Page 1

OSNOVNA ŠOLA POLHOV GRADEC Z roko v roki skupaj v šolo

OSNOVNA ŠOLA POLHOV GRADEC POLHOV GRADEC 95 1355 POLHOV GRADEC VZGOJNI NAČRT

Vizija Osnovne šole Polhov Gradec je:

»Z ROKO V ROKI SKUPAJ V ŠOLO«

1


OSNOVNA ŠOLA POLHOV GRADEC Z roko v roki skupaj v šolo

KAZALO TEMELJNE VREDNOTE IN VZGOJNA NAČELA ........................................................ 3 VZAJEMNO SODELOVALNI ODNOS S STARŠI ......................................................... 3 PRAVILA ŠOLSKEGA REDA ......................................................................................... 4 3.1 Vzgojno-izobraţevalne dejavnosti .............................................................................. 4 3.2 Šolska prehrana ........................................................................................................... 5 3.3 Medsebojno spoštovanje ............................................................................................. 5 3.4 Spoštovanje lastnine in okolja ..................................................................................... 5 3.5 Varnost ........................................................................................................................ 5 3.6 Odmori ........................................................................................................................ 5 3.7 Po končanih vzgojno-izobraţevalnih dejavnostih ....................................................... 6 3.8 Pravila varstva vozačev ............................................................................................... 6 4 VZGOJNE DEJAVNOSTI ................................................................................................. 6 4.1 Proaktivne in preventivne dejavnosti .......................................................................... 6 4.2 Svetovanje in usmerjanje ............................................................................................ 7 4.3 Pohvale, priznanja in nagrade: .................................................................................... 7 4.3.1 Pohvale................................................................................................................. 7 4.3.2 Priznanja in nagrade ............................................................................................. 7 4.4 Vzgojni ukrepi in postopki .......................................................................................... 8 4.4.1 Vrste kršitev ......................................................................................................... 8 4.4.2 Vrste vzgojnih ukrepov ........................................................................................ 9 4.4.3 Vzgojni opomini ................................................................................................ 10 1 2 3

2


OSNOVNA ŠOLA POLHOV GRADEC Z roko v roki skupaj v šolo

1 TEMELJNE VREDNOTE IN VZGOJNA NAČELA Vrednote so smerokazi – z njihovo pomočjo vemo, kam naj »potujemo«. Iz njih izvirajo vsa naša prepričanja in stališča, zavzetost in dolgoročni cilji. Naši učenci, njihovi starši in vsi učitelji smo se odločili, da bomo razvijali naslednje vrednote: ODGOVORNOST, ki jo izkazujejo učenci s svojo vztrajnostjo, potrpeţljivostjo, izpolnjevanjem svojih dolţnosti in upoštevanjem šolskega reda; učitelji, ki jo izkazujejo s svojo strokovnostjo, ustvarjalnostjo, pravičnostjo, omogočanjem zdravega okolja, doslednostjo in spoštljivostjo; in starši, ki jo izkazujejo s svojo skrbnostjo, sodelovanjem s šolo, vzpodbujanjem otroka in spremljanjem njegovega razvoja. SPOŠTOVANJE, medsebojno spoštovanje je pogoj za uspešnost pri doseganju naših ciljev, zato se medsebojno poslušamo, smo strpni drug do drugega, priznavamo in sprejemamo drugačnost, se medsebojno vzpodbujamo in skupaj iščemo rešitve. ZNANJE, ki nam odpira pot od enega do drugega, kar nam omogoča, da skupaj razvijamo ustvarjalnost, vedoţeljnost, uspešnost, aktivnost in uporabnost znanja. Vzgojna načela so načini in metode za dosego vzgojnih smotrov.  V šoli organiziramo vzgojno-izobraţevalno delo na način, ki upošteva celovit in vsestranski razvoj učenca in obenem spoštuje otrokovo individualnost in podpira ustvarjalnost.  Vzpostavljamo čim večjo skladnost vzgojnih dejavnikov šolske in druţinske vzgoje.  Zagotavljamo varno in spodbudno šolsko okolje, v katerem se učenke in učenci počutijo sprejete in varne, da lahko dosegajo čim boljše doseţke v skladu s svojimi zmoţnostmi.  Spodbujamo vključevanje posameznika v skupino ter obvladujemo ustrezne veščine komunikacije in sodelovanja, da posameznik lahko dela v skupini in prispeva k njeni in lastni osebnostni rasti.  Vzgojne dejavnosti, ki jih izvajamo, so primerne razvojni stopnji učenk in učencev.  Prizadevamo si za vzajemno-sodelovalni odnos med učenci, starši in delavci šole.  Načelo ţivljenjske stvarnosti vključuje tolerantnost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, narodnost, veroizpoved, do učencev s posebnimi potrebami, do drugačnosti in drugačnih.

