Page 1


Nuoširdžiai dėkoju Rio Kojimai I would like to extend my heartfelt thanks to Rio Kojima

Jurgita Gerlikaitė

2009


Jurgitos Gerlikaitės meditacija ir subjektyvumo suskaidymas – skaitmeninis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio pasaulis Kritikai jau yra nurodę Jurgitos Gerlikaitės europines literatūrines paskatas ir ryšį su keliomis meno mokyklomis, pastūmėjusiomis ją į nuostabiąją skaitmeninę tikrovę. Žvelgdami į menininkės pasaulį, mes iš tikrųjų galime gėrėtis tam tikru rokoko fantazijos hibridu, atsiradusiu iš mimetinės harmonijos, asmenybės tapatybės krizės ir stipraus troškimo atgaivinti kūdikystės pojūčius. Taigi menininkas gali sukurti mimetinį pasaulį, o Jurgita Gerlikaitė sėkmingai užbaigė originalią užduotį su sudėtinga skaitmenine technologija. Trumpai aptarsiu pažintinį jos darbų pagrindą. J. Gerlikaitės darbų ciklas „Meditacija“ (2007) vaizduoja meditacinę fantaziją pasakiškame ego, susijusiame su mitologine istorija. Kita vertus, naudodama žmonių veidų emblemas, kaip jau matyta parodose „Moters pasaulis“ (2003) ir „Simfonija“ (2006), menininkė rūpestingai vaizduoja veido išraišką su vidine erdve, kuri tarytum sako, kad erdvė savaime kuria atitinkamą žmogaus veidą. Individo veidas praranda savo tapatybę, taigi individualumas užmezga ryšį su išoriniu pasauliu. Vidinė erdvė čia lygiavertė išorinio pasaulio šešėliui, todėl konkretus subjektyvumas praranda savo originalumą. Iliustracijos: 1 . Materija, energija, erdvė, laikas, 2006; 2. No kaukė „Zo-onna“


Kalbant apie menininkės šaknis, reikia pasakyti, kad Jurgita Gerlikaitė anksčiau studijavo Japonijos dzenbudizmo meną. Net jeigu perdedant išorinių įtakų reikšmę originali menininkės kūryba galėtų būti klaidingai suprasta, neabejotinai atpažįstu ryšį tarp dzenbudizmo filosofijos ir jos darbų. Pavyzdžiui, žiūrėdami į akis, pavaizduotas jos simboliškai pavadintame darbe „Materija, energija, erdvė, laikas“ (2006), matome, kad veido išraiška neturi jokio panašumo į vaizduojamą no teatro kaukėje (žr. pav.). Darbe naudojami tik juodi ir balti tonai, būdingi dzenbudizmo tapybai. Veidas akivaizdžiai medituoja, siekdamas subjektyvumo nebuvimo ir egzistencinės nebūties. Tai gyvenimo tyrimas vaizdais. Šiuo metu, kai sąmonė išstumia ego arba savąjį aš, žmonija gali pasiekti harmoniją su išoriniu pasauliu, kuris ima kontroliuoti subjektyvią vidinę žmonių erdvę. Čia ego tiesiog vaizduojamas kaip reliatyvus reiškinys, suskaidytas subjektyvumo. Todėl istorijos apie paslaptingus nuotykius yra ne romantinės istorijos su laiminga pabaiga, o nesibaigiantis persikūnijimas. Fantastinį didžiojo Lietuvos dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio pasaulį mes taip pat lengvai įsivaizduojame tirdami vidinį pasaulį antisubjektyvumo prasme. Akivaizdu, kad Čiurlionio tapyba turėjo įtakos Jurgitos Gerlikaitės spalvų gamai. Tapydamas „kosminę fantaziją“, Čiurlionis ignoravo šiuolaikinę perspektyvą ir naudojo plokščią mandalos formos kompoziciją. Jurgita Gerlikaitė savo technika panašiai ignoruoja šiuolaikinę perspektyvą ir išreiškia pagarbą senelės liaudies menininkės Petronėlės Gerlikienės kūrybai. Vis dėlto turime atsiminti, kad dėl tokios antimodernios aplinkos Jurgita Gerlikaitė tapo itin modernia menininke. Ar reikia, interpretuojant menininko pasaulį, ieškoti analogijų. Aš sakau – ne. Visiškai akivaizdu, kad mitologinė harmonija dingo ir šiandien harmoningas grožis suprantamas kaip kičas arba parodija. Jurgitos pasaulis visiškai atmeta optimistišką „rojų“; pirmenybė teikiama tam, kad šiuolaikiškas subjektyvumas simbolizuotų prabangią svajonių kelionę. Todėl tariamas išraiškos nebuvimas no teatro kaukės pavidalo veide yra Jurgitos Gerlikaitės „stebuklų šalies“ būsenos pristatymas žiūrovui. Taigi mes, žiūrovai, pradedame nesibaigiantį nuotykį, leidžiamės į meditaciją ir subjektyvumo suskaidymą.

