Page 1

PUBLIKACIJA VRTCA PRI OŠ POLHOV GRADEC IN POŠ ŠENTJOŠT šolsko leto 2012/13 Ime in priimek:____________________________________ Naslov:__________________________________________ Skupina:_________________________________________ Vzgojiteljica:_____________________________________ Domači telefon:___________________________________ Službeni telefon očeta:______________________________ Službeni telefon matere:____________________________

1


Vrtec pri OŠ Polhov Gradec Polhov Gradec 95 1355 Polhov Gradec Vrtec pri POŠ Šentjošt Šentjošt 54 1354 Horjul Ravnateljica Pomočnica ravnateljice Elektronska pošta Internetna stran Telefon šole in vrtca pri OŠ Polhov Gradec Telefon šole in vrtca pri POŠ Šentjošt Fax Transakcijski račun šole Davčna številka šole Pomočnica ravnateljice za vrtec Odjava prisotnosti Obračun plačila vrtca Mobilni telefon vrtca Polhov Gradec Mobilni telefon vrtca v gasilskem domu

Albina Jerman Slabe Silva Kriţič os.polhgr@guest.arnes.si http://www.ospg.si 059082650 017540332 059082651 01221-6030648810 ID 136290530 059082658 059082650 059082665 040 821 522 051 214 616

2


VIZIJA VRTCA PRI OŠ POLHOV GRADEC Z roko v roki skupaj v vrtec in šolo. VIZIJA VRTCA PRI POŠ ŠENTJOŠT Ţivimo zdravo z naravo. Narava je naša najpomembnejša igralnica. PREDNOSTNE NALOGE ZA VRTEC PRI OŠ POLHOV GRADEC IN VRTEC PRI POŠ ŠENTJOŠT - Razvijanje ekološke zavesti in zdravega načina ţivljenja, - upoštevanje multikulturnosti, - razvijanje pozitivnega mišljenja in ravnanja. NAŠ CILJ Prizadevamo si, da bi se otroci v našem vrtcu dobro počutili in radi zahajali vanj. V vrtcu je glavna dejavnost igra, preko katere se otroci na najbolj naraven način učijo in je za otroke prijetna dejavnost. Skozi igro in dejavnosti se prepletajo vsa področja, ki so predpisana v Kurikulumu za vrtce, kar je za predšolskega otroka in njegov način učenja smiselno in strokovno utemeljeno. Prav tako so pomembne tudi rutinske dejavnosti, kot so hranjenje, počitek in nega. Za dobro počutje otrok in zaposlenih morajo imeti naštete dejavnosti usklajen ritem in zaporedje. Pri nas ga ohranjamo z okvirnim dnevnim redom. Preko celega dne ustrezno dopolnjujemo in povezujemo različne vrste dejavnosti in pri tem upoštevamo individualne značilnosti posameznega otroka.

3


ORGANIZIRANOST VRTCEV IN POSLOVNI ČAS Vrtec Polhov Gradec in Vrtec pri POŠ Šentjošt sta javna vrtca, ki delujeta v sestavi Osnovne šole Polhov Gradec. Ustanovitelj je občina Dobrova-Polhov Gradec. Vrtec pri OŠ Polhov Gradec v letošnjem šolskem letu deluje na dveh lokacijah, v osnovni šoli in starem gasilskem domu. Vrtec v prostorih osnovne šole zaţivi ob 6.00 uri, ţivţav v njem pojenja ob 16.45 uri. Oddelek vrtca v gasilskem domu posluje od 6.00 do 16.00 ure. Vrtec pri POŠ Šentjošt posluje od 6.00-16.00 ure. Poslovni čas prilagajamo potrebam večine staršev naših varovancev, ki se lahko spremni na osnovi izkazanih potreb staršev in v soglasju z ustanoviteljem. Vrtec posluje vse dni v letu razen sobot, nedelj in drţavnih praznikov ter zadnji delovni dan v letu. Za tedne, ki so zaradi praznikov krajši, se zaradi racionalizacije poslovanja in naročanja ustreznih količin hrane, prosi starše, da prijavijo prisotnost otrok. V primeru manjšega števila otrok, se skupine zdruţujejo v skladu z normativi. UPRAVNI DELAVCI ŠOLE IN VRTCA ime in priimek Albina Jerman Slabe Silva Kriţič Ilinka Kucler Tatjana Kenda Ljuba Banjac Nika Kavčič

delovno mesto ravnateljica pomočnica ravnateljice za vrtec vodja šolske prehrane poslovna sekretarka računovodkinja knjigovodja 4