2 VZAJEMNO SODELOVALNI ODNOS S STARŠI Ţelimo, da se med starši in šolo oblikuje zdrav partnerski odnos. To pomeni, da med seboj dobro sodelujemo, se podpiramo, poslušamo, razumemo in se iskreno oziroma odkrito pogovorimo o problemih takrat, ko nastajajo. Vse to zaradi enega samega cilja: da bi bili v vzgoji in izobraţevanju otroka - učenca čim bolj enotni. Le na ta način bomo lahko otroka uspešno pripeljali do cilja - do zrele, odgovorne, samozavestne, zdrave, srečne osebnosti, ki je zmoţna ţiveti v pozitivnem soţitju z ostalimi ljudmi. S starši sodelujemo tako pri doseganju učno-vzgojnih ciljev, kot pri reševanju razvojnih in osebnostnih teţav njihovih otrok. Zato poleg običajnih oblik (roditeljski sestanki, govorilne ure) sodelovanja spodbujamo medsebojno komunikacijo staršev in drugih aktivnostih v okviru oddelčnih skupnostih in v okviru šole kot celote.

3


OSNOVNA ŠOLA POLHOV GRADEC Z roko v roki skupaj v šolo S starši sproti spremljamo otrokov razvoj in se posvetujemo o kritičnih stvareh, ki zadevajo njihovega otroka. V primerih, da otrok zaradi neprimernih vedenjskih vzorcev potrebuje posebno socialno-psihološko pomoč, skušamo v dogovoru z njimi to pomoč tudi poiskati. Starše obveščamo o dogodkih, ki zadevajo njihovega otroka:  Ustno, po telefonu ali pisno.  Oblike obveščanja so dogovorjene na roditeljskih sestankih posameznih oddelčnih skupnostih.  V primeru dogodkov, ki zadevajo večjo materialno škodo, poškodbe ali resne kršitve šolskega reda in posredno ali neposredno zadevajo njihovega otroka, se starše sproti obvešča po telefonu.  Če strokovni delavec presodi, da je potreben daljši in poglobljen pogovor o otrokovem vedenju ali teţavah v šoli, starše povabi na razgovor. Hkrati lahko povabi šolskega ali zunanjega strokovnega delavca. V primerih, ko šola ne more zagotoviti sodelovanja staršev ali oceni, da gre pri posameznih otrocih za zanemarjanje, se poišče pomoč in sodelovanje z drugimi institucijami psihosocialne pomoči. Konkretno vključevanje staršev v šolsko življenje:  Sodelovanje v upravljanju šole (Svet šole, Svet staršev, Šolski sklad).  Sodelovanje na roditeljskih sestankih, govorilnih urah.  Skupno postavljanje ciljev (starši, otrok in učitelj ali svetovalni delavec skupaj postavijo cilje, ki jih bodo vpletene strani sprejele in jim sledile, določijo, kaj bo konkretno katera od strani naredila).  Udeleţba staršev v šolskem ţivljenju in delu (izleti, prireditve, interesne dejavnosti, delovne akcije, zbiranje sredstev za različne namene ...).  Udeleţba na različnih izobraţevanjih za starše (predavanje za starše ...).

