Page 1

PUBLIKACIJA ŠOLA 2013/2014 Ime in priimek:___________________________________

Naslov:_________________________________________

Razred:_________________________________________

Razrednik:_______________________________________

Domači telefon:___________________________________

Službeni telefon očeta:_____________________________

Službeni telefon matere:____________________________

1


Dragi učenci, starši in moji kolegi učitelji, Prav lepo vas vse skupaj pozdravljam na začetku šolskega leta 2013/2014, v katerega stopamo z optimizmom, nasmehom na obrazu, kot vsako leto. Naj vas tudi letos skozi šolsko leto vodi naša šolska publikacija, tokrat zgolj v elektronski obliki. V njej so zbrani bistveni podatki, ki jih učenci in starši potrebujete tudi za uspešno komunikacijo z razredniki, ostalimi učitelji in vodstvom šole. V njej najdete vse: od organizacije pouka, govorilnih ur, šolske malice, pa do predstavitev posameznih dejavnosti in služb na šoli. Publikacija je urejena tako, da vam povezave sproti omogočajo preskok na želeno področje (šolski koledar, koledar NPZ ipd.). Vsem skupaj želim čim manj stresno in uspešno šolsko leto 2013/2014, pa da bi čim večkrat kliknili na ta za vas zelo priročen dokument. mag. Jernej Klemen, ravnatelj

2


ZDRAVA ŠOLA

ENO ŠOLA

OSNOVNA ŠOLA POLHOV GRADEC Polhov Gradec 95, 1355 Polhov Gradec

Podružnična osnovna šola ČRNI VRH Črni Vrh 34 1355 Polhov Gradec

Podružnična osnovna šola ŠENTJOŠT Šentjošt 54 1354 Horjul

3


Ravnatelj Pomočnica ravnateljice Vodja POŠ Črni Vrh Vodja POŠ Šentjošt Elektronska pošta Internetna stran Transakcijski račun šole Davčna številka šole

Telefon šole Faks šole Telefon POŠ Črni Vrh Telefon POŠ Šentjošt Kuhinja Računovodstvo Pomočnica ravnateljice Kabinet RS 1 Knjižnica Svetovalna služba Zbornica Kabinet športne vzgoje Kabinet RS 2 Kabinet slo–ang Kabinet fi–mat Specialni pedagog Odjava/prijava šolske prehrane Ravnatelj Kabinet računalništva

4

Jernej Klemen Ilinka Kucler Simona Planinc Jana Prebil os.polhgr@guest.arnes.si http://www.ospg.si 01221-6030648810 ID I36290530

059082650 059082651 013645931 017540050 059082652 059082653 059082654 059082655 059082656 059082657 059082660 059082660 059082661 059082662 059082663 059082664 059082665 059082666 059082667


GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI S starši učitelji in ravnatelj sodelujemo pretežno preko roditeljskih sestankov. Organiziramo 4 do 5 roditeljskih sestankov v šolskem letu. Nekateri so organizirani tudi kot predavanja za starše. Roditeljski sestanki na matični šoli in na podružnicah bodo v šolskem letu 2013 / 2014 praviloma v drugem tednu septembra, decembra, februarja, aprila in junija ob 17.00 uri. Skupne govorilne ure bodo vsak drugi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.30, razen če takrat ni predviden roditeljski sestanek. Na podružnici Črni vrh so govorilne ure vsak drugi torek, na podružnici Šentjošt pa vsak drugi četrtek. Eno uro določi vsak učitelj tudi v dopoldanskem času, razpored pa je objavljen na šolski spletni strani. Starši bodo prejeli pred vsakimi govorilnimi urami in roditeljskim sestankom obvestilo preko sistema e-asistent. Sprememba terminov roditeljskih sestankov ali govorilnih ur je možna zaradi objektivnih razlogov.

GOVORILNE URE UČITELJEV V DOPOLDANSKEM ČASU – OŠ POLHOV GRADEC Andreja Sokol Barbara Rednak Robič Barbara Trnovec Cecilija Trobec Darja Pelko

sreda

predura

četrtek ponedeljek sreda sreda

4. ura 1. ura 5. ura predura

5


Ilinka Kucler Jana Furlan Jana Prebil Jelka Ušeničnik Jure Kramar Katarina Gostinčar Katja Premrl Maja Šajn Marjan Juvan Marko Vojvoda Matija Pogačnik Mirjam Kogovšek Mojca Bizjak Neža Kralj Sanja Štempihar Simon Purger Simona Mihalic Simona Planinc Sonja Alič Suzana Kordež Tadej Jug Tadeja Peteh Tanja Metez Omerzel Urška Vrbovšek Urška Žagar Valerija Petrovec

ponedeljek ponedeljek sreda torek ponedeljek četrtek sreda ponedeljek ponedeljek petek četrtek ponedeljek sreda četrtek ponedeljek petek torek sreda četrtek petek četrtek sreda

6. ura 6. ura 5. ura 6. ura 2. ura 4. ura 4. ura 6. ura 2. ura 4. ura 5. ura 1. ura 1. ura 1. ura 2. ura 3. ura predura predura 4. ura 4. ura 1. ura 4. ura

petek torek sreda sreda

5. ura 5. ura 3. ura 5. ura

Za individualno dopoldansko govorilno uro se je potrebno predhodno najaviti (ker lahko učitelj nadomešča). V času popoldanskih govorilnih ur se učitelji nerazredniki nahajajo v zbornici.

6


VODENJE IN UPRAVLJANJE ŠOLE SVET ŠOLE Svet šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja Občina Dobrova – Polhov Gradec, trije predstavniki staršev in pet predstavniki delavcev šole. Predstavniki delavcev šole so Rajko Tominec, Irma Kavčič, Mirjam Kogovšek, Simon Purger, Katja Premrl. Predstavniki sveta staršev so / še niso izvoljeni. Predstavniki ustanovitelja so Stanislav Dvanajščak, Tončka Dolenc, Bojan Demšar. RAVNATELJ Ravnatelj je pedagoški in poslovodni organ šole. Za obdobje petih let ga imenuje Svet zavoda. SVET STARŠEV Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev posameznih oddelkov. Sestavljen je tako, da ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka. STROKOVNI ORGANI ŠOLE Učiteljski zbor Obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojnoizobraževalnim delom na šoli. Učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji šole, delavke šolske svetovalne službe in knjižničarka.

