Page 1

PUBLIKACIJA VRTCA 2011/2012 Ime in priimek:___________________________________

Naslov:_________________________________________

Skupina:_________________________________________

Vzgojiteljica:_______________________________________

Pom. vzgojiteljice:_______________________________________

Domači telefon:___________________________________

Službeni telefon očeta:_____________________________

Službeni telefon matere:____________________________

1


Spoštovani starši, dragi otroci, cenjeni sodelavci!

Slabo leto je za nami. Preživeli smo ga v privajanju obnovljenim prostorom vrtca. Včasih je bilo malo težko, saj nam jo je moderna tehnologija malce zagodla. Ko smo osvojili nekatere njene posebnosti, pa nam je bilo spet lažje zapluti naprej. Letošnje leto je za našo ustanovo zelo pomembno, ker smo uspeli uresničiti prostorske pogoje za izvajanje programa in dejavnosti vrtca. Pridobili pa smo tudi še eno skupino otrok. Veseli smo, da bomo imele nove generacije otrok priložnost obiskovati vrtec v novih, lepih prostorih. Zavedati pa se moramo, da cilje lahko dosežemo le z optimizmom, lastno organiziranostjo in prepričanjem, da so napori smiselni. Vsem želimo, da vztrajate ob zastavljenih ciljih in s skupnimi močmi ustvarimo dobro sodelovanje in osebno zadovoljstvo in s tem udejanimo tudi naše poslanstvo vrtca.

Albina Jerman Slabe, ravnateljica Silva Križič pomočnica ravnateljice vrtca

2


OŠ POLHOV GRADEC Vrtec pri OŠ Polhov Gradec Polhov Gradec 95 1355 Polhov Gradec Vrtec pri POŠ Šentjošt Šentjošt 54 1354 Horjul Ravnateljica Pomočnica ravnateljice Elektronska pošta Internetna stran Telefon šole in vrtca pri OŠ Polhov Gradec Telefon šole in vrtca pri POŠ Šentjošt Fax Trans. račun šole Davčna številka šole Pomočnica ravnateljice za vrtec Odjava prisotnosti

Albina Jerman Slabe Silva Križič os.polhgr@guest,arnes.si http://www.ospg.si 059082650 017540332 059082651 01221-6030648810 ID 136290530 0590826658 059082650

VIZIJA VRTCA PRI OŠ POLHOV GRADEC Z roko v roki skupaj v vrtec in šolo. VIZIJA VRTCA PRI POŠ ŠENTJOŠT Živimo zdravo z naravo. Narava je naša najpomembnejša igralnica.

3


PREDNOSTNE NALOGE ZA VRTEC PRI OŠ POLHOV GRADEC IN VRTEC PRI POŠ ŠENTJOŠT - Razvijanje ekološke zavesti in zdravega načina življenja, - upoštevanje multikulturnosti, - razvijanje pozitivnega mišljenja in ravnanja. NAŠ CILJ Prizadevamo si, da bi se otroci v našem vrtcudobro počutili in radi zahajali vanj. V vrtcu je glavna dejavnost igra, preko katere se otroci na najbolj naraven načinučijo in je za otroke prijetna dejavnost. V igri se v otrokovih dejavnostih prepletajo različna področja, ki so predpisana v Kurikulumu za vrtce, kar je za predšolskega otroka in njegov način učenja smiselno in strokovno utemeljeno. Prav tako so pomembne tudi rutinske dejavnosti, kot so hranjenje, počitek in nega. Za dobro počutje otrok in zaposlenih morajo imeti naštete dejavnosti usklajen ritem in zaporedje. Pri nas ga ohranjamo z okvirnim dnevnim redom.Preko celega dne se trudimo ustrezno dopolnjevati in povezovati različne vrste dejavnosti in pri tem upoštevati individualne značilnosti posameznega otroka. ORGANIZIRANOST VRTCEV IN POSLOVNI ČAS Vrtec Polhov Gradec in Vrtec pri POŠ Šentjošt stajavna vrtca, ki delujeta v sestavi Osnovne šole Polhov Gradec. Ustanovitelj je občina Dobrova-Polhov Gradec. Vrtec pri OŠ Polhov Gradec v letošnjem šolskem letu deluje na dveh lokacijah, v osnovni šoli in starem 4