3 PRAVILA ŠOLSKEGA REDA 3.1 Vzgojno-izobraževalne dejavnosti  Pravočasno prihajanje k pouku. Če se zamudi začetek pouka, se potrka in se učitelju opraviči.  V zvezek, ki je priloga dnevniku oddelčne skupnosti, se beleţi: - redno prinašanje dogovorjenega gradiva in potrebščin, - opravljanje domačih nalog, - aktivno sodelovanje pri pouku, - morebitno klepetanje, motenje sošolcev in učitelja.  Nudenje medsebojne pomoči pri učenju.  V šolskem prostoru je kakršna koli uporaba mobilnih telefonov, predvajalnikov glasbe, fotoaparatov in ostalih multimedijskih naprav prepovedana (razen za potrebe učnega procesa).  Redno udeleţevanje sklicanih sestankov šolske skupnosti in aktivno sodelovanje na njih ter pogovor o sklepih v oddelčni skupnosti.

4


OSNOVNA ŠOLA POLHOV GRADEC Z roko v roki skupaj v šolo  Spremljanje dogajanja v šoli in vključevanje v različne obšolske dejavnosti (projekti, raziskovalno delo, natečaji …).  Sprotno obveščanje staršev o delu in doseţkih ter seznanjanje s tekočimi obvestili (npr. športni dnevi, kulturni dnevi …). 3.2 Šolska prehrana  Ravnanje po usmeritvah Zdrave šole in EKO šole.  Skrbno umivanje rok.  Mirno in tiho čakanje v vrsti na kosilo.  Kulturno razdeljevanje in zauţitje hrane.  Pospravljanje za seboj.  Pri kosilu imajo prednost učenci, ki imajo 7. uro pouk.  Upoštevanje navodil deţurnih učiteljev v jedilnici. 3.3         

Medsebojno spoštovanje Ne zasmehuje se in ne ţali. Ne izvaja se verbalnega, psihičnega ali fizičnega nasilja. Ne moti se ostalih pri delu. Sogovornika se posluša in se mu ne sega v besedo. Če kdo ţeli besedo, dvigne roko in počaka, da pride na vrsto. Upošteva se navodila in dogovore. Uporablja se vljudnostne besede: prosim, hvala, oprosti. Zjutraj se prijazno pozdravi ne le prijatelje in sošolce, ampak tudi zaposlene. Zaposlene v šoli se vika in se jih ustrezno naslavlja.

3.4 Spoštovanje lastnine in okolja  Tujih oblačil, obutve in šolskih potrebščin se ne skriva in si jih ne lasti.  Ne kvari in ne uničuje se šolske opreme, tehnične opreme, razstavljenih predmetov in drugih izdelkov, sicer se za škodo odgovarja in se jo poravna.  Ne onesnaţuje se okolja. 3.5 Varnost  V šoli se nosi šolske copate z nedrsečim podplatom.  Sodeluje se pri dogovorjenih oblikah deţurstva (deţurstvo pri vhodu, priprava malice mlajšim, pospravljanje jedilnice ...).  Upošteva se navodila deţurnih učiteljev.  Med poukom se ne zapušča šolskih prostorov brez dovoljenja.  Šolski prostor se lahko zapusti samo iz opravičenih razlogov na podlagi pisnega obvestila staršev ali telefonskega obvestila v izrednih primerih. 3.6 Odmori  Med odmori se sprosti, prijateljsko poklepeta, se pripravi za naslednjo uro ter prezrači učilnico. 5


OSNOVNA ŠOLA POLHOV GRADEC Z roko v roki skupaj v šolo  Glavna odmora sta namenjena malici ali kosilu.  Učitelja se tiho in mirno počaka na dogovorjenem mestu. 3.7   

Po končanih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih Skrbno se pospravi vse svoje stvari, uredi se garderoba in se odpravi domov. V času prostih ur ali čakanja na avtobus se upošteva Pravila varstva vozačev. Na poti domov se upošteva prometne predpise.

