Page 1


Mednarodni graficˇni likovni center, Grad Tivoli, Ljubljana International Centre of Graphic Arts, Grad Tivoli, Ljubljana


Za nesebično pomoč pri nastanku projekta se zahvaljujemo | Our thanks for their invaluable help with the project go to: Ana Baraga Miha Benedičič Anina Benulič Polde Bosnar Gordan Čuka Matjaž Komel Špela Rihar Luka Seme Marin Šantić Aljaž Vindiš

Posebna zahvala tiskarni Hren in Narodni Galeriji | Special thanks to Hren Printing Co. & the National Gallery of Slovenia


Projekt je finanÄ?no podprla Mestna obÄ?ina Ljubljana | The project received financial support from the City of Ljubljana


Prof. Radovan Jenko

Razstava Podoba knjige je del dogodkov, ki soustvarjajo mestno vzdušje v letu 2010, ko se Ljubljana ponaša z nazivom svetovna prestolnica knjige. Na razstavi so predstavljeni izdelki na temo knjige, ki so jih študentke in študenti Oddelka za oblikovanje Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani oblikovali v zadnjih petnajstih letih. Na Oddelku za oblikovanje vizualnih komunikacij posvečamo posebno pozornost oblikovanju knjig in sicer v vseh elementih knjižnega organizma. Z raznolikimi vsebinami, ki kličejo po oblikovanju (ilustriranju) študentom in študentkam poskušamo približati občutek, ki je še najbolj podoben navdušenju s katerim naj bi se lotili oblike knjige. K oblikovanju knjig pristopamo zelo različno, odvisno od knjižne zvrsti. Poleg oblikovalskih osnov (preloma, izbora črkovne vrste, materiala), je glavni cilj, da se oblika knjige in njena vsebina zlijeta v harmonično celoto. Namen razstave Podoba knjige je približati strokovni in širši javnosti različne pristope pri oblikovanju knjig. Knjiga kot medij je v oblikovalski stroki eden najbolj zahtevnih in hkrati tudi zanimivih izzivov, saj s svojim ritmom in trodimenzionalnostjo od oblikovalke/ca terja široko paleto oblikovalskega znanja, ki je potrebno za odličen končni vizualni učinek knjige.


Prof. Radovan Jenko

The Image of the Book exhibition is one of the events celebrating Ljubljana as the 2010 World Book Capital. The exhibition presents book designs by students of the Department of Design of the Academy of Fine Arts and Design of the University of Ljubljana from the past fifteen years. At the Department of Visual Communication Design we devote special attention to all aspects of book design. By introducing our students to a variety of media that call for design (illustration), we encourage them to develop genuine enthusiasm for book design. Depending on the genre, we approach book design in many different ways. In addition to our students mastering the basics (layout, typeface and materials), we seek to teach them how to make the book’s content and form coalesce into a harmonious whole. The aim of The Image of the Book exhibition is to showcase a wide variety of approaches to book design. As a medium, the book is one of the most demanding, yet interesting challenges, while its unique rhythm and three-dimensional character require designers to rely on their extensive knowledge and experience if they are to do it justice and achieve the desired effect.


10


11


Doc. dr. Petra Černe Oven

Nekatere knjige so za pokušino, druge je potrebno pogoltniti in samo nekatere je potrebno prežvečiti in prebaviti. Francis Bacon   V dobi, ko je iPad odlično nadomestilo za slikanice, kadar greste z otrokom na letalo, in ko si na Kindle lahko naložite svojih 1500 najbolj priljubljenih leposlovnih del, je knjiga pravzaprav le ostanek prejšnje civilizacije, zaprašen artefakt prenatrpanih knjižnic in dnevnih sob dedkov in babic, ki so s privarčevanimi dinarji (in kasneje tolarji) poskušali svojim bližnjim nuditi to, česar sami niso imeli. Kako je torej mogoče, da se na univerzitetnem nivoju še vedno pojavljajo projekti, ki so obrnjeni nazaj namesto naprej, ki poskušajo podati smernice o tem, kako naj bi se določena vsebina materializirala, kako naj bi omogočili bralcu nemoteno sledenje avtorjevim mislim in kako bi vizualizirali vse tisto, kar nam knjiga poleg verbalnega sporočila lahko podari? Preprost odgovor je v negaciji prvega odstavka. Na univerzah v tujini se opaža porast smeri in programov, ki se fokusirano ukvarjajo s knjigo in z njo povezanimi temami, saj vidijo izzive ravno v akademskem raziskovanju branja, tipografije, tehnologije, problematike materialov, posebnih potreb pri branju (tudi tistih, ki izvirajo iz starajoče se populacije) in ključno: v povezovanju starega in novega.