7


Oddelčni učiteljski zbor Obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojnoizobraževalnim delom v oddelku. Razrednik Vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate v razredu, sodeluje z učenci, starši, šolsko svetovalno službo ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom. Strokovni aktivi Strokovni aktivi so oblika združevanja učiteljev posameznega predmetnega področja, s ciljem boljšega medsebojnega sodelovanja in izvajanja nalog vzgoje in izobraževanja. Obravnavajo problematiko predmetnih področij, medsebojno usklajujejo kriterije za ocenjevanje, posredujejo učiteljskemu zboru predloge, obravnavajo pripombe staršev in učencev. ŠOLSKI OKOLIŠ Šolski okoliš OŠ Polhov Gradec je določen z Odlokom o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Polhov Gradec in zajema naslednje kraje: Pristava, Podreber, Srednja vas, Dolenja vas, Dvor, Babna Gora, Belica, Log, Hrastenice, Setnik, Briše, Praproče, Selo, Setnica, Smolnik. POŠ Črni Vrh zajema: Srednji Vrh, Črni Vrh, Rovt, Bukov Vrh. POŠ Šentjošt: Šentjošt, Smrečje, Butajnova, Planina, Samotorca, Smrečje, Planina. Šolski prostor zajema šolsko stavbo s telovadnico s pripadajočimi igrišči, šolskimi zelenicami, parkiriščem za avtomobile, šolskim dvoriščem. Od vseh udeležencev pričakujemo spoštljivo in odgovorno ravnanje do okolja, v katerem bivamo. 8


ORGANIZACIJA ŠOLE Razredniki / razredničarke v letu 2013 / 2014 / nadomestni razredniki / razredničarke Tanja Metež Omerzel / Urška Vrbovšek 1.A Simona Mihalic / Urška Vrbovšek 1.B Cecilija Trobec / Darja Malovrh 2.A Andreja Sokol / Andreja Kogovšek 3.A Tadej Jug / Francka Hribernik 4.A Neža Kralj / Matija Pogačnik 4.B Valerija Petrovec / Andreja Penko 5.A Mojca Bizjak / Darinka Orel 5.B Katarina Gostinčar / Mirjam Kogovšek 6.A Živa Zalokar / Jernej Klemen 6.B Simon Purger / Marjan Juvan 7.A Barbara Rednak Robič / Tadeja Peteh 7.B Katja Premrl / Monika Arhar 8.A Sanja Štempihar / Jure Kramar 8.B Urška Žagar / Marko Vojvoda 9.A Manja Žugman Širnik / Vesna Muhič / Barbara 9.B Trnovec Simona Planinc / Darja Pelko 1 – 3.C Darja Pelko / Simona Planinc 4 – 5.C Jana Prebil / Jana Furlan 1 – 2.D Jana Furlan / Jana Prebil 3 – 4.D Jelka Ušeničnik / Sonja Alič 5.D

9


PREDMETNIK DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE Razred Predmet A. OBVEZNI PROGRAM Slovenski jezik Matematika Angleški jezik Likovna umetnost Glasbena umetnost Družba Geografija Zgodovina Domovinska in državljanska kultura in etika Spoznavanje okolja Fizika Kemija Biologija Naravoslovje Naravoslovje in tehnika Tehnika in tehnologija Gospodinjstvo Šport IZBIRNI PR. 1 2 3 Odd. skupnost Kulturni dnevi Naravoslovni dnevi Tehniški dnevi Športni dnevi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

6 4 2 2 -

7 4 2 2 -

7 5 2 2 -

5 5 2 2 1.5 2 -

5 4 3 2 1.5 3 -

5 4 4 1 1 1 1 -

4 4 4 1 1 2 2 1

3.5 4 3 1 1 1.5 2 1

4.5 4 3 1 1 2 2 -

3 3

3 3

3 3

3 3

3 1 3

2 2 1.5 3

4 3 3 5

4 3 3 5

4 3 3 5

0.5 3 3 4 5

0.5 3 3 4 5

0.5 3 3 4 5

3 1 2 2/1 1 1 0.5 3 3 4 5

2 2 1.5 1 2 2/1 1 1 0.5 3 3 4 5

2 2 2 2 2/1 1 1 0.5 3 3 4 5

B. RAZŠIRJENI PROGRAM Pomoč otrokom s PP 0.5 0.5 0.5 0.5 Dop. in dod. pouk 1 1 1 1 Interesna dejavnost 2 2 2 2 Podaljšano bivanje, jutranje varstvo, šole v naravi

0.5 1 2

0.5 1 2

0.5 1 2

0.5 1 2

0.5 1 2

10


PREDSTAVITEV PROGRAMA ŠOLSKI KOLEDAR S poukom začnemo 2. septembra 2013. Zadnji dan pouka za devete razrede je 14. junij 2013, za vse ostale razrede pa 24. junij 2013. Podrobnejši šolski koledar dobite TU OCENJEVALNE KONFERENCE OCENJEVALNO OBDOBJE PRVI

ČAS od 2. 9. 2013 do 31. 1. 2014

OCENJEVALNA KONFERENCA 27. 1. 2014 – 1.-5. razred 28. 1. 2014 – 6.-9. razrednik

DRUGI

od 1. 2. 2014 do 24. 6. 2014 (13. 6. 2014 - 9. r)

11. 6. 2014 - 9. razred 19. 6. 2014 – 1.-5. razred 20. 6. 2014 – 6.-9. razrednik

Opomba: Šola si pridržuje pravico, da spremeni datume, zaradi objektivnih okoliščin. PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI Prvi rok za 9. razred: 16. do 30. 6. 2014 Prvi rok za 1. – 8. razred: 26. 6. do 9. 7. 2014. Drugi rok za 1. – 9. razred: 18. 8. in 29. 8. 2014. IZVEDBA NACIONALNEGA PREVERJANJA – NPZ V OŠ

Kot 3. predmet v 9. razredu se bo na naši šoli preverjala Glasbena umetnost. Podrobnejši koledar izvedbe NPZ

11


PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori ter pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno delo, nastopi učencev in druge dejavnosti. Preglednica napovedanih pisnih preizkusov znanja je objavljen v e-asistentu. Učence prvih in drugih se ocenjuje z opisnimi ocenami. Učence ostalih razredov se ocenjuje s številčnimi ocenami pri vseh predmetih. Več o preverjanju in ocenjevanju znanja lahko preberete v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev. OBVESTILA O USPEHU IN SPRIČEVALA Ob koncu ocenjevalnega obdobja prejmejo učenci obvestila o doseženih učnih rezultatih oz. ocenah. Učenci ob zaključku pouka v šolskem letu prejmejo spričevala z zaključnimi ocenami. Učenci, ki imajo pravico opravljati popravni izpit oz. predmetni izpit, prejmejo obvestilo o zaključnih ocenah ob koncu pouka v šolskem letu. ŠPORTNO-VZGOJNI KARTON Meritve za športno-vzgojni karton se izvajajo enkrat letno, in sicer v mesecu aprilu. Na razredni stopnji meritve izvajata učitelja Marjan Juvan in Sanja Štempihar ob sodelovanju razredničark, na predmetni pa učitelja športne vzgoje sama. Informacijo o gibalnih sposobnostih in razvoju otroka lahko dobijo starši pri učitelju in učiteljici športne vzgoje v času govorilnih ur. Starši podpišejo soglasje za zbiranje podatkov za karton. To soglasje velja do zaključka osnovnošolske obveznosti oziroma do preklica. Če soglasja starši ne podpišejo, se podatki ne zbirajo. Koordinator programa je Marjan Juvan. 12