3.8 Pravila varstva vozačev  Na začetku šolskega leta starši za svojega otroka podpišejo Izjavo o varstvu vozačev.  Varstvo vozačev poteka: o 5., 6., 7. in po potrebi 8. šolsko uro na OŠ Polhov Gradec. o 5. in 6. šolsko uro na POŠ Črni Vrh in na POŠ Šentjošt.  Ob začetku se javi pri deţurnemu učitelju in upošteva njegova navodila.  Zadrţuje se na dogovorjenem mestu, tako da se ne moti pouka.  Zapuščanje varstva vozačev ni dovoljeno.  V prostorih, v katerih se nahajajo učenci, se skrbi za red in čistočo.  Pred odhodom domov se uredi garderoba.  Na avtobus ali kombi se počaka umirjeno in vstopa se v koloni brez prerivanja.  Pri prvi voţnji imajo prednost pri vstopanju na avtobus (kombi) mlajši učenci, pri drugi voţnji pa starejši učenci.  Pri vstopu in izstopu se skrbi za svojo varnost in varnost drugih.  Na avtobusu se primerno obnaša.  Na poti domov se upošteva prometne predpise.  Tudi ko se zapusti šolska stavba, se upošteva pravila lepega vedenja.

4 VZGOJNE DEJAVNOSTI Zaposleni delujejo zgledno in preventivno. Osnova vzgojnega delovanja je razgovor. Šola najbolj zasluţnim učencem podeljuje priznanja ali nagrade. Učenec, ki s svojim ravnanjem namerno ali iz malomarnosti povzroči škodo šoli, sošolcem ali komu drugemu v času šolskih dejavnosti, jo je dolţan materialno in moralno poravnati. Kršitvam pravil šolskega reda sledijo vzgojni ukrepi. 4.1 Proaktivne in preventivne dejavnosti Proaktivne in preventivne vzgojne dejavnosti oblikujejo šolsko okolje, v katerem se učenci počutijo varne, sprejete in vzpodbujajo uspešnost, ustvarjalnost, iniciativnost, svobodo z upoštevanjem omejitev, ki jih postavlja skupnost. Temeljijo na kakovostnem organiziranju učenja, vzajemnem spoštovanju, odgovornosti in visokih pričakovanjih na področju učenja in medsebojnih odnosov. Za dosego teh ciljev izvajamo proaktivne in preventivne dejavnosti:  V okviru ur oddelčnih skupnosti, dni dejavnosti ali projektov se nameni čas vzgojnim vsebinam.  Učenci so aktivno vključeni v načrtovanje, izvajanje in vrednotenje učenja in dela v skladu z njihovimi zmoţnostmi.

