Page 1

Iqqar jeḥḥa, ur illi bu kif kif. Ijj n wass, iffeγ jeḥḥa zi taddart-ines, irezzu x lxedmet deg ijjt n tmurt tudes. Umi yewweḍ dinni, ibda itsara irezzu x lxedmet. Inna-yas ijjen zeg ayt bab n tmurt-nni: -

man lxedmet i tzemred ad txedmed?

Inna-yas jeḥḥa: -

necc, timesna-inu temγar, tussna-inu tiriw, ssneγ ad sseγreγ, ad mmleγ qqaε min iqqnen ar tussna.

Inna-yas urgaz-nni: -

arwaḥ akid-i, ad nẓur ijjen zeg imeqranen n tmurt-a, ad kid-es ssiwleγ akd-irzu ijjt n lxedmet tekna.

Yudef urgaz-nni deg ijjt n taddart temγar, iqbel bab-ines ad isnebju jeḥḥa, ad ijerreb min issen zi tmesna d tussna. Jeḥḥa iqqim di taddart-nni s lefraḥet, istamen ira tussna-ines d ujerreb-ines ad tsnejḥen di lemtiḥan-nni i d-as-γa-yegg bab n taddart. Ibda jeḥḥa isemmal min issen deg igar n ṭṭabiεa d lbayaa. Yufa bab n taddart issen-itent. Issiwel x min ijerreb deg igar n tussna, yufa bab n taddart ijerreb-itent. Yuri ca n tfikriyin, yuri-tent ula d bab n taddart, uka inna-yas: -

ula d nnec γriγ min teγrid, ttariγ min tettarid.

Inna-yas jeḥḥa: -

twaliγ manaya, twaliγ-t

Inna-yas bab n taddart: -iwa mig nemṣebḍa necc d ccek. Inna-yas jeḥḥa: -

nemṣebḍa aṭṭas.

Inna-yas bab n taddart: -

migi?


Inna-yas jeḥḥa: -

necc usiγ-d zi tmurt-inu x iḍaren, mala tjerrbed ẓẓleḍ amuk t-jjerbeγ necc, tus-id x iḍaren am necc, arriγ-c zi tewwurt bla ci, attaf am necc am cekk.

Iḍḥek bab n taddart, itter zi jeḥḥa akid-es iqqim ad ixdem: -

tγelbed-ayi a jeḥḥa, mareḥba zzeg-k

Contes de Joha  

Conte escrit per alumnes de Tànger

Contes de Joha  

Conte escrit per alumnes de Tànger