__MAIN_TEXT__

Page 1

BUDŻET ZAWIERCIA NA 2021 ROK

POWRÓT ODDZIAŁU POŁOŻNICZEGO

ZAMEK W SIEWIERZU

07

NUMER

W NUMERZE

ZAWIERCIE

IRZĄDZE

KROCZYCE

SZCZEKOCINY

WŁODOWICE

PILICA

ŻARNOWIEC

STYCZEŃ 2021 Jura - Informator Lokalny Nakład 12 000 egz.

OGRODZIENIEC

ŁAZY

PORĘBA

WIADOMOŚCI Z POWIATU

JAKI BYŁ ROK 2020 DLA SIEWIERZAN?

Rozmowa z Tomaszem Dzierżanowskim, Sekretarzem Powiatu Zawierciańskiego oraz Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta i Gminy Siewierz. s.2-3 WIADOMOŚCI Z POWIATU

CO DALEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ? Zawiercie pozyskuje kolejnych inwestorów w Strefie Aktywności Gospodarczej. Przeprowadzane są inwestycje, które mają zwiększyć atrakcyjność terenów inwestycyjnych, m.in. prze-

TYM ŻYJE ZAWIERCIE

W ZAWIERCIU POWSTANIE 145 NOWYCH MIESZKAŃ s.6

budowano ulicę Technologiczną. Trwa też walka o budowę nowej przepompowni. s.8 WIADOMOŚCI Z POWIATU

NA CO GMINY WYDADZĄ RZĄDOWE PIENIĄDZE? Mapa wydatków rządowego wsparcia w gminach. s.4-5


2.

WYWIAD Z TOMASZEM DZIERŻANOWSKIM SIEWIERZ

W DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA SKUPIAMY SIĘ NA POMOCY OSOBOM, KTÓRE TEGO POTRZEBUJĄ Rozmowa z Tomaszem Dzierżanowskim, Sekretarzem Powiatu Zawierciańskiego oraz Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta i Gminy Siewierz. Za nami rok 2020. To dobry czas na podsumowania i wyznaczanie sobie celów na przyszłość. Jak wspomina minione 12 miesięcy Prezes Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta i Gminy Siewierz – Tomasz Dzierżanowski? Cóż, pewnie jak dla większości osób był to

Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta i Gminy Siewierz

czas pełen niepewności i obaw związanych z epidemią Covid 19. Chyba po raz pierw-

mia odcisnęła swoje piętno również

które jej potrzebują. Zorganizowaliśmy

Voices” z Karolem Hadrychem, Na-

szy stanęliśmy w obliczu zagrożenia, które

na naszych relacjach z najbliższymi.

festyn charytatywny oraz braliśmy

talię Cieślakowską oraz Różę Kopeć.

udział w jarmarku świątecznym dla

Koncert jest naszym cyklicznym pro-

zmusiło nas do rezygnacji z codziennych przyzwyczajeń, realizacji marzeń, krótko

Oczywiście. Przecież troska o najbliż-

Oliwki z Boguchwałowic. Zbieraliśmy

jektem, który podobnie jak Siewierski

mówiąc wywróciło nasze życie do góry no-

szych kojarzy nam się z bliskością. Wie-

nakrętki, pomagaliśmy w zbiórkach

Uniwersytet Dziecięcy na stałe wpisał

gami.

le trudu kosztowało mnie tłumaczenie

pieniędzy, przekazywaliśmy przed-

się w kalendarz przedsięwzięć.

mojemu 10-letniemu synowi, że nie

mioty na licytacje, z których dochód

może odwiedzić dziadków, za którymi

wsparł leczenie Oliwki oraz Wojtusia

Zajęcia w ramach uniwersytetu

bardzo tęsknił. I tu kolejny problem –

z Wojkowic Kościelnych. Zorganizowa-

cieszą się dużym zainteresowaniem

ograniczone do zdalnych lekcji kontak-

liśmy również charytatywny Konkurs

chociaż, jak słyszeliśmy, nie jest to

wą?

ty z rówieśnikami. Każdy rodzic dosko-

Plastyczny „Zabytki Gminy Siewierz”.

wydarzenie łatwe w organizacji.

nale wie, jak ważne w rozwoju dziecka

Przy naszym udziale odbyła się Sie-

Jako współodpowiedzialny za funkcjo-

jest budowanie relacji w grupie.

wierska Zbiórka Krwi i Festiwal Spor-

Zgadza się. Nasze problemy roz-

tów Plażowych w Rogoźniku. Przeka-

poczęły się gdy dwa lata temu (po

Od dwóch lat pełni Pan funkcję Sekretarza Powiatu Zawierciańskiego. Jak pandemia wpłynęła na pracę zawodo-

nowanie urzędu musiałem przygotować Starostwo do zapewnienia ciągłości w ob-

A jednak, pomimo tak trudnej sy-

zaliśmy środki do dezynfekcji na rzecz

wyborach samorządowych) niespo-

słudze mieszkańców. Myślę, że Starosta

tuacji stowarzyszenie, którym Pan

pogotowia ratunkowego stacjonują-

dziewanie Zespół Szkół Ogólnokształ-

Zawierciański Gabriel Dors oraz cały Za-

kieruje nadal realizowało swoje cele

cego w Siewierzu. W tych wszystkich

cących i Technicznych w Siewierzu

rząd Powiatu sprostał wyzwaniu, a stało

statutowe.

działaniach współpracowaliśmy z in-

wypowiedział nam umowę dotyczącą

nymi stowarzyszeniami działającymi

użyczenia pomieszczeń. To był dla

w naszej Gminie.

nas duży cios, który postawił całość

się to w główniej mierze dzięki pracownikom urzędu, którzy podeszli do tej niety-

Mam to szczęście, że mogę współpraco-

powej sytuacji z pełnym profesjonalizmem

wać z osobami autentycznie zaangażo-

i zaangażowaniem. Musimy pamiętać,

wanymi w sprawy naszej społeczności.

że są to osoby, które mają swoje rodziny,

Świadczą o tym chociażby wyniki ostat-

a w sytuacji pandemii stali w punktach ob-

nich wyborów samorządowych, w któ-

sługi pomagając mieszkańcom w załatwie-

rych nasi kandydaci uzyskali bardzo

Tak, to już piąta edycja tego wydarze-

kryzys. Na szczęście z pomocą przy-

niu ich spraw.

dobre wyniki. Postanowiliśmy – mimo

nia. W 2020 roku gościliśmy takich

szli strażacy z OSP Piwoń. Dzięki tej

pandemii, nie zawieszać naszej działal-

wykonawców jak: Siostry Szlachta,

jednostce od 2 lat zajęcia odbywają

Poruszył Pan wątek rodziny. Pande-

ności, ale skupić się na pomocy osobom,

Aleksandrę Płóciennik, Zespół „Sweet

się w remizie.