Jurgita Gerlikaitė’s meditation and dissolution of subjectivity – a world of digital Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Various reviews already refer to Jurgita Gerlikaitė’s European literary motivation and relation to several art schools give rise to further impact in her digital super reality. Looking at the artist’s world, in fact, we may enjoy a sort of hybrid rococo fantasy motivated by mimetic harmony, crisis of human identity, and strong aspirations to revive the sensations of infanthood. If an artist could create a mimetic world, Jurgita Gerlikaitė has successfully completed the original task with elaborate digital technology. I here rather focus on the epistemological background of her works. Her series of works entitled ‘Meditation’ (2007) depict meditated fantasy in a dreamlike “ego” linked to a mythological “story”. On the other hand, using the device of human faces, as shown in `Woman’s world’ (2003) and `Symphony’ (2006), the artist carefully draws the expression with inner space that tells us a ‘space’ itself creates a respective human ‘face’. The individual ‘face’ has lost its identity and thus individuality presents ‘relativity with the outer world’. The inner space is here equivalent to a shadow of the outer world so thus concrete subjectivity loses its originality. Regarding her artistic origins, Jurgita Gerlikaitė formerly studied Japanese Zen Buddhist art.

Istorijos profesorius Rio Kojima Chubu universitetas, Aichi, Japonija

6

/

7

Illustrations: 1 . Matter, energy, space, time, 2006; 2. Noh mask “Zo-onna”


Though exaggerated outside influences contributed to misreading the artist’s ingenious development, I undoubtedly recognize a synchronous message between Zen philosophy and her works. For example, observing part of an eye depicted in her symbolically entitled work ‘Matter, energy, space, time’ (2006), the face denotes an absence of expression quite similar to that of a Noh mask (illustrated). The work is composed of black and white monochromatic colour tones characteristic of Zen painting. The ‘face’ obviously meditates to seek ‘absence of subjectivity’ and ‘nothingness’ of existence. This work signifies the study of existence over representation. At the very moment where consciousness supersedes ‘ego’ or ‘self’, humanity can gain harmony with the ‘outer world’ which paradoxically subjectively can control the ‘inner space’ of humanity. Here ‘ego’ is just shown as a relative phenomenon beneath dissolute subjectivity. Stories of mysterious adventures are therefore not romantic stories having a successful epilogue but endless reincarnation. We can here easily imagine the fantastic world of great Lithuanian painter Mikalojus Konstantinas Čiurlionis also inquiring into the ‘inner world’ in a sense of anti-subjectivity. Obviously Jurgita Gerlikaitė’s arrangement of low-tone colours owe a debt of influence to Čiurlionis’ way. Making ‘spa ce fantasy’, Čiurlionis ignored modern perspective and introduced mandara-like flat composition. In the case of Jurgita Gerlikaitė, her technique similarly ignores modern perspective, and pays essential homage to the influence from her grandmother, naïve school painter Petronėlė Ger li k ie nė. Nevertheless we must bear in mind that the artistic climate of anti-modernism made Jurgita Gerlikaitė a super-modern artist. Is it too analogous to read more into the artist’s world? I say no. It is quite obvious that mythological harmony has disappeared and today’s ‘harmonic beauty’ represents a kind of kitsch or parody. Jurgita’s world absolutely rejects optimistic ‘paradises’; preferring modernistic subjectivity to represent a luxurious dream journey. So the seeming absence of expression on the Noh mask-like ‘face’ is Jurgita Gerlikaitė’s introduction for the viewer into her dreamlike ‘wonderland’ state. So we here begin an endless adventure or meditation and dissolution of subjectivity. R io Kojima, Professor of histor y, Chubu University, Aichi, Japan 8

