeert LinkedIn, net als elk ander bedrijf, een zo hoog mogelijke winst te halen. Maar dat heeft

- Log in op Linkedin en klik rechtsboven op je

zijn grenzen. Via een tip uit mijn netwerk kwam ik

naam.

erachter dat LinkedIn een functie standaard heeft

- Klik vervolgens op ‘settings’

aangevinkt. Een optie waarvoor niet om toestemming wordt gevraagd, wat ze eigenlijk wel moeten

- Klik op de optie ‘account’ (zie afbeelding van een

doen.

schild)

Het gaat om de optie: “Linkedin may use my name,

- Kies voor ‘manage social advertising’

photo in social advertising.” Zo kunnen ze je naam

- Haal het vinkje uit het pop up scherm weg en klik

en foto gebruiken in advertenties om deze meer relevant te maken. Jouw acties worden later in

op ‘save’

advertenties gebruikt om ze meer aantrekkelijk

Nu kan Linkedin geen gebruik meer maken van je

te maken. Alleen het is wel zo schappelijk als ze

naam en foto. Het zou wel zo chique zijn als ze de

gebruikers hier eerst toestemming voor vragen en

volgende keer vragen of ze hier gebruik van mogen

niet alvast de keuze voor jou maken.

maken en er niet al standaard vanuit gaan dat je toestemming geeft. Niet alles hoeft te wijken voor

Het is niet prettig dat Linkedin bepaalt of je gezicht

een hoge winst!

ergens komt te staan. Uiteraard geven ze niet de 14


Jurist 2.0

En op 12 augustus verscheen het vervolgbericht:

- We hebben nooit persoonlijke informatie gedeeld met derden of adverteerders. Dat gold voorafgaand

Eerder deze maand werd bekend dat LinkedIn een

aan de lancering van de sociale advertenties-test en

nieuwe functie standaard had aangevinkt, een optie

dat geldt nog steeds. De enige informatie die wordt

waarvoor niet om toestemming gevraagd werd, iets

gebruikt in sociale advertenties is informatie die al

wat ze eigenlijk wel hadden moeten doen. Het ging

openbaar is en die zichtbaar is voor iedereen in uw

om: “Linkedin may use my name, photo in social

netwerk.

advertising.”

- Heel belangrijk is dat we het heel gemakkelijk

Daar komen ze nu, via deze blogpost, op terug: “In

gemaakt hebben voor onze leden om zich met een

de afgelopen dagen, hebben sommige van jullie

klik helemaal af te melden van alle sociale adver-

artikelen en blog posts gelezen over nieuwe vormen

tenties. Op de instellingenpagina van gebruikers

van reclame die wij testen op onze site, de zoge-

staat “Manage Social Advertising” bovenaan op de

naamde “sociale advertenties”. Sinds de lancering

‘Account-tab’.

hebben we ook feedback van onze gebruikers verzameld en we hebben jullie luid en duidelijk

Leden staan altijd op de eerste plaats. En met

gehoord. Het vertrouwen van onze leden staat

betrekking tot de sociale advertenties: we hebben

voorop in alles wat we doen, en we streven altijd

getest en geluisterd. We hadden onze bedoelingen

naar duidelijkheid, consistentie en het geven van

– meer waarde te creeëren voor onze leden – duide-

controle aan gebruikers in alle zaken die verband

lijker kunnen communiceren.

houden met privacy.”

“Vertrouwen is de basis waarop het LinkedIn-

Met dat in gedachten, verduidelijken ze nu een paar

platform is gebouwd en we zullen eraan blijven

dingen:

werken om vertrouwen van onze leden te verdienen en te behouden terwijl we de meest waardevolle en

- Begin juni hebben wij wijzigingen in ons privacy-

relevante gebruikservaring blijven leveren.”

beleid aangekondigd - inclusief de opt-out op nieuwe advertentieformats - voorafgaand aan de eerste kleine test van deze sociale advertenties. We hebben dat ook herhaald tijdens de lancering van de sociale advertenties, waarin we uitlegden hoe gebruikers van LinkedIn zich kunnen afmelden voor dit soort aanbevelingen aan hun netwerk. Voor

Marvin de Reuver en Jeroen de Hooge

de leden die dit niet hebben gelezen, hebben we een banner op de site laten zien met een link naar de

zijn beide blogger voor

nieuwe documenten, inclusief een samenvatting van

www.dutchcowboys.nl

de wijzigingen en links waarmee leden gemakkelijk hun accountinstellingen konden aanpassen. 15


Ook jouw artikel is van harte welkom

het volgende e-magazine verschijnt:

vrijdag 4 november 2011

mail juridische en 2.0 artikelen naar redactie@jurist20.nl

Jurist 2.0 september 2011  

Gratis juridisch e-magazine Jurist 2.0.