Numer zamknięto

Redaguje zespół

20 Stycznia, 2021 r.

Wydawca

Społeczna Grupa Medialna Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 31, Zawiercie

Redakcja

ul. Marszałkowska 31, Zawiercie

Krzysztof Kluza Beata Pilis Patrycja Bargieł Monika Ociepka

Reklama

reklama@jura24.pl, tel. 736-852-674

przedsięwzięcia pod znakiem zapytaTradycyjnie odbył się również Koncert Kolęd i Pastorałek.

w trakcie roku akademickiego. Wszyscy organizatorzy przeżywali spory

Kontakt

redakcja@jura24.pl 736 860 129

Skład

Karolina Górka

Druk

nia. Przypomnę, że miało to miejsce

Polska Press sp. z o.o.

Jura24 Facebook

@jura24.pl

Klaster Innowacji Społecznych Facebook

@klasterinnowacjispolecznych

Instagram

Instagram

YouTube

YouTube

portaljura24 jura24

klasterinnowacjispołecznych klaster innowacji społecznych


3.

WYWIAD Z TOMASZEM DZIERŻANOWSKIM SIEWIERZ

Tak dużego przedsięwzięcia nie da się przeprowadzić bez angażowania

tynuowane. Dołożymy wszelkich starań bo jest to nasze „oczko w głowie”.

pieniędzy. Skoro mowa o pieniądzach to muJesteśmy jedynym Stowarzyszeniem w re-

szę zapytać o rewitalizację pawilonu

gionie, które współorganizuje Uniwersytet

na ternie Szpitala Chorób Płuc.

Dziecięcy. W innych miastach i gminach ciężar organizacyjny i finansowy wzięły

Zabiegaliśmy o głosy mieszkańców

na siebie samorządy. Jak się przekona-

w ramach Marszałkowskiego Bu-

łem – nasze Stowarzyszenie działając na

dżetu Obywatelskiego Województwa

rzecz najmłodszych mieszkańców nie może

Śląskiego. W zabytkowym pawilo-

liczyć na wsparcie samorządu Powiatu Bę-

nie ma powstać Centrum Edukacji

dzińskiego oraz Gminy Siewierz.

Zdrowotnej. Ten sukces należy traktować dwuwymiarowo. Po pierwsze

Mimo nieprzychylnego stanowiska

w budżecie Urzędu Marszałkowskie-

władz samorządowych udaje Wam

go przeznaczono na ten cel kwotę

się utrzymać wysoki poziom zajęć dla

405.000 zł. Po drugie: w ratowanie

dzieci.

zabytkowego pawilonu zaangażowali się solidarnie pracownicy szpita-

Takie założenie towarzyszy nam od po-

la oraz członkowie Stowarzyszenia

czątku. Wykłady dla dzieci finansowane

Przyjaciół Miasta i Gminy Siewierz,

są przez Spółkę dla Zagospodarowania

Stowarzyszenia Art – Eco plus, Sto-

Wspólnoty Leśno – Gruntowej w Siewie-

warzyszenia Księstwo Siewierskie

rzu oraz z prywatnych pieniędzy członków

oraz Stowarzyszenia Wspólnie dla

naszego Stowarzyszenia. Mamy nadzieję,

Mieszkańców Żelisławic. To dowód

że po ustaniu zagrożenia spowodowanego

na to, że mimo różnych poglądów i

pandemią zajęcia uniwersytetu będą kon-

przekonań można działać dla wspól-

Warsztaty organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta i Gminy Siewierz wania dobrego klimatu wokół przedsięwzięć i inwestycji na naszym terenie. A w naszym, siewierskim przypadku jest to również sprawa kultury politycznej i swego rodzaju dyplomacji. Odnoszę wrażenie, że są to rzeczy obce naszemu lokalnemu samorządowi. Umiejętności o których Pan mówi przydają się w pracy na rzecz Powiatu Zawierciańskiego? Jak najbardziej – dotyczy to zwłaszcza sytuacji niezwykle trudnych, jak chociażby temat kopalni rud cynku i ołowiu na naszym terenie. Budzi on wiele emocji, które są złym doradcą. Powiat

Warsztaty organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta i Gminy Siewierz nego dobra. Mamy wokół wiele przy-

Lokalnych. Myślę, że również na terenie

kładów, że współpraca samorządu z

Miasta i Gminy Siewierz znalazłoby się

mieszkańcami przynosi wiele dobrego.

wiele przedsięwzięć, które dzięki takim pieniądzom rozwinęły by się, nabrały

Jakie to przykłady?

Zawierciański, wspólnie ze wszystkimi Gminami opracował stanowisko, w którym stanowczo sprzeciwia się tej inwestycji. Stanowisko to zostało przekazane Ministrowi Klimatu i Środowiska.

Tego typu inwestycja wpłynie nie tylko na gminy powiatu zawierciańskiego. Oczywiście, dotyczyć ona będzie również Siewierza i innych miejscowości. Każdy, kto miał do czynienia z przemysłem wydobywczym – a takich osób jest wiele na naszym terenie – wie, jak bardzo tego typu kopalnie ingerują w środowisko, infrastrukturę i życie ludzi. Jestem bardzo zdziwiony, że władze Gminy Siewierz traktują ten problem tak lekko i uważają, że nas to nie dotyczy. Dziękuję za rozmowę. Ja również. Czytelnikom Jury24 życzę wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku!

rozmachu. Co jest powodem sprzeciwu?

Wiele można by wymieniać, przywołam choćby gminy Bobrowniki i Wojkowi-

Gmina Siewierz nie miała szczęścia w tej edycji programu.

ce z Powiatu Będzińskiego, które mogą pochwalić się dofinansowaniem w wyso-

Szczęście nie ma tu nic do rzeczy. To

kości kolejno - 14,5 mln. zł. oraz 5 mln.

raczej kwestia zarządzania, zabiegania

zł. z Rządowego Funduszu Inicjatyw

o dobro gminy i jej mieszkańców. Budo-

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 07 - STYCZEŃ 2021

Stajemy po stronie mieszkańców, którzy słusznie obawiają się degradacji środowiska i innych negatywnych konsekwencji, które będą ponosić.

Tomasz Dzierżanowski Sekretarz Powiatu Zawierciańskiego


PROGRAM MIESZKANIE DLA ROZWOJU W ZAWIERCIU

6.