/

9


1. Materija, energija, erdvÄ—, laikas. 2006 Matter, energy, space, time. 2006

10

/

11


2. Ragan킬 radimasis. 2004 Witch apparitions. 2004

12

/

13


3. Ĺ iandien yra rytoj. 2006 Today is Tomorrow. 2006

14

/

15


4. Miestas dykumoje. 2004 City in a Desert. 2004

16

/

17


5. Meditacija IV. 2007 Meditation IV. 2007

18

/

19


6. Meditacija XVI. 2007 Meditation XVI. 2007

20

/

21


7. Vyras ir moteris. 2006 Man and Woman. 2006

22

/

23


8. Lieptas. 2004 A Bridge. 2004

24

/

25


9. Meditacija XI. 2007 Meditation XI. 2007

26

/

27


10. Meditacija XIII. 2007 Meditation XIII. 2007

28

/

29


11. Simfonija. 2006 Symphony. 2006

30

/

31


12. Moteris III. 2007 A Woman III. 2007

32

/

33


13. Skirta Tori. 2004 Dedicated to Tori. 2004

34

/

35


14. Meditacija V. 2007 Meditation V. 2007

36

/

37


15. Paukštis. 2005 A Bird. 2005

38

/

39


16. Laikas. 2008 Time. 2008

40

/

41


17. Sava erdvÄ—. 2007 Own space. 2007

42

/

43


18. Laikas – nenustok būti. 2008 Time – continue being. 2008

44

/

45


19. Meditacija VII. 2007 Meditation VII. 2007

46

/

47


20. Meditacija II. 2007 Meditation II. 2007

48

/

49


21. Lygiadienio mÄ—nulis. 2007 Equinox Moon. 2007

50

/

51


Kūrinių sąrašas / List of Works 1. Materija, energija,

6. Meditacija XVI. 2007.

11. Simfonija. 2006.

16. Laikas. 2008.

21. Lygiadienio mėnulis.

erdvė, laikas. 2006. Skaitmeninė spauda, 90×69

Drobė, skaitmeninė spauda, 135×105

Drobė, akrilas, 120×150

Drobė, skaitmeninė spauda, 75×120

2007. Drobė, skaitmeninė spauda, 100×105

Time. 2008. Canvas, digital print, 75×120

Equinox Moon. 2007. Canvas, digital print, 100×105

Matter, energy, space, time. 2006. Digital print, 90×69

Meditation XVI. 2007. Canvas, digital print, 135×105 7. Vyras ir moteris. 2006.

2. Raganų radimasis. 2004.

Fotopolimero graviūra, koliažas, 45×38 Witch apparitions. 2004. Photopolymer film, collage, 45×38 3. Šiandien yra rytoj. 2006.

Šilkografija, 72×100 Today is Tomorrow. 2006. Silkscreen, 72×100

Šilkografija, 72×100 Man and Woman. 2006. Silkscreen, 72×100 8. Lieptas. 2004. Fotopolimero graviūra, koliažas, 66×49

A Bridge. 2004. Photopolymer film, collage, 66×49 9. Meditacija XI. 2007.

4. Miestas dykumoje. 2004.

Fotopolimero graviūra, koliažas, 45×67 City in a Desert. 2004. Photopolymer film, collage, 45×67 5. Meditacija IV. 2007.

