Page 1

PUBLIKACIJA ŠOLA 2012/2013

Ime in priimek:___________________________________

Naslov:_________________________________________

Razred:_________________________________________

Razrednik:_______________________________________ Domači telefon:___________________________________ Sluţbeni telefon očeta:_____________________________ Sluţbeni telefon matere:____________________________

1


Spoštovani starši, drage učenke in učenci ter spoštovani sodelavci! Pravkar drţimo v rokah Publikacijo Osnovne šole Polhov Gradec, v kateri bomo našli vse pomembne podatke, ki jih potrebujemo za poznavanje naše hiše učenosti. Posebej poudarjam, da se z vsemi Vami, starši, učenci in učitelji, veselim mednarodnega sodelovanja, ki ga bomo uresničili v mesecu aprilu 2013, ko bomo gostili naše prijatelje, učence in učitelje s Poljske, Turčije, Grčije in Romunije. Organizirali bomo številne dejavnosti, s katerimi bomo lahko znova tkali in krepili medsebojne vezi, gojili spoštovanje do različnosti oziroma drugačnosti ter se preizkušali v nudenju medsebojne pomoči. Vsekakor bomo pri tem utirali uspešno pot le, če si bomo za omenjene vrednote prizadevali vsi: učenci, starši in učitelji. Pregovor pravi Kjer je volja, je pot, zato naj bo slednja, dragi učenci, vaš edini skupni cilj. Voljo imate, na poti pa Vam bodo še kako radi priskočili na pomoč učitelji in starši. Tako boste lahko razvili vse darove, ki jih imate v sebi. Ţelim vam prijazno povedati, da vas bomo učili in naučili reševati teţave in teţavice, ki nam jih naplavlja ţivljenje, da boste lahko brezskrbno jadrali k sprejemanju odgovornosti za svoje besede in dejanja. Ţelim vam čim bolj uspešno šolsko leto! Albina Jerman Slabe, ravnateljica

2


ZDRAVA ŠOLA

ENO ŠOLA

OSNOVNA ŠOLA POLHOV GRADEC Polhov Gradec 95, 1355 Polhov Gradec

Podružnična osnovna šola ČRNI VRH Črni Vrh 34 1355 Polhov Gradec

Podružnična osnovna šola ŠENTJOŠT Šentjošt 54 1354 Horjul

3


Ravnateljica Pomočnica ravnateljice Vodja POŠ Črni Vrh Vodja POŠ Šentjošt Elektronska pošta Internetna stran Transakcijski račun šole Davčna številka šole Telefon šole Faks šole Telefon POŠ Črni Vrh Telefon POŠ Šentjošt Svetovalna sluţba Ravnateljica Specialni pedagog Pomočnica ravnateljice Računovodstvo Kuhinja Zbornica Kabinet športne vzgoje Odjava/prijava šolske prehrane Knjiţnica Kabinet RS 1 Kabinet RS 2 Kabinet slo–ang Kabinet fi–mat Kabinet računalništva Poslovna sekretarka Hišnik 4

Albina Jerman Slabe Ilinka Kucler Simona Planinc Jana Prebil os.polhgr@guest.arnes.si http://www.ospg.si 01221-6030648810 ID I36290530

059082650 059082651 013645931 017540050 059082657 059082666 059082664 059082654 059082653 059082652 059082660 059082660 059082665 059082656 059082655 059082661 059082662 059082663 059082667 059082650 059082670


GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI Polhov Gradec; govorilne ure so od 1700 do 1830 10. 9. 2012 roditeljski PG 8 .10. 2012 12. 11. 2012 10. 12. 2012 predavanje PG 14. 1. 2013 11. 2. 2013 roditeljski PG 11. 3. 2013 11. 4. 2013 predavanje PG 13. 5. 2013 10. 6. 2013 roditeljski POŠ Šentjošt; govorilne ure so od 1600 do 1800 13. 9. 2012 roditeljski ŠJ 11. 10. 2012 15. 11. 2012 10. 12. 2012 predavanje PG 17. 1. 2013 14. 2. 2012 roditeljski ŠJ 14. 3. 2013 11. 4. 2013 predavanje PG 16. 5. 2013 13. 6. 2013 roditeljski ŠJ POŠ Črni Vrh; govorilne ure so od 1700 do 1800 11. 9. 2012 roditeljski ČV 9. 10. 2012 13. 11. 2012 10.12. 2012 predavanje PG 15. 1.2013 12. 2. 2013 roditeljski ČV 12. 3. 2013 11. 4. 2013 predavanje PG 14. 5. 2013 11. 6. 2014 roditeljski ČV

5


GOVORILNE URE UČITELJEV V DOPOLDANSKEM ČASU – OŠ POLHOV GRADEC UČITELJ/-ICA Apat Sergeja Bagar Nina Bergant Klementina Bizjak Mojca Erjavec Kocjančič Vesna Gabrovšek Irena Hribernik Francka Hribovšek Viktorija Juvan Marjan Kogovšek Andreja Kogovšek Mirjam Kokot Barbara Koritnik Maja Kramar Jure Krnc Sabina Kucler Ilinka Logar Urška Meteţ Omerzel Tanja Petrovec Valerija Plut KrajnikTadeja Pogačnik Matija Premrl Katja Purger Simon Rednak Robič Barbara Sokol Andreja Šajn Maja / Gostinčar Katarina

GU ZA STARŠE Torek, 5. ura Ponedeljek, 2. ura Ponedeljek, 2. ura Ponedeljek, 3. ura Ponedeljek, 5. ura

GU ZA UČENCE Četrtek, 5. ura Ponedeljek, 6. ura Torek, 6. ura Ponedeljek, 5. ura Torek, 5. ura

Ponedeljek, 1. ura Torek, 5. ura Ponedeljek, 1. ura Torek, 2. ura Ponedeljek, 1. ura Ponedeljek, 6. ura Petek, 5. ura Ponedeljek, 2. ura Ponedeljek, 2. ura Torek, 6. ura Sreda, 2. ura Sreda, 5. ura Ponedeljek, 5. ura Ponedeljek, 4. ura Torek, 5. ura Torek, 5. ura Četrtek, 2. ura Torek, 3. ura Torek, 3. ura Ponedeljek, 5. ura Sreda, 3. ura

Sreda, 6. ura Četrtek, 5. ura Torek, 6. ura Torek, 7. ura Ponedeljek, 6. ura Sreda, 2. ura Ponedeljek, 6. ura Četrtek, 6. ura Torek, 5. ura Sreda, 6. ura Sreda, 7. ura Petek, 5. ura Petek, 5. ura Ponedeljek, 6. ura Ponedeljek, 4. ura Četrtek, 5. ura Četrtek, 6. ura Torek, 7. ura Četrtek, 6. ura Torek, 5. ura Ponedeljek, 6. ura

6


Štempihar Sanja Trobec Cecilija Vojvoda Marko Zalokar Ţiva Ţagar Urška Ţugman Širnik Manja

Četrtek, 2. ura Petek, 4. ura Ponedeljek, 3. ura Petek, 3. ura Četrtek, 3. ura Četrtek, 3. ura

Ponedeljek, 6. ura Četrtek, 5. ura Sreda, 5. ura Sreda, 6. ura Četrtek, 6. ura Torek, 6. ura

GOVORILNE URE V DOPOLDANSKEM ČASU – POŠ ČRNI VRH UČITELJICA Jug Tadej Pelko Darja Planinc Simona Tosetto Irena

GU ZA STARŠE Sreda, 10:30 -11:00 Sreda, 7:00-7:30 Sreda, 7:00-7:30 Četrtek, 7:00-7:30

GU ZA UČENCE Četrtek, 11:55-12:40 Četrtek, 11:55-12:40 Sreda, 11:55-12:40 Sreda 7:00-7:30

GOVORILNE URE V DOPOLDANSKEM ČASU – POŠ ŠENTJOŠT UČITELJICA Alič Sonja Furlan Jana/Tjaša Prek Prebil Jana Ušeničnik Jelka Tosetto Irena

GU ZA STARŠE Četrtek, 7:15-7:55 Torek 10:45-11:30 Torek, 5. ura Torek, 7:10-7:55 Ponedeljek, 5. ura

GU ZA UČENCE Petek 7:15-7:55 Četrtek 15:40-16:05 Sreda, 6. ura Petek, 6. ura Ponedeljek, 6. ura

Za individualno dopoldansko govorilno uro se je potrebno predhodno telefonsko najaviti (ker lahko učitelj nadomešča). V času popoldanskih govorilnih ur se učitelji nerazredniki nahajajo v zbornici oziroma v sobi za govorilne ure.