ZAWIERCIE

W ZAWIERCIU POWSTANIE 145 NOWYCH MIESZKAŃ 15 grudnia podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta, z udziałem ministra Michała Cieślaka, wiceprezesa krajowego zasobu nieruchomości Michała Sroki oraz prezydenta Zawiercia Łukasza Konarskiego, podpisano porozumienie w tej sprawie.

P

rezydent Konarski podzięko-

wa ekspresowo ustalą termin wbicia

wał również Piotrowi Czarno-

pierwszej symbolicznej łopaty. – mó-

jańczykowi z zarządu Powia-

wił Piotr Czarnojańczyk z zarządu

tu Zawierciańskiego za zaangażowanie

Powiatu Zawierciańskiego.

w cały projekt. Mieszkanie dla Rozwoju to rządowy program, który skierowany jest do młodych osób, których nie stać na

Dla Zawiercia to jedno z kluczowych

własne mieszkanie lub które mają zbyt

przedsięwzięć w trakcie obecnej ka-

niskie dochody, by otrzymać kredyt na

dencji. Zapowiadałem, że w naszym

jego zakup, ale zbyt wysokie, by dostać

mieście powstaną nowe mieszkania

mieszkanie komunalne. Program oferu-

i dzięki rządowemu programowi uda

je przystępne cenowo lokale na wynajem

się to zrealizować. Z rozmów z miesz-

z opcją stopniowego dojścia do własności.

kańcami – jeszcze przed wyborami –

Konferencja prasowa w Urzędzie Miasta Zawiercie

wyłaniał się obraz miasta, w którym młode osoby mają niewielkie szanse Mieszkanie plus to program kierowany

na własne cztery kąty. Od dwóch lat

przede wszystkim do tych osób, które

robiliśmy wszystko, by to zmienić –

chcą w przyszłości mieszkać w tym regio-

powiedział Łukasz Konarski, prezy-

nie, ale również do samorządów, na któ-

dent Zawiercia.

rych rozwój ten program powinien wpłynąć. Kryteria, które będą ustanawiane w

Inwestycja powstanie na działce

zakresie przydzielania mieszkań, będą

o powierzchni ponad 1,5 ha, poło-

konstruowane przez rząd oraz samorząd.

żonej ok. 5 km od centrum miasta

Będzie nam zależeć na tym, by mieszka-

(Kromołów, przy ulicy Dożynkowej).

nia przydzielane były głównie osobom

Według szacunków na tym terenie

młodym. Dopuszczalne jest wprowadze-

może powstać 5 budynków na ok.

nie kryteriów istotnych dla samorządów,

145 mieszkań i 227 miejsc parkingo-

na przykład kryterium wykształcenia –

wych. Jak informuje Krajowy Zasób

mówił minister Michał Cieślak.

Nieruchomości, w przyszłym roku rozpocznie się procedura wyłonienia wykonawcy. Wiceprezes KZN Michał

Kwestia mieszkalnictwa jest kluczowym

Sroka zaznaczył, podpisane we wto-

zadaniem każdego samorządu. Dzięki

rek porozumienie to dopiero pierw-

współpracy z Krajowym Zasobem Nie-

szy krok w realizacji tej inwestycji.

ruchomości i całym rządem Zawiercie

Wskazał również, że nowe przepisy

otrzyma szansę na wejście do pierwszej

ustawy

ligi miast, zapewniających swoim miesz-

two umożliwią, także w Zawierciu,

kańcom dostęp do własnego „M” w roz-

wykorzystanie instrumentów finan-

sądnej cenie, zarówno w formie najmu,

sowych, które nie będą wymagały

jak i z dojściem do własności. Gorąco

wkładu samorządu.

wspierającej

mieszkalnic-

wierzę w ten projekt i mam nadzieję, że Prezydent Konarski i strona rządo-

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 07 - STYCZEŃ 2021

Patrycja Bargieł

Minister Michał Cieślak


7.

UCHWAŁA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIE NA 2021 ROK POWIAT

BUDŻET ZAWIERCIA NA 2021 ROK PRZYJĘTY W środę 30 grudnia odbyła się ostatnia w zeszłym roku sesja Rady Miasta Zawiercie. Głównym punktem obrad, który wywołał najwięcej dyskusji było podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta na 2021 rok wraz z autopoprawką prezydenta miasta Zawiercie. Na inwestycje

W

zostanie przeznaczone 47 mln zł.

budżecie na 2021 rok pojawiło

się

kilka

zmian, które zostały

głosu argumentując, że budżet na rok

Gospodarczej z firmą Lindem, która

Inwestycji Lokalnych. Jednak przy-

2020 nie został zrealizowany pod ką-

planuje zatrudnić około 200 pracow-

znaną dla Zawiercia kwotę 5 mln

tem wyznaczonych zadań.

ników oraz o planach budowy bloków

złotych, która miała pokryć koszty

w Kromołowie w ramach rządowego

rozbudowy tras rowerowych, Mia-

programu “Mieszkania dla rozwoju”.

sto spróbuje przesunąć na działania

Dalej nieprzekonany Henryk Mól w

związane z budową nowej przepom-

przyjęte przez radnych. Było to m.in. zmniejszenie planu dla projektu „Prze-

Mogę się dać okłamać raz, a okłamując

ciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

radnych, okłamuje Pan mieszkańców

mieszkańców Gminy Zawiercie” reali-

powni ścieków dla Strefy Aktywności

zowanego przez MZOEAS oraz dla za-

Gospodarczej. Zwrócono się już w tej

dania „Rozbudowa Żłobka Miejskiego

sprawie do premiera Mateusza Mo-

w Zawierciu. Uchwała ta jest związa-

rawieckiego. W planach na nowy rok

na z przedłużeniem terminu realizacji

znalazły się następujące inwestycje

obu projektów.

– przebudowy :ulicy Bocznej od ulicy Mrzygłodzkiej oraz ulicy Dożynkowej; nawierzchni ulicy Malinowej oraz

Prezydent Łukasz Konarski zazna-

jezdni ulicy Wierczki Północ razem z

czył przed rozpoczęciem dyskusji na temat przyjęcia uchwały w sprawie

budową kanalizacji deszczowej; cią-

budżetu wraz z jego autopoprawką,

gu komunikacyjnego ulic Nad Wartą

że jego konstrukcja jest ostrożna i nie

i Przejściowej razem z odwodnieniem

taka, o jakiej marzył dla Zawiercia,

i oświetleniem; Dofinansowanie przy-

ale zapewnia dalsze funkcjonowanie

znane zostało również na termomo-

miasta na dobrym poziomie. Według

dernizację budynków mieszkalnych.

słów prezydenta deficyt w przyszłym roku wyniesie około 2 milionów zło-

Remontów doczekają się również do-

tych, przy planowanych wydatkach

Prezydent oraz Radni Miasta Zawiercie

rzędu około 270 milionów i przychodach około 268 milionów.

