Page 1

proef De Verleyding technische omschrijving 41 appartementen


technische omschrijving De Verleyding HET PROJECT Het appartementengebouw De Verleyding is één van de drie deelprojecten die La Linea Leiden CV ontwikkeld op het voormalige Gend & Loos terrein, heden bekend als Haagwegterrein, te Leiden. Het appartementengebouw De Verleyding bestaat uit 41 appartementen, 41 bergingen en 41 privé stallingplaatsen in de stallinggarage. Het project ligt aan de Lucebertstraat te Leiden. GEMEENSCHAPPELIJK/OPENBAAR Gemeenschappelijk privé terrein De stallinggarage, de algemene ruimten, de plantenbakken rondom het appartementengebouw, het mossedumdak en de verlichting t.p.v. de overstek behoren tot gezamenlijk eigendom en worden onderhouden door de nog op te richten Vereniging van Eigenaren. Het mossedumdak is voor de bewoners niet toegankelijk. Via het mossedumdak verloopt de tweede vluchtroute van woning A bouwnummer 190. Het glazen hekwerk van deze woning is derhalve voorzien van een poort dat uitsluitend in gevallen van nood is te gebruiken. Terreinverhardingen en Beplantingen Het terrein rondom het appartementengebouw wordt als openbaar gebied aangelegd in overleg met de gemeente Leiden. De materialisatie van het straatwerk is een combinatie van betontegels en opsluitbanden. Aan de voorzijde (zuid) en de spoorzijde (oost) van het gebouw worden in het openbaar gebied een aantal parkeerplaatsen aangelegd die met name zijn bestemd voor de bezoekers van De Verleyding. Rondom het gebouw worden een aantal plantenbakken aangelegd die een glooiende overgang vormen tussen het maaiveld en het appartementengebouw. De randen van deze plantenbakken worden deels uitgevoerd als betonnen zitelementen. De plantenbakken worden beplant met berkenbomen en bodemdekkers. Op het dak van de stallinggarage wordt mossedum aangebracht in n.t.b. samenstelling. In overleg met de gemeente wordt nader onderzocht of er ter plaatse van de watergang aan de westkant van het appartementengebouw nog aanvullende grondkeringen nodig zijn.

pagina 2 - de verleyding - technische omschrijving

Hellingen In het openbaar gebied aan de westkant van het gebouw wordt een niveauverschil overbrugd door twee flauwe hellingen aan beiden kanten van de hoofdentree van het appartementengebouw. De stallinggarage is toegankelijk via een hellingbaan die wordt voorzien van straatwerk. Verlichting Rondom het appartementengebouw wordt straatverlichting in de vorm van lichtmasten geplaatst. Deze straatverlichting wordt aangesloten op het openbare net. In het plafond van de overstek ter plaatse van de hoofdentree worden verlichtingsarmaturen opgenomen. Deze verlichting wordt aangesloten op het net van de algemene ruimten van het gebouw en dient door de Vereniging van Eigenaren te worden onderhouden. Rijbaan / parkeerplaatsen in het openbaar gebied De rijbaan en parkeerplaatsen langs het spoor en bij de entree van de stallinggarage zijn openbaar toegankelijk en worden door de gemeente beheerd. Hekwerk langs het spoor Ten plaatse van de parkeerplaatsen langs het spoor wordt een gazen hekwerk van circa 1 meter hoogte als afscheiding met het spoor geplaatst. Geluidsbelasting door de ligging aan het spoor Door de positionering van het gebouw in de nabijheid van het spoor dienen voor de verblijfsruimten aan de spoorzijde (de oostzijde) en de balkons van het appartementengebouw geluidsbeperkende maatregelingen te worden getroffen om aan de eisen van het bouwbesluit te voldoen. Door geluidsberekeningen is aangetoond dat de gevels van het appartementengebouw aan deze wettelijke eisen voldoen.