7


VODENJE IN UPRAVLJANJE ŠOLE SVET ŠOLE Svet šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja Občina Dobrova – Polhov Gradec, trije predstavniki staršev in pet predstavniki delavcev šole. Predstavniki delavcev šole so Rajko Tominec, Irma Kavčič, Mirjam Kogovšek, Simon Purger, Katja Premrl. Predstavniki sveta staršev so / še niso izvoljeni. Predstavniki ustanovitelja so Stanislav Dvanajščak, Tončka Dolenc, Bojan Demšar. RAVNATELJ Ravnatelj je pedagoški in poslovodni organ šole. Za obdobje petih let ga imenuje Svet zavoda. SVET STARŠEV Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev posameznih oddelkov. Sestavljen je tako, da ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka. STROKOVNI ORGANI ŠOLE Oddelčni učiteljski zbor Obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraţevalnim delom v oddelku.

8


Učiteljski zbor Obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraţevalnim delom na šoli. Učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji šole, delavke šolske svetovalne sluţbe in knjiţničarka. Razrednik Vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate v razredu, sodeluje z učenci, starši, šolsko svetovalno sluţbo ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom. Strokovni aktivi Strokovni aktivi so oblika zdruţevanja učiteljev posameznega predmetnega področja, s ciljem boljšega medsebojnega sodelovanja in izvajanja nalog vzgoje in izobraţevanja. Obravnavajo problematiko predmetnih področij, medsebojno usklajujejo kriterije za ocenjevanje, posredujejo učiteljskemu zboru predloge, obravnavajo pripombe staršev in učencev. ŠOLSKI OKOLIŠ Šolski okoliš OŠ Polhov Gradec je določen z Odlokom o ustanovitvi vzgojno-izobraţevalnega zavoda OŠ Polhov Gradec in zajema naslednje kraje: Pristava, Podreber, Srednja vas, Dolenja vas, Dvor, Babna Gora, Belica, Log, Hrastenice, Setnik, Briše, Praproče, Selo, Setnica, Smolnik. POŠ Črni Vrh zajema: Srednji Vrh, Črni Vrh, Rovt, Bukov Vrh. POŠ Šentjošt: Šentjošt, Smrečje, Butajnova, Planina, Samotorca, Smrečje, Planina. Šolski prostor zajema šolsko stavbo s telovadnico s pripadajočimi igrišči, šolskimi zelenicami, parkiriščem za avtomobile, šolskim dvoriščem. Od vseh udeleţencev pričakujemo spoštljivo in odgovorno ravnanje do okolja, v katerem bivamo. 9


ORGANIZACIJA ŠOLE ODDELEK 1. A 2. A 3. A 3. B 4. A 4. B 5. A 5. B 6. A 6. B 7. A 7. B 8. A 8. B 9. A 9. B OPB 1 OPB 2 OPB 3 OPB 4 OPB 5

ŠTEVILO UČENCEV 28 22 19 18 19 18 15 14 24 24 15 16 19 24 16 16 25 26 30 29 25

RAZREDNIK

12 (3 – 5 – 4) 14 (6 – 8) 34

Simona Planinc, Irena Tosetto Darja Pelko Tadej Jug

15 (11 – 4) 15 (6 – 9) 8 23

Jana Prebil, Irena Tosetto Sonja Alič Jelka Ušeničnik Jana Furlan / Tjaša Prek

Cecilija Trobec, Urška Logar Andreja Sokol Tanja Meteţ Omrzel Sergeja Apat/Simona Mihalic Nina Bagar Maja Koritnik Mojca Bizjak Valerija Petrovec Simon Purger Barbara Rednak Robič Katja Premrl Sanja Štempihar Urška Ţagar Manja Ţugman Širnik Mirjam Kogovšek Jure Kramar Vesna Erjavec Tadeja Plut Krajnik Matija Pogačnik Francka Hribernik Štempihar, Vojvoda, Koritnik, Ţagar

ČRNI VRH 1.C – 2.C – 3.C

4. C – 5. C OPB 6 ŠENTJOŠT 1. D – 2. D 3. D, 4. D 5. D OPB 7

10


PREDMETNIK DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE Razred Predmet 1. A. OBVEZNI PROGRAM Slovenski jezik 6 Matematika 4 Angleški jezik Likovna vzgoja 2 Glasbena vzgoja 2 Druţba Geografija Zgodovina Etika in druţba Spoznavanje okolja 3 Fizika Kemija Biologija Naravoslovje Naravoslovje in tehnika Tehnika in tehnologija Gospodinjstvo Športna vzgoja 3 IZBIRNI PR. 1 2 3 Odd. skupnost Kulturni dnevi 4 Naravoslovni dnevi 3 Tehniški dnevi 3 Športni dnevi 5

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

7 4 2 2 3 3

7 5 2 2 3 3

5 5 2 2 1.5 2 3 3

5 4 3 2 1.5 3 3 1 3

5 4 4 1 1 1 1 2 2 1.5 3

4 3 3 5

4 3 3 5

0.5 3 3 4 5

0.5 3 3 4 5

0.5 3 3 4 5

4 4 4 1 1 2 2 1 3 1 2 2/1 1 1 0.5 3 3 4 5

3.5 4 3 1 1 1.5 2 1 2 2 1.5 1 2 2/1 1 1 0.5 3 3 4 5

4.5 4 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2/1 1 1 0.5 3 3 4 5

B. RAZŠIRJENI PROGRAM Pomoč otrokom s PP 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Dop. in dod. pouk 1 1 1 1 1 Interesna dejavnost 2 2 2 2 2 Podaljšano bivanje, jutranje varstvo, šole v naravi

0.5 1 2

0.5 1 2

0.5 1 2

0.5 1 2

11


PREDSTAVITEV PROGRAMA ŠOLSKI KOLEDAR 3. 9. 2012 29. 9. 2012 29.10. 2012 30.10. 2012 31. 10. 2012 1. 11. 2012 2. 11. 2012 21. 12. 2012 24. 12. 2012 25. 12. 2012 26. 12. 2012 27. 12. 2012 28. 12. 2012 31. 12. 2012 1. 1. 2013 31. 1. 2013 8. 2. 2013 15. 2. 2013 16 2. 2013 25. 2. 2013–1. 3. 2013 1. 4. 2013 6. 4. 2013 29.4.2013 do 30. 4. 2013 1. 5. 2013 2. 5. 2013 3. 5. 2013 14. 6. 2013 24. 6. 2013 25. 6. 2013 26.6.2013 do 30.8.2013

Začetek pouka Nadomeščanje pouka za 24.12 2012 Jesenske počitnice Praznik (Dan reformacije) Praznik (Dan spomina na mrtve) Jesenske počitnice Pouk in proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti Nadomeščanje pouka v soboto 29. septembra Praznik (boţič) Praznik (Dan samostojnosti in enotnosti) Novoletne počitnice Praznik (novo leto) Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja Kulturni praznik (Prešernov dan) Informativni dan za vpis v srednje šole Zimske počitnice Velikonočni ponedeljek Nadomeščanje pouka za 3. maj Prvomajske počitnice Praznik dela Praznik dela Pouka prost dan Zaključek pouka za učence 9. razreda, spričevala Zaključek pouka za učence od 1. do 8. razreda, spričevala in proslava pred Dnevom drţavnosti Praznik (Dan drţavnosti) Letne počitnice, popravni izpiti

12


S poukom začnemo 3. septembra 2012. Zadnji dan pouka za devete razrede je 14. junij 2013, za vse ostale razrede pa 24. junij 2013. OCENJEVALNE KONFERENCE SEMESTER

ČAS

OCENJEVALNA KONFERENCA

PRVI

od 3. 9. 2012 do 31. 1. 2013

29. 1. 2013 - I. triada 29. 1. 2013 - II. triada 30. 1. 2013 - III triada

DRUGI

od 1. 2. 2013 do 24. 6. 2013 (14. 6. 2013 - 9. r)

11. 6. 2013 - 9. razred 17. 6. 2013 - I. triada 17. 6. 2013 - II. triada 19. 6. 2013 - III. triada

Opomba: Šola si pridrţuje pravico, da spremeni datume, zaradi objektivnih okoliščin. PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI 1. rok za 9. razred: 17. 6. - 1. 7. 2013 1. rok za 1. do 8. razred: 26. 6. - 9. 7. 2013 2. rok za 1. do 9. razred: 19. 8. - 30. 8. 2013

13


IZVEDBA NACIONALNEGA PREVERJANJA – NPZ V OŠ

3. 9. 2012

Sklep o določitvi štirih predmetov za 9. razred

30. 11. 2012

Posredovanje podatkov o učencih za 6. in 9. razred

1. 3. 2013

Sklep o določitvi 3. predmeta

7.5.2013

NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

9.5.2013

NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred

14.5.2013

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred, tuji jezik za 6. razred

30.5.2013

Seznanitev učencev z doseţki

30.5.2013

Naknadni rok NPZ matematika (za učence, ki zaradi bolezni niso mogli udeleţiti NPZ v rednem roku)