Mamy nadzieję, że sytuacja będzie

tychczas zaniedbane budynki. Będą to między innymi termomoderniza-

Nie

dalszej części dyskusji złożył wniosek

cja budynku Środowiskowego Domu

ma na to mojej zgody, dlatego nie

formalny o przeniesienie głosowania

Samopomocy (już w trakcie) oraz bu-

będę brać udziału w tym głoso-

w sprawie przyjęcia budżetu na stycz-

dynku OSP w Skarżycach. W trakcie

waniu – mówiła Beata Chawuła.

niową sesję Rady Miasta, aby dać so-

są już także modernizacje budynków

bie czas na ponowne przeanalizowa-

przy ulicy Niedziałkowskiego 1 oraz

za

naszym

pośrednictwem.

dużo lepsza niż w tej chwili, przede wszystkim finansowa i też jeżeli cho-

Radny Henryk Mól to kolejny prze-

nie tematu. Wniosek radnego został

Westerplatte 4. Planowo aż 31 bu-

dzi o funkcjonowanie i życie urzędu

ciwnik zaproponowanego budżetu na

poddany pod głosowanie i odrzucony.

dynków mieszkalnych ma przejść

i mieszkańców w naszym mieście, dla-

2021 rok. Przypomniał, że zapisana

Ostatecznie budżetu miasta na 2021

modernizację. Ponad 103 tysiące zło-

tego bardzo państwa proszę o przyjęcie

w poprzednim budżecie przebudo-

rok wraz z autopoprawką Prezyden-

tych zostało przyznanych w ramach

tego budżetu - apelował Łukasz Konar-

wa ulicy Wierczki-Północ na osiedlu

ta Miasta Zawiercie został przyjęty.

Funduszu

ski.

Zuzanka nie została zrealizowana.

Dwunastu radnych było “za” (Ma-

mają zostać meble do klubu młodzie-

W odpowiedzi usłyszał, że ogłoszono

riusz Borzęcki, Martyna Gajos, Ma-

żowego oraz materiały budowlane

Jako że konieczne było przesunięcie re-

już przetarg na remont ulic Wiercz-

riusz Golenia, Dominik Janus, Da-

do wykonania chodnika przy klubie

alizacji niektórych zadań na 2021 rok,

ki-Północ i Przejściowa nad Wartą

riusz Kurek, Henryk Mól, Tomasz

młodzieżowym, pielęgnacja zieleńca,

prezydent Łukasz Konarski zapro-

oraz że ta inwestycja była od począt-

Pacia, Paulina Pietras, Jerzy Radosz,

organizacja imprezy kulturalno – in-

ponował wprowadzenie kilku zmian.

ku planowana na lata 2020-2021.

Przemysław Trepka, Justyna Weso-

tegracyjnej dla dzieci, młodzieży i do-

łowska, Zbyszek Wojtaszczyk), tro-

rosłych w Pomrożycach. W Karlinie

Jednak nie wszystkim się one podo-

Sołeckiego.

Zakupione

bały. Beata Chawuła, przewodnicząca

Nie przekonało to jednak radnego,

je wstrzymało się od głosu (Elżbieta

kuchnia OSP otrzyma nowe wyposa-

Rady Miasta powiedziała wprost, że

który poruszył również temat nowych

Kornobis-Wieczorek,

Mićka,

żenie, przy altanie pojawi się muro-

nie wierzy w realizację planów przed-

mieszkań i miejsc pracy w Zawierciu.

Damian Świderski), przeciw był Mi-

wany grill oraz nowe ławki i stoły. W

stawionych w budżecie. Jako przykład

Prezydent Łukasz Konarski przypo-

chał Myszkowski, a przewodnicząca

ramach funduszu osiedlowego, każde

podała budowę parkingu przy SP11,

mniał, że w tygodniu poprzedzają-

Beata Chawuła zgodnie ze wcześniej-

osiedle otrzyma na rewitalizację kwo-

która znajdowała się już w budżecie

cym grudniową sesję Rady Miasta

szą zapowiedzią nie oddała głosu. W

tę 25 555 złotych.

na 2020 rok i nie została wykonana.

została podpisana umowa sprzedaży

nowym budżecie znalazły się środki

Przewodnicząca odmówiła oddania

kolejnej działki w Strefie Aktywności

pozyskane z Rządowego Funduszu

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 07 - STYCZEŃ 2021

Ewa

Patrycja Bargieł


WIADOMOŚCI Z POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

8.

POWIAT

CO DALEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW PRZY SAG? Zawiercie pozyskuje kolejnych inwestorów w Strefie Aktywności Gospodarczej. Przeprowadzane są inwestycje, które mają zwiększyć atrakcyjność terenów inwestycyjnych, m.in. przebudowano ulicę Technologiczną. Trwa też walka o budowę nowej przepompowni. Strefa Aktywności Gospodarczej w Zawierciu to w sumie około 150 hektarów terenów inwestycyjnych, na których znajduje się aż 31 działek na sprzedaż a 12 z nich zalicza się do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

D

tem podpinano do niej kolejne firmy. Obecnie pracuje już maksimum swoich możliwości. Budowa nowej przepompowni jest kluczowa dla Zawiercia. Bez niej nie będzie możliwości odbierania ścieków z nowych zakładów produkcyjnych w Strefie Aktywności Gospodarczej. W efekcie inwe-

o tej pory na wybudowa-

storzy mogą przenieść swoje zamiary

nie zakładów produkcyj-

inwestycyjne w inne miejsce, tym sa-

nych w zawierciańskim

mym może to spowodować zatrzyma-

SAG zdecydowały się firmy: Alu-

nie rozwoju gospodarczego Zawier-

ron, Virtu, Promar, InterCars, AXA

cia. Jednak nowa przepompownia to

Stenman Poland oraz WELMER Pro-

inwestycja niesamowicie kosztowna,

fessional. Co jakiś czas otrzymujemy

a remontu wymaga również oczysz-

informacje o nowym inwestorze, który

czalnia ścieków. Łącznie, może to być

w niedalekiej przyszłości zasili to gro-

koszt znacznie powyżej 15 mln zł.

no. Jednak aby kolejne firmy mogły

- Szukamy możliwości środków ze-

otwierać swoje zakłady, w Zawierciu

wnętrznych. Myślę, że będzie to

musi powstać nowa przepompownia

można sfinansować ze środków covi-

ścieków.

dowych – mówiła nam we wrześniu

Ta obecnie istniejąca była budowa-

2020 Katarzyna Mikuła, dyrektor

na wiele lat temu i dedykowana dla

Agencji Rozwoju Zawiercia.

obsługi domów jednorodzinnych. Po-

Z końcem roku pojawiły się jednak

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 07 - STYCZEŃ 2021

Przepompownia Ścieków w SAG

informacje, że Miastu nie udało się

o dofinansowanie w kwocie 12 mln zł.

uzyskać 6 mln zł dotacji na budowę

Zadanie obejmuje także budowę sie-

nowej przepompowni. Bez tej inwe-

ci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb

stycji Zawiercie może stracić szansę

zakładów, które znajdują się w SAG i

na utworzenie nawet 5 tysięcy no-

dla tych, które będą tam powstawały.

wych miejsc pracy.