UČNE SKUPINE V 6. in 7. razredu je pouk pri slovenskem jeziku, angleškem jeziku in matematiki, v obsegu največ ene četrtine letnih, namenjenih tem predmetom, organiziran v manjših učnih skupinah. V 8. in 9. razredu je pouk slovenskega jezika, matematike in angleškega jezika organiziran vse leto z razporeditvijo učencev v manjše učne skupine. Učitelji, kateri poučujejo v posameznih učnih skupinah: TJA 6 TJA 7

Maja Šajn Katarina Gostinčar

Tadeja Peteh Maja Šajn

Katarina Gostinčar Tadeja Peteh

TJA 8 TJA 9

Katarina Gostinčar Maja Šajn

Tadeja Peteh Tadeja Peteh

Katarina Gostinčar

SLO 6

Vesna Muhič

Urška Žagar

Živa Zalokar

SLO 7

Urška Žagar

Živa Zalokar

Vesna Muhič

SLO 8 SLO 9

Urška Žagar Urška Žagar

Vesna Muhič Vesna Muhič

Živa Zalokar

MAT 6

Mirjam Kogovšek

Jure Kramar

Barbara Rednak Robič

MAT 7 MAT 8 MAT 9

Mirjam Kogovšek Mirjam Kogovšek Mirjam Kogovšek

Jure Kramar Jure Kramar Jure Kramar

Barbara Rednak Robič

13

Barbara Rednak Robič


IZBIRNI PREDMETI Učencem ponujamo tiste izbirne predmete, ki jih lahko na naši šoli strokovno izvajamo. Učenci lahko izberejo dva ali tri izbirne predmete. Pouk izbirnih predmetov bo potekal po urniku, praviloma zadnje ure pouka. Zaradi pestrosti izbirnih predmetov je včasih potrebno organizirati varstvo učencev, ki čakajo na izbirni predmet. Učenci morajo dosledno upoštevati navodila, kje lahko čakajo na izbirni predmet. Izbirni predmet Razred Osnovni vbodi in tehnike vezenja 7.r Sonce Luna Zemlja 7.r Urejanje besedil 7.r Šport za sprostitev 7.r Nemščina I 7.r Španščina II 8.r Angleško vezenje in rišelje vezenje 8.r Šport za zdravje 8.r Multimedija 8.r Nemščina II 8.r Verstva in etika III 9.r Obdelava gradiv - kovine 9.r Španščina III 9.r Izbrani šport (nogomet) 9.r Izbrani šport (rokomet) 9.r Računalniška omrežja 9.r Nemščina III 9.r Načini prehranjevanja 9.r

14


DNEVI DEJAVNOSTI Dnevi dejavnosti omogočajo samostojnejše ustvarjalno delo. Dejavnosti se povezujejo ali izvajajo samostojno. Programi so prilagojeni razvojni stopnji učenca. Učencem omogočajo druge oblike dela, ki prispevajo k njegovemu celostnemu razvoju. DNEVI DEJAVNOSTI 1.-5. razred OŠ Polhov Gradec DNEVI DEJAVNOSTI 6.-9. razred OŠ Polhov Gradec DNEVI DEJAVNOSTI 1.-5. razred POŠ Črni Vrh DNEVI DEJAVNOSTI 1.-5. razred POŠ Šentjošt RAZŠIRJENI PROGRAM DELA DODATNI POUK Dodatni pouk je namenjen nadarjenim učencem in učencem z boljšim učnim uspehom, ki želijo poglobiti znanje iz določenega predmeta in se udeležiti tekmovanj. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. Pouk poteka po urniku. DOPOLNILNI POUK Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje dosežejo temeljne učne cilje. Pouk poteka po urniku. Učitelj predlaga obiskovanje dopolnilnega pouka učencem, ki imajo težave pri predmetu na splošno ali pri določeni snovi. Ti učenci naj bi dopolnilni pouk obiskovali redno. Če otrok dopolnilnega pouka ne bo obiskoval, bomo starše o tem obveščali. 15


INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO Z UČENCI Učenci, ki imajo učne težave, imajo poleg dopolnilnega pouka na šoli organizirano še individualno in skupinsko pomoč, ki jo izvajajo posamezni strokovni delavci šole. Za učenca, ki ima učne težave pri posameznem predmetu, pripravi učitelj posameznega predmeta individualni učni načrt, s pomočjo katerega sledi delu in napredku učenca. V okviru projekta »Učenec učencu« poteka na šoli medvrstniška pomoč pri šolskem delu med starejšimi in mlajšimi učenci ter tudi med vrstniki. Koordinatorica projekta je Monika Arhar INTERESNE DEJAVNOSTI Na naši šoli se po pouku in v popoldanskem času odvijajo interesne dejavnosti, ki jih organiziramo glede na želje in interese učencev. Priporočamo, da učenec izbere vsaj eno interesno dejavnost glede na njegovo zanimanje ter njegov razpoložljiv prosti čas. Interesne dejavnosti bodo potekale od 1. oktobra do junija. Glede na prijavo učencev, bomo izvajali tiste na katere se bo prijavilo zadostno število učencev. Ponujamo naslednje interesne dejavnosti:

OŠ Polhov Gradec Ime dejavnosti Planinski krožek

Razred 6-9

16

Mentor Barbara Robič, Petrovec; Planinc

Rednak Valerija Simona


Plezalni krožek Pravljice in še kaj Zgodovinski krožek Odbojka Kolesarski krožek

4 1-3 6-9 6-9 5.r

Igre z žogo (nogomet) Modelarstvo Ustvarjalnica Dramski krožek Angleške urice Učne urice angleščine Literarni krožek Video Računalništvo Novinarski krožek Šolski eko vrt

4-6, in 7-9 6-9 1-5 1-9 1-3 1-3 6-9 6-8 5-6 6-9 1-5

Igre z žogo

4-6

Tadej Jug Simona Mihalic Simon Purger Sanja Štempihar Marjan Juvan, Jelka Ušeničnik, Sanja Štempihar Marjan Juvan Marko Vojvoda Andreja Sokol Barbara Trnovec Gostinčar Tadeja Peteh Urška Žagar Jure Kramar Jure Kramar Vesna Muhič Andreja Kogovšek, Jerman Slabe Albina Sanja Štempihar

POŠ Črni Vrh POŠ Črni Vrh POŠ Črni Vrh POŠ Črni Vrh

Simona Planinc Darja Pelko Petra Dolenc Nina Dolinar

POŠ Črni vrh

Športni krožek Ustvarjalne urice Klekljanje Otroški pevski zbor

17


POŠ Šentjošt Novinarski krožek / Cici vesela šola Otroški pevski zbor Športni krožek Izdelki iz papirja Angleške igralne urice