31.5.2013

Naknadni rok NPZ iz slovenščine za 9. r

3.6.2013

Naknadni rok NPZ iz tretjega predmeta za 9. r

4.6.2013

Razdelitev obvestil o doseţkih učencev na NPZ učencem 6. r

11.6.2013

Seznanitev učencev z doseţki/naknadni rok

14.6.2013

Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9.r 14


PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori ter pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno delo, nastopi učencev in druge dejavnosti. Preglednica napovedanih pisnih preizkusov znanja je na oglasni deski na hodniku in spletni strani šole. Učence prve triade se ocenjuje z opisnimi ocenami. Učence druge in tretje triade se ocenjuje s številčnimi ocenami pri vseh predmetih. Več o preverjanju in ocenjevanju znanja lahko preberete v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev, ki je objavljen na oglasni deski za starše. Najdete ga tudi na spletnih straneh MIZKŠ. V skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev vam bomo izročali originalne pisne preizkuse vaših otrok. Preizkusov ne vračate. Učitelj izvoda pisnega preizkusa učenca ne hrani. V primeru pritoţbe izdelke priloţite starši sami. Učitelji pri vseh predmetih učence seznanijo s kriteriji ocenjevanja znanja. Če učenec med pisnim preizkusom samovoljno zapusti razred ali pri reševanju nalog uporabi nedovoljena sredstva, se njegov izdelek oceni z nezadostno oceno. OBVESTILA O USPEHU IN SPRIČEVALA Ob koncu ocenjevalnega obdobja prejmejo učenci obvestila o doseţenih učnih rezultatih oz. ocenah. Učenci ob zaključku pouka v šolskem letu prejmejo spričevala z zaključnimi ocenami. Učenci, ki imajo pravico opravljati popravni izpit oz. predmetni izpit, prejmejo obvestilo o zaključnih ocenah ob koncu pouka v šolskem letu. 15


ŠPORTNO-VZGOJNI KARTON Meritve za športno-vzgojni karton se izvajajo enkrat letno, in sicer v mesecu aprilu. Na razredni stopnji meritve izvajata učitelja Marjan Juvan in Sanja Štempihar ob sodelovanju razredničark, na predmetni pa učitelja športne vzgoje sama. Informacijo o gibalnih sposobnostih in razvoju otroka lahko dobijo starši pri učitelju in učiteljici športne vzgoje v času govorilnih ur. Starši podpišejo soglasje za zbiranje podatkov za karton. To soglasje velja do zaključka osnovnošolske obveznosti oziroma do preklica. Če soglasja starši ne podpišejo, se podatki ne zbirajo. Koordinator programa je Marjan Juvan. UČNE SKUPINE Učitelj od 1. do 9. razreda pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela diferencira delo z učenci glede na njihove zmoţnosti. V 4., 5. 6. in 7. razredu se lahko pouk pri slovenskem jeziku, angleškem jeziku in matematiki, v obsegu največ ene četrtine letnih, namenjenih tem predmetom, organizira v manjših učnih skupinah. V 8. in 9. razredu se lahko pouk slovenskega jezika, matematike in angleškega jezika organizira vse leto z razporeditvijo učencev v manjše učne skupine. Če zaradi majhnega števila učencev ni mogoče organizirati pouka v manjših skupinah, učitelj pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela, delo z učenci diferencira glede na njihove zmoţnosti. Učenec lahko po posvetovanju s starši, učitelji in šolsko svetovalno sluţbo spremeni raven zahtevnosti. V 9. razredu učenec lahko spremeni raven zahtevnosti na podlagi ocen. 16


Učitelji, kateri poučujejo v posameznih učnih skupinah: TJA 6 TJA 7

Katarina Gostinčar / Maja Šajn Katarina Gostinčar / Maja Šajn

Viktorija Hribovšek Klementina Bergant Klementina Bergant Klementina Bergant

TJA 9

Viktorija Hribovšek Katarina Gostinčar / Maja Šajn

SLO 6

Ţiva Zalokar

SLO 7

SLO 9

Urška Ţagar Manja Ţugman Širnik Manja Ţugman Širnik

MAT 6

Barbara Rednak Robič

MAT 7

Mirjam Kogovšek

Jure Kramar Barbara Rednak Robič

MAT 8 MAT 9

Mirjam Kogovšek Jure Kramar

Jure Kramar Mirjam Kogovšek

TJA 8

SLO 8

Urška Ţagar Manja Ţugman Širnik Ţiva Zalokar

Klementina Bergant Katarina Gostinčar/ Maja Šajn

Manja Ţugman Širnik

Urška Ţagar

Urška Ţagar

17

Mirjam Kogovšek

Barbara Rednak Robič


IZBIRNI PREDMETI Učencem ponujamo tiste izbirne predmete, ki jih lahko na naši šoli strokovno izvajamo. Učenci lahko izberejo dva ali tri izbirne predmete, čeprav se pri zaključnem spričevalu upoštevata le dva. Pouk izbirnih predmetov bo potekal po urniku, praviloma zadnje ure pouka. Zaradi pestrosti izbirnih predmetov je včasih potrebno organizirati varstvo učencev, ki čakajo na izbirni predmet. Učenci morajo dosledno upoštevati navodila, kje lahko čakajo na izbirni predmet. Izbirni predmet Osnovni vbodi in tehnike vezenja Literarni klub Urejanje besedil Šport za sprostitev Španščina I Nemščina I Angleško vezenje in rišelje vezenje Verstva in etika II Šport za zdravje Multimedija Obdelava gradiv - les Nemščina II Španščina II Izbrani šport (nogomet) Izbrani šport (rokomet) Računalniška omreţja Nemščina III Načini prehranjevanja 18

Razred 7.r 7.r 7.r 7.r 7.r 7.r 8.r 8.r 8.r 8.r 8.r 8.r 9.r 9.r 9.r 9.r 9.r 9.r


DNEVI DEJAVNOSTI Dnevi dejavnosti omogočajo samostojnejše ustvarjalno delo. Dejavnosti se povezujejo ali izvajajo samostojno. Programi so prilagojeni razvojni stopnji učenca. Učencem omogočajo druge oblike dela, ki prispevajo k njegovemu celostnemu razvoju. KULTURNI DNEVI Datum Tema

NARAVOSLOVNI DNEVI Datum Tema

ŠPORTNI DNEVI Datum Tema

TEHNIŠKI DNEVI oz. DELOVNE AKCIJE Datum Tema

19


RAZŠIRJENI PROGRAM DELA DODATNI POUK Dodatni pouk je namenjen nadarjenim učencem in učencem z boljšim učnim uspehom, ki ţelijo poglobiti znanje iz določenega predmeta in se udeleţiti tekmovanj. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. Pouk poteka po urniku. Učitelj Alič S. Bagar N. Bizjak M. Kogovšek M. Meteţ T. Koritnik M. Apat S. Pelko D. Petrovec V. Planinc S. Zalokar Ţ. Prebil. J. Premrl K. Purger S. Rednak B. Sokol A. Gostinčar K. Trobec C. Trnovec B. Ušeničnik J. Ţagar U.

Razred 3. d, 4. d 4. a 5. a 8., 9. 3. a 4. b 3. b 4. c, 5.c 5. b 1.c, 2.c, 3.c

6., 8. 1. d, 2.d 8., 9. 8., 9. 7., 8., 9. 2. a 8., 9. 1. a 8., 9. 5. d 6.–9.

Predmet SLO, MAT SLO, MAT MAT, SLO FIZ MAT, SLO MAT, SLO MAT, SLO SLO, MAT SLO, MAT MAT, SLO SLO SLO, MAT BI, KEM ZGO MAT SLO, MAT ANG MAT, SLO GEO SLO, MAT SLO

20

Ura

Učilnica


DOPOLNILNI POUK Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci laţje doseţejo temeljne učne cilje. Pouk poteka po urniku. Učitelj predlaga obiskovanje dopolnilnega pouka učencem, ki imajo teţave pri predmetu na splošno ali pri določeni snovi. Ti učenci naj bi dopolnilni pouk obiskovali redno. Če otrok dopolnilnega pouka ne bo obiskoval, bomo starše o tem obveščali. Učitelj Alič S. Bagar N. Bizjak M. Meteţ T. Koritnik M. Apat S. Pelko D. Petrovec V. Planinc S. Kogovšek M. Kogovšek M. Prebil. J. Ušeničnik J. Trobec C. Sokol A. Ţugman M. Rednak R. B. Bergant K.

Razred 3.d, 4.d 4. a 5. a 3.a 4. b 3. b 4.c, 5.c 5. b 1.c, 2.c, 3.c 6.-9. 8.-9. 1. d, 2.d 5. d 1. a 2. a 6.-9. 6.-9. 6.-9.