gasilskem domu.Vrtec v prostorih osnovne šole zaživi ob 6.00 uri, živžav v njem pojenja ob 16.45 uri. Oddelek vrtca v gasilskem domu posluje od 6.00 do 16.00 ure. Vrtec pri POŠ Šentjošt posluje od 6.00-16.00 ure. Poslovni čas prilagajamo potrebam večine staršev naših varovancev, ki se lahko spremni na osnovi izkazanih potreb staršev in v soglasju z ustanoviteljem. Vrtec posluje vse dni v letu razen sobot, nedelj in državnih praznikov ter zadnji delovni dan v letu. Za tedne, ki so zaradi praznikov krajši, se zaradi racionalizacije poslovanja in naročanja ustreznih količin hrane, prosi starše, da prijavijo prisotnost otrok. V primeru manjšega števila otrok, se skupine združujejo v skladu z normativi.

UPRAVNI DELAVCI ŠOLE IN VRTCA ime in priimek Albina Jerman Slabe Silva Križič Ilinka Kucler Tatjana Kenda Ljuba Banjac

delovno mesto ravnateljica pomočnica ravnateljice za vrtec vodja šolske prehrane poslovna sekretarka računovodkinja

Upravni prostori za vrtec so v prostorih osnovne šole v Polhovem Gradcu.

5


STROKOVNI GRADEC

DELAVCIVRTCA

ime in priimek vzgojiteljice Nataša Peljhan Blažka Osredkar/Ana Stanonik Majda Grbec Plestenjak Dragica Trobec Nataša Janša / Bianka Križaj Katarina Možek Zorica Petrović Lučka Novak Seliškar

PRI

POLHOV

ime in priimek pom. vzgojiteljice Anita Oblak Jerica Kreft

oddelek Čebelice Polhki

Mojca Marolt

Metuljčki

Alenka Jekovec Matejka Krvina

Mravljice Ribice

Romana Mišič Urša Poplatnik Vida Sadek

Lisičke Žabice Miške

ODDELKI ime skupine ČEBELICE POLHKI METULJČKI MRAVLJICE RIBICE LISIČKE ŽABICE MIŠKE

število otrok 24 22 19 19 14 14 14 14

starost 5-6 LET 4-5 LET 3-4 LET 3-4 LET 2-3 LET 2-3 LET 1-2 LET 1-2 LET

normativ 22+2 22+2 17+2 17+2 12+2 12+2 12+2 12+2

Opomba: Število otrok v oddelkih se med šolskim letom lahko spreminja. 6


TEHNIČNO OSEBJE VRTCA PRI OŠ POLHOV GRADEC ime in priimek Boštjan Breznik Valerija Dolenc Helena Plestenjak Suzana Osredkar Rajko Tominec

delovno mesto kuhar kuharska pomočnica perica čistilka hišnik

STROKOVNI DELAVCI VRTCA PRI POŠ ŠENTJOŠT ime in priimek vzgojiteljice Romana Jankovec Mateja Maček

ime in priimek pomočnice vzgojiteljice Petra Bizjan/Darja Malovrh Irma Kavčič

oddelek

Zajčki Ježki

ODDELKI VRTCA PRI POŠ ŠENTJOŠT ime skupine ZAJČKI JEŽKI

število otrok 21 12

starost 3-6 LET 1-3 LET

normativ 19+2 10+2

Opomba: Število otrok v oddelkih se med šolskim letom lahko spreminja.

7


TEHNIČNO OSEBJE VRTCA PRI POŠ ŠENTJOŠT ime in priimek Marija Končan Štefka Demšar Rajko Tominec

delovno mesto kuharica čistilka hišnik

DNEVNI RED V ODDELKIH PRVO STAROSTNO OBDOBJE (otroci, stari od 11 mesecev do treh let) ČAS NASLOV DEJAVNOSTI DEJAVNOSTI 6.00–7.00 Sprejem otrok v igralnicah 1. starostnih skupin 7.00−8.00 Igre po želji, individualno delo 8.00−8.15 Nega, priprava na zajtrk 8.15−8.45 Zajtrk 8.45−10.45 Dejavnosti v igralnih kotičkih in igre na prostem (medtem je otrokom na voljo sadna malica in napitki) 10.45−11.15 Nega, priprava na kosilo 11.15−11.45 Kosilo 11.45−12.15 Priprava na počitek, nega, umirjanje 12.15−14.00 Počitek individualno prilagojen otrokom 14.00−14.30 Nega, priprava na malico, umirjene igre v kotičkih 14.30−14.45 Malica 14.45−16.45 Igre po želji otrok, združevanje skupin in (PG)14.45odhajanje otrok domov 16.00 (GD,Š) 8