WONINGEN Peil Als bouwpeil (peil) wordt de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer van de hoofdentreehal aangehouden. De ligging van het peil ten opzichte van NAP wordt nader vastgesteld in overleg met de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Leiden. Grondwerk Voor de aanleg van de funderingen, rioleringen, gas-, water- en elektriciteitsleidingen, bestratingen etc. worden de nodige grondwerken verricht. Waar nodig worden de ontgravingen met uitgekomen grond en/of schoon zand aangevuld en geëgaliseerd. Buitenriolering De riolering in het appartementengebouw wordt aangelegd middels een gescheiden stelsel conform de eisen van de gemeente Leiden. Dat wil zeggen dat het vuilwater en het hemelwater los van elkaar wordt afgevoerd naar het gemeenteriool. Rioleringsbuizen worden uitgevoerd in kunststof en worden voorzien van de nodige hulpstukken. De verzamelleidingen worden aan het plafond van de stallinggarage zichtbaar versleept naar diverse zakleidingen. Het hemelwater van het openbare gebied wordt middels straatkolken afgevoerd naar het gemeenteriool. Ten plaatse van de entree en ter plaatse van de hellingbaan naar de stallinggarage wordt indien nodig een draingoot aangelegd. Fundering Het appartementengebouw wordt gefundeerd op, al dan niet in de grond gevormde, betonnen funderingspalen waarover betonnen funderingsbalken worden gelegd. De lengte, afmetingen en aanlegdiepte van de palen, poeren, vloeren en balken alsmede de aanlegdiepte van de fundering wordt door de constructeur bepaald. Vloeren De vloer van de stallinggarage wordt in hoofdzaak voorzien van klinkerbestrating op een verdicht zandpakket. Daar waar de stallinggarage wordt overbouwd door het appartementengebouw wordt de vloer uitgevoerd als betonnen vloer en voorzien van een slijtlaag en/of coating. De containerruimte, de hoofdentreehal, het bergingscompartiment en de algemene technische ruimten op begane grond worden uitgevoerd in een betonvloer en daar waar nodig voorzien van kruipluiken. Het oppervlak van de loopzones in de bergingsgangen en algemene technische ruimten wordt daar waar nodig gevlinderd. Het dak van de stallinggarage wordt uitgevoerd als een betonnen kanaalplaatvloer. Alle naden zijn onafgewerkt en blijven in het zicht. De verdiepingsvloeren in het appartementengebouw worden uitgevoerd als betonvloeren met daarop aangebracht een zwevende dekvloer. De vloer van de douche wordt niet zwevend uitgevoerd. Wanden De draagstructuur van het gebouw wordt opgebouwd uit massieve betonwanden en kolommen. De V-kolommen ter plaatse van het overstek worden uitgevoerd in beton en worden niet nader afgewerkt. De wanden in de stallinggarage worden uitgevoerd in kalkzandsteen en/of beton. De scheidingswanden van het bergingscluster bestaan uit kalkzandsteen vellingblokken. De woningscheidende wanden worden uitgevoerd als beton en/of metalstudwanden volgens opgave constructeur. De binnenspouwbladen van de appartementen worden uitgevoerd als houten binnenspouwbladen. De wanden in de hoofdentreehal en de lifthallen worden, waar nodig, geïsoleerd en voorzien van voorzetwanden. Alle wanden in de hoofdentreehal, de lifthallen en in het veiligheidstrappenhuis worden gesausd in n.t.b. kleur.

Binnenwanden woningen Binnenwanden worden in hoofdzaak uitgevoerd in cellenbeton. Bij de leidingschachten en daar, waar nodig, worden de wanden verzwaard.

3

Gevels De gevels zijn van metselwerk, met daarin opgenomen accentbanden van metselwerk, in de kleur conform de kleuren- en materialenstaat. Ter plaatse van de appartementen wordt in de spouw het benodigde isolatiemateriaal aangebracht. De buitengevel op de eerste woonlaag bestaat uit melkglas aangebracht op een geïsoleerde spouwconstructie. De buitengevel van de stallinggarage bestaat uit metselwerk dat wordt onderbroken met stripstalen hekwerken in de kleur conform de kleuren- en materialenstaat. Bij gevelopeningen in het metselwerk worden waarnodig stalen lateien en/of geveldragers opgenomen voor de opvang van het gevelmetselwerk. Alle gevelopeningen, die niet tot vloerniveau doorlopen, worden aan de onderzijde voorzien van aluminium waterslagen. In de metselwerkvlakken worden de nodige dilataties opgenomen conform opgave constructeur. Bij de balkons en vluchtbalkons wordt aan de binnenzijde gevelbekleding wel dan niet in akoestische kwaliteit toegepast in de kleur conform de kleuren- en materialenstaat.

Buitenkozijnen, -ramen en –deuren Voor de draairichting van de kozijnen zie de plattegronden en geveltekeningen. De kozijnen, ramen, deuren en schuifpuien in de buitengevel van de appartementen zijn van aluminium in de kleur conform de kleurenen materialenstaat. Bij woningtype A, B, C en D worden de verdiepingshoge aluminium puien in de woonkamer en bij woningtype P de aluminium pui in de studio uitgevoerd als schuifpui. Alle overige ramen worden daar waar op tekening aangegeven uitgevoerd in een draai-kiep systeem. De buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden voorzien van hang- en sluitwerk dat noodzakelijk is voor het goed functioneren en voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Op het dak van het appartementengebouw wordt geen glazenwasinstallatie geplaatst. Alle ramen zijn van binnen uit te bewassen. De elektrische toegangsdeur tot de stallinggarage is een elektrisch aangedreven open stripstalen schuifdeur. Bij oplevering ontvangt u één afstandzender per woning. De pui ter plaatse van de hoofdentreehal is een stalen pui in kleur conform kleuren- en materialenstaat. De woningtoegangsdeur van woningtype A wordt uitgevoerd als dichte multiplex deur en voorzien van een weldorpel en deurspion op ooghoogte. Daken Het dak van het appartementengebouw wordt voorzien van dakbedekking en waar nodig geballast met grind en staptegels. Op het dak zullen ten behoeve van de rioleringsontspanning, de ventilatie-installatie en de cv-installatie, in het zicht blijvende schoorstenen, dakkappen en leidingen worden aangelegd. Op het dak van de stallinggarage wordt dakbedekking aangebracht en voorzien van een drainagesysteem en een groeilaag. Het dak van de stallinggage wordt voorzien van mossedum. Staalconstructies In de stallinggarage worden constructieve kolommen van staal en/of beton toegepast met daarop kanaalplaatvloeren. In het appartementengebouw worden de prefab betontrappen en trapbordessen daar waar constructief nodig opgelegd op stalen hoekprofielen. de verleyding - technische omschrijving