Predmet SLO, MAT SLO, MAT SLO, MAT SLO, MAT SLO, MAT SLO, MAT SLO, MAT SLO, MAT SLO, MAT MAT FIZ SLO, MAT SLO, MAT SLO, MAT SLO, MAT SLO MAT ANG

Ura

Učilnica

INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO Z UČENCI Učenci, ki imajo učne teţave, imajo poleg dopolnilnega pouka na šoli organizirano še individualno in skupinsko pomoč, ki jo 21


izvajajo posamezni strokovni delavci šole. Za učenca, ki ima učne teţave pri posameznem predmetu, pripravi učitelj posameznega predmeta individualni učni načrt, s pomočjo katerega sledi delu in napredku učenca. V okviru projekta »Učenec učencu« poteka na šoli medvrstniška pomoč pri šolskem delu med starejšimi in mlajšimi učenci ter tudi med vrstniki. Koordinatorici projekta sta Barbara Kokot in Petra Radujko. INTERESNE DEJAVNOSTI Na naši šoli se po pouku in v popoldanskem času odvijajo interesne dejavnosti, ki jih organiziramo glede na ţelje in interese učencev. Priporočamo, da učenec izbere vsaj eno interesno dejavnost glede na njegovo zanimanje ter njegov razpoloţljiv prosti čas. Interesne dejavnosti bodo potekale od 1. oktobra do junija. Glede na prijavo učencev, bomo izvajali tiste na katere se bo prijavilo zadostno število učencev. Ponujamo naslednje interesne dejavnosti: OŠ Polhov Gradec Ime dejavnosti Planinski kroţek Planinski kroţek Ročna dela Zgodovinski kroţek Odbojka Pravljice in še kaj Igre z ţogo Kolesarski kroţek Igre z ţogo (nogomet)

Razred 6-9 1-5 6-9 6-9 6-9 1-5 4-6 5.r 4-6, 7-9

Mentor Rednak Robič Petrovec Rednak Robič Purger Štempihar Apat Štempihar Juvan Juvan

22

Ura


Modelarstvo Literarni kroţek Ustvarjalnice Ročna dela Folklora Šivanje Učne ure angleščine Bralni maraton Video kroţek Planinski kroţek Plezalni Filozofija za otroke Računalništvo Novinarski kroţek Šolski eko vrt POŠ Šentjošt Pravljični kroţek Pevski zbor Športni kroţek Vrtnarske in kuharske delavnice Angleške učne urice POŠ Črni Vrh Planinski kroţek Športni kroţek Angleške ustvarjalne urice Klekljanje Pevski zbor

6-9 6-9 1-3 1-5 1-5 6-9 1-3 2-4 7-9 1-5 2-6 6-9 5-6 6-9 6-9

Vojvoda Ţagar Sokol Petrovec Bizjak Vojvoda Gostinčar Meteţ Kramar Bagar Pogačnik, Jug Vojvoda Kramar Ţugman Gabrovšek

POŠ Šentjošt POŠ Šentjošt POŠ Šentjošt POŠ Šentjošt

Jana Prebil Irena Tosetto Jelka Ušeničnik Sonja Alič

POŠ Šentjošt

Katarina Gostinčar

POŠ Črni Vrh POŠ Črni Vrh POŠ Črni Vrh

Simona Planinc Simona Planinc Darja Pelko

POŠ Črni Vrh POŠ Črni Vrh

Petra Dolenc Tadej Jug

23


Izkušnje kaţejo, da je najprimerneje, če učenci, ki so vključeni v OPB, izberejo le eno interesno dejavnost, in sicer zaradi preobremenjenosti. PLAVALNI TEČAJ, ŠOLA V NARAVI Deset urni plavalni tečaj za učence 1. razreda bo od 18.2. do 22. 2.2013. 2. razred bo letos imel plavalni tečaj v času od 4.3. do 8. 3. 2013. Plavalni tečaj za učence 3. razredov in učence neplavalce tretje triade bo potekal od 15. 4. do 19. 4. 2013. Vodi: Sanja Štempihar in učiteljice razredne stopnje. ŠOLA V NARAVI

Osnovna šola plavanja v Mladinskem domu Kurent, 13.-17. 5. 2013, za učence 4. razreda. Organizira in vodi Sanja Štempihar. Naravoslovno-plavalna šola v Poreču, 17.6.-21. 6. 2013, za učence 5. razreda. Organizira in vodi: Mojca Bizjak in Sanja Štempihar. Osnovna in nadaljevalna šola smučanja v Cerknem, januar/februar 2013, za učence 6. razreda. Organizira in vodi: Marjan Juvan. Planinska šola: Pohod čez Pohorje, 7. 5. do 9. 5. 2013, za učence 7. razreda. Organizira in vodi: Marjan Juvan. Učenci 8. razreda se bodo od 4. do 8. 3. 2013 udeleţili naravoslovnega tabora, ki poteka v okviru CŠOD. Izbrani kraj dogajanja je CŠOD Radenci. Organizirata in vodita: Urška Ţagar in Manja Ţugman Širnik.

24


VARSTVO VOZAČEV Za učence, ki čakajo na prevoz domov, imamo organizirano varstvo v prostoru, namenjenemu vozačem, od 1130 do 1430 v OŠ Polhov Gradec in od 715 do 755 v POŠ Šentjošt. Varstvo vozačev na matični in podruţnični šoli poteka pod vodstvom strokovnih delavcev šole po vnaprej določenem razporedu deţurstev. Vodi: Barbara Trnovec. JUTRANJE VARSTVO Za učence prvih razredov imamo organizirano jutranje varstvo od 600 do 755 v OŠ Polhov Gradec, od 715 do 755 v POŠ Šentjošt in od 700 do 725 v POŠ Črni Vrh. Vključeni so tudi učenci, ki potrebujejo jutranje varstvo.

25


PODALJŠANO BIVANJE Učenci od 1. do 5. razreda se lahko na ţeljo staršev vključijo v podaljšano bivanje. Podaljšano bivanje traja vsak dan od 11.30 do 16.30 v OŠ Polhov Gradec, od 11.30 do 15.40 v POŠ Šentjošt in od 11.05 do 15.15 v POŠ Črni vrh. Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj OPB učencu predčasen odhod iz šole omogoči samo s pisnim dovoljenjem staršev. DEJAVNOSTI PODALJŠANEGA BIVANJA

SD

SPROSTITVENA DEJAVNOST (igra v učilnici ali na travniku – igrišču, pred šolo, obisk knjiţnice, počitek, pogovor, gledanje knjig, …)

KO

PRIPRAVA NA KOSILO (umivanje rok, obnašanje na kosilu, pregled jedilnika) KOSILO (uporaba jedilnega pribora, pokušanje raznovrstne hrane, ...)

SD SU

SPROSTITVENA DEJAVNOST (igra v učilnici ali na travniku – igrišču, pred šolo, obisk knjiţnice, počitek, pogovor, knjige, …) Priprava na delo, urejanje šol. potrebščin in mize. SAMOSTOJNO UČENJE: pisanje domačih nalog, poglabljanje znanj, pridobljenih pri pouku, branje, …

PM UPČ

SD

Popoldanska malica USMERJENO PREŢIVLJANJE PROSTEGA ČASA Likovno-tehnične, športne, literarne, glasbene dejavnosti, delo z računalnikom, spoznavanje okolja, … SPROSTITVENA DEJAVNOST (igra v učilnici, igra na igrišču, v telovadnici, ...)

26


TEKMOVANJE IZ ZNANJA Tekmovanja

Razred

CICI VESELA ŠOLA

1.-3. 1.-4. 1.-3.

RAČUNANJE JE IGRA

1.-5.

FIZIKA

8.-9.

KEMIJA

8.-9.

BIOLOGIJA

8.-9.

MATEMATIKA

1.-9.

SLOVENŠČINA (Cankarjevo)

2.-9.

ANGLEŠČINA

9.

NEMŠČINA

9.

ANGLEŠČINA IATEFL

8.

SLOVENSKA BRALNA ZNAČKA

1.-9.

Mentor Andreja Sokol Simona Planinc Jana Prebil Mojca Bizjak Simona Planinc Jelka Ušeničnik Mirjam Kogovšek

Šolsko

Regijsko

Drţavno

april

-

-

maj

-

-

marec

marec

april

Katja Premrl

januar

marec

-

Katja Premrl

oktober

november

-

marec

marec

april

januar

marec

maj

novembe r

februar-

marec

Barbara Rednak Robič Mirjam Kogovšek Jure Kramar učiteljice na RS Urška Ţagar in učiteljice RS Katarina Gostinčar/Maja Šajn Klementina Bergant Katarina Gostinčar/Maja Šajn razredniki RS Manja Ţugman Širnik Ţiva Zalokar Urška Ţagar

27

novembe r oktober

Do aprila

januar -

novemb er


ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA

4.-9.

Viktorija Hribovšek Klementina Bergant Katarina Gostinčar/Maja Šajn

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA

7.-9.

Klementina Bergant

marec

-

-

GEOGRAFIJA

8.-9.

Maja Šajn

decembe r

februar

april

ZGODOVINA

8.-9.

Simon Purger

decembe r

januar

marec

ZLATI SONČEK

1.-3.

Marjan Juvan

čez celo leto

KRPAN

4.-5.

Marjan Juvan

čez celo leto

PIL VESELA ŠOLA

4.-5.