Drobė, skaitmeninė spauda, 99×120 Meditation IV. 2007. Canvas, digital print, 99×120

Drobė, skaitmeninė spauda, 120×99 Meditation XI. 2007. Canvas, digital print, 120×99

Symphony. 2006. Canvas, acryl, 120×150 12. Moteris III, iš ciklo

„Moteris I–III“. 2007. Drobė, skaitmeninė spauda, 75×100

17. Sava erdvė. 2007. Skaitmeninė spauda, 120×99

A Woman III, from the series “A Woman I–III“. 2007. Canvas, digital print, 75×100

Own space. 2007. Digital print, 120×99

13. Skirta Tori. 2004.

Fotopolimero graviūra, koliažas, 66×49 Dedicated to Tori. 2004. Photopolymer film, collage, 66×49 14. Meditacija V. 2007.

Drobė, skaitmeninė spauda, 99×120

10. Meditacija XIII. 2007.

Meditation V. 2007. Canvas, digital print, 99×120

Drobė, skaitmeninė spauda, 120×99

15. Paukštis. 2005.

Meditation XIII. 2007. Canvas, digital print, 120×99

Medžio raižinys, ryžių popierius, 22×35 A Bird, 2005. Woodcut, rice paper, 22×35

18. Laikas – nenustok būti.

2008. Drobė, skaitmeninė spauda, 120×95 Time – continue being. 2008. Canvas, digital print, 120×95

Jurgita Gerlikaitė gimė 1973 metais Vilniuje. Išsilavinimas ir profesinė patirtis: Meno istorija ir teorija. Vilniaus dailės akademija /

1991–1993

/. Estampas, vadovas Žibuntas Mikšys. Vilniaus dailės akademija /

1992

/. Grafika. Islandijos meno ir

amatų koledžas, Reikjavikas, Islandija / 1994–1996 /. BA, meno istorija ir teorija. Vilniaus dailės akademija / 1996–1998 /. Netoksiškas estampas, skaitmeninė grafika, vadovas Henrik Bøegh. Grafikos eksperimentarijus, Kopenhaga, Danija. Netoksiškas

19. Meditacija VII. 2007. Drobė, skaitmeninė spauda, 120×110

Meditation VII. 2007. Canvas, digital print, 120×110 20. Meditacija II. 2007.

Drobė, skaitmeninė spauda, 99×120 Meditation II. 2007. Canvas, digital print, 99×120

estampas, skaitmeninė grafika, vadovė Charlotte Grangaard Jensen. Grafikos dirbtuvės, Holtė, Danija / 2003–2006 /. Grafikos dirbtuvė Meno ir dizaino fabrike. Kopenhagos grafikos dirbtuvės narė. Kopenhaga, Danija / 2003–2006 /. Lietuvos dailininkų sąjungos narė / nuo 2006 /. MA, UNESCO kultūros vadyba ir kultūros politika. Vilniaus dailės akademija /  2007–2009 /. Surengė 12 asmeninių parodų / 2003–2008 /. Publikacijos: Knyga „Petronėlė Gerlikienė: siuvinėti kilimai, tapyba“. Vilnius, 2005 Jurgita Gerlikaitė was born in Vilnius, Lithuania in 1973. Education & Professional Experience: Art History & Theory. Vilnius Academy of Arts, Lithuania /

1991–1993

/. Intaglio courses with Žibuntas Mikšys. Vilnius Academy of Arts, Lithuania

/ 1992 /. Printmaking & Intaglio. Icelandic College of Arts & Crafts, Reykjavik, Iceland /  1994–1996 /. BA, Art History & Theory. Vilnius Academy of Arts, Lithuania / 1996–1998 /. Non-Toxic Intaglio, Digital Imaging & Photopolymer film with Henrik Bøegh. Printmaker’s Experimentarium, Copenhagen, Denmark. Summer workshop in Non-Toxic Intaglio & Photopolymer film with Charlotte Grangaard Jensen. Printmaker’s Workshop, Havartigaarden, Holte, Denmark / 2003–2006 /. Studio at Factory of Art & Design. Member of Copenhagen’s Printmaker’s Workshop, Copenhagen, Denmark / 2003–2006 /. Member of Lithuanian Artists’ Association / since 2006 /. MA, UNESCO Cultural Management & Cultural Policy. Vilnius Academy of Arts, Lithuania / 2007–2009 /. Had 12 solo exhibitions / 2003–2008 /. Publications: Book “Petronėlė Gerlikienė: tapestries, painting”. Vilnius, 2005