DRUGO STAROSTNO OBDOBJE (otroci, stari od 3 do 6 let) ČAS NASLOV DEJAVNOSTI DEJAVNOSTI 6.00−7.00 Sprejem otrok v igralnici 7.00−8.00 Razdruževanje oddelkov, igre po želji, individualno delo 8.00−8.15 Priprava na zajtrk 8.15−8.45 Zajtrk 8.45−11.15 Jutranje srečanje, dejavnosti po igralnih kotičkih, bivanje na prostem (medtem je otrokom na voljo sadna malica in napitki) 11.15−11.30 Priprava na kosilo 11.30−12.15 Kosilo 12.15−12.30 Priprava na počitek, umirjanje 12.30−14.00 Počitek individualno prilagojen otrokom 14.00−14.30 Nega, priprava na malico, umirjene igre v kotičkih 14.30-14.45 Malica 14.45−16.45 Igre po želji otrok, združevanje skupin (PG) in odhajanje otrok domov 14.45-16.00 (GD,Š)

9


PREDSTAVITEV PROGRAMOV GLEDE NA TRAJANJE IN STAROSTNA OBDOBJA V Vrtcu pri OŠ Polhov Gradec sta organizirana celodnevno varstvo in vzgoja otrok od enajstega meseca otrokove starosti do vstopa v šolo. V letošnjem šolskem letom se lahko otroke vključi v dnevni program, ki traja 6−9 ur. Poldnevni program lahko obiskujejo otroci, ki so ga izbrali že v preteklih letih. Starši lahko izbirajo med naslednjimi programi: − Oddelek I. starostnega obdobja od 11 mesecev do 2 let, − Oddelek I. starostnega obdobja od 2 do 3 let, − Oddelek II. starostnega obdobja od 3 do 4 let, − Oddelek II. starostnega obdobja od 4 do 5 let, − Oddelek II. starostnega obdobja od 5 do 6 let. Vrtec pri POŠ Šentjošt − Oddelek I. starostnega obdobja od 11 mesecev do 3 let, − Oddelek II. starostnega obdobja od 3 do 6 let. V vseh oddelkih poteka celodnevno vzgojno delo upoštevajoč načela Kurikuluma za vrtce in metodologijo Korak za korakom. Vzgojiteljice delajo na osnovi letnega delovnega načrta oddelka, ki so priloga LDN. KORAK ZA KORAKOM je starostno, individualno in kulturno primerna izvedbena oblika nacionalnega kurikuluma. Korak za korakom je mednarodni dokument za predšolsko vzgojo in izobraževanje, ki temelji na pedagoških, psiholoških, socioloških in filozofskih teorijah, evropski tradiciji predšolske vzgojno-izobraževalne prakse ter sodobnih spoznanjih o učenju in razvoju otrok. Danes se razvija in posodablja pod okriljem Pedagoškega 10


inštituta, Razvojno-raziskovalnega centra pedagoških iniciativ Korak za korakom iz Ljubljane. Za ta način dela je značilno, da so igralnice urejene v kotičke za: − igro s kockami in za skupna srečanja otrok; − igro z namiznimi igrami, kjer otroci pridobivajo predvsem prve matematične koncepte; − dramatizacijo, kjer otrok razvija veščine vzpostavljanja medsebojnih odnosov v družini in širši družbi; − začetno opismenjevanje, kjer je urejen tudi predel za izdelavo knjig in prostor za branje ter listanje knjig; − likovno in glasbeno ustvarjanje; − naravoslovno odkrivanje in raziskovanje; − igranje s peskom in vodo. Ponekod so urejeni tudi prostori za rokodelske dejavnosti. Tako urejena igralnica otrokom omogoča igro, razvoj in učenje na vseh razvojnih in vsebinskih področjih, izbiro materialov, razvijanje interesov, sodelovanje, dogovarjanje, razvijanje samostojnosti, prevzemanje odgovornosti za izbiro in odločitve, iniciativnost, reševanje konfliktov in problemov ter vzpostavljanje prijateljstev.

Celoletni projekti ZLATI SONČEK poteka vsa leta v želji po večji gibljivosti naših otrok. Izvajajo ga otroci najstarejših skupin, ki tekmujejo za malo modro medaljo. Otroci iz ostalih skupin pa se nanj postopno pripravljajo in urijo v zanje primernih dejavnostih na področju dejavnosti Gibanje.