Niezależnie od tego, wystąpiliśmy do

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest

Premiera Mateusza Morawieckiego

to inwestycja priorytetowa i zrobimy

o możliwość przeniesienia przyzna-

wszystko, by została ona zrealizowa-

nych nam w ramach drugiego naboru

na. – powiedziała nam Małgorzata

środków (na rozbudowę ścieżek rowe-

Benc, Zastępca Prezydenta Miasta

rowych Zawiercie otrzymało 5 mln zł

Zawiercie.

– przyp. red.) na zadanie związane z

Część środków Zawiercie pozyska w

budową przepompowni. Wykorzystu-

ramach Rządowego Funduszu Inwe-

jemy wszystkie dostępne narzędzia,

stycji Lokalnych.

by ta kluczowa dla rozwoju Zawiercia

- W ramach kolejnego naboru trwa-

inwestycja została zrealizowana –

jącego do 28 grudnia 2020 r. miasto

mówi Małgorzata Benc.

Zawiercie złożyło ponownie wniosek

Patrycja Bargieł


INFRASTRUKTURALNY BOOM LAT 70’

9.

KULTURA

HISTORIA ZAMKU W SIEWIERZU Przełom roku to dla wielu

mieszkańca Siewierza pana

okazja do podsumowań,

Tadeusza

remanentów. Coś się koń-

Akt notarialny sporządzono

czy, coś zaczyna. Dla ziem

w Zawierciu w Państwowym

dawnego

Sie-

Biurze Notarialnym. W akcie

wierskiego przełom roku

tym w paragrafie „6” umiesz-

to kolejne rocznice zmian

czono wyjaśnienie: „ Strony

własności jednej z wieku

wyjaśniają, że na sprzeda-

XV drugiej z XX. Obie mia-

nej działce nr geod. 5537 w

ły znaczący wpływ na Za-

Siewierzu znajdują się ruiny

mek w Siewierzu.

zamku zabytkowego”. Kwota

Księstwa

N

Piotra

INSTRASTRUKTURALNY BOOM LAT 1970

Rusaka.

626 836 zł stanowiła zapła-

Lata 1971-1973 Budowa magistrali kolejowej z Warszawy na Śląsk

a przełom roku

tę za wymienione działki a

Jan Długosz za-

odpowiadała

równowartości

Lata 70. XX wieku są cza-

od powstania. Posiada 197

pisuje w swojej

dwunastu średnim pensjom.

sem dużych lokat kapitału

metrów długości i 17 metrów

kronice zakup Księstwa Sie-

Działki wraz z ruiną zam-

w życie gospodarcze. Wyko-

szerokości. W ostatnim czasie

wierskiego

Biskupa

ku zostały zakupione w celu

rzystano położenie Zawier-

prowadzono prace remontowe,

krakowskiego Zbigniewa Ole-

przekształcenia tego terenu

cia, które wówczas leżało

które zakończono 30 listopada

śnickiego. Niejako zaczyna się

pod budowę parku miejskie-

w Częstochowskim Okręgu

2020 roku. Zakres wykonywa-

historia księstwa, jako księ-

go przeznaczonego dla miesz-

Przemysłowym oraz poten-

nych prac obejmował rozbiór-

stwa „biskupiego”, 30 grud-

kańców miasta i gminy Sie-

cjał ruchu przelotowego.

kę elementów wyposażenia i

nia 1443, gdy od Wacława I

wierz oraz turystów.Dnia 10

W tym celu postawiono na

ich odtworzenie wraz z repro-

odkupione zostało za 6 tysięcy

lutego 1970 roku członkowie

inwestycje

poprawiające

filacją płyty pomostowej i wy-

grzywien przez wymienionego

Spółki do Zagospodarowania

logistykę w regionie. Zbu-

mianą izolacji tejże płyty, na-

biskupa.

Wspólnoty Leśno Gruntowej

dowano wiadukt nad DK

prawę konstrukcji nośnej oraz

Dobra miały przejść we włada-

postanowili wesprzeć w ini-

78 oraz trasę kolejową Za-

podpór wiaduktu.W latach

nie biskupa 1 stycznia następ-

cjatywie ówczesnego naczelni-

wiercie-Włoszczowa

1971-1974 zbudowano trasę

nego roku po uiszczeniu ostat-

ka Mariana Mizerskiego i na

nocna-Idzikowice.

niej raty… Historia i dalsze

corocznym zebraniu podjęli

losy są w zasadzie ogólnie zna-

decyzję o zakupie tego terenu

ne, ciekawostką jest natomiast

z przeznaczeniem na wspo-

to, iż sam zamek jak i błonia

mniany cel.Tak oto zamek

wokół niego były do roku 20

przez

P

Pół-

kolejową na odcinku Zawiercie-Włoszczowa Północna-Idzipowstał

kowice. Decyzja o budowie no-

wiadukt, który zbu-

wej linii kolejowej zapadła na

dowano

1970

Prezydium Rządu PRL w lu-

„biskupi” dzięki Spółce stał

roku. Jego podstawowym ce-

tym 1970 roku. W następnych

grudnia 1970 roku prywat-

się własnością Skarbu Pań-

lem było umożliwienie przejaz-

miesiącach opracowano zało-

ną własnością. Działki o nu-

stwa a w jego imieniu admi-

du nad linią kolejową. Innym

żenia techniczno-ekonomiczne

merach geodezyjnych 5537 i

nistrowały i administrują nim

ważnym powodem powstania

nowej magistrali kolejowej.