Upravni prostori za vrtec so v prostorih osnovne šole v Polhovem Gradcu. STROKOVNI DELAVCI VRTCA PRI OŠ POLHOV GRADEC ime in priimek ime in priimek vzgojiteljice pomočnice vzgojiteljice Blaţka Maja Justin Osredkar Nastja Urša Poplatnik Zirnstein Lučka Novak Vida Sadek Seliškar Nataša Janša Matejka Krvina Katarina Romana Mišič Moţek Majda Grbec Alenka Jekovec Plestenjak Jasna Škarič Anita Oblak Dragica Trobec Petra Bizjan Nataša Peljhan

Darja Malovrh, Vladka Kordeţ

oddelek Čebelice Ţabice Miške Ribice Lisičke Metuljčki Medvedki Mravljice Polhki

ODDELKI ime skupine ČEBELICE

število otrok 12 5

starost 1-3 LET

normativ 10+2


ŢABICE MIŠKE RIBICE LISIČKE METULJČKI MEDVEDKI MRAVLJICE POLHKI

14 14 19 19 22 11 20 23

12+2 12+2 17+2 17+2 22+2 10+2 19+2 21+2

2-3 LET 2-3 LET 2-4 LET 2-4 LET 4-5 LET 1-3 LET 4-6 LET 5-6 LET

Opomba: Število otrok v oddelkih se med šolskim letom lahko spreminja. TEHNIČNO OSEBJE VRTCA PRI OŠ POLHOV GRADEC ime in priimek delovno mesto Boštjan Breznik kuhar Valerija Dolenc kuharska pomočnica Helena Plestenjak perica Daria Burjek čistilka Rajko Tominec hišnik Frančišek Plešec STROKOVNI DELAVCI VRTCA PRI POŠ ŠENTJOŠT ime in priimek vzgojiteljice

ime in priimek pomočnice vzgojiteljice

oddelek

Tea Korenčan

Irma Kavčič

Jeţki

Mateja Maček

Mojca Marolt

Zajčki

6


ODDELKI VRTCA PRI POŠ ŠENTJOŠT ime skupine ZAJČKI JEŢKI

število otrok 21 10

starost 3-6 LET 1-3 LET

normativ 19+2 8+2

Opomba: Število otrok v oddelkih se med šolskim letom lahko spreminja. TEHNIČNO OSEBJE VRTCA PRI POŠ ŠENTJOŠT ime in priimek Marija Končan Štefka Demšar Rajko Tominec

delovno mesto kuharica čistilka hišnik

DNEVNI RED V ODDELKIH PRVO STAROSTNO OBDOBJE (otroci, stari od 11 mesecev do treh let) NASLOV DEJAVNOSTI ČAS DEJAVNOSTI 6.00–7.00

Sprejem otrok v igralnicah 1. starostnih skupin

7.00−8.00

Igre po želji, individualno delo

8.00−8.15

Nega, priprava na zajtrk 7


8.15−8.45

Zajtrk

8.45−10.45

Dejavnosti v igralnih kotičkih in igre na prostem (medtem je otrokom na voljo sadna malica in napitki)

10.45−11.15

Nega, priprava na kosilo

11.15−11.45

Kosilo

11.45−12.15

Priprava na počitek, nega, umirjanje

12.15−14.00

Počitek, individualno prilagojen otrokom

14.00−14.30

Nega, priprava na malico, umirjene igre v kotičkih

14.30−14.45

Malica

14.45−16.45 (PG) 14.45-16.00 (GD,Š)

Igre po želji otrok, združevanje skupin in odhajanje otrok domov

DRUGO STAROSTNO OBDOBJE (otroci, stari od 3 do 6 let) NASLOV DEJAVNOSTI ČAS DEJAVNOSTI 6.00−7.00

Sprejem otrok v igralnici 8


7.00−8.00

Razdruževanje oddelkov, igre po želji, individualno delo

8.00−8.15

Priprava na zajtrk

8.15−8.45

Zajtrk

8.45−11.15

Jutranje srečanje, dejavnosti po igralnih kotičkih, bivanje na prostem (medtem je otrokom na voljo sadna malica in napitki)

11.15−11.30

Priprava na kosilo

11.30−12.15

Kosilo

12.15−12.30

Priprava na počitek, umirjanje

12.30−14.00

Počitek, individualno prilagojen otrokom

14.00−14.30

Priprava na malico, umirjene igre v kotičkih

14.30-14.45

Malica

14.45−16.45 (PG) 14.45-16.00 (GD,Š)