52

/

53


1995–2008 m. kūriniai / List of Works 1995–2008 Miestas III, iš ciklo „Miestas I–III.“ 1995. Mišri technika, 53×40 City III, from the series “City I–III”. 1995. Mixed media, 53×40 Miestas I, iš ciklo „Miestas I–III.“ 1995. Mišri technika, 53×40*

Dedicated to M. 2003. Photopolymer film, 20×14

Eolas. 2003. Fotopolimero graviūra, 45×50 Eolas. 2003. Photopolymer film, 45×50

City I, from the series “City I–III”. 1995. Mixed media, 53×40

Virginija. 2003. Fotopolimero graviūra, 45×45 Virginia. 2003. Photopolymer film, 45×45

Judita. 2003. Fotopolimero graviūra, 45×45 Judith. 2003. Photopolymer film, 45×45

Miestas II, iš ciklo „Miestas I–III.“ 1995. Mišri technika, 53×401 City II, from the series “City I–III”. 1995. Mixed media, 53×40

Moters pasaulis. 2003. Fotopolimero graviūra, 45×45

* Matmenys centimetrais / Measures in centimetres

/

55

Amadeus. 2003. Photopolymer film, 45×50

Pasaulio sprogimas. 2003. Fotopolimero graviūra, 55×48 The Big Bang. 2003. Photopolymer film, 55×48

Skirta M. 2003. Fotopolimero graviūra, 20×14

Beach I, from the series “Beach I–III.” 2003. Photopolymer film, collage, 48×65

Pajūrys II, iš ciklo „Pajūrys I–III“. 2003. Fotopolimero graviūra, koliažas, 48×65 Beach II, from the series “Beach I–III”. 2003. Photopolymer film, collage, 48×65

Lietus. 2003. Fotopolimero graviūra, 20×14 Rain. 2003. Photopolymer film, 20×14

Womans’ World. 2003. Photopolymer film, 45×45

54

Earth I, from series “Earth I–II“. 2003. Photopolymer film, collage, 48×65 and 62×47

Amadėjus. 2003. Fotopolimero graviūra, 45×50

Žemė I, iš ciklo „Žemė I–II“. 2003. Fotopolimero graviūra, koliažas, 48×63 ir 62×47

Pajūrys I, iš ciklo „Pajūrys I–III.“ 2003. Fotopolimero graviūra, koliažas, 48×65

Žemė II, iš ciklo „Žemė I–II“. 2003. Fotopolimero graviūra, koliažas, 48×63 ir 62×47 Earth II, from series “Earth I–II”. 2003. Photopolymer film, collage, 48×65 and 62×47

Pajūrys III, iš ciklo „Pajūrys I–III.“ 2003. Fotopolimero graviūra, koliažas, 48×65 Beach III, from the series “Beach I–III.” 2003. Photopolymer film, collage, 48×65

Žibintas, 2003. Fotopolimero graviūra, 45×50 Lantern, 2003. Photopolymer film, 45×50

Žiūrėjimas. 2004. Fotopolimero graviūra, koliažas, 45×67

Skirta Tori. 2004. Fotopolimero graviūra, koliažas, 66×49

Lieptas. 2004. Fotopolimero graviūra, koliažas, 68×52

Dedicated to Tori. 2004. Photopolymer film, collage, 66×49

A Bridge. 2004. Photopolymer film, collage, 68×52

Stoviu. 2004. Fotopolimero graviūra, koliažas, 66×49

Gaze. 2004. Photopolymer film, collage, 45×67

Poise. 2004. Photopolymer film, collage, 66×49

Moteris. 2004. Fotograviūra, 25×20 A Woman. 2004. Photopolymer film, 25×20

Raganų radimasis. 2004. Fotopolimero graviūra, koliažas, 45×38 Witch apparitions. 2004. Photopolymer film, collage, 45×38

Miestas dykumoje. 2004. Fotopolimero graviūra, koliažas, 45×67 City in a Desert. 2004. Photopolymer film, collage, 45×67