5539/9 o łącznej powierzchni

władze lokalne.

była poprawa bezpieczeństwa

Budowa oficjalnie rozpoczęła

i komfortu jazdy kierowców.

się 16 czerwca 1971 roku w

Prawdopodobnie wiadukt wy-

Koniecpolu. Efektem zakoń-

budowano w celu likwidacji ko-

czenia pracy było uruchomie-

lizji z istniejącą linią kolejową

nie jednego toru kolejowego

CMK, skutkującą usprawnie-

na odcinku Zawiercie-Włosz-

niem i poprawą bezpieczeństwa

czowa

ruchu - mówi Marek Prusak,

Nastąpiło to 26 września 1974

Starszy Specjalista GDDKiA

roku. Warto zaznaczyć, że wy-

w Katowicach.Wiadukt został

budowana wtedy linia kolejo-

zbudowany nad linią kolejową

wa była pierwszą w Europie

w ciągu drogi krajowej nr 78.

przystosowaną do podróżowa-

Umożliwia przejazd nad uli-

nia z dużymi prędkościami -

cami Kościuszki, Okulickiego

200-250 km/h.Projekt budowy

i Towarową. Jego parametry

trasy kolejowej był podzielony

techniczne nie zmieniły się

na cztery etapy. Jednak uda-

4 ha 9947 m2 były własnością

Piotr Rębisz

Zamek w Gminie Siewierz

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 07 - STYCZEŃ 2021

ierwszy w

Północna-Idzikowice.

ło się zrealizować tylko dwa z nich: W latach 1971–1974 powstała trasa Zawiercie-Idzikowice licząca 143 kilometry. Następnie w latach 1974-1977 został zbudowany II etap, czyli trasa Idzikowice-Grodzisk Mazowiecki-Warszawa. Drugi odcinek liczył 80 kilometrów. Wróćmy jednak do etapu I - czyli odcinka trasy rozpoczynającego się w Zawierciu. Prace związane z budową magistrali kolejowej były złożone. Obejmowały przemieszczenie 12 mln metrów sześciennych ziemi. Czynność ta wiązała się z wykonaniem przekopów i nasypów. Zbudowano również 26 mostów oraz 56 wiaduktów (39 kolejowych i 17 drogowych). O dużym nakładzie pracy świadczy to, że w pracę było zaangażowanych ponad 30 przedsiębiorstw. Zasadnicze prace I etapu zakończono w 1974 roku. W kolejnym roku na odcinku Zawiercie-Idzikowice zbudowano drugi tor i wprowadzono trakcie elektryczną. Do tego zbudowano 4 wiadukty nad torami, 35 obiektów nad drogami, 40 obiektów nad torami CMK, 25 mostów kolejowych i 121 przepustów. Powstały nowe stacje kolejowe i posterunek odgałęźny. Krzysztof Kluza


10.

WIADOMOŚCI Z ZAWIERCIA ZAWIERCIE

POZNAJ GALERIĘ STARA ŁAŹNIA W ZAWIERCIU jektują publikacje i odrestaurowują

W 2020 roku Zawiercie postawiło

szkło. Jakie Galeria Stara Łaźnia

na rozwój wielu dziedzinach. Jed-

w Zawierciu ma plany na rok 2021?

ną z nich była kultura. Na dawnym

- Bardzo rozbudowane. Jeśli tylko

osiedlu robotniczym Towarzystwa

obostrzenia zostaną zluzowane i bę-

Akcyjnego Zawiercie - a dokład-

dziemy mogli otworzyć nasze drzwi

niej w łaźni miejskiej, powstał

dla zwiedzających, to zaproponujemy

obiekt wystawienniczy, którego w

szeroki wachlarz wystaw i wydarzeń.

Zawierciu jeszcze nie było!

G

Będziemy mogli oglądać rysunki, fotoŁaźnia

grafie, grafiki, design i wiele innych.

w Zawierciu to pierwsza

Planujemy kilka niespodzianek, ale

galeria sztuki w Zawier-

nie zdradzimy szczegółów. Natomiast

ciu. Od początku czerwca do końca

jeśli sytuacja będzie nadal niesprzy-

aleria

Stara

sierpnia została wyposażona w systemy umożliwiające ekspozycję zarówno dzieł wiszących, jak i przestrzennych oraz aranżacje sali kryształowej. Galeria została otwarta 1 września 2020 roku. Zdążyła zaprezentować dwie wystawy - „Leszek Dutka i jego POSTACIE” oraz „ZAKOCHANI W SZKLE - o projektantach zawierciańskiej huty”. Jak Galeria Stara Łaźnia w Zawierciu jest odbierana przez mieszkańców miasta? - Z dotychczasowych rozmów

Wystawa w Starej Łaźni w Zawierciu

z mieszkańcami wynikało, że osoby,

Starej Łaźni w Zawierciu była pozy-

które odwiedziły galerię są niezwy-

tywnie zaskoczona ilością osób, która

kle usatysfakcjonowane faktem, że

ich odwiedziła. Najprawdopodobniej

taka nowa przestrzeń pojawiła się w

przy braku obostrzeń ich liczba by-

naszym mieście. Cieszyli się z tego,

łaby dwa razy większa. Przez wpro-

że można wkroczyć w świat sztuki

wadzone obostrzenia Galeria Stara

oraz że szklana spuścizna wielu po-

Łaźnia w Zawierciu jest obecnie za-

koleń zawiercian znalazła swoje god-

mknięta. Jednak załoga pracuje cały

ne miejsce - mówi Karolina Kindler-

czas nad kolejnymi ekspozycjami,

-Skowronek, kurator sztuki. Pomimo

katalogowaniem zbiorów, przygoto-

sytuacji związanej z chorobą korona-

wywaniem warsztatów. Rozmawiają

wirusową - COVID-19, załoga Galerii

z potencjalnymi wystawcami, pro-

jająca, to postaramy się wiele z tych działań przenieść do internetu - mówi Karolina Kindler-Skowronek, kurator sztuki Galeria Stara Łaźnia w Zawierciu jest w trakcie przygotowania wystawy, której otwarcie planują na początek marca. - Czy będziemy mogli spotkać się na żywo czy online? Czas pokaże. Tak czy owak pracujemy dalej dla wszystkich mieszkańców Zawiercia oraz dla odbiorców z całego kraju - mówi dalej. Monika Ociepka

NA JAKIM ETAPIE JEST REWITALIZACJA? Rewitalizacja to długotrwały i skomplikowany proces, który polega na odnowie zdegradowanych obszarów miasta oraz wyciągnięciu ich ze stanów kryzysowych. Dla prawidłowego przeprowadzenia rewitalizacji opracowano specjalny dokument określający zasady i kierunki działania.