Petra Černe Oven PhD, Asst. Prof.

Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. Francis Bacon At a time when the iPad makes a perfect substitute for picture books when you take your child on a plane, and when the Kindle allows you to upload 1,500 of your favourite fiction titles, the book seems a mere remnant of a bygone civilisation, a dusty artefact from crammed libraries or the living rooms of your grandparents, who would have spent the last dinars (and later tolars) they had saved to try to get for their loved ones what they themselves had been unable to afford. How is it, then, that at the university level, one can still find projects that look back instead of forward, that seek to teach how to give concrete form to content, enable readers to follow an author’s thoughts without interruption, and visualise all that a book has to offer besides its verbal message? Negating the first sentence provides a simple and clear answer.  At universities around the world, the number of programmes and courses focusing on the book and related topics is on the rise, since academic studies of reading, typography, technology, materials, special needs associated with reading (including those arising from old age), and, most importantly, connecting the old and the new are perceived as challenges.


14

Zgodbo o dobro oblikovani knjigi nemalo zaplete dejstvo, da so industrije, ki se s tem ukvarjajo – tisk, založništvo –, načeloma konzervativne in počasi dojemljive za spremembe. Poleg tega jim bralce dejansko z veliko hitrostjo kradejo kometi iz krasnega novega sveta, ki se s pomočjo “novih tehnologij” (še vedno jih trdovratno imenujemo “nove”, čeprav so z nami že dobrih 30 let) in svežine marketinškega pristopa kažejo kot vabljiva osvežitev v poletni vročini. Zato so dobro oblikovane (doma nastale) knjige pri nas žal še vedno redke, saj obliko diktira pravzaprav trg oziroma z njim povezan marketing, ki pa se prilagaja pomanjkljivo zahtevnemu “povprečnemu okusu”. V to kompleksno situacijo pa sedaj postavimo srednje-evropsko tradicijo izdelovanja knjig, nekaj zagnanih pedagogov ter množico radovednih študentov – in dobimo pričujočo razstavo. Nekaj čez 50 analognih knjig, ki prihajajo iz različnih projektov in različnih seminarjev, je nastalo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje med letoma 1996 in 2010. Kažejo nam prefinjeno tradicijo in ljubezen do medija. Vabijo k uporu do vsega, kar nam potrošniška mrzlica trenutno ponuja na trgu, in istočasno govorijo v prid raziskovanju in drznosti. Ettore Sottsass je nekoč dejal, da “oblikovanje ne pomeni dajati obliko bolj ali manj neumnemu izdelku za bolj ali manj sofisticirano gospodarsko področje; oblikovanje je način, kako lahko razpravljaš o življenju, socialnem instinktu, politiki, hrani in celo oblikovanju.” In prav to lahko vidimo na šolskih primerih oblikovanja predstavljenih knjig.


The story of a well-designed book becomes rather complicated when we consider the fact that the publishing industry is generally conservative and ill-disposed to change. In addition, the readership is rapidly being lured away by the stars of a brave new world, which use ‘new technologies’ (we still call them ‘new’, even though they have been around for thirty years) and inspirational marketing strategies that make them seem like refreshing alternatives on hot summer days. And this is why our own well-designed books are, unfortunately, still a rarity in Slovenia. Design, as it were, is governed by the market and marketing, which conform to the undemanding ‘average taste’. Take this complex situation, and add to it the Central European tradition of making books, a handful of enthusiastic tutors and a crowd of eager students – and this very exhibition is the result. The fifty plus analogue books, outcomes of various projects and seminars, were created at the Academy of Fine Arts and Design between 1996 and 2010, and reflect a sophisticated tradition and love of this medium. They invite us to oppose everything that feverish consumerism throws at us, while honouring academic research and boldness. To quote Ettore Sottsass, “Designing does not mean giving shape to a more or less stupid product for a more or less sophisticated industry; it is a way of discussing life, social instinct, politics, food, and even design.” And this is exactly what we can observe in these model examples of book design.