Al het constructiestaal in het buitenklimaat wordt thermisch verzinkt en zonodig gepoedercoat. Niet brandwerende staalconstructies in het binnenklimaat, die niet in het zicht komen, worden voorzien van menige. De roosters in de gevel van de begane grond worden uitgevoerd als stripstalen hekwerken thermisch verzinkt en gepoedercoat. De stalen trap in de hoofdentreehal wordt thermisch verzinkt en gepoedercoat. Trappen en balustraden Trappen De trappen en bordessen in het veiligheidstrappenhuis zijn van prefab beton. De loopvlakken worden opgeruwd. De buitentrap naar de eerste verdieping wordt uitgevoerd als een prefab beton trap. In de hoofdentreehal wordt een stalen trap met houten treden naar de eerste verdieping toegepast. Balustrades en hekwerken De borstweringen op de balkons worden afwisselend per laag uitgevoerd in metselwerk, dan wel glazen hekwerk met gelaagd doorvalbeveiligd glas. De hekwerken van de metselwerkbalkons boven de dichte borstwering bestaan uit een dubbele handrail op stalen balusters en worden thermisch verzinkt en gecoat, in de kleur conform de kleuren- en materialenstaat. De balusters van het glazen hekwerk worden uitgevoerd in aluminium en gepoerdercoat. Bij de terrassen en looppaden op de eerste verdieping wordt het zelfde glazen hekwerk als op de verdiepingen op stalen pootjes aangebracht. Het hekwerk van woningtype A wordt voorzien van een deurtje ten behoeve van de tweede vluchtroute via het dak (zie ook hoofdstuk gemeenschappelijk/openbaar – gemeenschappelijk privéterrein). Alle gevelopeningen met een borstwering lager dan 85 cm gemeten ten opzichte van de vloer worden aan de buitenkant voorzien van een stalen doorvalbeveiliging. De terrassen op de eerste verdieping tussen woningtype A–B en B-C worden ter plaatse van de bouwmuur voorzien van privacyschermen, afmetingen circa 1,80 x 1,80 meter. De privacyschermen worden voorzien van gelaagd semitransparant glas in een metalen omkadering. Langs de wandzijde van de trappen in het trappenhuis worden gemoffelde stalen muurleuningen aangebracht en langs de schalmgaten een gemoffeld stalen strippenhekwerk. Binnenkozijnen en -deuren De voordeuren van de appartementen die bereikbaar zijn via de lifthal worden uitgevoerd als dichte multiplex deuren met deurspion op ooghoogte. De binnenkozijnen van de appartementen zijn fabrieksmatig afgelakte stalen kozijnen. De binnendeuren zijn opdekdeuren met glazen bovenlicht en volledige bovendorpel. De deur tussen de gang en de woonkamer van woningtype C, D, E en P wordt voorzien van een glazen zijpaneel. De binnendeuren die op de tekeningen gekenmerkt zijn met de letter “G” worden uitgevoerd als houten binnendeur met invulling van glas. Alle gevelopeningen die niet zijn uitgevoerd tot vloerniveau worden aan de binnenzijde voorzien van een kunststenen vensterbank. De meterkasten in de lifthallen en de WTW kast op de elfde verdieping worden vlak uitgevoerd, zonder kozijnen. Deze houten deuren worden geschilderd in n.t.b. kleur. De binnenkozijnen van de indivi-

pagina 4 - de verleyding - technische omschrijving

duele bergingen, de containerruimte en binnen de algemene technische ruimte op de begane grond zijn stalen inmetselkozijnen met een stompe deur voorzien van HPL beplating. De toegangsdeuren tot het bergingscompartiment, de algemene technische ruimte, de werkkast en de tussendeuren op de verdiepingen worden uitgevoerd als houten kozijnen en deuren. De deuren naar het bergingscompartiment, de stallinggarage en de containerruimte worden voorzien van de benodigde glasopeningen conform de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen en daar waar nodig brandwerend en/of zelfsluitend uitgevoerd. De deuren worden geschilderd in de kleur n.t.b. In de lifthallen op de verdiepingen worden houten kozijnen met glazen invulling in brandwerende en zelfsluitende uitvoering aangebracht afwerking in nader te bepalen kleur. In de hoofdentreehal worden ter plaatse van het veiligheidstrappenhuis stalen puien in brandwerende uitvoering aangebracht. Deze puien worden voorzien van gelaagd brandwerend glas. Vloerafwerking De vloeren in de appartementen worden voorzien van een zwevende dekvloer. Ter plaatse van de betegelde douche wordt géén zwevende dekvloer toegepast. De vloer van de badkamer(s) en de toiletruimte(n) wordt voorzien van vloertegels, waarbij in de badkamer de douchehoek onder afschot wordt betegeld. Vloertegels in de appartementen worden aangeboden volgens de kopers keuzelijst. De balkons van de derde tot en met de tiende verdieping zijn onafgewerkte prefab betonplaten die worden voorzien van de nodige afschotten en goten. De balkons van de penthouses woningtype P en de woningen op de eerste en tweede verdieping worden afgewerkt met betonnen terrastegels. Tegels kleiner dan een halve tegel worden niet gelegd. De randstroken worden opgevuld met grind. De hoofdentreehal wordt afgewerkt met natuursteen, soort n.t.b.. Direct achter de entreedeur en ter plaatse van de postkasten wordt een geïntegreerde droogloopmat in een stalen kader aangebracht. De vloer van het bergingscluster is een gevlinderde betonvloer. De vloer van de stallinggarage bestaat uit betonnen klinkers in n.t.b. kleur en/of beton voorzien van een slijtlaag en/of coating. In de lifthallen, traphallen en algemene verkeersruimten vanaf de tweede verdieping wordt een projecttapijt in n.t.b. kleur en structuur aangebracht. Op de vloer in de containerruimte worden keramische tegels toegepast. Wandafwerking De wanden van de toiletruimte en de badkamer worden voorzien van wandtegels. Het tegelwerk wordt in het toilet aangebracht tot een hoogte van circa 1,50 meter gemeten vanaf de vloer en in de badkamer tot het plafond. Boven het tegelwerk worden de wanden van de toiletruimte afgewerkt met structuurspuitwerk. Wandtegels in de appartementen worden aangeboden volgens de kopers keuzelijst. Wanden in het appartement welke niet worden betegeld worden behangklaar afgewerkt, met uitzondering van de meterkasten, inpandige bergingen en kasten. Deze wanden worden niet nader afgewerkt. Betonwanden in de algemene ruimte worden indien nodig voorzien van een geïsoleerde voorzetwand. De wanden van de entreehal en de trappenhuizen worden voorzien van sauswerk in n.t.b. kleur. Alle overige wanden blijven onafgewerkt. De wanden in de containerruimte en werkkast worden betegeld tot circa 1,20 meter gemeten vanaf de vloer.