Jana Prebil

marec

-

-

april

-

Manjkajoči datumi tekmovanj bodo sporočeni naknadno.

28

maj


ORGANIZACIJA DELA ČASOVNA RAZPOREDITEV POUKA OŠ POLHOV GRADEC Razredna stopnja Jutranje varstvo od 600 do 755 od 800 do 845 1. ura Glavni odmor od 845 do 900 od 900 do 945 2. ura od 950 do 1035 3. ura od 1040 do 1125 4. ura Čas za kosilo od 1145 do 1230 od 1130 do 1215 5. ura od 1220 do 1305 6. ura

Predmetna stopnja od 730 do 755 od 800 do 845 1. ura od 850 do 935 2. ura Glavni odmor od 935 do 950 od 950 do 1035 3. ura od 1040 do 1125 4. ura od 1130 do 1215 5. ura od 1220 do 1305 6. ura Čas za kosilo od 1305do 1330 od 1330 do 1415 7. ura od 1420 do 1505 8. ura

POŠ ČRNI VRH Razredna stopnja Jutranje varstvo od 700 do 725 od 730 do 815 1. ura od 820 do 905 2. ura Glavni odmor od 905 do 925 od 925 do 1010 3. ura od 1015 do 1100 4. ura od 1105 do 1150 5. ura od 1155 do 1240 6. ura

POŠ ŠENTJOŠT Razredna stopnja Jutranje varstvo od 715 do 755 od 800 do 845 1. ura od 850 do 935 2. ura Glavni odmor od 935 do 955 od 955 do 1040 3. ura od 1045 do 1130 4. ura Čas za kosilo od 1145 dalje od 1135 do 1220 5. ura od 1225 do 1310 6. ura

29


ŠOLSKI PREVOZI PRIHODI V ŠOLO Prevoz

Vstopna postaja

Odhod

Šolski avtobus 1 '' Šolski avtobus 2 '' Redni avtobus Kombi Skopec

Kuzovcov grič Zalog Suhi dol Mala voda – Korošec Ljubljana Jernejčkov graben Potrebujeţev graben Petačev graben Butajnova – Ljubljanica Stovnikov most – Kurja vas

705 745 725 752 625 , 700 710 730 745 655, 707 717

Kombi Jankovec

ODHODI IZ ŠOLE Prevoz

Smer

Odhod

Šol. avtobus 1 Šol. avtobus 2 Šol. avtobus 1 Šol. avtobus 1 Šol. avtobus 2 Redni avtobus Kombi Skopec

Zalog – Črni Vrh Kurja vas – Suhi dol Belica Zalog – Črni Vrh Kurja vas – Suhi dol – Šentjošt Ljubljana Petačev graben Jernejčkov graben Potrebujeţev graben Ljubljanica – Butajnova Kurja vas – Stovnikov most

1230 1310 1330 1420 1420 1142,1245,1420,1630 1235, 1415 (pred šolo) 1250, 1435 1310, 1450 1345, 1445 1435

Kombi Jankovec

30


PEDAGOŠKI DELAVCI ŠOLE I. TRIADA Razred 1. a 2. a 3. a 3. b

Razredničarka Cecilija Trobec Andreja Sokol Tanja Meteţ Omrzel Sergeja Apat

Učilnica 1. a 2. a 3. a 3. b

II. TRIADA 4. a 4. b 5. a 5. b 6. a 6. b

Nina Bagar Maja Koritnik Mojca Bizjak Valerija Petrovec Simon Purger Barbara Rednak Robič

4. a 4. b 5. a 5. b Zgodovina Matematika

III. TRIADA 7. a 7. b 8. a 8. b 9. a 9. b

Katja Premrl Sanja Štempihar Urška Ţagar Manja Ţugman Širnik Mirjam Kogovšek Jure Kramar

Biologija Glasbena vzgoja Angleščina Slovenščina Fizika Gospodinjstvo

OPB, JV IN VV OPB 1 OPB 2 OPB 3 OPB 4 OPB 5 OPB 6 OPB 7 Varstvo vozačev Jutranje varstvo

Vesna Erjavec Kocjančič Tadeja Plut Krajnik Matija Pogačnik Francka Hribernik Štempihar, Vojvoda, Koritnik, Ţagar Tadej Jug Tjaša Prek/Jana Furlan Trnovec Juvan, Bagar, Koritnik

31

1. a 2. a 3. a 4. a 5. a II. nad. Št. 3 VV 1.b


NERAZREDNIKI Učitelj/-ica Marko Vojvoda

Poučuje TIT, DDE, MODELARSTVO DSP DSP IP, GOS DSP TJA, NEM, ŠPA DSP ŠVZ, IP, KOLO druga strok delavka v 1. a, PZ SLJ, LVZ druga strok delavka v 1. c in 1. d ter OPZ v Šentjoštu

Barbara Kokot Sabina Krnc Ilinka Kucler Irena Gabrovšek Klementina Bergant Andreja Kogovšek Marjan Juvan Urška Logar Ţiva Zalokar Irena Tosetto

POŠ Črni Vrh Razred 1. c – 2. c-3.c 4. c - 5.c

Razredničarka Simona Planinc Darja Pelko

Učilnica

Razredničarka Jana Prebil Sonja Alič Jelka Ušeničnik Jana Furlan/Tjaša Prek

Učilnica

I. nad II. nad.

POŠ Šentjošt Razred 1. d – 2. d 3. d – 4. d 5. d OPB

32

št. 3 št. 2 št. 1 št. 3


ADMINISTRATIVNI IN TEHNIČNI DELAVCI OŠ Polhov Gradec Emina Oblak čistilka Ilinka Kucler org. šolske prehrane Irena Završnik pom. kuharja Joţica Malovrh pom. kuharja Jure Kramar org. računalniških dejavnosti Ljuba Banjac računovodkinja Suzana Osredkar čistilka Miha Pustovrh kuhar Francka Maček čistilka Rajko Tominec hišnik Tatjana Kenda poslovna sekretarka POŠ Črni Vrh Helena Plestenjak gospodinjec POŠ Šentjošt Marija Končan gospodinjec

33


SVETOVALNA SLUŢBA Svetovalna sluţba v šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleţenci v šoli in vzgojnoizobraţevalna ustanova kot celota čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraţevalnih ciljev. Svetovalna delavka sodeluje pri vseh osnovnih dejavnostih svetovalne sluţbe: pri nudenju pomoči ter pri razvojnih in preventivnih dejavnostih. Posebna pozornost je namenjena preventivnemu psihološkemu delu in sicer z vsemi udeleţenci v vzgojno-izobraţevalnem procesu ter pri dejavnostih načrtovanja in evalvacije. Opravlja svetovalno delo tako z učenci kot tudi z njihovimi starši, z učitelji in vodstvom šole, sodeluje pri načrtovanju in spremljanju ter uresničevanju nalog vzgojno-izobraţevalnega dela na šoli. S šolskimi novinci se sreča pri vpisu v šolo. Po potrebi ugotavlja stopnjo zrelosti in pripravljenosti za šolo. Diagnosticira učence s posebnimi potrebami in specifičnimi učnimi teţavami. Vodi izvajanje koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci (postopek evidentiranja, identifikacije, sodelovanje s starši in učitelji). Svetovalna delavka opravlja tudi naloge na področju poklicne orientacije. Največ pozornosti posveča učencem 8. in 9. razreda, kjer poteka intenzivno informiranje in svetovanje ter jim pomaga pri vpisu v srednje šole. Vodi računalniško bazo podatkov za potrebe vpisa v srednje šole. Staršem pomaga pri reševanju socialno-ekonomskih stisk, informira in pomaga pri pridobivanju štipendij, denarnih pomoči in subvencioniranju šolske prehrane ter šole v naravi. Pomaga tudi pri vključevanju v socialne programe, brezplačna letovanja, ipd. 34


Sodeluje pri organizaciji roditeljskih sestankov, predavanj za starše, učitelje, učence.Sodeluje z zunanjimi institucijami – CSD Vič, policija, ZD Vič, Zavod za zaposlovanje, Zavod za šolstvo, nevladne organizacije, MŠŠ …. Svetovalna delavka: Petra Radujko Specialne pedagoginje pri svojem delu individualno pomagajo in svetujejo učencem s posebnimi potrebami. Sodelujejo tudi z učitelji, svetovalno delavko, vodstvom šole in s starši ter z zunanjimi institucijami pri načrtovanju dela in spremljanju otrok s posebnimi potrebami. Razgovor o delu z vašim otrokom je moţen po predhodnem dogovoru. Specialne pedagoginje: Irena Gabrovšek, Barbara Kokot, Andreja Kogovšek in Sabina Krnc SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE Dne 1. 6. 2012 se je pričel uporabljati Zakon za uravnoteţenje javnih financ (Ur.l. RS št. 40/2012). Zakon med drugim določa, da imajo od 1. 9. 2012 dalje pravico do splošne subvencije samo učenci, ki jim pripada dodatna subvencija v višini 1/3 cene malice. To pomeni, da učencu ob prijavi na šolsko malico ne pripada več splošna subvencija, oz. da se malica subvencionira samo socialno najbolj ogroţenim učencem. Cena šolske malice ostaja nespremenjena – 0,80 €. S 1. 1. 2012 so se v zvezi s subvencioniranjem šolske prehrane začele uporabljati določbe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS. Zato starši vloge za dodatno subvencijo oddajate na pristojnih centrih za socialno delo na obrazcu, ki ga predpisuje ZUPJS. 25. in 26. člen ZUPJS določata dohodkovno mejo za ugotavljanje upravičenosti do subvencije za malico in kosilo za učence, in sicer: 35