15


16

Kar nekaj knjig na razstavi si poskuša lastiti več medijev. Mentaliteta mlade generacije, neobremenjene (ali naivno neizkušene) s stavljenjem kovinskih črk v vsaj nekaterih primerih dosega vrhunec v projektih, ki bi bili lahko bodisi knjiga, slika na ekranu ali pa oglaševalski plakat na panoju pred Dramo. Na knjigo gledajo skozi perspektivo MacBookProjevega ekrana, kjer je vse na dosegu roke. Navdušenost jih sicer včasih zanese predaleč, a pedagogi poskušajo obrusiti vogale in skrbijo za navigacijo. Na razstavi nas preseneti raznolikost pristopov, tematik in vsebin. Knjige se lotevajo zelo različnih fabul: od večno klasičnih zgodb Alice v čudežni deželi, klenega slovenskega Krpana pa vse do osebnih poetik zapoznelih najstniških let. Nekaj primerov je rezultat dela študentov na izmenjavah v tujini in tujih študentov pri nas, nekaj je primerov raziskovanja pojma knjige v okviru magistrskega študija (Predali spominov). Nekatere so namenjene za branje (Aloneness, Bršljan) in nekatere za gledanje (Now I exist, Oddaljena). Nekatere nam pomagajo kuhati (Bolje kuham kot študiram), nekatere nam predstavijo poezijo (Haiku). Najdemo prav vse: od poudarka na fotografiji do poudarka na taktilnosti pri knjigah za malčke (Šivilja in škarjice), vmes pa je skoraj povsod prisotna izrazito subtilna in izpiljena ilustracija, ki govori o močnih avtorskih potencialih. Glede na stanje slovenskega založništva smo lahko v zaodrju zaskrbljeni za mlade avtorje. Lahko da bodo imeli srečen trenutek


There are several books at the exhibition that try to usurp more than one medium. In some cases, the attitude of the young generation – not tormented by (or perhaps naively inexperienced in) metal typesetting – is at its best in projects that could either be books, images on a screen, or roadside billboards. The young designers approach books as if these were on a MacBook Pro screen, where everything is within easy reach. Their enthusiasm may carry them away sometimes, but their tutors try to brush up the edges and steer them in the right direction. The diversity of approaches and themes at the exhibition is striking. There is a variety of stories, from the all-time classic Alice in Wonderland and the mighty Slovenian Martin Krpan, to the personal poetics of belated teenage years. Some were created by exchange students (Slovenian abroad, and foreign in Slovenia), some were subjects of post-graduate research (Drawer Boxes of Memories). Some are intended to be read (Aloneness, Ivy), and others to be looked at (Now I Exist, Distant). Some help us cook (I Cook Better than I Study); others contain poems (Haiku). The details are amazing – from the focus on a photograph to the pronounced tactility of children’s books (The Seamstress and the Scissors), all accompanied by almost omnipresent, subtle and clean illustration, revealing strong artistic potential.

17


18

in bodo kaj od svojih idej spravili v življenje preko zagnanega urednika, ki bo videl potencial, lahko pa, da bodo zaradi popularizacije povprečja in nevrednih honorarjev, ki jih ilustratorji in avtorji dobivajo za svoje delo, prehitro vrgli puško v koruzo in se predali bolj profitabilnim projektom. Upam, da jih bo vsaj nekaj imelo pogum za tveganje in energijo za tek na dolge proge. Taka je pač narava rojevanja knjig, pa ne samo na dvomilijonskih trgih, ampak tudi v globalni vasi na splošno. Delati razstavo knjig je v bistvu problematično že v sami ideji. Knjige ne smejo biti razstavni eksponat v enem izvodu: knjige so rojene za reprodukcijo, hrepenijo po bralcu in s tem povezanimi užitki. Knjige naj ne bi bile zaklenjene v vitrine, naj ne bi bile predmet hitrega pogleda na otvoritvi razstave, ampak bi morale dobiti ekslibris, svojega lastnika in ušesa na robovih. Naj torej tudi knjige na tej razstavi ne ostanejo v vitrini, ampak naj jih čim več pride do urednikov, ki jih bodo razumeli, do bralcev, ki jih bodo čutili, da bodo na ta način uresničene pomagale rušiti stereotipe in bodo še naprej drezale po naši možganski skorji!