POŠ Šentjošt

Jana Prebil

POŠ Šentjošt POŠ Šentjošt POŠ Šentjošt POŠ Šentjošt

Nina Dolinar Jelka Ušeničnik Jana Furlan Katarina Gostinčar

Izkušnje kažejo, da je najprimerneje, če učenci, ki so vključeni v OPB, izberejo le eno interesno dejavnost, in sicer zaradi preobremenjenosti. PLAVALNI TEČAJ, ŠOLA V NARAVI Deseturni plavalni tečaj za učence 1. razreda bomo izvedli od 11. do 15. 11. 2013. Za učence 3. razreda bo v letošnjem letu potekal 20 urni plavalni tečaj v Termah Ptuj od 9.9. do 13.9. 2013. Program vodijo prof. Sanja Štempihar in učiteljice razredne stopnje. Šole v naravi Naravoslovno - plavalno šolo za učence 5. razreda v Poreču bomo predvidoma izvedli od 16. do 20. 6. 2014. Glavni organizator in vodja programa je Mojca Bizjak, učiteljica na razredni stopnji. Osnovno in nadaljevalno šolo smučanja v Cerknem za učence 6. razreda bomo predvidoma izvedli januarja oz. februarja 2014. Glavni organizator in vodja je prof. Marjan Juvan. Planinsko šolo v naravi bomo v obliki pohoda čez Pohorje za učence 7. Razreda predvidoma izvedli v drugi polovici maja ali v začetku junija 2014. Glavni organizator in vodja je prof. Marjan Juvan. 18


Učenci 8. razreda se bodo med 22. in 25. 4. 2014 udeležili naravoslovnega tabora, ki bo potekal v okviru CŠOD. Izbrani kraj dogajanja je CŠOD Kavka. Organizatorici in vodji sta profesorici Sanja Štempihar in Katja Premrl.

VARSTVO VOZAČEV Za učence, ki čakajo na prevoz domov, imamo organizirano varstvo v prostoru, namenjenemu vozačem, od 1130 do 1430 v OŠ Polhov Gradec in od 715 do 755 v POŠ Šentjošt. Varstvo vozačev na matični in podružnični šoli poteka pod vodstvom strokovnih delavcev šole po vnaprej določenem razporedu dežurstev. Vodi: Barbara Trnovec.

JUTRANJE VARSTVO Za učence prvih razredov imamo organizirano jutranje varstvo od 600 do 755 v OŠ Polhov Gradec, od 715 do 755 v POŠ Šentjošt in od 700 do 725 v POŠ Črni Vrh. Vključeni so tudi učenci, ki potrebujejo jutranje varstvo.

19


PODALJŠANO BIVANJE Učenci od 1. do 5. razreda se lahko na željo staršev vključijo v podaljšano bivanje. Podaljšano bivanje traja vsak dan od 11.30 do 16.30 v OŠ Polhov Gradec, od 11.30 do 15.40 v POŠ Šentjošt in od 11.05 do 15.15 v POŠ Črni vrh. Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj OPB učencu predčasen odhod iz šole omogoči samo s pisnim dovoljenjem staršev. DEJAVNOSTI PODALJŠANEGA BIVANJA

SD

SPROSTITVENA DEJAVNOST (igra v učilnici ali na travniku – igrišču, pred šolo, obisk knjižnice, počitek, pogovor, gledanje knjig, …)

KO

PRIPRAVA NA KOSILO (umivanje rok, obnašanje na kosilu, pregled jedilnika) KOSILO (uporaba jedilnega pribora, pokušanje raznovrstne hrane, ...)

SD SU

PM UPČ

SD

SPROSTITVENA DEJAVNOST (igra v učilnici ali na travniku – igrišču, pred šolo, obisk knjižnice, počitek, pogovor, knjige, …) Priprava na delo, urejanje šol. potrebščin in mize. SAMOSTOJNO UČENJE: pisanje domačih nalog, poglabljanje znanj, pridobljenih pri pouku, branje, … Popoldanska malica USMERJENO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA Likovno-tehnične, športne, literarne, glasbene dejavnosti, delo z računalnikom, spoznavanje okolja, … SPROSTITVENA DEJAVNOST (igra v učilnici, igra na igrišču, v telovadnici, ...)

20


TEKMOVANJE IZ ZNANJA Tekmovanja CICI VESELA ŠOLA

razre d 1.-4. 1.-4. 1.-3.

mentor

RAČUNANJE JE IGRA

1.-5.

FIZIKA

8.-9.

KEMIJA

8.-9.

Andreja Sokol Simona Planinc Jana Prebil Mojca Bizjak Simona Planinc Jelka Ušeničnik Mirjam Kogovšek Katja Premrl

BIOLOGIJA

8.-9.

Katja Premrl

MATEMATIK A

1.-9.

SLOVENŠČIN A (Cankarjevo) ANGLEŠČINA

2.-9.

Barbara Rednak Robič Mirjam Kogovšek Jure Kramar učiteljice na RS Urška Žagar in učiteljice RS

NEMŠČINA

9.

ANGLEŠČINA IATEFL

9.

8.

Katarina Gostinčar/Maj a Šajn Tadeja Peteh Katarina Gostinčar/Maj a Šajn

21

šolsko

regijsko

državno

april

-

-

maj

-

-

marec

marec

april

januar

marec

-

oktober

-

marec

novembe r marec

januar

marec

maj

novembe r

februar

marec

novembe r

-

januar

oktober

-

novembe r

april


SLOVENSKA BRALNA ZNAČKA

1.-9.

razredniki RS Vesna Muhič Živa Zalokar Urška Žagar Viktorija Hribovšek Katarina Gostinčar/Maj a Šajn Klementina Bergant

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA

4.-9.

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA GEOGRAFIJA

7.-9.

8.-9.

Maja Šajn

ZGODOVINA

8.-9.

Simon Purger

ZLATI SONČEK KRPAN

1.-3.

Marjan Juvan

4.-5.

Marjan Juvan

PIL VESELA ŠOLA PIL VESELA ŠOLA

4.-5.

Darja Pelko

4.-5.

Jana Prebil

do aprila

marec

-

-

marec

-

-

decembe r

februar

april

decembe r

januar

marec

-

maj

čez celo leto čez celo leto čez celo leto april

Podroben seznam vseh tekmovanj najdete TU

Manjkajoči datumi tekmovanj bodo sporočeni naknadno.

