__MAIN_TEXT__

Page 8

8 piątek, 10 lipca 2020 r.

REAGUJMY NA PRZEMOC DOMOWĄ

P

andemia koronawirusa była ciężkim doświadczeniem dla każdego z nas. Najmocniej odczuły ją ofiary przemocy domowej, które przez kilka tygodni były uwięzione ze swoimi oprawcami. Chociaż interwencji nie jest więcej niż przed rokiem, to dotyczą one znacznie poważniejszych przypadków.

REAGUJ

Pandemia koronawirusa była

proekologiczne. Fundacja jest już

żona przemocą, nie tylko w czasie

młodych ludzi jak rozpoznać prze-

w godzinach 9.30-15.30. Dostępny

że odwracamy głowę i wracamy

czasem trudnym dla większości

po rozmowach z przedstawiciela-

izolacji spowodowanej pandemią.

moc i jak reagować, kiedy ktoś obok

jest także bezpłatny numer Niebie-

do swoich obowiązków. Praktycz-

społeczeństwa. Przez kilka tygo-

mi zespołów interdyscyplinarnych

Mamy przepisy dotyczące reago-

może jej doświadczać. I przede

skiej Linii (800 120 002) oraz tele-

nie każda z osób reprezentujących

dni zmagaliśmy się z licznymi obo-

ds. przemocy w rodzinie oraz za-

wania w przypadku pożaru, powo-

wszystkim dlaczego warto i nale-

fon interwencyjny Centrum Praw

Fundację z Pomysłem posiada kil-

strzeniami, które miały zatrzymać

wierciańską policją. Liczba zgłoszeń

dzi, ataku terrorystycznego, awarii

ży reagować w takich sytuacjach.

Kobiet (600 070 717).

kuletnie doświadczenie w pracy

nas w naszych domach i zmniejszyć

związanych z przemocą domową

pociągu, samolotu. Przed każdą

Z doświadczenia w pracy z dziećmi

rozprzestrzenianie się koronawiru-

w okresie pandemii była porówny-

podróżą obsługa samolotu krok

i młodzieżą, dostrzegam dużą wraż-

sa. Występował dyskomfort, ponie-

walna do tej w poprzednich latach.

po kroku przedstawia instrukcję

liwość młodych ludzi na krzywdę in-

waż nie wiadomo było jak długo

W 2019 roku łącznie przeprowa-

postępowania w przypadku awa-

nych – dodaje Martyna Nowińska.

może potrwać taka sytuacja. Po-

dzono 2113 interwencji domowych.

rii. W przedszkolach uczymy dzieci

Gdzie ofiary przemocy mogą

jawiały się obawy związane z wid-

Pokrzywdzone były 303 osoby. Spo-

jak rozpoznać drogę ewakuacyjną

szukać pomocy? Przede wszyst-

Jak powinniśmy zachować się

radyczne i najczęściej anonimowe.

mem utraty pracy, stałego źródła

rządzono 273 Niebieskie Karty.

w przypadku konieczności nagłego

kim zawsze mogą dzwonić na

w przypadku przemocy domowej

Podczas weryfikacji tych informacji

opuszczenia budynku, nie przypo-

dochodu lub brakiem możliwości

Istnieją również aplikacje mobilne: „Twój Parasol” oraz avonalert.pl.

z osobami krzywdzącymi, jak i doświadczającymi przemocy. Jeżeli zdarzają się zgłoszenia ze strony osób trzecich o podejrzeniu przemocy u sąsiadów, to były one spo-

numery alarmowe 112 oraz 997. Po-

w najbliższym otoczeniu? Martyna

przez funkcjonariusza policji bądź

kontaktu z innymi ludźmi. Na na-

moc można otrzymać tam przez

Nowińska z Fundacji z Pomysłem nie

pracownika socjalnego, kuratora,

sze samopoczucie źle działał stres

całą dobę. Warto jednak podkre-

ma wątpliwości. Reagować trzeba

sąsiedzi zaprzeczali zdarzeniom lub

ślać, że konieczna jest natychmia-

zawsze. Niestety, w naszym społe-

nie wyrażali zgody na podanie ich

stowa interwencja funkcjonariuszy.

czeństwie nadal jest z tym kiepsko.

danych osobowych – dodaje Mar-

W czasie pandemii koronawirusa

Bardzo rzadko zdarzają się sytuacje,

tyna Nowińska.

sytuacje w jakich policja zostaje

w których zgłoszenia przemocy po-

wezwana są jednak na tyle poważ-

chodzą od osób trzecich.

– Myślę natomiast, że czas pan-

URATUJ

wynikający z kolejnych informacji

dotyczących liczby zakażeń oraz ła-

twości zakażenia koronawirusem. Przymusowa izolacja była jednak znacznie trudniejsza dla osób, któ-

re na co dzień muszą mierzyć się

z problemem przemocy domowej. Okazało się, że wiele ofiar tego zjawiska została uwięziona w domach ze swoimi oprawcami.

Zawsze należy reagować. Brak reakcji jest cichym przyzwoleniem(...)