As regards upcoming authors, the state of Slovenian publishing gives some cause for concern. They may be lucky and see some of their ideas brought to life by a keen editor who will spot their potential, or they may find themselves too quickly discouraged by the growing ‘averageness’ and meagre fees, and invest their creativity in more profitable pursuits. I hope that at least a few have the courage to risk – and the energy to run – the full circle. But such is the nature of books being born – not only in markets of two million people, but throughout the global village. When it comes to mounting a book exhibition, the idea itself might be rather a problem. Books should not be one-off exhibition pieces – they are made to be reproduced, they need readers, and are there to please them. Books should not be locked inside display cases, and merely glanced over at exhibition openings. Every book should have its ex libris, its owner, and its dog-eared corners. May the books at this exhibition not only sit in display cases, but may as many as possible reach editors who appreciate them and readers who feel them, and may they help do away with stereotypes and continue to stimulate our grey matter.

19


20


21


Žiga Aljaž 180 –183 Miha Artnak 246 – 249 Ana Baraga 26 –29, 44 – 47, 90 – 93, 116 –119, 138 –141, 158–161, 188 –191 Eva Barborič 238 –241 Anina Benulič 78 – 81 Suzana Bricelj 198 –205 Filip Burburan 40 – 43, 128 –131 Nenad Cizelj 66 – 69 Laura Dowling 56 –59 Andreja Džakušič 208 –211 Miha Erjavec 48 –51 Eva Ferk 62– 65 Katja Kastelic 124 –127 Rada Kikelj 230 –233 Tanja Komadina 120 –123 Matjaž Komel 192 –195 Eva Kosel 212–215 David Krančan 164 –167 Tibor Kranjc 172 –175 Jaka Krevelj 242–245 Jana Pečečnik 220 –223 Anže Pintar 52–55, 86 – 89 Marko Potočnik 184 –187 Sabina Rešić 250–251 Špela Rihar 74 –77, 108 –111 Pia Rihtarič 224 –227 Luka Seme 30 –31, 94–97, 142–145 Tanja Semion 32–35, 98–101, 134 –137, 154–157 Ingbjörg Sigurðardóttir 176–179 Anja Šlibar 102–105 Nina Štajner 112–115 Nika Troha 150–153 Bára Typltová 36–39 Andreja Vekar 168–171 Aljaž Vesel 70–73 Tadeja Vidmar 216 –219 Aljaž Vindiš 82– 85, 146 –149 Mina Žabnikar 234–237


prof. dr. Stane Bernik prof. Lucijan Bratuš prof. Eduard Čehovin prof. Radovan Jenko prof. Tomaž Kržišnik prof. Ranko Novak prof. Milan Pajk prof. Zdravko Papič prof. Peter Skalar prof. Inger Merete Skotting asist. Jernej Stritar prof. Aleksandra Vajd


24


25


26


Ana Baraga, Klementina Mo탑ina ; Tipografski geslovnik, 2008/2009 mentor | tutor prof. Radovan Jenko

27


28


29


30


Luka Seme, Superhero Alphabet, 2008/2009 mentor | tutor prof. Radovan Jenko

31


32


Tanja Semion, ABC City Monsters, 2008/2009 mentor | tutor prof. Radovan Jenko

33


34


35


36


Bรกra Typltovรก, ฤŒeskรก abeceda, 2008/2009 mentor | tutor prof. Radovan Jenko

37


38


39


40


Filip Burburan, From A to Z, 2008/2009 mentor | tutor prof. Radovan Jenko

41


42


43


44


Ana Baraga, ABC afektiranih dejanj Ä?ustvenih Ĺživalic, 2008/2009 mentor | tutor prof. Radovan Jenko

45


46


47


48


Miha Erjavec, ABC / Projection, 2008/2009 mentor | tutor prof. Radovan Jenko

49


50


51


52


Anže Pintar, ABC kič, 2008/2009 mentor | tutor prof. Radovan Jenko

53


54


55


56


Laura Dowling, The ABC of Everything, 2008/2009 mentor | tutor prof. Radovan Jenko

57


58


59


60


61


62


Eva Ferk, Psihologija vsakdanjega 탑ivljenja, zbirka knjig, 2008 mentor | tutor prof. Peter Skalar

63


64


65


66


Nenad Cizelj, zbirka knjig, 2006/2007 mentor | tutor: prof. Radovan Jenko

67


68


69


70


Alja탑 Vesel, I Read Slovenia, zbirka knjig, 2009/2010 mentorja | tutors prof. Ranko Novak, asist. Jernej Stritar

71


72


73


74


Ĺ pela Rihar, I Read Slovenia, zbirka knjig, 2009/2010 mentorja | tutors prof. Ranko Novak, asist. Jernej Stritar

75


76


77


78


Anina BenuliÄ?, I Read Slovenia, zbirka knjig, 2009/2010 mentorja | tutors prof. Ranko Novak, asist. Jernej Stritar