22


ORGANIZACIJA DELA ČASOVNA RAZPOREDITEV POUKA OŠ POLHOV GRADEC Razredna stopnja Jutranje varstvo od 600 do 755 00 45 od 8 do 8 1. ura Glavni odmor od 845 do 900 od 900 do 945 2. ura od 950 do 1035 3. ura od 1040 do 1125

4. ura

od 1145 do 1230

Čas za kosilo

od 1130 do 1215

5. ura

od 1220 do 1305

6. ura

Predmetna stopnja od 730 do 755 od 800 do 845 1. ura od 850 do 935 2. ura Glavni odmor od 935 do 950 od 950 do 1035 3. ura od 1040 do 4. ura 1125 od 1130 do 5. ura 1215 od 1220 do 6. ura 1305 Čas za kosilo od 1305do 1330 od 1330 do 7. ura 1415 20 05 od 14 do 15 8. ura POŠ ŠENTJOŠT Razredna stopnja Jutranje varstvo od 715 do 755 od 800 do 845 1. ura od 850 do 935 2. ura Glavni odmor od 935 do 955 od 955 do 1040 3. ura od 1045 do 4. ura 1130 Čas za kosilo od 1145 dalje od 1135 do 5. ura 1220 od 1225 do 6. ura 1310

POŠ ČRNI VRH Razredna stopnja Jutranje varstvo od 700 do 725 od 730 do 815 1. ura od 820 do 905 2. ura Glavni odmor od 905 do 925 od 925 do 1010 3. ura od 1015 do 1100

4. ura

od 1105 do 1150

5. ura

od 1155 do 1240

6. ura

23


ŠOLSKI PREVOZI PRIHODI V ŠOLO PREVOZNIK

VSTOPNA POSTAJA

ODHOD

Šolski avtobus 1 '' Šolski avtobus 2 '' Redni avtobus

Kuzovcov grič Zalog Suhi dol Briše Ljubljana

705 745 720 743 25 6 , 655

Kombi Skopec

Jernejčkov graben

710

Potrebuježev graben

730

Petačev graben Butajnova - Ljubljanica Stovnikov most – Kurja vas

745 655, 707 717

Kombi Jankovec ODHODI IZ ŠOLE PREVOZNIK Šol. avtobus 1 Šol. avtobus 2 Šol. avtobus 1 Šol. avtobus 1 Šol. avtobus 2 Redni avtobus Kombi Skopec

Kombi Jankovec

SMER Zalog – Črni Vrh Kurja vas – Suhi dol Belica Zalog – Črni Vrh Kurja vas – Suhi dol – Šentjošt Ljubljana Petačev graben Jernejčkov graben Potrebuježev graben Ljubljanica - Butajnova Kurja vas - Stovnikov most 24

ODHOD 1230 1310 1340 1420 1420 1142,1245,1420,1528, 1645 1235, 1415 ( pred šolo)1250, 1435 1310, 1450 1345 , 1445 1435


PEDAGOŠKI DELAVCI ŠOLE I.

TRIADA

Razred 1. a 1. b 2. a 3. a

II.

Razredničarka Tanja Metež Omrzel Simona Mihalic Cecilija Trobec Andreja Sokol

TRIADA

4. a 4. b 5. a 5. b 6. a 6. b

III.

Učilnica 1. a 1. b 2. a 3. a

Tadej Jug Neža Kralj Valerija Petrovec Mojca Bizjak Katarina Gostinčar Živa Zalokar

4. a 4. b 5. a 5. b Angleščina Glasbena vzgoja

TRIADA

7. a 7. b 8. a 8. b 9. a 9. b

Simon Purger Barbara Rednak Robič Katja Premrl Sanja Štempihar Urška Žagar Vesna Muhič

Zgodovina Matematika Biologija Gospodinjstvo Slo. – Ang. Slovenščina

OPB, JV IN VV OPB 1 OPB 2 OPB 3 OPB 4 OPB 5 OPB 6 OPB 7 Varstvo vozačev Jutranje varstvo

Sonja Kobal Matija Pogačnik Darja Malovrh Francka Hribernik Štempihar, Žagar Nina Dolinar Sonja Alič Trnovec Juvan, Vojvoda, Kralj, Jug

25

1. b 2. b 3. b 4. b 5. b II. nad. Št. 3 VV 2.b


NERAZREDNIKI Učitelj/-ica Andreja Kogovšek Andreja Penko Barbara Kokot Ilinka Kucler Jure Kramar Maja Šajn Marjan Juvan Marko Vojvoda Mirjam Kogovšek Monika Arhar Suzana Kordež Tadeja Peteh Urška Vrbovšek Živa Volk

Poučuje DSP DSP DSP IP, GOS IP, MAT ANG, GEO ŠVZ, IP, KOLO TIT, DDE, MODELARSTVO IP, MAT, FIZ DSP DSP TJA, NEM druga strok delavka v 1. PZ ŠPA

POŠ Črni Vrh Razred 1. c – 2. c-3.c 4. c - 5.c OPB

Razredničarka Simona Planinc /Nina Dolinar Darja Pelko Nina Dolinar

Učilnica

Razredničarka Jana Prebil Jana Furlan Jelka Ušeničnik Sonja Alič

Učilnica

I. nad II. nad.

POŠ Šentjošt Razred 1. d – 2. d 3. d – 4. d 5. d OPB

št. 3 št. 2 št. 1 št. 3

26


ADMINISTRATIVNI IN TEHNIČNI DELAVCI OŠ Polhov Gradec Emina Oblak čistilka Franc Mrzlikar hišnik Francka Maček Ilinka Kucler Irena Završnik Jožica Malovrh Jure Kramar Ljuba Banjac Miha Pustovrh Rajko Tominec

čistilka org. šolske prehrane pom. kuharja pom. kuharja org. računalniških dejavnosti računovodkinja kuhar hišnik

Suzana Osredkar čistilka Tatjana Kenda poslovna sekretarka POŠ Črni Vrh Helena Plestenjak gospodinjec POŠ Šentjošt Anja Mlakar gospodinjec

27


SVETOVALNA SLUŽBA Šolska svetovalna služba z roko v roki sodeluje z učenci, starši, učitelji, vodstvom šole in z zunanjimi institucijami pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole in pri izvajanju vzgojno izobraževalnega dela. Šolska svetovalna delavka je Albina Jerman Slabe. Specialne pedagoginje pri svojem delu individualno pomagajo in svetujejo učencem s posebnimi potrebami. Sodelujejo tudi z učitelji, svetovalno delavko, vodstvom šole in s starši ter z zunanjimi institucijami pri načrtovanju dela in spremljanju otrok s posebnimi potrebami. Razgovor o delu z vašim otrokom je možen po predhodnem dogovoru. Specialne pedagoginje: Andreja Penko, Monika Arhar, Suzana Kordež in Andreja Kogovšek. SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE Dne 1. 6. 2012 se je pričel uporabljati Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur.l. RS št. 40/2012). Zakon med drugim določa, da imajo od 1. 9. 2012 dalje pravico do splošne subvencije samo učenci, ki jim pripada dodatna subvencija v višini 1/3 cene malice. To pomeni, da učencu ob prijavi na šolsko malico ne pripada več splošna subvencija, oz. da se malica subvencionira samo socialno najbolj ogroženim učencem. Cena šolske malice ostaja nespremenjena – 0,80 €. S 1. 1. 2012 so se v zvezi s subvencioniranjem šolske prehrane začele uporabljati določbe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS. Zato starši vloge za dodatno subvencijo oddajate na pristojnih centrih za socialno delo na obrazcu, ki ga predpisuje ZUPJS. 25. in 26. člen ZUPJS določata dohodkovno mejo za ugotavljanje upravičenosti do subvencije za malico in kosilo za učence, in sicer: 28