Plafondafwerking Het plafond van de appartementen, met uitzondering van de meterkast woningtype A wordt voorzien van structuurspuitwerk. De V-naden in het plafond worden niet nader afgewerkt en blijven zichtbaar. De plafonds van de balkons worden voorzien van een akoestische afwerking in kleur conform de kleuren- en materialenstaat. Het plafond van het bergingscluster en de stallinggarage wordt daar waar boven deze zone appartementen zijn gelegen voorzien van een isolerende afwerking. De overige plafonds van de stallinggarage, de bergingen en de algemene technische ruimten op begane grond worden niet nader afgewerkt. Het plafond in de hoofdentreehal wordt geïsoleerd en voorzien van beplating. De plafonds in de trappenhuizen worden voorzien van akoestische plafonds. Het overstek ter plaatse van de hoofdentreehal wordt voorzien van isolatie en beplating. Afwerking conform de kleuren- en materialenstaat.

Waterleidingen De appartementen worden met tussenvoeging van een watermeter aangesloten op het plaatselijke drinkwaterleidingnet. De waterleidingen worden uitgevoerd conform de eisen van het bouwbesluit en zijn hoofdzakelijk vervaardigd van kunststof leidingen.

Beglazing De gevelkozijnen worden voorzien van HR++ glas. De puien ter plaatse van de hoofdentreehal worden voorzien van gelaagd glas (inclusief deur). In de binnenkozijnen van de appartementen (bovenlichten) wordt enkelbladig blank glas verwerkt. De deuren met glazen invulling en de zijlichten naast de deuren worden uitgevoerd in gelaagd glas. In de kozijnen en deuren naar de bergingsgangen wordt inbraakwerend glas toegepast.

Aansluitpunten in de appartementen op de warmwaterleiding: - wastafelmengkraan; - badmengkraan (indien aanwezig in het appartement); - douchemengkraan; - keukenmengkraan.

Schilderwerk De houten binnenkozijnen bij de containerruimte en bergingen worden dekkend geschilderd. Metalen hekwerken, balusters, leuningen en metselwerk opvangconstructies worden in kleur gepoedercoat. Houten binnenbetimmeringen worden dekkend geschilderd. Op de onderste 2 meter van het metselwerk (boven beloopbaar niveau) wordt een antigraffiti laag op het metselwerk gespoten. Binnentimmerwerk De kopsekanten van binnenwanden worden, waar nodig, voorzien van een afdeklat. De woningen worden opgeleverd zonder plinten. Keuken De keukenopstelling die is aangeduid op de verkooptekeningen is indicatief. Voor alle woningen is een standaardkeuken ontworpen, welke na oplevering geplaatst kan worden. Wensen met betrekking tot uw keuken kunt u opnemen met de keukenleverancier. Voor meer informatie over deze keuken en de apparatuur verwijzen wij u naar het separate keukenboekje. Hemelwaterafvoeren Het platte dak en de balkons worden voorzien van stalen hemelwaterafvoeren. Ter plaatse van de balkons worden de stalen hemelwaterafvoeren afgewerkt in de kleur van de beplating. Op de platte daken worden, op nader door de constructeur te bepalen locaties, noodoverlopen aangebracht. Binnenriolering De binnenriolering wordt uitgevoerd in kunststof buizen conform de eisen van het bouwbesluit. . Voor alle sanitaire toestellen, de keukengootsteen, de wasmachine en de combiketel worden aangesloten op de binnenriolering. De binnenriolering wordt aangesloten op het gemeentelijke vuilwaterriool. Optioneel worden extra aansluitingen voor de wasdroger en de vaatwasser aangebonden conform de koperskeuzelijst.

Aansluitpunten in de appartementen op de koudwaterleiding: - fonteinkraan; - toiletreservoir; - wastafelmengkraan; - badmengkraan (indien aanwezig in het appartement); - douchemengkraan; - keukenmengkraan; - cv installatie; - vaatwasser (indien aanwezig in het appartement).

5

Optioneel wordt een extra aansluiting voor de vaatwasser aangebonden conform de koperskeuzelijst.

