Page 1

I L I

A

1. ILIAZD

ZD

z

z

a

d

a 2. zda-zad

d


A

I

3. ILIA ZDANEVICH

y

e

a

L

D A

NO

3 r 5

s

L A

E

I

C

V

I

Z N

D I I H

Z

4. 35 years NO ILIAZD


A

I I

D A

Z D

L

I L IA

D A 5. ILIAZD DADA

D

Z

6. ILIAZD FUTU

FU

TU


BEARDOFACORPSE

7. BEARD OF A CORPSE

h k I s a p

o f

st

ar

8. OSTRAF PASKHI


A

Y

O

T P A R

O

G

S

A

z

K

N O

B

Y

9. ASYOL NAPROKAT

L

Y

AA

10. ZGA YAKOBY

K


S

A

11. ZDA

12. SOFIA

I

A

z D O F


à , ÷ÿ

È

ë èñòÀé ÷ èñìÈ

÷Èñü 13. Untitled

òàêà Þ òë À êà ãú è ëÅô ï øà ó ò Ó ê ó ë òÛ õ ì à

û ò È ê û ò 14. Untitled


ßëè

Þëþ

Èëè Åëÿ

Åëè

15. Untitled

òð óï èò À â è Å á ð ç ò è 16. Untitled


s

h 17. Untitled

18. Untitled


3

w6

e

q

r

y

4

3

u

f7f8

u 4

9

8

I

o 3I j y7 u


7

r

b

y

j

dn

4

v t

y

r 8 f v u y 7 8 5 f u o w t

b

6 7

r

u

I

6

5g

g h I


54 y gu t5 y

6

u

4

7

g3

Profile for gikjuri

Asemic book  

This is visual poetry book - first part is devoted to the famous Russian futurist Ilia Zdanevich, second part is automatic asemic computer t...

Asemic book  

This is visual poetry book - first part is devoted to the famous Russian futurist Ilia Zdanevich, second part is automatic asemic computer t...

Profile for jurigik
Advertisement