MALICA: Dohodkovni razred

1 2

Povprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače do 42 % nad 42 % do 64 %

Višina dodatne subvencije Učenec Dijak

1/3 0

1/3 1/6

Ne glede na navedeno, subvencija v višini 1/3 cene pripada učencem in dijakom, ki so v rejništvu ali prosilci za azil. KOSILO: Meja dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do subvencije kosila za učence je povprečni mesečni dohodek na osebo, in sicer subvencija za kosilo pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 18 % neto povprečne mesečne plače. ŠOLSKI SKLAD Šola je ustanovila šolski sklad iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oz. se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka, pomoč socialno šibkejšim in podobno. Sklad lahko pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Šolski sklad vodi sedemčlanski upravni odbor (UO), sestavljen iz treh predstavnikov šole, ki jih predlaga Svet šole, in štirih predstavnikov staršev, ki jih predlaga Svet staršev. UO v soglasju s Svetom šole vsako leto pripravi program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev. Pridobljena sredstva morajo biti porabljena za namen, za katerega so bila zbrana. Sredstva vodimo na posebnem evidenčnem računu zavoda. Pri izbiri izvajalcev, nakupu blaga ipd. mora UO upoštevati določila Zakona o javnih naročilih. 29


UO v soglasju s Svetom šole sprejme letni program dela s finančnim načrtom, sprejme poročilo o realizaciji dela, določa merila za dodeljevanje sredstev socialne pomoči, oblikuje in posreduje ponudbe za sodelovanje, sponzorstvo in donatorstvo fizičnim in pravnim osebam, skrbi za promocijo sklada, odloča o nakupu nadstandardne opreme na podlagi javnih razpisov in odloča o pritožbah. ŠOLSKA KNJIŽNICA Knjižnica je prostor, kjer se pomirimo, kjer bogatimo domišljijo, se učimo, družimo, pa tudi krešemo mnenja in mislimo s svojo glavo. Učence spodbujamo k samostojnemu branju in ovrednotenju prebranega, predvsem pa, da bi imeli knjigo radi in bili njen prijatelj vse življenje. Knjižnica je založena s preko 13.000 aktualnimi, računalniško obdelanimi enotami (knjige, zgoščenke, video kasete, DVD-ji, CDromi) ter bogatim izborom periodike, ki pokriva skoraj vsa področja. Knjižnica je odprta vsak dan razen ob četrtkih, ko je knjižničarka na podružnični šoli Črni Vrh ali Šentjošt, od 8.00 do 14.00, rok izposoje pa je 14 dni. Knjižnico vodi ga. Darinka Orel. Knjižnica deluje v skladu s pravilnikom o šolski knjižnici. ENO ŠOLA V skupni skrbi za ohranitev Zemlje se preko spleta povezujemo s tisočimi ENO šolami po vsem svetu. V Sloveniji smo bili ena izmed prvih ENO šol, danes jih je v posameznih projektih samo v Sloveniji več kot 100. Trenutno deluje v tej mreži že 5000 šol iz 150 držav vsega sveta. 30


ENO (Environment Online) je največja globalna virtualna šola s sedežem na Finskem. V 10 letnem delovanju si je pridobila nekaj najprestižnejših nagrad za najboljšo pedagoško prakso z uporabo novih tehnologij. V Pragi je, na srečanju evropskih okoljskih ministrov, dobila najvišjo okoljsko nagrado, lahko bi rekli »okoljskega oskarja«, Energy Global Award. Njen koordinator, Mika Vanhanen je bil nominiran za najbolj prestižno okoljevarstveno nagrado med posamezniki, sam koncept ENO šol pa se je prebil v sam vrh finskih projektov, ki najbolje promovirajo Finsko v svetu. Eden najlepših ENO globalnih projektov je prav gotovo Dan sajenja dreves, ki vsako leto poteka dvakrat - na Svetovni dan miru, 21. septembra in na Mednarodni dan biodiverzitete, 21. maja. slovesen. Program za šolsko leto 2013 / 2014: -

Sajenje dreves v septembru, Voda; spoznavanje in fotografiranje vodnih virov v Polhovem Gradcu, Čebela; čebela, čebelarjenje in pridelava medu v različnih državah.

Vodja Eno šole je Darinka Orel, šolska knjižničarka in nacionalna ENO koordinatorka za Slovenijo. ZELENA ŠOLA Skrb za okolje in naravo postaja del našega vsakdana, življenja v šoli in izven nje. Zelena šola bogati čustvene vezi posameznika in skupnosti do narave. Uči ga spoštovati drugačnost in ceniti naravo. Zelena šola nam daje priložnost, da znanja in spoznanja uporabimo v vsakdanjem življenju ter ga delimo z vsemi in vsem okrog nas. Tudi v letošnjem šolskem letu bomo še posebej aktivni na naslednjih področjih: 31


● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Zbiranje starega papirja, Zbiranje starega tekstila, Zbiranje odsluženih mobilnih telefonov, Zbiranje plastičnih zamaškov, Zbiranje starih baterij, Zbiranje izrabljenih kartuš, Zbiranje električnih in elektronskih aparatov in baterij, Očiščevalna akcija kraja, Ločevanje odpadkov, Sodelovanje na različnih natečajih in v projektih z ekološkimi vsebinami, ● pomoč pri ekovrtu, ● sodelovanje z zunanjimi sodelavci. Koordinatorji letošnje Zelene šole so Valerija Petrovec, učiteljica na razredni stopnji in prof. Katja Premrl, na podružnicah pa razredni učiteljici Jana Prebil in Darja Pelko. ŠOLSKI EKOVRT Šolski ekovrt je projekt, ki poteka pod okriljem Inštituta za trajnostni razvoj Slovenije. Vanj je bilo v letu 2012/2013 vključenih 93 osnovnih in srednjih šol, dijaških domov in vrtcev. Pridružila se jim je tudi naša šola, ki s projektom nadaljuje tudi v šolskem letu 2013/2014.

32


Najpomembnejši cilji projekta bodo tudi v šolskem letu 2013 / 2014:        

Učenci se naučijo okolju prijaznega vrtnarjenja, Opazujejo procese v naravi, Spoznajo različne rastline in vedo, kako se uporabljajo, Spoznajo vrtne prebivalce in opazujejo njihovo vlogo na vrtu, Naučijo se rokovanja z orodjem in zemljo, Spoznajo pomen samooskrbe, Razmišljajo in delujejo trajnostno, Cenijo kakovost ekološko pridelanih živil.