In de algemene technische ruimte op begane grond wordt voor de aanvoer van koud water naar de appartementen een drukverhoginginstallatie geplaatst. De individuele watermeters van de appartementen worden in de meterkasten in de lifthallen van de betreffende verdieping geplaatst. Sanitair - toilet: keramisch wandcloset met kunststof zitting en deksel; - fontein met verchroomde fonteinkraan en een verchroomde muurbuis; - wastafel: geglazuurd keramiek, voorzien van een verchroomde wastafelmengkraan en een verchroomde muurbuis; - wastafel penthouses: geglazuurd keramiek, dubbele wastafel met verchroomde wastafelmengkranen; - bad (indien aanwezig in het appartement): afmeting 80x180 cm, bad van geëmailleerd plaatstaal voorzien van een thermosstatische badmengkraan met doucheslang, handdouche en wandhouder; - douche: een thermosstatische douchemengkraan met doucheslang, handdouche en glijstang. De douche van de penthouses woningtype P wordt standaard voorzien van een glazen douchecabine. Voor meer informatie zie het sanitairboekje. Gasinstallatie Er worden gasaansluitingen aangebracht ter plaatse van de cv-ketel en ter plaatse van het kooktoestel volgens de eisen van het bouwbesluit en de voorschriften van het nutsbedrijf. Brandbestrijdingsinstallatie De appartementen worden volgens de eisen van het bouwbesluit en de geldende voorschriften voorzien van rookmelders. Het appartementengebouw wordt uitgerust met een droge blusleiding, brandslanghaspels en een sprinklerinstallatie in de containerruimte conform de eisen van het bouwbelsuit en de opgave van de plaatselijke brandweer.

de verleyding - technische omschrijving


Verwarmingsinstallatie Voor de verwarming van de appartementen en voor de bereiding van warm tapwater, wordt de woning voorzien van een gasgestookte HR-combiketel. Deze combiketel wordt geregeld met een thermostaat in de woonkamer en slaapkamers. De verwarmingsinstallatie moet bij gelijktijdig functioneren van alle verwarmingselementen en bij gesloten ramen en deuren de navolgende ruimtetemperaturen behalen en handhaven: Woonkamer: 20 °C Keuken: 20 °C Slaapkamers: 20 °C 22 °C Badkamer: Toilet: 15 °C Entree (hal)/ gang: 15 °C Inpandige bergruimte: 15 °C In de bergingen in het bergingscompartiment heerst buitenklimaat. Deze zijn niet vorstvrij. De verblijfsruimten en de badkamer worden voorzien van vloerverwarming. De badkamer wordt tevens voorzien van een handdoekradiator. De distributieleidingen vanaf de verdeler naar de verwarmingslichamen, worden zoveel als mogelijk weggewerkt in de cementdekvloer. In de bergingen zijn de leidingen onafgewerkt. Voor de vloerverwarming dienen een aantal verdelers te worden aangebracht. Deze worden daar, waar mogelijk, geplaatst in de berging. Het definitieve aantal verdelers is nader te bepalen door de installatieadviseur afhankelijk van de indeling van de woningen en het aantal groepen. Op 1 januari 2011 wordt de EPC (Energieprestatiecoefficient) wettelijk verlaagd van 0,8 naar 0,6. Dit kan gevolgen hebben voor de installaties van het appartementengebouw De Verleyding. In overleg met de installatieadviseur zal worden bepaald welke maatregelen getroffen dienen te worden om aan de wettelijke eisen te voldoen. Wij zullen u ter zijner tijd via een erratum op de hoogte stellen van deze aanpassingen. Bij vloerverwarming is de vloer de “radiator” die de woning verwarmt. Het afdekken van de vloer met een isolerende vloerbedekking, zoals bij voorbeeld tapijt of kurk verminderd de capaciteit van de verwarming met als gevolg dat de woning niet meer voldoende opwarmt. Bij de berekening is uitgegaan van een vloerbedekking met een maximale Rc waarde van 0,09 m2K/W.

Ventilatie installatie De appartementen worden geventileerd door middel van een mechanische luchtafzuiginstallatie en natuurlijke toevoer van verse lucht via zelfregelende ventilatieroosters in de gevels, een en ander conform het bouwbesluit. De gevelroosters worden aangebracht boven de ramen van de verblijfsruimten. Een centraal in de berging geplaatste mechanische ventilatiebox voert lucht af middels de luchtafvoerventielen in toiletruimte, badkamer, keuken en de opstelplaats van de wasmachine. De hoofdentreehal en de lifthallen op de verdiepingen zijn aangesloten op een WTW installatie voor luchttoevoer en luchtafvoer. Hierdoor kunnen de energiekosten worden gereduceerd. De stallinggarage wordt in principe natuurlijk geventileerd via gevelopeningen en sparingen in het dak. Onder het gebouw wordt voor een goede ventilatie van de stallinggarage een stuwdrukventilator aangebracht. De containerruimte wordt voorzien van een mechanische ventilatie via een eigen ventilatiebox. Elektrische installatie De appartementen worden voorzien van een elektrische installatie volgens bouwbesluit en de NEN 1010. Wandcontactdozen in de verblijfsruimtes en de hallen worden hoofdzakelijk aangebracht op circa 30 cm boven vloerniveau, overige wandcontactdozen en schakelaars worden aangebracht op circa 105 cm boven vloerniveau. Voor elektrische installaties in de keuken zie het keukenboekje. . In de berging op de begane grond wordt verlichting aangebracht die wordt aangesloten op een pneumatische drukschakelaar. Na inschakelen van de verlichting schakelt de schakelaar op een vast ingestelde tijd de verlichting automatisch uit. Communicatie-installatie De appartementen worden voorzien van: - aansluitpunten op het centrale antennesysteem en telefoonaansluitpunten, locatie en aantallen conform verkooptekening; - in de hal van het appartement wordt een videofoon installatie geplaatst. Deze wordt aangesloten op de algemene videofoon installatie in het appartementengebouw; - de lift in het appartementengebouw wordt voorzien van een telefoonaansluitpunt (noodoproep systeem). Liften Het appartementengebouw wordt voorzien van 2 doorloopliften en 1 hefplateau in de containerruimte.