MALICA: Dohodkovni razred

1 2

Povprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače do 42 % nad 42 % do 64 %

Višina dodatne subvencije Učenec Dijak

1/3 0

1/3 1/6

Ne glede na navedeno, subvencija v višini 1/3 cene pripada učencem in dijakom, ki so v rejništvu ali prosilci za azil. KOSILO: Meja dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do subvencije kosila za učence je povprečni mesečni dohodek na osebo, in sicer subvencija za kosilo pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 18 % neto povprečne mesečne plače. ŠOLSKI SKLAD Šola je ustanovila šolski sklad iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraţevalnega programa, oz. se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka, pomoč socialno šibkejšim in podobno. Sklad lahko pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Šolski sklad vodi sedemčlanski upravni odbor (UO), sestavljen iz treh predstavnikov šole, ki jih predlaga Svet šole, in štirih predstavnikov staršev, ki jih predlaga Svet staršev. UO v soglasju s Svetom šole vsako leto pripravi program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev. Pridobljena sredstva morajo biti porabljena za namen, za katerega so bila zbrana. Sredstva vodimo na posebnem evidenčnem računu zavoda. Pri izbiri izvajalcev, nakupu blaga ipd. mora UO upoštevati določila Zakona o javnih naročilih.

36


UO v soglasju s Svetom šole sprejme letni program dela s finančnim načrtom, sprejme poročilo o realizaciji dela, določa merila za dodeljevanje sredstev socialne pomoči, oblikuje in posreduje ponudbe za sodelovanje, sponzorstvo in donatorstvo fizičnim in pravnim osebam, skrbi za promocijo sklada, odloča o nakupu nadstandardne opreme na podlagi javnih razpisov in odloča o pritoţbah. UO šolskega sklada o svojem delovanju obvešča ravnatelja, Svet staršev, Svet šole, javnost, najmanj enkrat letno pa tudi vse starše. Za zakonitost delovanja sklada je odgovorna ravnateljica šole. V lanskem šolskem letu smo do 22. 6. 2012 z vašo pomočjo zbrali 4.148,90 €. Z vašim prispevkom smo za socialno pomoč namenili 440,97 € in tako pomagali učencem pri poravnavi dolgov ter pri plačilu šole v naravi. Prav tako pa smo obogatili tudi knjiţnice z aktualno literaturo ter delno pokrili stroške prevoza za mini tabor. Tudi v letošnjem letu se obračamo na vas s prošnjo, da svojim otrokom z darovanimi sredstvi omogočite dvigniti standard bivanja in delovanja. Naša šola je zelo aktivna tudi v mednarodnih projektih, saj je med drugim vključena tudi v program Evropske skupnosti Comenius. Prioriteta sta okoljevarstveno prizadevanje ter varovanje kulturne dediščine, saj smo med drugim tudi slovenska šola odličnosti na področju varovanja kulturne dediščine v letu 2007, Kulturna šola leta 2009, ENO in ZELENA šola. Vse te aktivnosti zahtevajo veliko dodatnih sredstev, zato bomo veseli vsakega vašega prispevka! Vaše prispevke lahko nakaţete na TRR: 01221-6030648810 in sklic 00 0050 Šolski sklad vodi: Maja Koritnik

37


ŠOLSKA KNJIŢNICA Lansko šolsko leto je šolska knjiţnica začela delovati na novi lokaciji. Naš prostor je še večji in prijaznejši, tako da bo knjiţnica še naprej prizorišče zanimivega dogajanja; od bibliopedagoških ur, večjih in manjših razstav, predavanj, pravljičnih ur, kvizov do ugank in posebnih prostočasnih dejavnosti. Večja je tudi čitalnica. V njej se boste lahko v miru učili, poglabljali znanje ali delali naloge. Knjiţnica je prostor, kjer se pomirimo, kjer bogatimo domišljijo, se učimo, druţimo, pa tudi krešemo mnenja in mislimo s svojo glavo. Učence vzpodbujamo k samostojnemu branju in ovrednotenju prebranega, predvsem pa da bi imeli knjigo radi in bili njen prijatelj za vse ţivljenje. Knjiţnica je zaloţena s preko 13.000 aktualnimi, računalniško obdelanimi enotami (knjige, zgoščenke, videokasete, DVD, CDromi) ter bogatim izborom periodike, ki pokriva skoraj vsa področja. Knjiţnica je odprta vsak dan (razen ob četrtkih, ko je knjiţničarka na podruţnični šoli Črni Vrh ali Šentjošt) od 8.00 do 14.00, rok izposoje pa je 14 dni. Knjiţničarka: Darinka Orel ENO ŠOLA V skupni skrbi za ohranitev Zemlje se preko spleta povezujemo s tisočimi ENO šolami po vsem svetu. V Sloveniji smo bili ena izmed prvih ENO šol, danes jih je ţe 70. Začeli smo s pridruţitvijo posameznim okoljevarstvenim projektom, letos pa imamo status ENO šole ţe sedmo leto zapored. V svetovni mreţi deluje 10000 šol iz 150 drţav vsega sveta.

38


ENO (Environment Online) je največja globalna virtualna šola s sedeţem na Finskem, ki si je pridobila nekaj najprestiţnejših nagrad za najboljšo pedagoško prakso z uporabo novih tehnologij. V Pragi je na srečanju evropskih okoljskih ministrov dobila najvišjo okoljsko nagrado Energy Global Award, njen koordinator Mika Vanhanen je bil nominiran za najbolj prestiţno okoljevarstveno nagrado med posamezniki, sam koncept ENO šol pa se je prebil v sam vrh finskih projektov, ki najbolje promovirajo Finsko v svetu. Eden najlepših ENO globalnih projektov je prav gotovo dan sajenja dreves, ki vsako leto poteka dvakrat – na svetovni dan miru, 21. septembra, in na mednarodni dan biodiverzitete, 21. maja. Do sedaj smo se ga udeleţili ţe osemkrat in v tem času posadili cel drevored dreves miru pred šolo. Drevesa so nas zdruţila z veleposlaniki Irske, Turčije, Finske in Francije. Predsednik SAZU dr. Joţe Trontelj je posadil drevo modrosti, drevo miru pa smo posvetili našemu bivšemu učencu, vrhunskemu alpinistu Pavlu Kozjeku. Velikemu plemiču Blagaju in botaniku Freyerju v čast smo posvetili dve lipi in vzpostavili točko miru v Polhovem Gradcu. Ob Grčevem kriţu smo namesto ţalostno padlih topolov zasadili dve mladi lipi in tako pomagali zaceliti rano, ki jo je zadala nova cesta. Ob odprtju prenovljene šole smo posadili drevesa za novo šolo, Slovenijo in Zemljo. Drevesa so nas povezala tudi s celo kopico čudovitih ljudi, ki so nam podarili drevesa in so zdaj naši drevesni prijatelji. Naj se ob tej priloţnosti iskreno zahvalimo tudi Vrtnarstvu Čuden, ki nam ţe vsa leta nesebično pomaga pri sajenju dreves in tudi njihovem vzdrţevanju. Tudi letos se bomo ponovno priključili zeleni verigi pozitivnih misli, ki bo v 24 urah obkroţila svet in posadili drevesa miru. Letos bo še posebej slovesno, saj je Ljubljana prvo evropsko 39


mesto s statusom ENO Green City Network. Priključili se bomo tudi novim mednarodnim projektom, v katerih smo bili do sedaj nadpovprečno uspešni. Pri tem se bodo učenci povezovali ne le z otroki vsega sveta, temveč tudi s strokovnjaki različnih področij. Skozi likovno in literarno ustvarjanje, raziskovanje, ankete in komuniciranje z mediji ipd. se bodo posvečali najrazličnejšim okoljevarstvenim temam. Darinka Orel, nacionalna ENO koordinatorka za Slovenijo ZELENA ŠOLA Skrb za okolje in naravo postaja del našega vsakdanjega ţivljenja. Ţivljenja v šoli in izven nje. Svojo ekološko zavest bomo tudi letos razvijali v projektu ZELENA ŠOLA. Zelena šola bogati čustvene vezi posameznika in skupnosti do narave. Uči ga spoštovati drugačnost in ceniti naravo. Zelena šola nam daje priloţnost, da znanja in spoznanja uporabimo v vsakdanjem ţivljenju ter to delimo z vsemi in vsem okrog nas. Letos bomo še posebej aktivni na področjih učinkovite rabe energije, ravnanja z odpadki in vode kot ţivljenjske vrednote. Spremljajoči projekti so tudi Revščina v svetu in pri nas, Ekobranje za ekoţivljenje, akcija zbiranja starega papirja, akcija zbiranja plastičnih zamaškov, zbiranje tonerjev, akcija zbiranja električnih in elektronskih aparatov in baterij, zbiranje ţarnic, očiščevalna akcija v kraju, ločevanje odpadkov, akcija zbiranja blaga, sodelovanje v različnih natečajih in v projektih z eko vsebinami, sodelovanje z zunanjimi sodelavci … V vseh aktivnostih dokazujemo, da smo ţe pravi Ekofrajerji. Postani to tudi ti! Postani del naše ekodruţbe in se tudi ti imej ekokulsko! Koordinatorici letošnje Zelene šole sta Valerija Petrovec in Katja Premrl. 40