6


OSNOVNA ŠOLA POLHOV GRADEC Z roko v roki skupaj v šolo  Poveča se nadzor na mestih v šoli, kjer se pojavlja vzgojna problematika.  Poudari in nagradi se vzorno vedenje učencev. Šola se odloči za (celoletni) projekt z vzgojnimi vsebinami. Določi se program in koordinatorji ter način izvedbe. 4.2 Svetovanje in usmerjanje Razredniki, učitelji in svetovalni delavci svetujejo učencem in jih usmerjajo, kadar se pojavijo individualni ali skupinski problemi. Svetovanje in usmerjanje poteka v okviru ur oddelčnih skupnosti in govorilnih ur za učence ali ob drugih priloţnostih, če pride do problema. Kadar ima učenec večje vedenjske ali disciplinske teţave, razrednik v reševanje le-teh vključi poleg učenca še starše in šolsko svetovalno sluţbo. 4.3 Pohvale, priznanja in nagrade: 4.3.1 Pohvale Utemeljeno pobudo za pohvalo ob koncu šolskega leta poda razrednik, delavec šole ali učenci po posvetu z oddelčno skupnostjo za:  pomoč sošolcem,  vzorno vedenje,  vidno udejstvovanje v razredu,  vidno udejstvovanje v okviru interesnih dejavnosti,  pomoč učitelju,  zastopanje šole v javnosti. Pohvale podeli razrednik pred oddelčno skupnostjo, seznam učencev pa se ob koncu šolskega leta objavi na spletni strani šole. 4.3.2 Priznanja in nagrade Priznanja učenci osvojijo na šolskih, regijskih in drţavnih tekmovanjih. Priznanja podelijo mentorji na zaključni prireditvi. Nagrado dobi posameznik ali razred za:  Osvojeno zlato bralno značko iz slovenskega, angleškega ali nemškega jezika.  Doseţeno srebrno ali zlato priznanje iz tekmovanj v znanju.  Za doseţeno 1. mesto na regijskih tekmovanjih ter prva tri mesta na drţavnih tekmovanjih.  Viden prispevek k ugledu šole.  Največ zbranega papirja. Nagrade podeli ravnateljica, razrednik ali mentor na zaključni prireditvi, učencem 9. razreda pa na valeti. Seznam učencev, ki so osvojili priznanja in prejeli nagrado, se objavi v Našem časopisu in na spletni strani šole.

7


OSNOVNA ŠOLA POLHOV GRADEC Z roko v roki skupaj v šolo

4.4 Vzgojni ukrepi in postopki Vzgojni ukrepi/postopki so usmerjeni pedagoško-strokovni postopki, ki se nanašajo na ponavljajoče, pogostejše in obseţnejše kršitve Pravil šolskega reda in Hišnega reda. Vzgojni ukrepi posredno pomagajo otroku spremeniti svoje vedenje. Vzgojni ukrep lahko zahteva učitelj, razrednik, drugi strokovni delavec, razredni učiteljski zbor, učiteljski zbor ali ravnatelj. Vsakdo, ki ne spoštuje Pravil šolskega reda in Hišnega reda, ga s tem krši. 4.4.1 Vrste kršitev Lažje kršitve:  nestrpnost do učencev in zaposlenih,  neizpolnjevanje učnih in drugih šolskih obveznosti,  zamujanje k pouku in drugim vzgojno-izobraţevalnim dejavnostim,  motenje učencev in zaposlenih pri delu,  ogroţanje varnosti drugih učencev in zaposlenih,  neodgovorno ravnanje s premoţenjem šole ter lastnino učencev in zaposlenih, s čimer se povzroča materialna ali moralna škoda,  nespoštljivo obnašanje do drugih,  nesodelovanje pri organiziranih akcijah urejanja šole in šolske okolice, dogovorjenem v oddelčni skupnosti ali skupnosti učencev šole,  kršitev Pravil o deţurstvu učencev. Hujše kršitve:  ponavljajoče istovrstne kršitve Pravil šolskega reda in Hišnega reda, za katere so bili ţe izrečeni vzgojni ukrepi,  občasni neopravičeni izostanki nad 6 ur oziroma strnjeni neopravičeni izostanki nad 5 ur,  uporaba pirotehničnih sredstev ali odprtega ognja v šoli, na zunanjih površinah ali na šolskih ekskurzijah,  izsiljevanje drugih učencev ali delavcev šole,  namerno poškodovanje in uničenje šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme drugih učencev ali obiskovalcev šole,  poseganje v lastnino šole, drugih učencev ali obiskovalcev šole,  kraja lastnine šole, drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole,  popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo,  uničenje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih dokumentih in listinah, ki jih izdaja šola,  grob verbalni napad na učenca, učitelja, delavca ali drugo osebo,  fizični napad na učenca, učitelja, delavca ali drugo osebo,  ogroţanje ţivljenja in zdravja učencev in delavcev šole,  kajenje ter prinašanje, posedovanje, ponujanje ali uţivanje alkohola, poţivil, drog ter drugih psihoaktivnih sredstev in napeljevanje sošolcev k takemu dejanju v času