N

a terenie Gminy Zawier-

m.in. termomodernizacje oraz pod-

Akcyjnego Zawiercie. Już w 2020

cie obowiązuje Lokalny

łączenie gazu do budynków, będą-

roku w dawnej łaźni miejskiej po-

Program Rewitalizacji

cych w zasobach miejskiego Zakła-

wstała Galeria Stara Łaźnia. Obec-

Obszarów Miejskich, uchwalony na

du Gospodarki Mieszkaniowej. Na

nie prowadzona jest modernizacja

lata 2014-2023. Ostatnia aktualizacja

chwilę obecną uzyskano dofinan-

budynków przy ul. Westerplatte 4

została przeprowadzona w 2017 roku.

sowanie na 12 budynków. 6 z nich

i Niedziałkowskiego 1. Natomiast

Program określa obszary zdegrado-

znajduje się przy ulicy Marszał-

przy ulicy Niedziałkowskiego 22

wane oraz podobszary objęte rewitali-

kowskiej, czyli na Osiedlu Stary

w jednej z odnowionych kamienic

zacją: Osiedle Szymańskiego (w tym

Rynek. Aktualnie opracowywana

powstały tzw. mieszkania chronio-

obszar TAZ), Osiedle Stary Rynek,

jest

projektowa,

ne. Na Osiedlu Warty powstała też

Osiedla Warty, Podobszar „Park

kolejnym krokiem będzie wybór

świetlica środowiskowa prowadzo-

Mickiewicza”, Podobszar „Obroń-

wykonawców, a wiosną planowane

na przez Miejski Ośrodek Pomocy

ców Poczty Gdańskiej”, Podobszar

jest rozpoczęcie prac w budynkach.

Społecznej w Zawierciu. Do inwe-

„Piłsudskiego”. Dla mieszkańców

Pierwszą kamienicą będzie kamie-

stycji Lokalnego Programu Rewi-

Zawiercia najbardziej odczuwalny

nica nr 29.

talizacji należy również odnowa

będzie obszar funkcjonalno-prze-

Jednym z celów na Osiedlu Szy-

parków miejskich, które stają się

strzenny. Do 2023 roku w Lokal-

mańskiego jest rewitalizacja zabyt-

przyjaznym miejscem do spędzania

nym Programie Rewitalizacji Ob-

kowych budynków dawnego Osie-

wolnego czasu.

szarów

dla

Miejskich

przewidziano

dokumentacja

Robotniczego

Towarzystwa

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 07 - STYCZEŃ 2021

Monika Ociepka

Ulica Marszałkowska w Zawierciu


11.

WIADOMOŚCI SPORTOWE SPORT

SUKCES 9-LETNIEGO SZACHISTY ZE SZCZEKOCIN Ludzie grają w szachy od ponad 1400 lat. W czasach średniowiecza była to rozrywka królów i możnych, dzisiaj to gra dla wszystkich. W Powiecie Zawierciańskim - a dokładniej w Szczekocinach, mieszka 9 letni szachista - Mateusz Pawleta.

R

afał Pawleta - ojciec Ma-

zorientował się, że jego syn posiada

teusza Pawlety, gra ama-

prawdziwy talent. Stwierdził więc, że

torsko w szachy. Kiedy

warto pojechać z nim na turniej sza-

Mateusz miał 4 lata nauczył go, jak

chowy. Pierwsze zawody Mateusz ro-

w nie grać. Już na samym począt-

zegrał w Poraju w grudniu 2016 roku,

ku przygody Mateusza z szachami

miał wówczas pięć lat. Debiut okazał

się bardzo udany, jego syn zakończył

Z czasem Mateuszem zaczęły się in-

rywalizację na drugim stopniu podium

teresować czołowe kluby szachowe w

w swojej kategorii wiekowej. Umoc-

województwie śląskim. Z kilku ofert,

niło go to w przekonaniu, że Mateusz

które otrzymał wybrał MKSz Rybnik.

posiada tzw. „papiery” na granie w

Obecnie z powodu pandemii Mate-

szachy. Uzmysłowił sobie również,

usz nieco ograniczył swoją aktywność

że aby grać coraz lepiej, potrzebny

szachową. Siłą rzeczy nie uczestniczy

mu odpowiedni fachowiec. Wyszukał

w tak dużej liczbie turniejów, co kie-

więc w sieci instruktora szachowego i

dyś. Szachy, jak wiele innych dziedzin

umówił się z nim na pierwsze zajęcia. Miał wyjątkowe szczęście, ponieważ tym instruktorem okazał się szacho-

jego życia przeniosły się do sieci. Na szczęście ta gra umożliwia aktywność w świecie wirtualnym. Ostatnio Mate-

wy mistrz międzynarodowy - Piotr

usz uczestniczył w IV Ogólnopolskich

Brodowski. Dzięki zajęciom, Mateusz

Mistrzostwach Szkół i Przedszkoli,

bardzo szybko zaczął podnosić swoje

gdzie w grupie chłopców z klas III

umiejętności, częściej również grywał

szkół podstawowych zajął IV miejsce!

w turniejach szachowych. Umiejętność

- Mateusz ciągle się więc rozwija i

przekazania wiedzy szachowej przez

uczy. Gra w szachy wymaga olbrzy-

pana Piotra Brodowskiego zaczęła

miej determinacji i cierpliwości. Dro-

skutkować

pierwszymi

większymi

sukcesami Mateusza. Chłopiec został wówczas wicemistrzem województwa śląskiego w szachach do lat 7 oraz mistrzem Częstochowy do lat 7. Wystąpił

ga na szczyt nie jest wcale łatwa, ale przy odpowiedniej pracy można na ten szczyt wejść! Mam nadzieję, że naszemu Mateuszowi kiedyś się to uda - mówił Rafał Pawleta, tata Mateusza.

również w mistrzostwach Polski, gdzie zajął wysokie 14. miejsce.

Mateusz Pawleta

Monika Ociepka

NOWY DYREKTOR OSIR Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu ma nowego dyrektora. 29 grudnia Urząd Miasta poinformował, że stanowisko obejmie Grzegorz Przybysz.

D

nia 1 października 2020 dotychczasowy dyrektor OSiR Zawiercie, Jacek Latko, ob-

- Oczywiście wszystkie plany i działania są uzależnione od sytuacji związanej z pandemią, ale chcę, by OSiR był bardziej otwarty na mieszkańców. Rozwój ośrodka to również stałe poszerzanie oferty skierowanej do mieszkańców oraz klubów sportowych. Stała i aktywna współpraca z klubami, które działają na terenie miasta oraz instytucjami, szkolącymi dzieci i mło-

jął stanowisko prezesa Przedsiębiorstwa

dzież, musi być ukierunkowana na

Usług Komunalnych w Zawierciu. Jego

podnoszenie jakości współpracy – po-

obowiązki w zawierciańskim Ośrodku

wiedział nam Grzegorz Przybysz.