Žvaigždė. 2004. Fotopolimero graviūra, koliažas, 45×67 A star. 2004. Photopolymer film, collage, 45×67

Vanduo. 2004. Fotopolimero graviūra, koliažas, 67×49 Water. 2004. Photopolymer film, collage, 67×49

Skirta Björk. 2004. Fotopolimero graviūra, koliažas, 52×42 Dedicated to Björk. 2004. Photopolymer film, collage, 52×42

Garsai. 2004. Fotopolimero graviūra, 68×53 Sounds. 2004. Photopolymer film, 68×53


Birds I, from the series “Birds I–III”. 2005. Woodcut, rice paper, 55×79

Magdalena. 2005. Fotopolimero graviūra, tušas, akvarelė, 38×36 Magdalena. 2005. Photopolymer film, drawing ink, watercolour, 36×38

Mirtinos nuodėmės VI, iš ciklo „Mirtinos nuodėmės. Atpažink nuodėmingąjį I–VIII“. 2005. Medžio raižinys, ryžių popierius, 30×20 Deadly Sins VI, from the series “Deadly Sins. Recognize a sinner I–VIII”. 2005. Woodcut, rice paper, 30×20

Paukščiai II, iš ciklo „Paukščiai I–III“. 2005. Medžio raižinys, ryžių popierius, 55×79

II pasakojimas apie meilę, iš ciklo „Penki pasakojimai apie meilę I–V“. 2005. Medžio raižinys, ryžių popierius, 48×35

Birds II, from the series “Birds I–III”. 2005. Woodcut, rice paper, 55×79

II Love Tale, from the series “Five Love Tales I–V”. 2005. Woodcut, rice paper, 48×35

Materija, energija, erdvė, laikas. 2006. Skaitmeninė spauda, 90×69 Matter, energy, space, time. 2006. Digital print, 90×69

Simfonija. 2006. Drobė, akrilas, 120×150 Žaidimas, iš ciklo, skirto dukrai Laurai Justinai, „Žaidimai I–VI“. 2005. Fotograviūra, tušas, akvarelė, 50×36 ir 47×33 Game, from the series dedicated to my daughter Laura Justina, “Games I–VI”. 2005. Photopolymer film, drawing ink, watercolour, 50×36 and 47×33

56

/

57

Paukštis. 2005. Medžio raižinys, ryžių popierius, 22×35 A Bird, 2005. Woodcut, rice paper, 22×35

Šiandien yra rytoj. 2006. Šilkografija, 72×100 Gervė II, iš ciklo „Gervė I–III“. 2005. Medžio raižinys, ryžių popierius, 35×22 A Crane II, from the series “A Crane I–III”. 2005. Woodcut, rice paper, 35×22

Paukščiai I, iš ciklo „Paukščiai I–III“. 2005. Medžio raižinys, ryžių popierius, 55×79

Today is Tomorrow. 2006. Silkscreen, 72×100

Vyras ir moteris. 2006. Šilkografija, 72×100 Man and Woman. 2006. Silkscreen, 72×100

Rojus I, iš ciklo „Rojus I–II“. 2007. Drobė, skaitmeninė spauda, 75×100

Moteris III, iš ciklo „Moteris I–III“. 2007. Drobė, skaitmeninė spauda, 75×100

Eden I, from the series “Eden I–II“. 2007. Canvas, digital print, 75×100

A Woman III, from the series “A Woman I–III“. 2007. Canvas, digital print, 75×100

Rojus II, iš ciklo „Rojus I–II“. 2007. Drobė, skaitmeninė spauda, 75×100

Symphony. 2006. Canvas, acryl, 120×150

Slapti pasauliai. 2007. Drobė, skaitmeninė spauda, 75×95 Secret Worlds. 2007. Canvas, digital print, 75×95

Eden II, from the series “Eden I–II“. 2007. Canvas, digital print, 75×100

Gelmė. 2007. Drobė, skaitmeninė spauda, 75×100 Depth. 2007. Canvas, digital print, 75×100

Pavasario srovės. 2007. Drobė, skaitmeninė spauda, 120×99 Streams. 2007. Canvas, digital print, 120×99