Preko projekta se bomo povezovali z lokalnimi kmetijami in vrtnarijami. V program bomo vključili tudi otroke iz vrtca. Mentorici letošnjega Šolskega ekovrta bosta predvidoma Andreja Kogovšek, učiteljica DSP in Albina Jerman Slabe, šolska svetovalna delavka. ZDRAVA ŠOLA V šolskem letu 2012/13 bomo nadaljevali z zavedanjem o zdravem načinu življenja. Tim učencev Zdrave šole bo urejal »Zdrav kotiček«, še vedno bomo spodbujali učence, da se spomnijo na uživanje sadja med odmori in pitje vode. Trudili se bomo opozarjati na nevarnosti izpostavljanja soncu in pri šolskih aktivnostih delovali preventivno na tem področju. Gradili bomo tudi na pozitivnih medsebojnih odnosih. Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana vsako leto izbere skupno temo, ki je vodilo za delo Zdravih šol. V mesecu septembru bomo

33


izpostavili cilje, ki jih bomo želeli doseči in dejavnosti, s katerimi bomo načrte tudi uresničili. Šolska zdravnica je Irena Kumelj, dr. med. spec. pediater, ki dela v Zdravstvenem domu Vič-Rudnik. Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda so organizirani sistematski zdravstveni pregledi. Učenkam 6. razreda omogočamo cepljenje proti HPV virusu. Učence vključujemo tudi v zobozdravstveno preventivo in učenje pravilnega čiščenja ter nege zob. To izvaja medicinska sestra Majda Šmit. Šolski zobozdravnik je dr. Gregor Knafelc, ki vodi zobno ordinacijo v Polhovem Gradcu. ŠOLSKA PREHRANA Šolska kuhinja pripravlja dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Priporočljivo je, da vsak učenec v času pouka zaužije vsaj šolsko malico. Trudimo se, da je šolska prehrana kvalitetna in raznolika, da zadovolji fiziološke potrebe otrok ter da so jedilniki pestri. Pri organizaciji prehrane upoštevamo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Učenci od prvega do petega razreda malicajo po prvi šolski uri, učenci od šestega do devetega razreda pa po drugi šolski uri. Za učence v podaljšanem bivanju nudimo tudi popoldansko malico. Kosilo je učencem na voljo od 11.45 do 13.30 ure. V času obrokov vsi skupaj skrbimo za kulturno obnašanje pri jedi. Na šolsko prehrano starši prijavijo učenca v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto s prijavo učenca na šolsko prehrano in podpisom pogodbe. Vse morebitne spremembe glede obrokov za prihodnji mesec (prijave ali preklic), starši sporočijo pisno. Posamezno kosilo lahko učenec naroči dan pred obrokom v tajništvu šole. To kosilo se obračuna na položnici. 34


V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca, lahko starši prehrano odjavijo. Odjavo prehrane starši sporočijo do 8.30 ure (pisno, telefon, faks, e-pošta, spletna aplikacija). Odjava velja od naslednjega dne po prejemu odjave. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. V primeru, da obroki ne bodo pravočasno odjavljeni, starši plačajo polno ceno obroka (tudi delež subvencije). VALETA Valeta je slovo zaključnih razredov in njihovih staršev od učiteljev, ki so jih učili v preteklih letih. Šola oziroma učitelji pomagajo pri pripravi in izvedbi tega dogodka na šoli. Organizacija valete je domena organizacijskega odbora, v katerega so vključeni predstavniki učencev, razrednika, ravnatelj in predstavniki staršev. UČBENIŠKI SKLAD Učenci si lahko izposodijo vse potrebne učbenike v učbeniškem skladu, ki na šoli deluje skladno z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. MIZŠ zagotavlja brezplačno izposojo učbenikov za vse učence. Učenci imajo pri pouku na razpolago tudi učbenike »za na klop«. S tem želi MIZŠ razbremeniti šolske torbe. Učitelji do konca meseca marca po Katalogu učbenikov, ki jih je potrdilo Ministrstvo, izberejo tiste učbenike, ki jih bodo učenci uporabljali v naslednjem šolskem letu. Nato starši prejmejo naročilnice za izposojo učbenikov ter obvestila o delovnih zvezkih in ostalih potrebščinah, ki jih morajo kupiti do pričetka naslednjega šolskega leta. 35


Šola izposoja le celoten komplet učbenikov za posamezni razred in ne posameznih učbenikov. Učenec je dolžan vsak učbenik zaviti in z njim skrbno ravnati. Poškodovane in izgubljene učbenike se zaračuna v skladu s Pravilnikom o učbeniških skladih. Skrbnik učbeniškega sklada je Matija Pogačnik, učitelj v OPB. SKUPNOST UČENCEV ŠOLE Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole (SUŠ). V SUŠ sta vključena po dva predstavnika vsakega oddelka, od 2. – 9. razreda. Člani skupnosti učencev šole na začetku leta izvolijo tri predstavnike, ki tvorijo šolski parlament. Ti sodelujejo na območnem, regijskem in nacionalnem srečanju otroških parlamentov v organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije. Otroški parlament v šolskem letu 2013 / 2014 organizirano potekal že 24. leto in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok ko izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami na predhodnem zasedanju nacionalnega otroškega parlamenta. V šolskem letu 2013 / 2014 bomo v okviru Skupnosti učencev šole sledili sledečim ciljem: ● ● ● ● ● ●

reševanje aktualne problematike (na zasedanjih SUŠ, skrinjica ZAUPAJ MI), organizacija Tedna otroka v prvem tednu oktobra, predstavitev aktivnosti ob Tednu otroka, organizacija zasedanja šolskega parlamenta z ravnateljem, priprava članov šolskega parlamenta na zasedanja otroških parlamentov, delavnica na izbrano temo, 36


izvedba dobrodelnih akcij (zbiranje zamaškov, zbiranje šolskih potrebščin za socialno ogrožene otroke, …), ● obeležitev pomembnih dogodkov, ● organizacija čistilne akcije okolice šole ter kraja, ● drugo. Mentor: Simon Purger, predmetni učitelj VZGOJNI NAČRT Vzgojni načrt temelji na ciljih in vrednotah osnovne šole (2. člen Zakona o OŠ). Zajema temeljne vrednote in vzgojna načela, vzajemno sodelovalni odnos s starši, pravila šolskega reda in vzgojne dejavnosti, ki urejajo način in potek dela v šoli. Vrednote so smerokazi – z njihovo pomočjo vemo, kam »potujemo«. Iz njih izvirajo vsa naša prepričanja in stališča, zavzetost in dolgoročni cilji. Še posebej stremimo k razvijanju odgovornosti, spoštovanja in znanja. Pri tem je pomembno dobro sodelovanje s starši. V vzgojnem načrtu so določene oblike obveščanja staršev o dogodkih, ki zadevajo njihovega otroka in vključevanje staršev v šolsko življenje. Za nemoteno delo in življenje v šoli veljajo pravila šolskega reda. Ta določajo vzgojno-izobraževalne dejavnosti, kot so: pravočasno prihajanje k pouku, redno prinašanje potrebščin, opravljanje domačih nalog, sodelovanje pri pouku, nudenje pomoči sošolcem … Zahtevajo red pri šolski prehrani, medsebojno spoštovanje ter spoštovanje lastnine in okolja, narekujejo zagotavljanje varnosti, reda med odmori, po končanih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih ter pravila varstva vozačev. Da do kršitev ne bi prišlo, šola s preventivnimi in proaktivnimi vzgojnimi dejavnostmi oblikuje šolsko okolje, v katerem se učenci počutijo varno in sprejeto. Vzpodbuja se uspešnost, ustvarjalnost, iniciativnost in svobodo z 37