Kleuren - en materiaalstaat Onderdeel

Materiaal, uitvoering

Kleur

Metselwerk

Handvormsteen

Rood/bruintinten

V-kolommen voor entree

Beton

Grijs

Glas in de buitengevel ter plaatse van de 1e verdieping

Melkglas

Blank/wit

Kozijnen

Aluminium

Donkergrijs

Balustraden / hekwerken

Stalen stripbalusters thermisch verzinkt en gecoat

Donkergrijs

Roosters stallinggarage

Thermisch verzinkt stripstalen hekwerken

Donkergrijs

Vensterbanken

NiboStone

Antraciet

Deuren in woning

Opdek

Wit

Binnenkozijnen

Plaatstaal

Wit

Binnenzijde balkons

Plaatmateriaal

n.t.b.

Pui hoofdentree

Staal

n.t.b.

Plafonds balkons

Plaatmateriaal

n.t.b.

Plafond overstek

Plaatmateriaal

n.t.b.

pagina 6 - de verleyding - technische omschrijving


ALGEMEEN Uitgangspunten ontwerp van het gebouw - Bepalingen volgens Bouwbesluit (2003) met aanvullingen en nadere voorschriften van (locale) autoriteiten. - Bepalingen van de nutsbedrijven. - Bepalingen in overeenstemming met Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK). Bouwvocht Als gevolg van de bouwwerkzaamheden bevindt zich veel vocht in de constructie en is er bij oplevering sprake van een vochtig klimaat in de woning, hiervoor is het noodzakelijk permanent ruim te ventileren. Hiermee wordt ook het verschijnsel van meer dan normale verkleuring van het spuitpleister, door uittredend bouwvocht, beperkt. Ook het aanbrengen van ‘afsluitende’ vloer- en wandafwerkingen direct na oplevering kan tot schade van de aangebrachte afwerkingen leiden, ondermeer doordat er bouwvocht ‘opgesloten’ wordt. Het drogen van de woning moet zo geleidelijk mogelijk verlopen. Hierdoor wordt de scheurvorming als gevolg van krimp beperkt. Wij adviseren u dan ook in de eerste periode de verwarming niet te hoog te zetten. Veelal kunt u de ondernemer niet verantwoordelijk stellen voor deze schade. Wij adviseren u het aspect ‘bouwvocht’ goed te bespreken met de leverancier c.q. applicateur van de vloer- en wandafwerking. Wandafwerkingen De wanden in uw woning worden behangklaar opgeleverd; behangklaar houdt in dat de wanden praktisch gereed zijn om te behangen, maar dat er nog wel mogelijke gietbelletjes gedicht en enkele oneffenheden weggeschuurd dienen te worden. Indien de wanden gesausd worden zal de ondergrond in zijn geheel voorbehandeld moeten worden. Dilitaties Tijdens de uitvoering wordt in overleg met de constructeur en de leveranciers van diverse materialen de plaats van de dilataties bepaald. Deze dilataties zijn noodzakelijk om de werking in de constructie door bijvoorbeeld krimp en kruip op te vangen en zo willekeurige krimpscheuren in de constructies te voorkomen. Dilataties worden o.a. aangebracht bij (lange) bouwmuren en bij de overgang van verschillende materialen. Zo is het mogelijk dat in een lange wand een dilatatie is aangebracht die bij oplevering nog onzichtbaar is (de verticale dilatatienaad is achter de pleisterlaag verdwenen); vroeg of laat zal deze dilatatie zich aftekenen als een loodrechte ‘scheur’ in deze wand. U dient bij de afwerking van dergelijke lange wanden hiermee rekening te houden. Bij wandtegelwerk ter plaatse van de overgang van verschillende materialen (bijvoorbeeld gipswanden en een kalkzandsteenwand) wordt de dilatatie in het tegelwerk uitgevoerd als kitvoeg in de verticale tegelvoeglijn. Boven dit tegelwerk, ter plaatse van het spuitpleister zal deze dilatatie zich gaan aftekenen als een verticale krimpscheur.

Krimp Door de toepassing van diverse materialen met verschillende eigenschappen en door droging zullen er bij de aansluitnaden krimpscheuren ontstaan. Deze kunnen na een aantal jaren bij het onderhoud van de woning, bijvoorbeeld acrylaat kit, worden dichtgezet. Ook bij het leggen van bijvoorbeeld plavuizen moet u rekening houden met werking in de ondergrond. Dit kan door een flexibel blijvende lijmsoort te gebruiken en waar nodig dilataties in de vloerafwerking aan te brengen. Dit laatste met name bij de vloerinsnoeringen en boven eventuele tussen gelegen funderingsbalken. Ook dienen er bij steenachtige wandafwerkingen de nodige extra voorzieningen te worden getroffen (onder andere krimpgaas toepassen, insnijden) om schade als gevolg van krimp te beperken. Eventuele aftimmeringen / plinten dienen zo aangebracht te worden dat zij bewegingen in de constructie kunnen volgen (bijvoorbeeld plafondplinten aan het plafond bevestigen en niet aan de wand).