11


FOTOGRAFIRANJE skupine je enkrat letno, starši lahko naročijo fotografijo. Občasno se fotografira skupino otrok pri dejavnostih, le te objavimo na internetni strani vrtca. KNJIŽNI NAHRBTNIK je celoletna dejavnost, pri kateri razvijamo bralno kulturo in gojimo odnos do knjige. Vzgojiteljica pripravi vsebino nahrbtnika. Ta vsak teden potuje k drugemu otroku. Starši zapišejo v zvezek vtise, otrok pa o njih poroča v ponedeljek, ko prinese nahrbtnik v vrtec. Vrstni red določijo v oddelku. USTVARJALNI IN PRAVLJIČNI DOPOLDNEVI potekajo enkrat na mesec v dopoldanskem času, namenjeni pa so vsem otrokom vrtca. Pripravljajo ga vzgojiteljice, ki vsem otrokom v vrtcu predstavijo pravljico ali zgodbo. V igralnicah organizirajo dejavnosti, ki omogočajo, da pravljice zazvenijo. IZDELOVANJE MAP −otroci z našo pomočjo izdelajo vsak svojo mapo, v katero do konca šolskega leta shranjujejo svoje izdelke. Navajamo jih na skrb za svoje stvari in na spoštovanje svojega dela. PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI − vsak otrok praznuje rojstni dan v vrtcu. Otrokom izdelamo simbolično darilo. Otroci v skupini narišejo risbice, ki jih oblikujemo v knjigo. Slavljencu izrečemo voščilo, on pa si izbere pesmice, ki mu jih zapojemo. Izogibamo se sladkarijam in drugi hrani. Starši lahko na svojo željo in pobudo vzgojiteljice sodelujejo pri praznovanju z dejavnostjo, ki jo pripravijo za vse otroke v oddelku.

12


SKRB ZA ZDRAVJE izvajamo v obliki dejavnosti, s katerimi skrbimo za zdravje naših otrok. Sodelovali bomo z medicinsko sestro Majdo Šmit. Povezali se bomo tudi z Zavodom za zdravstveno varstvo iz Ljubljane in patronažno sestro Cilko Škof. Sodelovali bomo tudi v projektu Varno s soncem in Zdravje v vrtcu.

Obogatitveni programi vrtca Obogatitveni programi vrtca so del kurikuluma in jih delno sofinancira ustanovitelj. Vodijo jih vzgojiteljice vrtca. Z njimi popestrimo in obogatimo življenje otrok v ustanovi. Dejavnosti načrtuje vsaka vzgojiteljica samostojno v skladu z njenim programom. Predstavi ga staršem na prvem roditeljskem sestanku.

Dodatne dejavnosti Namenjene so otrokom. Vodijo jih vzgojiteljice ali zunanji sodelavci, ki so usposobljeni za posamezno področje ter delo s predšolskimi otroki. Vrtec bo izvajalcem omogočil prostor, preostale stroške pa bodo nosili starši otrok, ki so vključeni v programe. Programi bodo potekali po 17. uri. Na pobudo staršev in ob zadostnem številu prijavljenih otrok bomo v popoldanskem času omogočili izvedbo dejavnosti: angleščine, glasbene šole, plesne šole.

Nadstandardni program vrtca V zimskih mesecih bomo poskušali pridobiti Športno društvo Šentjošt, ki bo staršem za najstarejše otroke ponudilo tečaj smučanja.

13


Program skupnih vzgojnih dejavnosti z otroki v okviru rednega vzgojnega programa ČAS septem ber

oktober

novem ber

decem ber januar

februar

NASLOV DEJAVNOSTI - oblikovanje skupine - jesen,krašenje prostorov - teden otroka - izdelovanje map - obisk gasilcev v kraju

IZVAJALE C vzg. pom.vzgoji teljic

-18. nov.-medeni zajtrk obisk čebelarja - krašenje prostorov skupaj s starši, voščilnice - sodelovanje na Miklavževem sejmu - obisk Miklavža - lutkovna predstava v vrtcu - aktivnosti na snegu (sankanjeM..) - kulturni praznik - obisk literarnega delavca

vzg. pom.vzgoji teljic

otroci II. st. obdobja vsi oddelki otroci II. st. obdobja

vzg. pom.vzgoji teljic vzg. pom.vzgoji teljic vzg. pom.vzgoji teljic

vsi oddelki vstopnina

vzg., pom.vzgoji teljic

14

SKUPINA STROŠKI vsi oddelki

vsi oddelki

vsi oddelki

vsi oddelki


marec

april

maj

junij

julij avgust

- pustno rajanje - pomlad, krašenje prostorov - materinski dan v sodelovanju s KS - daljši pohod v okolico kraja