Igre po želji otrok v igralnih kotičkih, združevanje skupin in odhajanje otrok domov

9


PREDSTAVITEV PROGRAMOV GLEDE NA TRAJANJE IN STAROSTNA OBDOBJA V Vrtcu pri OŠ Polhov Gradec sta organizirana celodnevno varstvo in vzgoja otrok od enajstega meseca otrokove starosti do vstopa v šolo. V letošnjem šolskem letu se lahko otroke vključi v dnevni program, ki traja 6−9 ur. Poldnevni program lahko obiskujejo samo otroci, ki so ga izbrali ţe v preteklih letih. Komisija za sprejem otrok v vrtec je otroke razvrstila v naslednje oddelke: − Oddelek I. starostnega obdobja od 11 mesecev do 3 let (2 oddelka), − Oddelek I. starostnega obdobja od 2 do 3 let (2 oddelka), − Kombiniran oddelek 2 - 4 let (2 oddelka), − Oddelek II. starostnega obdobja od 4 do 5 let (1 oddelek), − Oddelek II. starostnega obdobja od 4 do 6 let (1 oddelek), − Oddelek II. starostnega obdobja od 5 do 6 let (1 oddelek). V Vrtcu pri POŠ Šentjošt: − Oddelek I. starostnega obdobja od 11 mesecev do 3 let (1 oddelek), − Oddelek II. starostnega obdobja od 3 do 6 let (1 oddelek), V vseh oddelkih poteka celodnevno vzgojno izobraţevalno delo upoštevajoč načela Kurikuluma za vrtce in metodologijo Korak za korakom. Vzgojiteljice delajo na osnovi letnega delovnega načrta oddelka, ki so priloga LDN vrtca. 10


KORAK ZA KORAKOM je starostno, individualno in kulturno primerna izvedbena oblika nacionalnega kurikuluma. Korak za korakom je mednarodni dokument za predšolsko vzgojo in izobraţevanje, ki temelji na pedagoških, psiholoških, socioloških in filozofskih teorijah, evropski tradiciji predšolske vzgojno-izobraţevalne prakse ter sodobnih spoznanjih o učenju in razvoju otrok. Danes se razvija in posodablja pod okriljem Pedagoškega inštituta, Razvojno-raziskovalnega centra pedagoških iniciativ Korak za korakom iz Ljubljane. Za ta način dela je značilno, da so igralnice urejene v kotičke za: − igro s kockami in za skupna srečanja otrok; − igro z namiznimi igrami, kjer otroci pridobivajo predvsem prve matematične koncepte; − dramatizacijo, kjer otrok razvija veščine vzpostavljanja medsebojnih odnosov v druţini in širši druţbi; − začetno opismenjevanje, kjer je urejen tudi predel za izdelavo knjig in prostor za branje ter listanje knjig; − likovno in glasbeno ustvarjanje; − naravoslovno odkrivanje in raziskovanje; − igranje s peskom in vodo. Ponekod so urejeni tudi prostori za rokodelske dejavnosti. Tako urejena igralnica otrokom omogoča igro, razvoj in učenje na vseh razvojnih in vsebinskih področjih, izbiro materialov, razvijanje interesov, sodelovanje, dogovarjanje, razvijanje samostojnosti, prevzemanje odgovornosti za izbiro in odločitve, iniciativnost, reševanje konfliktov in problemov ter vzpostavljanje prijateljstev.