7

Krijtstreepmethode Het ontwerp en de woningindeling zijn van dien aard dat de mate van daglichttoetreding op enkele plaatsen enigszins in het geding komt. Dit heeft aanleiding gegeven om gebruik te maken van de zogenaamde krijtstreepmethode, een wettelijk legitieme methode. Conform de definitie van verblijfsgebieden conform het Bouwbesluit is niet over het gehele vloeroppervlak van de verblijfsgebieden voldoende daglichttoetreding aanwezig. In praktische zin betekent dit dat er in een gedeelte van desbetreffende ruimten enigszins minder lichte gedeelten aanwezig kunnen zijn. Algemeen Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de gegevens van de tekeningen, verstrekt door de architect en de adviseurs van dit plan. Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen voortvloeiende uit de eisen van de Overheid en / of Nutsbedrijven. De ondernemer is echter gerechtigd tijdens de (af )bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit, uiterlijk aanzien en bruikbaarheid van de woning; deze wijzigingen zullen geen der partijen enig recht geven tot het vragen van verrekening van mindere of meerdere kosten. De plattegronden van de woningen zijn zo goed als mogelijk op schaal weergegeven. Doordat bij drukwerk het optreden van enige vervorming niet geheel is uit te sluiten kunnen de op tekening gemeten maataanduidingen afwijken van meetwerk in de woning. Ook bij de bouwuitvoering kunnen geringe maatafwijkingen ontstaan. De op tekening ingeschreven (oppervlakte)-maten zijn circa maten. Daarbij is nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking, zoals wandtegels, spuitwerk, enzovoort. De in de plattegronden aangegeven radiatoren, wandcontactdozen, schakelaars, lichtpunten en ventilatie toevoer- en afvoerroosters zijn qua afmeting en plaatsbepaling eveneens indicatief. De indeling op de situatietekening van het openbaar en privé terrein (paden, groen, parkeerplaatsen e.d.) is aangegeven aan de hand van de laatst bekende gegevens. Wijzigingen hierop vallen buiten de invloedssfeer van La Linea Leiden CV. De woningen voldoen aan de eisen gesteld in technische voorschriften omtrent het bouwen van woningen en woongebouwen van het Bouwbesluit.

de verleyding - technische omschrijving


Ruimtebenamingen volgens bouwbesluit Woonkamer* Verblijfsruimte Verblijfsruimte Slaapkamers* Keuken* Verblijfsruimte Hal Verkeersruimte Toilet Toiletruimte Badkamer Badruimte Berging, kast Ruimte met overige gebruiksfunctie *Verblijfsruimten kunnen conform het Bouwbesluit theoretisch bestaan uit een deel onbenoemde ruimte en/of verkeersruimte. Op tekening staat de oppervlakte aan verblijfsruimte dan apart vermeld.

OPTIES/VARIANTEN PLATTEGROND OF INDELING Woningtype A

Schuifdeur tussen woonkamer en slaapkamer 2

Woningtype D

Aantal kamers naar keuze (conform plattegronden in verkoopbrochure): 1. 5-kamer appartement 2. 4-kamer appartement 3. 3-kamer appartement

Woningtype E

Schuifdeur tussen woonkamer en slaapkamer 2

Woningtype P

Badkamer en entree zijn vast ingedeeld, de overige ruimte naar wens in overleg (e.e.a. conform eisen Bouwbesluit)

pagina 8 - de verleyding - technische omschrijving


9

de verleyding - technische omschrijving


ELEKTRASTAAT Woningtype

A

B

C

D

E

P

Lichtpunt

2

2

2

2

2

1

Wisselschakelaar

2

2

2

2

2

2

Enkele wandcontactdoos

1

1

1

1

1

1

Schakelaar + lichtpunt buitenverlichting

1

0

0

0

0

0

Beldrukker in centrale hal*

1

1

1

1

1

1

Rookmelder

1

1

1

1

1

1

Videofoon

1

1

1

1

1

1

Hal

Hal 2 Lichtpunt

1

Enkele schakelaar

0

Wisselschakelaar

2

Enkele wandcontactdoos

1

Rookmelder

1

Toilet Lichtpunt

1

1

1

1

1

1

Enkele schakelaar

1

1

1

1

1

1

Afvoer ventilatie

1

1

1

1

1

1

Lichtpunt

3

3

3

4

3

Enkele schakelaar

3

3

3

4

3

Dubbele wandcontactdoos

7

5

6

7

4

Schakelaar + lichtpunt buitenverlichting

1

1

1

1

1

CAI (bedraad)

1

1

1

1

1

Telefoon (bedraad)

1

1

1

1

1

Thermostaat

1

1

1

1

1

Rookmelder

0

0

0

0

0

Afvoer ventilatie keuken inclusief afzuigpunt wasemkap

2

2

2

2

2

Lichtpunt

1

1

1

1

1

Enkele schakelaar

1

1

1

1

1

Dubbele wandcontactdoos

3

3

3

3

3

CAI (bedraad)