15. maj dan družin Tek očkov - zaključek šolskega leta - igre na prostem - igre z vodo

vzg. pom.vzgoji teljic

vsi oddelki enota Šentjošt

vzg., pom.vzgoji teljic

otroci II. st. obdobja

vzg. pom.vzgoji teljic vzg. pom.vzgoji teljic vzgojiteljic e pom.vzgoji teljic

otroci II. starostnegaobdob ja vsi oddelki

vsi oddelki

PRAVICE STARŠEV IN OTROK, DOLOČENE V MEDNARODNIH DOKUMENTIH, USTAVI IN ZAKONIH Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki (v nadaljnjem besedilu: starši). Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo itn. Optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na 15


določenem področju. Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje. Javni vrtci so svetovno nazorsko nevtralni. -Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke(kurikulum), do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščitezasebnosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov. -Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca. -Ob vstopu otroka v vrtec lahko ta staršem omogoči postopno uvajanje otrokav vrtec tako, da smejo biti skupaj z njim v skupini v obdobju, ki lahko traja več tednov. -Starši imajo pravico do sprotne izmenjave informacij in poglobljenegarazgovora o otroku z vzgojiteljico ali vzgojiteljem. -Starši imajo pravico, da v dogovoru z vzgojiteljico ali vzgojiteljem aktivnosodelujejo pri vzgojnem delu. -Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti inrazličnost pristojnosti. -Vrtec nudi možnosti za otrokov razvoj, ne posega pa v sfero zasebnostidružine oziroma v pravice staršev. 16


-Sodelovanje vrtca s starši je nujen pogoj dopolnjevanje družinske ininstitucionalne vzgoje.

za

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA -Otrok mora imeti pred vstopom v vrtec opravljen zdravniški pregled, potrdilo predložijo vzgojiteljici pred vstopom v vrtec. - Osebje vrtca mora biti seznanjeno z morebitnimi posebnostmi otroka. - Nadzorovati morajo primernost predmetov, ki jih otroci prinašajo v vrtec. - Skrbijo za redno plačilo vrtca. - Upoštevajo poslovni čas vrtcain pravočasno prevzamejo otroka. - Otrok sme prihajati in odhajati v spremstvu polnoletnih oseb, ki so navedene v pogodbi ali v spremstvu oseb, ki jih starši pisno pooblastijo in so starejši od 10. let. - Skrbijo za točnost osebnih podatkov. - Upoštevajo pravilo enomesečnega izpisnega roka. - V vrtec pripeljejo zdravega otroka in upoštevajo Pravilnik o varnosti otrok. NAČINI POVEZOVANJA IN SODELOVANJA S STARŠI Sodelovanje s starši je pomemben del kakovostne predšolske vzgoje, saj prispeva k dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja v vrtcu, vendar ob upoštevanju strokovne avtonomnosti institucije. S tem pokažejo zanimanje za delo v vrtcu ter si vzamejo čas za dejavno preživljanje časa z otrokom, hkrati pa mu pokažejo, da spoštujejo njegovo delo in okolje, v katerem preživlja večji 17


del dneva. Sodelovanje s starši je pogoj za kvaliteto in profesionalnost našega dela. Svet staršev Svet staršev sestavlja po en delegat iz vsakega oddelka. Delegati se bodo sestajali v sestavi Sveta staršev šole najmanj dvakrat na leto. Roditeljski sestanki ODD ELEK Vse skupi ne

Vse skupi ne

Oddel ka 5-6 Vse skupi ne

VSEBINA

NAMEN

Seznaniti z LDN oddelka, osvetliti značilnosti in posebnosti posameznega starostnega obdobja.