Sportu i Rekreacji tymczasowo przejął wieloletni wicedyrektor Tadeusz Piotrowski. Zmiany kadrowe spowodowały, że Urząd Miasta na początku grudnia 2020 ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora OSiR. Pod koniec roku poinformowano, że stanowisko obejmie Grzegorz Przybysz. Jak widzi przyszłość ośrodka?

Grzegorz Przybysz 2019 roku jest Dyrektorem Zespołu

W poprzedniej kadencji pełnił funkcję

Nowy dyrektor Ośrodka Sportu i Re-

Szkół im. prof. Romana Gostkowskie-

radnego w Radzie Miasta.

kreacji w Zawierciu ma 36 lat, jest ro-

go w Łazach.Grzegorz Przybysz jest

- Będę mocno stawiał na zróżnicowaną

dowitym zawiercianinem. Ukończył

również m.in. koordynatorem powia-

i atrakcyjną ofertę dla mieszkańców w

studia na

Akademii Wychowania

towym PZPN ds. organizacji najwięk-

różnym wieku. Chcę, by każdy znalazł

Fizycznego w Katowicach a w latach

szego turnieju piłkarskiego w Polsce,

w OSiR coś dla siebie, dlatego jestem

2008-2019 był nauczycielem wycho-

czyli „Z podwórka na stadion o Puchar

otwarty na wszystkie propozycje doty-

wania fizycznego w Szkole Podsta-

Tymbarku” oraz od dwóch lat zasia-

czące nowych zajęć – dodaje Przybysz.

wowej nr 9 w Zawierciu. Od września

da w zarządzie KP Warta Zawiercie.

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 07 - STYCZEŃ 2021

Patrycja Bargieł


12.

WIADOMOŚCI Z POWIATU POWIAT

ODDZIAŁ POŁOŻNICZY JUŻ WKRÓTCE WRACA DO PRACY Według pierwotnego planu, remont miał rozpocząć się w kwietniu 2020 roku. Jednak ze względu na wyznaczenie oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala w Zawierciu do opieki nad kobietami z podejrzeniem i potwierdzeniem COVID-19, prace rozpoczęły się dopiero we wrześniu 2020.

W

wowanych oraz sala Wcześniaków przechodzą przebudowę. W pomieszczeniach noworodków zwiększy się liczba inkubatorów z 6 do 7 (Szpital dysponuje trzema inkubatorami zakupionymi w ramach projektu i dwoma podarowanymi przez WOŚP z 2019 r. Starsze modele stanowią rezerwę). Dotychczas w oddziale znajdowały się jedynie 2 pomieszczenia do fototerapii i resuscytacji noworodków. Ze

celu zapewnienia ciągło-

względu na dużą liczbę inkubatorów w

ści świadczeń zadania w

każdym z pomieszczeń matki miały niż-

zakresie ginekologii, po-

szy komfort przebywania z dziećmi. Sala

łożnictwa i neonatologii przejął czasowo

cięć cesarskich będzie większa o 10m2

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki

oraz zostanie wyposażona w nową klima-

Zdrowotnej w Myszkowie i Czeladzi na

tyzację i wentylację, co poprawi komfort

mocy zawartych porozumień o współ-

rodzenia pacjentek i pracy personelu. Za-

pracy. Dyrekcja Szpitala Powiatowego w

montowana zostanie lampa operacyjna

Zawierciu zawarła również porozumienia

sufitowa o bardzo dobrej właściwości od-

zmieniające warunki pracy z pracownika-

dawania barw.

mi, zgodnie z którymi wykonują oni pracę

Zakończenie remontu oddziału położni-

na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

czo-ginekologicznego i oddziału noworod-

oraz Neonatologicznym Szpitala w Mysz-

kowego przewidziane jest na koniec lu-

kowie, a także w komórkach organizacyj-

tego. Ponowne otwarcie zaplanowano na

nych Szpitala Powiatowego w Zawierciu

początek marca. Oddział po gruntownym

(Centralnej Sterylizacji, Centralnej Re-

remoncie będzie mógł zaoferować przy-

jestracji, punktach informacyjnych Izby

szłym mamom znacznie bardziej kom-

Przyjęć oraz SOR).

fortowe warunki oraz szerszy wachlarz

Dzięki temu, że część personelu przeszła

możliwości przy wyborze formy porodu.

do Szpitala Powiatowego w Myszkowie,

Zakupiona zostanie wanna porodowa,

kobiety otrzymały możliwość pozostania

co umożliwi porody w wodzie. Pojawi się

pod opieką prowadzącego ciążę lekarza

nowy fotel ginekologiczno-zabiegowy oraz

aż do dnia porodu. Intensywna Terapia

koło porodowe - to rodzaj nowoczesnego

Noworodków, sala Noworodków Obser-

łóżka porodowego, które pozwala kobie-

Szpital Powiatowy w Zawierciu

cie na przyjmowanie wygodnej pozycji

rzy jego parametry życiowe. Zakupione

w trakcie porodu - od leżącej po stojącą.

zostaną pompy infuzyjne, stanowisko do

Wymienione zostaną łóżka dla pacjentek.

resuscytacji noworodka, aparaty EKG,

Kolejną nowością będzie system moni-

wagi, ciśnieniomierze, glukometry. Cał-

torowania pacjentek na sali porodowej

kowity koszt remontu to ponad 3 mln zł,

oraz Mobilny System Monitoringu Nowo-

w tym ok. 1.1 mln to koszt wyposażenia,

rodków w formie inteligentnej skarpetki,

a 2 mln prac budowlanych.

która po założeniu na stopę dziecka mie-

KRZYŻÓWKA ZAWIERCIAŃSKA

1.

1. Jedna z gmin powiatu zawierciańskiego

2.

2. Żydowski dom modlitwy znajdujący się przy ulicy Marszałkowskiej

3.

3. Zbudowano go w 1970 roku, nad DK78 4. Pod czyim wezwaniem jest kościół we Włodowicach? 5. Radna Sejmiku Województwa Śląskiego

4. 5.

6. Miejsce zamieszkania Kaśki Sochackiej, finalistki Mam Talent!

6.

7. Polski śpiewak operowy, od 1995 roku Honorowy Obywatel Zawiercia

7.

8. Góra, na której znajduje się gród w Podzamczu 9. Grupa skał wapiennych w Piasecznie (gmina Kroczyce)

INFORMATOR LOKALNY - POWIAT ZAWIERCIAŃSKI - GMINA SIEWIERZ - NUMER 07 - STYCZEŃ 2021

8. 9.

Patrycja Bargieł

Profile for Jura24.pl

Numer 07  

Informator Jura24

Numer 07  

Informator Jura24

Profile for jura24.pl
Advertisement