– W takich okolicznościach

Warto dodać, że w kwietniu

uchwalona została ustawa, któ-

ne i zagrażające, że podejmowane

– Zawsze należy reagować.

ra ma celu wprowadzenie do po-

przez funkcjonariuszy czynności

Brak reakcji jest cichym przyzwo-

rządku prawnego kompleksowych

są bardziej konsekwentne. Koń-

leniem i zgodą na krzywdę, której

regulacji, które zapewnią ochro-

czą się np. nakazem opuszcze-

ktoś doświadcza. W naszej kulturze

nę prawną osobom doznającym

nia lokalu zajmowanego wspólnie

ludzie nadal zbyt często rozumieją

przemocy w rodzinie. Wprowadza

z pokrzywdzonym, zakazem zbli-

działania podejmowane w obronie

instrumenty prawne, które po-

u osób doznających przemocy do-

demii ukazał słabe strony przepisów

minam sobie jednak żadnych in-

żania się do osób krzywdzonych,

krzywdzonych jako „wtrącanie się

zwolą na szybkie izolowanie oso-

mowej lęk o życie swoje i innych bli-

regulujących zagadnienia związane

strukcji dotyczących reagowania

dozorem lub doprowadzeniem na

w cudze sprawy”. Jednocześnie nie

by dotkniętej przemocą od osoby

skich, bezsilność i bezradność mogą

z przeciwdziałaniem przemocy, uka-

w sytuacjach wystąpienia zagro-

środek zapobiegawczy. Ponadto,

wiedzą jak reagować będąc świad-

stosującej przemoc, w sytuacji gdy

znacznie wzrosnąć . Do tego mocno

zał również, że jako społeczeństwo

żenia przemocą wobec drugiego

działa Policyjny Telefon Zaufania

kiem przemocy. Inni zwyczajnie

stwarza ona zagrożenie dla życia

ograniczony kontakt ze światem

posiadamy niską świadomość na te-

człowieka. A przecież te ostatnie sy-

ds. Przeciwdziałania Przemocy

boją się zemsty ze strony agresora

lub zdrowia domowników. Ustawa

zewnętrznym sprzyja przekonaniu,

mat zjawiska przemocy i sposobów

tuacje zdarzają się nieporównywal-

w Rodzinie (800 120 226). Jest

lub tzw. „ciągania po sądach”. To

ma wejść w życie w ciągu 6 miesię-

że jedynym dla nich rozwiązaniem

oddziaływań w przypadku jej zaist-

nie częściej niż ataki terrorystyczne

czynny od poniedziałku do piątku

stereotypowe myślenie sprawia,

cy od momentu jej uchwalenia

jest przetrwać ten czas z nadzieją,

nienia – mówi Martyna Nowińska.

czy awarie samolotów – tłumaczy

że uda się uniknąć tragedii. U spraw-

W okresie pandemii koronawi-

ców przemocy wzrasta natomiast

rusa Rzecznik Praw Obywatelskich

Jednocześnie Fundacja z Pomy-

poczucie mocy i bezkarności. Mię-

przygotował „Plan Awaryjny” dla

słem zwraca uwagę na fakt, że takie

dzy innymi ze względu na możli-

ofiar przemocy domowej. To zbiór

poradniki najlepiej trafiają do świa-

wość sprawowania ciągłej kontroli

zasad, które mają stanowić sche-

domości dzieci oraz młodzieży. Naj-

nad domownikami. Trudno w takich

mat zachowania w tym trudnym

młodsi są bardziej otwarci na tego

okolicznościach odważyć się na

czasie. Wśród nich jest m.in. ob-

rodzaju wiedzę i nie rozważają, czy

ucieczkę z domu lub na wykonanie

serwowanie zachowania osoby

wypada wtrącać się w cudze życie.

telefonu na policję czy do zaufanej

agresywnej, stworzenie listy za-

Niestety w polskich szkołach nie-

osoby – mówi Martyna Nowińska,

ufanych osób oraz znalezienie

chętnie podejmuje się temat profi-

psycholog i pedagog z Fundacji

w domu miejsca, które może być

laktyki i przeciwdziałania przemocy.

z Pomysłem. – Myślę natomiast, że

bezpiecznym schronieniem.

Martyna Nowińska.

– Dlatego w swoich projektach

czas pandemii ukazał słabe strony

– „Plan Awaryjny” jest zbiorem

skierowanych do dzieci i młodzieży

przepisów regulujących zagadnie-

porad i wskazówek, o których po-

zajmujemy się przede wszystkim

nia związane z przeciwdziałaniem

winna wiedzieć każda osoba zagro-

profilaktyką i uświadamianiem

przemocy, ukazał również, że jako świadomość na temat zjawiska

Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

przemocy i sposobów oddziaływań

— od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30-15.30

społeczeństwo posiadamy niską

w przypadku jej zaistnienia – dodaje. Fundacja z Pomysłem działa na terenie powiatu zawierciańskiego.

800 120 226

numer Niebieskiej Linii

Walczy ze zjawiskiem przemocy

800 120 002

domowej oraz przemocy wobec

telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet

kobiet. Realizuje także inicjatywy

REKLAMA

600 070 717

Doznałeś obrażeń ciała w wypadku? Zadzwoń – pomożemy! Agent Marcin Halski

518 833 244 Bez opłat wstępnych

.

Profile for Jura24.pl

Informator Jura 24 - nr 01/2020  

Informator Jura 24 - nr 01/2020  

Profile for jura24.pl
Advertisement