ZDRAVA ŠOLA V šolskem letu 2012/13 bomo nadaljevali z zavedanjem o zdravem načinu ţivljenja. Tim učencev Zdrave šole bo urejal »Zdrav kotiček«, še vedno bomo spodbujali učence, da se spomnijo na uţivanje sadja med odmori in pitje vode. Trudili se bomo opozarjati na nevarnosti izpostavljanja soncu in pri šolskih aktivnostih delovali preventivno na tem področju. Gradili bomo tudi na pozitivnih medsebojnih odnosih. Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana vsako leto izbere skupno temo, ki je vodilo za delo Zdravih šol. V mesecu septembru bomo izpostavili cilje, ki jih bomo ţeleli doseči in dejavnosti, s katerimi bomo načrte tudi uresničili. Na matični šoli bova v povezavi s predlagano temo delovali mentorici Mojca Bizjak in Tanja Meteţ Omerzel, na podruţnici Črni Vrh Simona Planinc, na podruţnici Šentjošt pa Jelka Ušeničnik. Šolska zdravnica je Irena Kumelj, dr. med. spec. pediater, ki dela v Zdravstvenem domu Vič-Rudnik. Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda so organizirani sistematski zdravstveni pregledi. Učenkam 6. razreda omogočamo cepljenje proti HPV virusu. Učence vključujemo tudi v zobozdravstveno preventivo in učenje pravilnega čiščenja ter nege zob. To izvaja medicinska sestra Majda Šmit. Šolski zobozdravnik je dr. Gregor Knafelc, ki vodi zobno ordinacijo v Polhovem Gradcu. ŠOLSKA PREHRANA Šolska kuhinja pripravlja dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Priporočljivo je, da vsak učenec v času pouka zauţije vsaj malico. Trudimo se, da je šolska prehrana kvalitetna in raznolika in tako zadovolji fiziološke potrebe otrok ter da so jedilniki pestri. Pri organizaciji prehrane upoštevamo 41


smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraţevalnih zavodih. Učenci od 6. do 9. razreda malicajo po drugi šolski uri, učenci od 1. do 5. razreda pa po prvi šolski uri. Za učence v podaljšanem bivanju nudimo tudi popoldansko malico. Kosilo je učencem na voljo od 11.45 do 13.30 ure. V času obrokov vsi skupaj skrbimo za kulturno obnašanje pri jedi. Na šolsko prehrano starši prijavijo učenca pred pričetkom šolskega leta s prijavo učenca na šolsko prehrano in podpisom pogodbe. Vse morebitne spremembe glede obrokov za prihodnji mesec (prijave ali preklic) starši sporočijo pisno. Posamezno kosilo lahko učenec naroči dan pred obrokom ali isti dan do 8. ure v tajništvu šole. To kosilo se obračuna na poloţnici. V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši prehrano začasno odjavijo. To storijo tako, da tajništvu predloţijo pisno ali ustno odjavo (neposredno, po telefonu: 059082665, faksu: 059082651, prek spletne aplikacije na spletni strani šole ali z e-pošto na: barbara.trnovec@guest.arnes.si), in sicer od 7.00 do najkasneje 8.30 ure. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. Če obroka ne boste pravočasno odjavili, boste plačali polno ceno obroka (tudi deleţ subvencije). Uravnoteţeno prehrano in okusne obroke v šolski kuhinji pripravljajo: Miha Pustovrh, Marija Končan, Joţica Malovrh, Irena Završnik in Helena Plestenjak. Organizatorka šolske prehrane je Ilinka Kucler, ki v sodelovanju s kuharskim osebjem in HACCP timom vodi šolsko prehrano. Kontrolo nad ustrezno kvaliteto in količino prehrane izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana.

42


VALETA Valeta je slovo zaključnih razredov in njihovih staršev od učiteljev, ki so jih učili v preteklih letih. Šola oziroma učitelji pomagajo pri pripravi in izvedbi tega dogodka na šoli. Organizacija valete je domena organizacijskega odbora, v katerega so vključeni predstavniki učencev, razrednika in predstavniki staršev. UČBENIŠKI SKLAD Učenci si lahko izposodijo vse potrebne učbenike v učbeniškem skladu, ki na šoli deluje skladno z navodili Ministrstva za šolstvo Republike Slovenije. MŠŠ zagotavlja brezplačno izposojo učbenikov za vse učence. Učenci imajo pri pouku na razpolago tudi učbenike »za na klop«. S tem ţeli MŠŠ razbremeniti šolske torbe. Učitelji do konca meseca marca po Katalogu učbenikov, ki jih je potrdilo ministrstvo, izberejo tiste učbenike, ki jih bodo učenci uporabljali v naslednjem šolskem letu. Nato starši prejmejo naročilnice za izposojo učbenikov ter obvestila o delovnih zvezkih in ostalih potrebščinah, ki jih morajo kupiti do pričetka naslednjega šolskega leta. Šola izposoja le celoten komplet učbenikov za posamezni razred in ne posameznih učbenikov. Učenec je dolţan vsak učbenik zaviti in z njim skrbno ravnati. Poškodovane in izgubljene učbenike se zaračuna v skladu s Pravilnikom o učbeniških skladih. Skrbnika učbeniškega sklada: Matija Pogačnik in Darinka Orel

43


SKUPNOST UČENCEV ŠOLE Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole (SUŠ). V SUŠ sta vključena po dva predstavnika vsakega oddelka, od 2. do 9. razreda. Člani skupnosti učencev šole na začetku leta izvolijo tri predstavnike, ki tvorijo šolski parlament. Ti sodelujejo na območnem, regijskem in nacionalnem srečanju otroških parlamentov v organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije. Otroški parlament bo v šolskem letu 2012/2013 organizirano potekal ţe 23. leto in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izraţanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami na predhodnem zasedanju nacionalnega otroškega parlamenta. V letu 2012/2013 bodo razpravljali na temo »Odraščanje«. V šolskem letu 2012/2013 bomo v okviru SUŠ sledili sledečim ciljem: - reševanje aktualne problematike (na zasedanjih SUŠ, skrinjica ZAUPAJ MI), - organizacija Tedna otroka v prvem tednu oktobra, - predstavitev aktivnosti ob Tednu otroka,. - organizacija zasedanja šolskega parlamenta z gospo ravnateljico, - priprava članov šolskega parlamenta na zasedanja otroških parlamentov, - delavnica na temo: Odraščanje, v sodelovanju z izbrano strokovno ustanovo, - izvedba dobrodelnih akcij (zbiranje zamaškov, šolskih potrebščin za socialno ogroţene otroke, …), - obeleţitev pomembnih dogodkov, - organizacija čistilne akcije okolice šole ter kraja, Mentorica: Viktorija Hribovšek 44


DEŢURSTVA Deţurstva opravljajo učenci po vnaprej določenem razporedu, ki ga pripravijo skupaj z razredniki. Morebitne zamenjave so dovoljene le v dogovoru z njimi. Devetošolci od 7.45 do 13.30 deţurajo pri glavnem vhodu na predmetni stopnji. COMENIUS S šolskim letom 2011/12 smo se vključili v dvoletni projekt Comenius v okviru programa Vseţivljenjsko učenje z naslovom »Interculturalism; Crucible of European Identity and Citizenship«. Sam program Comenius omogoča učencem spoznavanje in razumevanje evropske kulture in jezikovne raznolikosti ter pridobivanje osnovnih spretnosti in kompetenc, ki so še kako pomembni za njihov osebni razvoj tudi za prihodnje zaposlovanje in aktivno evropsko drţavljanstvo. Partnerstvo sestavlja pet članic, le-te so: Scoala cu clasele I-VIII Viisoara iz Romunije, Istanbul bilim ve sanat Merkezi iz Turčije, Publiczne gimnazjum im. Jana Kasprowicza iz Poljske in Music school of Argolida iz Grčije. V šolskem letu 2012/13 bomo načrtovali tako lokalne kot mednarodne aktivnosti z naslednjimi vsebinami: praznovanje in tradicionalna kuhinja. Naš cilj je izboljšati kakovost in mobilnost učencev ter učiteljev, spodbuditi učenje ţivih tujih jezikov in podpirati razvijanje inovativnih IKT vsebin. Koordinatorica: Maja Koritnik