11


Obogatitveni programi vrtca Obogatitveni programi vrtca so del kurikuluma in jih delno sofinancira ustanovitelj. Vodijo jih vzgojiteljice vrtca. Z njimi popestrimo in obogatimo ţivljenje otrok v ustanovi. Dejavnosti načrtuje vsaka vzgojiteljica samostojno v skladu z njenim programom. Predstavi ga staršem na prvem roditeljskem sestanku. ZLATI SONČEK bomo izvajali v skladu z novimi smernicami, ki bodo predstavljene strokovnim delavkam. Otroci iz vseh skupin izvajajo dejavnosti na področju – gibanje, ki omogočajo otrokom skladen razvoj in krepitev vseh mišičnih skupin ter gibljivost telesa s poudarkom na naravnih oblikah gibanja. FOTOGRAFIRANJE skupine je enkrat letno, starši lahko naročijo fotografijo. Občasno strokovne delavke fotografirajo skupino otrok pri dejavnostih, le te objavimo na internetni strani vrtca. KNJIŢNI NAHRBTNIK je celoletna dejavnost, pri kateri razvijamo bralno kulturo in gojimo odnos do knjige. Vzgojiteljica pripravi vsebino nahrbtnika. Ta vsak teden potuje k drugemu otroku. Starši zapišejo v zvezek vtise, otrok pa o njih poroča, ko prinese nahrbtnik v vrtec. Vrstni red določijo v oddelku. USTVARJALNI IN PRAVLJIČNI DOPOLDNEVI potekajo enkrat na mesec v dopoldanskem času, namenjeni pa so vsem otrokom vrtca. Pripravljajo ga vzgojiteljice, ki vsem otrokom v vrtcu predstavijo pravljico ali zgodbo. V igralnicah organizirajo dejavnosti, ki omogočajo, da pravljice zazvenijo. IZDELOVANJE MAP − otroci z našo pomočjo izdelajo vsak svojo mapo, v katero do konca šolskega leta shranjujejo svoje izdelke. Navajamo jih na skrb za svoje stvari in na spoštovanje svojega dela. 12


PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI − vsak otrok praznuje rojstni dan v vrtcu. Otrokom izdelamo simbolično darilo. Otroci v skupini narišejo risbice, ki jih oblikujemo v knjigo. Slavljencu izrečemo voščilo, on pa si izbere pesmice, ki mu jih zapojemo. Izogibamo se sladkarijam in drugi hrani. Starši lahko na svojo ţeljo in pobudo vzgojiteljice sodelujejo pri praznovanju z dejavnostjo, ki jo pripravijo za vse otroke v oddelku. SKRB ZA ZDRAVJE izvajamo v obliki dejavnosti, s katerimi skrbimo za zdravje naših otrok. Sodelovali bomo z medicinsko sestro go. Majdo Šmit. Povezali se bomo tudi z Zavodom za zdravstveno varstvo iz Ljubljane in patronaţno sestro go. Cilko Škof. Sodelovali bomo v projektu Varno s soncem in Zdravje v vrtcu. COMENIUS je mednarodni projekt, v katerem sodeluje pet šol in vrtcev iz Slovenije, Poljske, Turčije, Italije in Španije z namenom izmenjave izkušenj in spoznavanje različnih kultur. Delovni naslov projekta je Zamolčane zgodbe o otrocih in kulturi. Koordinatorica projekta v vrtcu Polhov Gradec je Katarina Moţek. Dodatne dejavnosti Namenjene so otrokom. Vodijo jih vzgojiteljice ali zunanji sodelavci, ki so usposobljeni za posamezno področje ter delo s predšolskimi otroki. Vrtec bo izvajalcem omogočil prostor, preostale stroške pa bodo nosili starši otrok, ki so vključeni v programe. Programi bodo potekali po 17. uri. Na pobudo staršev in ob zadostnem številu prijavljenih otrok bomo v popoldanskem času omogočili izvedbo dejavnosti: angleščine, glasbene šole, plesne šole.

13


Nadstandardni program vrtca V zimskih mesecih bomo poskušali pridobiti Športno društvo Šentjošt, ki bo staršem za najstarejše otroke ponudilo tečaj smučanja. Program skupnih vzgojnih dejavnosti z otroki v okviru rednega vzgojnega programa ČAS

NASLOV DEJAVNOSTI

IZVAJALEC

septembe r

- oblikovanje skupine - jesen, krašenje prostorov

vzgojiteljice pomočnice vzgojiteljic

vsi oddelki

oktober

- teden otroka - izdelovanje map - obisk gasilcev v kraju

vzgojiteljice pomočnice vzgojiteljic

vsi oddelki

-

vzgojiteljice pomočnice vzgojiteljic

vsi oddelki vsi oddelki vsi oddelki

november

-

-

16. nov.tradicionalni slovenski zajtrk obisk čebelarja krašenje prostorov skupaj s starši, voščilnice sodelovanje na Miklavţevem sejmu

vzgojiteljice pomočnice vzgojiteljic

14

SKUPINA STROŠKI


december

- Miklavţeva malica - lutkovna predstava v vrtcu

vzgojiteljice pomočnice vzgojiteljic zunanji izvajalci

vsi oddelki vstopnina

januar

- aktivnosti na snegu (sankanje…..)