upoštevanjem omejitev, ki jih postavlja skupnost. Razredniki, učitelji in svetovalni delavci učencem svetujejo in jih usmerjajo. Učenci lahko za svoje delo dobijo pohvale, priznanja in nagrade. V primeru kršitev pravil šolskega reda, sledijo vzgojni ukrepi in postopki, ki so določeni glede na vrsto kršitev in se tudi dokumentirajo. Če vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah ne dosežejo svojega namena, šola izreče vzgojni opomin. Vzgojni načrt je v celoti objavljen na oglasni deski šole in na spletni strani: http://www.ospg.si/ PRAVILA ŠOLSKEGA REDA Pravila šolskega reda obsegajo dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, dežurstva, šolsko prehrano, uporabo garderobe, prepovedi, omejitve uporabe naprav in pripomočkov, vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti, sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev. Učenci so vključeni v oddelčne skupnosti, skupnosti učencev šole ter šolski parlament, kjer podajajo predloge, mnenja in pobude. Seznanjeni so s svojimi pravicami in dolžnostmi. Spoštovati morajo hišni red in pravila šolskega reda, pravice učencev, zaposlenih in zunanjih delavcev šole, odgovorno ravnati s premoženjem in lastnino, biti odgovorni do sebe, drugih in okolja, sodelovati pri pouku, vzgojno-izobraževalnih dejavnostih in drugih šolskih aktivnostih. V primeru lastne ogroženosti in ogroženosti drugih so dolžni obvestiti strokovne delavce šole. Varnost na šoli se zagotavlja s preventivnimi in aktivnimi ukrepi ter s posebnim varstvom učencev pred nadlegovanjem, trpinčenjem, zatiranjem, diskriminacijo in nagovarjanjem k dejanjem, ki so v nasprotju z 38


zakonom, človekovimi pravicami in dolžnostmi. V vseh medsebojnih stikih smo vsi dolžni upoštevati temeljna pravila bontona ter šolske in razredne dogovore. Imeti moramo strpen, prijazen, vljuden in spoštljiv odnos. Med poukom učenci lahko zapustijo šolski prostor samo izjemoma in iz opravičenih razlogov. V primeru izostanka so starši dolžni v roku petih dni od prvega dne odsotnosti učenca sporočiti vzrok izostanka, razen če le-ta ni vnaprej napovedan. Če učenec krši svoje dolžnosti, določene z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole, šola izreče vzgojni ukrep. V kolikor učenec ob prehodni vzgojni pomoči ne spremeni svojega vedenja, noče sodelovati ali pa zaradi različnih razlogov tega ni sposoben, se mu lahko v skladu s Pravilnikom o izrekanju vzgojnih opominov v osnovni šoli izreče vzgojni opomin. Šola deluje tudi na področju zdravstvene vzgoje. V sodelovanju z zdravstvenimi zavodi mora zagotavljati izvajanje zdravstvenega varstva učencev. Pravila šolskega reda so v celoti objavljena na oglasni deski šole in na spletni strani: http://www.ospg.si/ HIŠNI RED OŠ Polhov Gradec določa s hišnim redom vprašanja pomembna za nemoteno življenje in delo v šoli. Določila hišnega reda, se nanašajo na vedenje učencev, upoštevanje navodil učiteljev in Spremljevalcev ter vseh obiskovalcev šole. Opredeljuje odgovornost šole v šolskem prostoru v času, ko poteka učno-vzgojni proces in druge organizirane. Uporaba hišnega reda velja za celoten šolski prostor, opredeljuje območje, površine in zgradbe, ki sodijo v šolski prostor. Hišni red opredeljuje tudi poslovni čas in uradne ure šole, uporabo šolskega 39


prostora, opisuje ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče, itd. Hišni red je v celoti objavljen na oglasni deski šole in na spletni strani: http://www.ospg.si/ Opomba: V tem šolskem letu bomo v sodelovanju z učenci, s starši in učitelji prenovili Vzgojni načrt, Pravila šolskega reda in in Hišni red. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV S tem pravilnikom se podrobneje opredeljujejo z zakonom določene pravice in dolžnosti učenca osnovne šole (Ur. l. RS, št. 75/2004). PRAVICE UČENCA - da obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti, - da pridobiva znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko učenje, - da mu je v šoli zagotovljeno varno in vzpodbudno okolje, - da šola organizira življenje in delo s spoštovanjem univerzalnih civilizacijskih vrednot in posebnosti različnih kultur, - da mu šola zagotavlja enakopravno obravnavanje ne glede na raso, spol in etnično pripadnost, veroizpoved, socialni status družine in druge okoliščine, - da šola zagotovi varovanje njegovih osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi, - da učitelji in drugi delavci šole spoštujejo njegovo osebnost in individualnost ter njegovo človeško dostojanstvo in pravici do zasebnosti, 40


- da mu je omogočeno tudi izven pouka pridobiti dodatno razlago in nasvet, - da se pri pouku upošteva njegova radovednost ter razvojne značilnosti, predznanje in individualne posebnosti, - da pri pouku dobi kakovostne informacije, ki sledijo sodobnemu razvoju znanosti in strok, - da dobi o svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno povratno informacijo, - da dobi pri svojem delu pomoč in podporo, če ju potrebuje, - da svoji razvojni stopnji primerno sodeluje pri oblikovanju dni dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti in prireditev šole, - da se lahko svobodno izreče o vseh vprašanjih iz življenja in dela šole, - da se vključuje v del oddelčne skupnosti učencev, skupnosti učencev šole in šolskega parlamenta, - da sodeluje pri ocenjevanju, - da sodeluje pri dogovorjenih skupnih aktivnostih. DOLŽNOSTI UČENCA - da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole ter spoštljiv in strpen odnos do oseb s posebnimi potrebami, človeškega dostojanstva, etične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola, - da izpolni osnovnošolsko obveznost, - da redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojnoizobraževalne dejavnosti, - da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti, - da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu, - da v šoli in izven nje skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti ter osebne integritete drugih učencev in delavcev šole, 41


- da spoštuje Pravila hišnega reda, - da varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter lastnino učencev in delavcev šole ter le-tega namerno ne poškoduje, - da se spoštljivo vede do drugih, - da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice dogovorjene v oddelčni skupnosti ali skupnosti učencev šole, - da sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev.

42

Publikacija13 14  

Publikacija osnovne šole Polhov Gradec za šolsko leto 2013/14

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you