45


VZGOJNI NAČRT Vzgojni načrt temelji na ciljih in vrednotah osnovne šole (2. člen Zakona o OŠ). Zajema temeljne vrednote in vzgojna načela, vzajemno sodelovalni odnos s starši, pravila šolskega reda in vzgojne dejavnosti, ki urejajo način in potek dela v šoli. Vrednote so smerokazi – z njihovo pomočjo vemo, kam »potujemo«. Iz njih izvirajo vsa naša prepričanja in stališča, zavzetost in dolgoročni cilji. Še posebej stremimo k razvijanju odgovornosti, spoštovanja in znanja. Pri tem je pomembno dobro sodelovanje s starši. V vzgojnem načrtu so določene oblike obveščanja staršev o dogodkih, ki zadevajo njihovega otroka in vključevanje staršev v šolsko ţivljenje. Za nemoteno delo in ţivljenje v šoli veljajo pravila šolskega reda. Ta določajo vzgojno-izobraţevalne dejavnosti, kot so: pravočasno prihajanje k pouku, redno prinašanje potrebščin, opravljanje domačih nalog, sodelovanje pri pouku, nudenje pomoči sošolcem … Zahtevajo red pri šolski prehrani, medsebojno spoštovanje ter spoštovanje lastnine in okolja, narekujejo zagotavljanje varnosti, reda med odmori, po končanih vzgojno-izobraţevalnih dejavnostih ter pravila varstva vozačev. Da do kršitev ne bi prišlo, šola s preventivnimi in proaktivnimi vzgojnimi dejavnostmi oblikuje šolsko okolje, v katerem se učenci počutijo varno in sprejeto. Vzpodbuja se uspešnost, ustvarjalnost, iniciativnost in svobodo z upoštevanjem omejitev, ki jih postavlja skupnost. Razredniki, učitelji in svetovalni delavci učencem svetujejo in jih usmerjajo. Učenci lahko za svoje delo dobijo pohvale, priznanja in nagrade. V primeru kršitev pravil šolskega reda, sledijo vzgojni ukrepi in postopki, ki so določeni glede na vrsto kršitev in se tudi dokumentirajo. Če vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah ne doseţejo svojega namena, šola izreče vzgojni opomin. 46


Vzgojni načrt je v celoti objavljen na oglasni deski šole in na spletni strani: http://www.ospg.si/ PRAVILA ŠOLSKEGA REDA Pravila šolskega reda obsegajo dolţnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, deţurstva, šolsko prehrano, uporabo garderobe, prepovedi, omejitve uporabe naprav in pripomočkov, vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti, sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev. Učenci so vključeni v oddelčne skupnosti, skupnosti učencev šole ter šolski parlament, kjer podajajo predloge, mnenja in pobude. Seznanjeni so s svojimi pravicami in dolţnostmi. Spoštovati morajo hišni red in pravila šolskega reda, pravice učencev, zaposlenih in zunanjih delavcev šole, odgovorno ravnati s premoţenjem in lastnino, biti odgovorni do sebe, drugih in okolja, sodelovati pri pouku, vzgojno-izobraţevalnih dejavnostih in drugih šolskih aktivnostih. V primeru lastne ogroţenosti in ogroţenosti drugih so dolţni obvestiti strokovne delavce šole. Varnost na šoli se zagotavlja s preventivnimi in aktivnimi ukrepi ter s posebnim varstvom učencev pred nadlegovanjem, trpinčenjem, zatiranjem, diskriminacijo in nagovarjanjem k dejanjem, ki so v nasprotju z zakonom, človekovimi pravicami in dolţnostmi. V vseh medsebojnih stikih smo vsi dolţni upoštevati temeljna pravila bontona ter šolske in razredne dogovore. Imeti moramo strpen, prijazen, vljuden in spoštljiv odnos. Med poukom učenci lahko zapustijo šolski prostor samo izjemoma in iz opravičenih razlogov. V primeru izostanka so starši dolţni v roku petih dni od prvega dne odsotnosti učenca sporočiti vzrok izostanka, razen če le-ta ni vnaprej napovedan. 47


Če učenec krši svoje dolţnosti, določene z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole, šola izreče vzgojni ukrep. V kolikor učenec ob prehodni vzgojni pomoči ne spremeni svojega vedenja, noče sodelovati ali pa zaradi različnih razlogov tega ni sposoben, se mu lahko v skladu s Pravilnikom o izrekanju vzgojnih opominov v osnovni šoli izreče vzgojni opomin. Šola deluje tudi na področju zdravstvene vzgoje. V sodelovanju z zdravstvenimi zavodi mora zagotavljati izvajanje zdravstvenega varstva učencev. Pravila šolskega reda so v celoti objavljena na oglasni deski šole in na spletni strani: http://www.ospg.si/ HIŠNI RED OŠ Polhov Gradec določa s hišnim redom vprašanja pomembna za nemoteno ţivljenje in delo v šoli. Določila hišnega reda, se nanašajo na vedenje učencev, upoštevanje navodil učiteljev in Spremljevalcev ter vseh obiskovalcev šole. Opredeljuje odgovornost šole v šolskem prostoru v času, ko poteka učnovzgojni proces in druge organizirane. Uporaba hišnega reda velja za celoten šolski prostor, opredeljuje območje, površine in zgradbe, ki sodijo v šolski prostor. Hišni red opredeljuje tudi poslovni čas in uradne ure šole, uporabo šolskega prostora, opisuje ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrţevanje reda in čistoče, itd. Hišni red je v celoti objavljen na oglasni deski šole in na spletni strani: http://www.ospg.si/

Opomba: V tem šolskem letu bomo v sodelovanju z učenci, s starši in učitelji prenovili Vzgojni načrt, Pravila šolskega reda in in Hišni red. 48


PRAVICE IN DOLŢNOSTI UČENCEV S tem pravilnikom se podrobneje opredeljujejo z zakonom določene pravice in dolţnosti učenca osnovne šole (Ur. l. RS, št. 75/2004). PRAVICE UČENCA - da obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraţevalne dejavnosti, - da pridobiva znanje, spretnosti in navade za vseţivljenjsko učenje, - da mu je v šoli zagotovljeno varno in vzpodbudno okolje, - da šola organizira ţivljenje in delo s spoštovanjem univerzalnih civilizacijskih vrednot in posebnosti različnih kultur, - da mu šola zagotavlja enakopravno obravnavanje ne glede na raso, spol in etnično pripadnost, veroizpoved, socialni status druţine in druge okoliščine, - da šola zagotovi varovanje njegovih osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi, - da učitelji in drugi delavci šole spoštujejo njegovo osebnost in individualnost ter njegovo človeško dostojanstvo in pravici do zasebnosti, - da mu je omogočeno tudi izven pouka pridobiti dodatno razlago in nasvet, - da se pri pouku upošteva njegova radovednost ter razvojne značilnosti, predznanje in individualne posebnosti, - da pri pouku dobi kakovostne informacije, ki sledijo sodobnemu razvoju znanosti in strok, - da dobi o svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno povratno informacijo, 49


- da dobi pri svojem delu pomoč in podporo, če ju potrebuje, - da svoji razvojni stopnji primerno sodeluje pri oblikovanju dni dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti in prireditev šole, - da se lahko svobodno izreče o vseh vprašanjih iz ţivljenja in dela šole, - da se vključuje v del oddelčne skupnosti učencev, skupnosti učencev šole in šolskega parlamenta, - da sodeluje pri ocenjevanju, - da sodeluje pri dogovorjenih skupnih aktivnostih. DOLŢNOSTI UČENCA - da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole ter spoštljiv in strpen odnos do oseb s posebnimi potrebami, človeškega dostojanstva, etične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola, - da izpolni osnovnošolsko obveznost, - da redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojnoizobraţevalne dejavnosti, - da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti, - da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu, - da v šoli in izven nje skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroţa zdravja in varnosti ter osebne integritete drugih učencev in delavcev šole, - da spoštuje Pravila hišnega reda, - da varuje in odgovorno ravna s premoţenjem šole ter lastnino učencev in delavcev šole ter le-tega namerno ne poškoduje, - da se spoštljivo vede do drugih, - da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice dogovorjene v oddelčni skupnosti ali skupnosti učencev šole, - da sodeluje pri dogovorjenih oblikah deţurstva učencev. 50


Gradivo zbrala in uredila: Albina Jerman Slabe in sodelavci Naklada: 410 izvodov Tisk: ARTPRO d.o.o. Izdala: OĹ Polhov Gradec Polhov Gradec, september 2012

51

publikacij  

publikacija osnovne šole polhov gradec

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you