vzgojiteljice pomočnice vzgojiteljic

vsi oddelki

februar

- kulturni praznik - obisk literarnega delavca

vzgojiteljice pomočnice vzgojiteljic

vsi oddelki

marec

- pustno rajanje - pomlad, krašenje prostorov - materinski dan v sodelovanju s KS - daljši pohod v okolico kraja

vzgojiteljice pomočnice vzgojiteljic

vsi oddelki

vzgojiteljice pomočnice vzgojiteljic

oddelki II. st. obdobja

maj

15. maj dan druţin Tek očkov

vzgojiteljice pomočnice vzgojiteljic

vsi oddelki

junij

- zaključek šolskega leta

vzgojiteljice pomočnice vzgojiteljic

vsi oddelki

julij

- igre na prostem - igre z vodo

vzgojiteljice pomočnice vzgojiteljic

vsi oddelki

april

avgust

15

enota Šentjošt


PRAVICE STARŠEV IN OTROK, DOLOČENE V MEDNARODNIH DOKUMENTIH, USTAVI IN ZAKONIH Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični drţavi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki (v nadaljnjem besedilu: starši). Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja drţava moţnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo itn. Optimalen razvoj vključuje tudi moţnost poglobljenega razvoja na določenem področju. Uresničevanje zahteve po enakih moţnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija ţivljenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje. Javni vrtci so svetovno nazorsko nevtralni. - Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum), do obveščenosti o ţivljenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov. - Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju ţivljenja in dela v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.

16


- Ob vstopu otroka v vrtec lahko ta staršem omogoči postopno uvajanje otroka v vrtec tako, da smejo biti skupaj z njim v skupini v obdobju, ki lahko traja več tednov. - Starši imajo pravico do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku z vzgojiteljico ali vzgojiteljem. - Starši imajo pravico, da v dogovoru z vzgojiteljico ali vzgojiteljem aktivno sodelujejo pri vzgojnem delu. - Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in različnost pristojnosti. - Vrtec nudi moţnosti za otrokov razvoj, ne posega pa v sfero zasebnosti druţine oziroma v pravice staršev. - Sodelovanje vrtca s starši je nujen pogoj za dopolnjevanje druţinske in institucionalne vzgoje. OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA - Otrok mora imeti pred vstopom v vrtec opravljen zdravniški pregled; starši potrdilo predloţijo vzgojiteljici pred vstopom v vrtec. - Osebje vrtca mora biti seznanjeno z morebitnimi posebnostmi otroka. - Nadzorovati morajo primernost predmetov, ki jih otroci prinašajo v vrtec. - Skrbijo za redno plačilo vrtca. - Upoštevajo poslovni čas vrtca in pravočasno prevzamejo otroka. - Otrok sme prihajati in odhajati v spremstvu polnoletnih oseb, ki so navedene v pogodbi ali v spremstvu oseb, ki jih starši pisno pooblastijo in so starejši od 10. let. - Skrbijo za točnost osebnih podatkov. - Upoštevajo pravilo 15 dnevnega izpisnega roka. 17


- V vrtec pripeljejo zdravega otroka in upoštevajo Pravilnik o varnosti otrok. NAČINI POVEZOVANJA IN SODELOVANJA S STARŠI Sodelovanje s starši je pomemben del kakovostne predšolske vzgoje, saj prispeva k dopolnjevanju druţinske in institucionalne vzgoje. Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju ţivljenja v vrtcu, vendar ob upoštevanju strokovne avtonomnosti institucije. S tem pokaţejo zanimanje za delo v vrtcu ter si vzamejo čas za dejavno preţivljanje časa z otrokom, hkrati pa mu pokaţejo, da spoštujejo njegovo delo in okolje, v katerem preţivlja večji del dneva. Sodelovanje s starši je pogoj za kvaliteto in profesionalnost našega dela. Svet staršev Svet staršev sestavlja po en delegat iz vsakega oddelka. Delegati se bodo sestajali v sestavi Sveta staršev šole najmanj dvakrat na leto. Roditeljski sestanki ODDEL EK

VSEBINA

NAMEN

ROK

IZVAJALCI

Vsi oddelki

Seznaniti z LDN oddelka, osvetliti značilnosti in posebnosti posameznega starostnega obdobja.

Seznaniti z organizacijo dela, ter poiskati dejavnosti, ki bodo zbliţale, otroke, starše in strokovne delavke.

septe mber 2012

vzgojiteljice , pomočnice vzgojiteljic

Vsi oddelki

Analiza dela in skupno planiranje s

Vključevanje staršev v načrtovanje in

janua rfebru

vzgojiteljice , pomočnice

18


starši do konca leta.

izvajanje LDN.

ar 2013

vzgojiteljic

Oddelka 4-6 let, 5-6 let

Kako pripraviti otroka na šolo?