79


80


81


82


Aljaž Vindiš, Mesečniki, 2008/2009 mentor | tutor prof. Radovan Jenko

83


84


85


86


Anže Pintar, Ruski Louis na brezčasnem kosu sira Ali prvi človek na luni, 2008/2009 mentor | tutor prof. Radovan Jenko

87


88


89


90


Ana Baraga, 21.06.1969, Prvi ト考ovek na luni, 2008/2009 mentor | tutor prof. Radovan Jenko

91


92


93


94


Luka Seme, Prvi ト考ovek na luni, flipbook, 2008/2009 mentor | tutor prof. Radovan Jenko

95


96


97


98


Tanja Semion, First Man on the Moon, A Comment by Chet Huntley and Fred McGee, 2008/2009 mentor | tutor prof. Radovan Jenko

99


100


101


102


Anja Ĺ libar, Moonwalking, Preparation in 12 steps, 2008/2009 mentor | tutor prof. Radovan Jenko

103


104


105


106


107


108


Špela Rihar, Dragotin Kette; Šivilja in škarjice, 2009/2010 mentor | tutor prof. Zdravko Papič

109


110


111


112


Nina Štajner, Once Upon a Time There Was a Little Girl ‌, 2009/2010 mentor | tutor prof. Radovan Jenko

113


114


115


116


Ana Baraga, MoÄ? niti, 2009/2010 mentor | tutor prof. Ranko Novak

117


118


119


120


Tanja Komadina, Ljubljana majhna in dobro sladkana, 2008/2009 mentor | tutor prof. Radovan Jenko

121


122


123


124


Katja Kastelic, 3D Ljubljana, 2008/2009 mentor | tutor prof. Radovan Jenko

125


126


127


128


Filip Burburan, France Prešeren; Povodni mož, 2008/2009 mentor | tutor prof. Radovan Jenko

129


130


131


132


133


134


Tanja Semion, x - - - x, 2009 mentorica | tutor prof. Inger Merete Skotting

135


136


137


138


Ana Baraga, Katja Perat; Pravljice za tranzicijske otroke, 2007/2008 mentor | tutor prof. Lucijan Bratuš

139


140


141


142


Luka Seme, Lewis Carroll; Alice's Adventures in Wonderland, 2009/2010 mentor | tutor prof. Radovan Jenko

143


144


145


146


Aljaž Vindiš, Lewis Carroll; Alice's Adventures in Wonderland, 2009/2010 mentor | tutor prof. Radovan Jenko

147


148


149


150


Nika Troha, Lewis Carroll; Alice's Adventures in Wonderland, 2009/2010 mentor | tutor prof. Radovan Jenko

151


152


153


154


Tanja Semion, Lewis Carroll; Alice's Adventures in Wonderland, 2009/2010, mentor | tutor prof. Radovan Jenko

155


156


157


158


Ana Baraga, Lewis Carroll; Alice's Adventures in Wonderland, 2009/2010 mentor | tutor prof. Radovan Jenko

159


160


161


162


163


164


David KranÄ?an, Bolje kuham kot ĹĄtudiram, 2006/2007 mentor | tutor prof. Radovan Jenko

165


166


167


168


Andreja Vekar, Bolje kuham kot študiram, 2006/2007 mentor | tutor prof. Radovan Jenko

169


170


171


172


Tibor Kranjc, Bolje kuham kot študiram, 2006/2007 mentor | tutor prof. Radovan Jenko

173


174


175


176


Ingbjörg Sigurðardóttir, Bolje kuham kot študiram, 2006/2007 mentor | tutor prof. Radovan Jenko

177


178


179


180


Žiga Aljaž, Bolje kuham kot študiram, 2006/2007 mentor | tutor prof. Radovan Jenko

181


182


183


184


Marko PotoÄ?nik, Bolje kuham kot ĹĄtudiram, 2006/2007 mentor | tutor prof. Radovan Jenko

185


186


187


188


Ana Baraga, Besedarije, Besedne bedarije, 2009/2010 mentor | tutor prof. Ranko Novak

189


190


191


192


Matja탑 Komel, Tribute to the Muse, 2009/2010 mentorja | tutors prof. Aleksandra Vajd, prof. Ranko Novak

193


194


196


197


Suzana Bricelj, Fran Levstik; Martin Krpan z Vrha, diplomska naloga | BA graduation work, 1999 mentorji | tutors prof. Ranko Novak, prof. Zdravko PapiÄ?, prof. dr. Stane Bernik