Meilė. 2007. Drobė, skaitmeninė spauda, 120×99 Love. 2007. Canvas, digital print, 120×99

Sava erdvė. 2007. Drobė, skaitmeninė spauda, 120×99

Svaigulys. 2007. Drobė, skaitmeninė spauda, 120×99

Own space. 2007. Canvas, digital print, 120×99

Vertigo. 2007. Canvas, digital print, 120×99

Lygiadienio šokis. 2007. Drobė, skaitmeninė spauda, 120×99

Pavasario lygiadienis. 2007. Drobė, skaitmeninė spauda, 120×99

Equinox dance. 2007. Canvas, digital print, 120×99

Vernal Equinox. 2007. Canvas, digital print, 120×99

Lygiadienio mėnulis. 2007. Drobė, skaitmeninė spauda, 100×105

Meditacija I. 2007. Drobė, skaitmeninė spauda, 110×99

Equinox Moon. 2007. Canvas, digital print, 100×105

Meditation I. 2007. Canvas, digital print, 110×99

Meditacija II. 2007. Drobė, skaitmeninė spauda, 99×120 Meditation II. 2007. Canvas, digital print, 99×120

Meditacija III. 2007. Drobė, skaitmeninė spauda, 100×120 Meditation III. 2007. Canvas, digital print, 100×120

Meditacija IV. 2007. Drobė, skaitmeninė spauda, 99×120 Meditation IV. 2007. Canvas, digital print, 99×120


Meditacija V. 2007. Drobė, skaitmeninė spauda, 99×120 Meditation V. 2007. Canvas, digital print, 99×120

Meditacija VI. 2007. Drobė, skaitmeninė spauda, 75×110 Meditation VI. 2007. Canvas, digital print, 75×110

Meditacija VII. 2007. Drobė, skaitmeninė spauda, 120×110 Meditation VII. 2007. Canvas, digital print, 120×110

58

/

59

Meditacija VIII. 2007. Drobė, skaitmeninė spauda, 120×99

Meditacija XI. 2007. Drobė, skaitmeninė spauda, 120×99

Meditation VIII. 2007. Canvas, digital print, 120×99

Meditation XI. 2007. Canvas, digital print, 120×99

Meditacija IX. 2007. Drobė, skaitmeninė spauda, 120×99

Meditacija XII. 2007. Drobė, skaitmeninė spauda, 120×99

Meditation IX. 2007. Canvas, digital print, 120×99

Meditation XII. 2007. Canvas, digital print, 120×99

Meditacija X. 2007. Drobė, skaitmeninė spauda, 120×99

Meditacija XIII. 2007. Drobė, skaitmeninė spauda, 120×99

Meditation X. 2007. Canvas, digital print, 120×99

Meditation XIII. 2007. Canvas, digital print, 120×99

Meditacija XIV. 2007. Drobė, skaitmeninė spauda, 110×99

Meditacija XVII. 2007. Drobė, skaitmeninė spauda, 110×99

Meditation XIV. 2007. Canvas, digital print, 110×99

Meditation XVII. 2007. Canvas, digital print, 110×99

Meditacija XV. 2007. Drobė, skaitmeninė spauda, 110×99 Meditation XV. 2007. Canvas, digital print, 110×99

Meditacija XVI. 2007. Drobė, skaitmeninė spauda, 135×105 Meditation XVI. 2007. Canvas, digital print, 135×105

Laikas. 2008. Drobė, skaitmeninė spauda, 75×120 Time. 2008. Canvas, digital print, 75×120

Laikas – nenustok būti. 2008. Drobė, skaitmeninė spauda, 120×95 Time – continue being. 2008. Canvas, digital print, 120×95


Interneto puslapis / Internet site: www.gerlikaite.lt

Dailininkė / Designer Edita Namajūnienė

© Jurgita Gerlikaitė, 2009 © Rio Kojima, 2009 © Edita Namajūnienė, 2009 Visos teisės saugomos / All Rights reserved

Jurgita Gerlikaite. Art Book 2009  
Jurgita Gerlikaite. Art Book 2009  
Advertisement