Olajšati prehod iz vrtca v šolo.

maj 2013

šolska svetovalna sluţba

Vsi oddelki

Skupno srečanje s prikazom dela v oddelkih.

Druţenje ob zaključku šolskega leta.

junij 2013

vzgojiteljice , pomočnice vzgojiteljic

Starši novo vpisanih otrok

Seznanitev z uvajalnim obdobjem in potekom dela v vrtcu.

Laţji prehod otroka od doma v vrtec, informiranje staršev.

julij 2013

pomočnica ravnateljice

Pogovorne ure Na pogovornih urah bomo s starši spregovorili o razvoju in posebnostih posameznega otroka, o njegovem počutju in dejavnostih v vrtcu. Pogovorne ure bodo potekale enkrat mesečno. Starši se vpisujejo v preglednico, povabimo pa jih z vabili ali se jih udeleţijo po svojih ţeljah. Druge oblike sodelovanja s starši V šolskem letu 2012/2013 je predvideno predavanje za starše na temo: Pomen druţine za otrokov razvoj v izvedbi Jasne Škarič, prof. ped. in filo.. Starši so vabljeni tudi na predavanja, ki so organizirana za osnovno šolo. - Celo šolsko leto bo potekalo zbiranje plastičnih zamaškov v humanitarne namene. - Zbiranje odpadnega papirja - jesen, pomlad. - Zbiranje odsluţenih oblačil in tekstila. 19


Starše obveščamo o dejavnostih v vrtcu na oglasnih deskah ob vhodu v vrtec in v kotičku za starše. Z dejavnostmi, ki potekajo preko dneva, pa jih vsakodnevno obveščamo na oglasni deski pred oddelkom. Starše in stare starše bomo aktivno vključevali v vzgojno delo, saj bomo s tem prispevali k bogatenju učnega okolja in dobremu počutju otrok v vrtcu. Starši lahko predstavijo svoj poklic, hobije, različne igre, zgodbe in pravljice, stare šege in navade ipd. VPIS IN PLAČILO Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev, praviloma v marcu za naslednje šolsko leto. V vrtec sprejemamo otroke preko celega šolskega leta, če imamo prosto mesto. Vlogo starši dobijo v tajništvu ali na internetni spletni strani vrtca. Oddajo jo po pošti ali v tajništvu šole. Plačilo vrtca staršem določi Center za socialno delo, na podlagi lestvice, ki starše razvršča v plačilne razrede, upoštevajoč neto mesečni dohodek na druţinskega člana ter premoţenje druţinskih članov, v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v R Sloveniji. Starši plačajo največ 77% od cene programa, v katerega je vključen otrok. Plačilo 77% cene je polno plačilo. Starši lahko uveljavljajo zniţano plačilo za programe v vrtcu, če izpolnijo obrazec-Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in jo oddajo na krajevno pristojnem Centru za socialno delo – osebno, po pošti ali elektronsko, ne prej kot 30 dni pred predvideno vključitvijo otroka v vrtec in vsako leto ob koncu koledarskega leta za naslednje leto.

20


V primeru, da je v vrtec istočasno vključenih več otrok iz iste druţine, plačajo starši za drugega 30% od določenega jim plačilnega razreda, tretji pa je v vrtcu brezplačno. Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v R Sloveniji, plačajo polno ceno programa, v katerega je otrok vključen. OBRAČUNAVANJE ODSOTNOSTI Če je otrok bolan ali bo v vrtcu odsoten, vas prosimo, da zaradi organizacije prehrane to sporočite poslovni sekretarki ali preko spleta en dan pred predvidenim izostankom otroka iz vrtca, do 8. ure zjutraj. Za vsak dan tako napovedane odsotnosti se staršem odšteje strošek za prehrano. Med poletnimi počitnicami (od 15. 6. do 15. 9.) imajo starši moţnost uveljavljati rezervacijo za 30-dnevno neprekinjeno odsotnost otroka. Delo poleti organiziramo na podlagi ankete med starši, v skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec in plačevanju oskrbnine v občini Dobrova - Polhov Gradec, ki ga je sprejel Občinski svet, dne 28. 3. 2012. Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolţna kriti razliko cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.

Publikacijo za šolsko leto 2012/13 so pripravile: Albina Jerman Slabe, Nataša Peljhan, Silva Kriţič. 21

publikacija vrtec  

vrtec pri os polhov gradec

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you