199


200


201


202


Suzana Bricelj, Fran Levstik; Martin Krpan z Vrha, diplomska naloga | BA graduation work, 1999 mentorji | tutors prof. Ranko Novak, prof. Zdravko PapiÄ?, prof. dr. Stane Bernik

203


204


205


206


207


208


Andreja Džakušič, Predali spominov …, diplomska naloga | BA graduation work, 1999 mentorja | tutors prof.Tomaž Kržišnik, prof. dr. Stane Bernik

209


210


211


212


Eva Kosel, Od poletja do pomladi, diplomska naloga | BA graduation work, 2008 mentorja | tutors prof. Milan Pajk, prof. Radovan Jenko

213


214


215


216


Tadeja Vidmar, Haiku, diplomska naloga | BA graduation work, 2001 mentorja | tutors prof. Zdravko PapiÄ?, prof. dr. Stane Bernik

217


218


219


220


Jana Pečečnik, Bršljan, Regijski park Škocjanske jame, diplomska naloga | BA graduation work, 1996 mentor | tutor prof. Radovan Jenko

221


222


223


224


Pia RihtariÄ?, Ksilit, Fosilni les, diplomska naloga | BA graduation work, 2010 mentor | tutor prof. Peter Skalar

225


226


227


228


229


230


Rada Kikelj, Oddaljena, diplomska naloga | BA graduation work, 2008 mentorja | tutors prof. Milan Pajk, prof. Ranko Novak

231


232


233


234


Mina Žabnikar, Tone Stojko: Dogodki včerajšnjega popoldneva in Gledališka fotografija, diplomska naloga | BA graduation work, 2002, mentor | tutor prof. Ranko Novak

235


236


237


238


Eva Barborič, Marcel Štefančič Jr.; Filmski žanr, diplomska naloga | BA graduation work, 2003 mentor | tutor prof. Radovan Jenko

239


240


241


242


Jaka Krevelj, Lomoknjiga, diplomska naloga | BA graduation work, 2008 mentorja | tutors prof. Milan Pajk, prof. Ranko Novak

243


244


245


246


Miha Artnak, Now I Exist, diplomska naloga | BA graduation work, 2009 mentor | tutor prof. Eduard ÄŒehovin

247


248


249


250


Sabina Reťić, Tota, magisterska naloga | MA degree work, 2006 mentor | tutor prof. Ranko Novak

251


252


Podoba knjige | The Image of the Book Razstava študentskih projektov oblikovanja knjig in knjižnih ovitkov An exhibition of book and cover designs by students

Izdala Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Published by The Academy of Fine Arts and Design of the University of Ljubljana Zanjo | Academy representative Bojan Gorenec Uredil | Editing Radovan Jenko Uvod | Introduction Radovan Jenko Knjige v vitrini | Books in a Display Case dr. Petra Černe Oven Lektura | Slovenian language editing Maja Cerar Prevod v angleški jezik | English translation by U.T.A. prevajanje Oblikovanje | Design Radovan Jenko, Jure Kožuh, Tanja Semion Fotografija | Photography Miha Benedičič Tisk | Printed by R tisk, Ljubljana Tiskano na papirju | Printed on Revive Natural Matt 115 g/m2 Črkovna vrsta | Typeface Gill Sans Pro Natisnjeno v Sloveniji | Printed in Slovenia 2010


CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 74:655.3.066.11(083.824) 659.125(083.824) PODOBA knjige : razstava študentskih projektov oblikovanja knjig in knjižnih ovitkov : Mednarodni grafični likovni center, Grad Tivoli, Ljubljana = The image of the book : an exhibition of book and cover designs by students : International Centre of Graphic Arts, Grad Tivoli, Ljubljana, 16. 7.-7. 9. 2010 / [uredil, uvod Radovan Jenko ; Knjige v vitrini Petra Černe Oven ; prevod v angleški jezik U.T.A. prevajanje ; fotografija Miha Benedičič]. Ljubljana : Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, 2010 ISBN 978-961-92733-5-7 1. Vzp. stv. nasl. 2. Jenko, Radovan 251904512


Podoba knjige | The Image of the Book - Katalog | Catalog  

Podoba knjige The Image of the Book Razstavljalci | AuthorsŽiga Aljaž, Miha Artnak, Ana Baraga, Eva Barborič, Anina Benulič, Suzana Bricelj,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you