8


OSNOVNA ŠOLA POLHOV GRADEC Z roko v roki skupaj v šolo pouka, dni dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraţevalne dejavnosti, ki so opredeljene v LDN šole,  prihod oziroma prisotnost pod vplivom alkohola, drog, poţivil ali drugih psihoaktivnih sredstev v času pouka, dni dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraţevalne dejavnosti, ki so opredeljene v LDN šole,  spolno nadlegovanje učencev ali delavcev šole,  nepooblaščeno snemanje, slikanje in druge tehnike elektronskega zapisa šolskih delavcev in učencev. 4.4.2 Vrste vzgojnih ukrepov Vzgojni ukrepi za lažje kršitve:  ustno opozorilo učitelja ali druge odrasle osebe, zaposlene v šoli, ki vsebuje pojasnilo, zakaj vedenje ni sprejemljivo,  pogovor o kršitvi v razredu, na razredni uri ali v jutranjem krogu,  ustno ali pisno obvestilo staršem o kršitvi,  pogovor z učencem (in starši) pri razredniku / svetovalni sluţbi,  opravičilo učenca, ki je s svojim vedenjem prizadel drugega,  restitucija - učenec poravna moralno oz. materialno škodo tako, da naredi dogovorjeno konkretno delo: npr. napiše pisno opravičilo, dodatno deţura, čisti … Vzgojni ukrepi za težje kršitve:  pogovor z učencem v širšem krogu (razrednik, svetovalna sluţba, ravnateljica),  pogovor z učenci in starši v širšem krogu,  odvzem bonitet (npr. status športnika, kulturnika, deţurstvo pri vhodu ... ),  začasen ali trajen odvzem funkcij v okviru oddelčnih skupnosti ali šolske skupnosti učencev,  učenec za krajši čas (šolska ura, kjer pride do kršitve) prekine delo v razredu ali skupini, vendar ostane pod nadzorom strokovnega delavca,  pogojni izrek vzgojnega opomina,  v dogovoru s starši začasna prepoved obiskovanja pouka,  začasna prepoved uporabe šolskega avtobusa (v dogovoru s starši),  prepoved nadaljevanja bivanja na taboru / v šoli v naravi (v dogovoru s starši),  prepoved udeleţbe oz. moţnost udeleţbe le ob prisotnosti staršev na šolskih izletih ali izvenšolskih dejavnostih šole (ekskurzije, športna tekmovanja ipd.),  zadrţevanje na razgovoru po pouku - v zvezi z reševanjem problemov, ki jih je učenec povzročil med poukom,  odstranitev učenca od pouka – moţna je, kadar učenec s svojim vedenjem onemogoča normalno izvedbo pouka kljub predhodnim pogovorom, dogovorom in opozorilom; učenec v času odstranitve opravlja delo pod nadzorom drugega strokovnega delavca. V primeru odstranitve učenca od pouka mora učitelj z njim opraviti razgovor še isti dan. Skupaj analizirata nastali poloţaj in se dogovorita o nadaljnjem sodelovanju. Vzgojni ukrepi se dokumentirajo kot:  zaznamki v zvezku razreda,  zapisi določenih sluţb oz. organov,  sklepi pedagoških in ocenjevalnih konferenc.

9


OSNOVNA ŠOLA POLHOV GRADEC Z roko v roki skupaj v šolo 4.4.3 Vzgojni opomini Vzgojni opomin izreče šola v primeru, da vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah niso dosegli svojega namena. Šola izreče vzgojne opomine v skladu s Pravilnikom o vzgojnih opominih

Sprejet na Svetu šole dne 19. 5. 2009 Predsednica Sveta šole Mirjam Kogovšek

10

vzgojni nacrt  

vzgojni nacrt osnovne sole polhov gradec