1

1

1

1

1

Telefoon (onbedraad)

1

1

1

1

1

Thermostaat

1

1

1

1

1

Woonkamer / keuken**

Slaapkamer 1

pagina 10 - de verleyding - technische omschrijving

2


Woningtype

A

B

C

D

E

Lichtpunt

1

1

1

1

1

Enkele schakelaar

1

1

1

1

1

Dubbele wandcontactdoos

2

2

2

2

2

Onbedrade leiding tbv cai

1

1

1

1

1

Thermostaat

1

1

1

1

1

P

Slaapkamer 2

Slaapkamer 3 Lichtpunt

1

Enkele schakelaar

1

Dubbede wandcontactdoos

2

Onbedrade leiding

0

Thermostaat

1

11

Slaapkamer 4 Lichtpunt

1

Enkele schakelaar

1

Dubbele wandcontactdoos

2

Onbedrade leiding

0

Thermostaat

1

Badkamer Lichtpunt plafond

1

1

1

1

1

2

Lichtpunt wand

1

1

1

1

1

1

Enkele schakelaar

2

2

2

2

2

2

Enkele wandcontactdoos

1

1

1

1

1

1

Radiator

1

1

1

1

1

1

Afvoer ventilatie

1

1

1

1

1

1

Lichtpunt

1

1

1

1

1

1

Enkele schakelaar

1

1

1

1

1

1

Enkele wandcontactdoos***

3

5

5

3

3

5

Afvoer ventilatie*****

1

1

1

1

1

1

Berging

Berging 2**** Lichtpunt

0

1

1

Enkele schakelaar

0

1

1

Enkele wandcontactdoos***

2

3

3

Dubbele wandcontactdoos

0

0

0

Afvoer ventilatie*****

1

1

1

* ** *** **** *****

Bij woningtype A is de beldrukker buiten Voor installaties en elektra boven het keukenblad zie keukenboekje Ingesloten aansluiting mv / cv ketel Bij woningtype A is de berging een installatiekast Indien geen afvoerpunt is aangegeven op tekening, gaat de afvoer rechtstreeks via ventilatiebox.

Toelichting penthouse Voor het penthouse is de indeling nog vrij, zo ook de elektrapunten. Standaard voor de verblijfruimten zijn onderstaand aantal elektrapunten bepaald: 10 lichtpunten 10 wisselschakelaars 25 dubbele wandcontactdozen 3 cai bedraad 2 telefoon bedraad 7 thermostaten

de verleyding - technische omschrijving


Colofon De Verleyding is een project van: La Linea Leiden C.V.

La Linea Leiden C.V. is een samenwerkingsverband van: Blauwhoed Eurowoningen Zuid West B.V. Lichtenauerlaan 80, 3062 ME Rotterdam www.blauwhoed.nl

en Strukton Projectontwikkeling Westkanaaldijk 2, 3542 DA Utrecht Postbus 1025, 3600 BA Maarssen www.struktonwonen.com

Architect/landschapsarchitect/stedenbouwkundige: KCAP Architects & Planners Piekstraat 27, 3071 EL Rotterdam www.kcap.nl Inlichtingen en verkoop: www.wonenindeverleyding.nl Eurowoningen BV 0900-EUROWONING (0900-387 69 66) www.eurowoning.nl Locatie verkoopcentrum Jan Wolkersstraat 25 2321 VP Leiden (voor gps: nabij Potgieterlaan/Toussaintkade)

Deze technische omschrijving maakt deel uit van het plan La Linea in Leiden. Het plan zal in fasen gerealiseerd worden, onder andere afhankelijk van het aantal verkochte woningen. De gegevens die op de documentatie - onder meer bestaande uit de situatietekening, artist’s impressions en foto’s - of anderszins zijn verstrekt met betrekking tot de woonomgeving, betreffen de ten tijde van het opstellen van deze documentatie te verwachten situatie. Op grond van (wijzigingen in) het bestemmingsplan, overige planologische wijzigingen en/of handelen van de gemeente, andere overheden en derden kunnen wijzigingen in de verwachte woonomgeving worden aangebracht. Hierbij komt dat de doorgang van een fase onlosmakelijk gekoppeld is aan het aantal verkochte woningen. Dit kan inhouden dat fasen van het plan die nog niet (volledig) gerealiseerd zijn, pas in een later stadium, in een gewijzigde vorm of uiteindelijk geheel of gedeeltelijk niet worden gerealiseerd. Aangezien de oorzaak van mogelijke wijzigingen in de woonomgeving grotendeels buiten de invloedsfeer van Blauwhoed Eurowoningen B.V. ligt, sluit hij iedere aansprakelijkheid voor schade van kopers en/of derden ten gevolge van eventuele (toekomstige) wijzigingen in de woonomgeving uit. Aan deze technische omschrijving kunnen geen rechten worden ontleend. © 2010. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blauwhoed Eurowoningen B.V. is het niet toegestaan de inhoud van deze documentatie geheel of gedeeltelijk over te nemen of op enige andere wijze openbaar te maken. Gedrukt op niet-chloorgebleekt papier. Artist’s impressions: Theo van Leur, Amersfoort. Concept en vormgeving: AmaiAmai, Dordrecht.

rdsjjdsryjs  

dsyjdrsjy e7j 7ju 7eiu5ew7i

rdsjjdsryjs  

dsyjdrsjy e7j 7ju 7eiu5ew7i

Advertisement