Seznaniti z organizacijo dela, ter poiskati dejavnosti, ki bodo zbližale, otroke, starše in strokovne delavke. Analiza dela in Vključevanj skupno e staršev v planiranje s načrtovanje starši do konca in izvajanje leta LDN Kako pripraviti Olajšati otroka na prehod iz šolo? vrtca v šolo Skupno Druženje ob srečanje s zaključku prikazom dela šolskega v oddelkih leta

18

ROK

IZVAJALCI

Sep. 2011

vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic,

Januarfebruar2012

vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic,

maj 2012

šolska svetovalna služba p. ravn., vzgojiteljice, p. vzg.

junij 2012


Starši novo vpisa nih otrok

Seznanitev z uvajalnim obdobjem in potekom dela v vrtcu

Lažji prehod julijod doma v avgust vrtec, 2012 informiranje

pomočnica ravnateljice

Pogovorne ure Na pogovornih urah bomo s starši spregovorili o razvoju in posebnostih posameznega otroka, o njegovem počutju in dejavnostih v vrtcu. Pogovorne ure bodo potekale enkrat mesečno. Starši se vpisujejo v preglednico, povabimo pa jih z vabili ali se jih udeležijo po svojih željah. Druge oblike sodelovanja s starši V šolskem letu 2011/2012 je predvideno predavanje za starše, ki želijo več informacij o metodologiji Korak za korakom v izvedbi Silve Križič, univ, dipl. ped. (predvidoma v oktobru) in zunanje predavateljice mag. Sonje Rutar- pomen družine za predšolskega otroka (predvidoma v aprilu) za vse starše otrok iz vrtca. Starši so vabljeni tudi na predavanja, ki so organizirana za osnovno šolo. -Celo šolsko leto bo potekalo zbiranje plastičnih zamaškov v humanitarne namene. - Zbiranje odpadnega papirja- jesen, pomladi. - Zbiranje odsluženih oblačil in tekstila. Starše obveščamo o dejavnostih v vrtcu na oglasnih deskah ob vhodu v vrtec in v kotičku za starše. Z dejavnostmi, ki potekajo preko dneva, pa jih vsakodnevno obveščamo na oglasni deski pred oddelkom. Starše in stare starše bomo aktivno vključevali v vzgojno delo, saj bomo s tem prispevali k bogatenju učnega okolja in dobremu počutju otrok v vrtcu. Starši lahko predstavijo 19


poklice, domačijo, konjičke, igrače, igre, stare šege in navade ipd. VPIS IN PLAČILO V vrtec sprejemamo otroke preko celega šolskega leta, če imamo prosto mesto. Vlogostarši dobijo v tajništvu ali na internetni spletni strani vrtca. Oddajo jo po pošti ali v tajništvu šole. Plačilo vrtcastaršem določi občina stalnega bivališča starša vlagatelja, na podlagi lestvice, ki starše razvršča v plačilne razrede, upoštevajoč bruto mesečni dohodek na družinskega člana, v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v R Sloveniji. Starši plačajo največ 80% od cene programa, v katerega je vključen otrok. Plačilo 80% cene je polno plačilo. Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo za programe v vrtcu, če izpolnijo obrazec-Vloga za znižano plačilo vrtca (obr. 1,82) in jo oddajo na sedežu svoje občinenajkasneje 15 dni pred predvideno vključitvijo otroka v vrtec in vsako leto do 15. novembra. Če je v vrtec vključen več kot en otrok iz družine, plačajo starši samo za enega, najstarejšega otroka, za ostale otroke pa so s1. 9. 2008 plačila oproščeni. Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v R Sloveniji, plačajo polno ceno programa, v katerega je otrok vključen. OBRAČUNAVANJE ODSOTNOSTI Če je otrok bolan ali bo v vrtcu odsoten, vas prosimo, da zaradi organizacije prehrane to sporočite poslovni sekretarki ali preko spleta en dan pred predvidenim 20


izostankom otroka iz vrtca, do 8. ure zjutraj. Za vsak dan tako napovedane odsotnosti, se staršem odšteje strošek za prehrano. Med poletnimi počitnicami (julij, avgust) imajo starši možnost uveljavljati rezervacijo, (od 15. 6. do 15. 9.) enkratno, za 30-dnevno neprekinjeno odsotnost otroka. Delo poleti organiziramo na podlagi ankete med starši, v skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec in plačevanju oskrbnine v občini Dobrova Polhov Gradec, ki ga je sprejel Občinski svet, dne 7. 4. 2010.Starši otrok iz drugih občin, lahko uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.

Gradivo zbrala in uredila: Silva Križič in sodelavci Naklada: 240 izvodov Tisk: ARTPRO d.o.o. Izdala: OŠ Polhov Gradec Polhov Gradec, september 2011

21

publikacija vrtec  

publikacija vrtec 2011/12

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you