Junts dibuixem i cantem 3

Page 1

Junts dibuixem i cantem Tantanakushka shuyunchik takinchikpash Juntos dibujamos y cantamos

3


Primera edició: maig del 2012 Edita: Fundació Adsis (C/ Princesa 19, pral. 08003 Barcelona www.fundacionadsis.org) Disseny gràfic: Martí Riu Impressió: Gràfiques Alpres D.L.:


Junts dibuixem i cantem Tantanakushka shuyunchik takinchikpash Juntos dibujamos y cantamos

3


Junts dibuixem i cantem Les escoles 11 de Octubre, El Carmel, Font d’en Fargas, Oriol Martorell, Pere Vila, Àngels Garriga, Sor Teresa Núñez i la Corporación Kinde Taller Cultural us presentem la part més visible del treball de cooperació i intercanvi en el qual junts, cantant, escrivint, llegint i dibuixant, tant hem après. Esperem que us agradi.

Juntos dibujamos y cantamos 4

Las escuelas 11 de Octubre, El Carmel, Font d’en Fargas, Oriol Martorell, Pere Vila, Àngels Garriga, Sor Teresa Núñez y la Corporación Kinde Taller Cultural os presentamos la parte más visible del trabajo de cooperación e intercambio en el que juntos, cantando, escribiendo, leyendo y dibujando, tanto hemos aprendido. Esperamos que os guste.

Tantanakushka shuyunchik takinchikpash Kay yachana wasikunaka 11 de Octubre, El Carmel, Font d’en Fargas, Oriol Martorell, Pere Vila, Àngels Garriga, Sor Teresa Núñez, la Corporación Kinde Taller Cultural kankunaman yanapariwan, ranti ranti riksichiriwan imaman chayashkanchikmanta ashtawan rikunalla rurashkakunata riksichinchik, kaypika tukuylla pakta kawashkanchik, killkashkanchik, killkakatishkanchik, shuyushkanchik, achkatami yachakushkanchik. Kankunapa shunkuman chayachun shuyanchik.


Junts Barcelona i Quito Al començament d’aquest curs escolar ens vam disposar amb il·lusió a dinamitzar, per segon any, l’intercanvi entre nens i mestres de vuit escoles de Quito i de Barcelona, en aquesta ocasió, de cançons populars. El curs passat havíem acabat amb molt bon gust de boca, després d’haver intercanviat contes, d’haver elaborat el llibre final, d’haver fet diverses trobades de les escoles participants aquí i allà. Iniciàvem el curs amb algunes novetats a Quito: un dels centres educatius participants havia deixat de ser oficialment escola, així que hi participaria com a associació cultural promotora de la cultura quitukara; els nostres referents allà també canviaven… però vam iniciar el curs amb alegria esperant que ens anés tan bé com el curs anterior. A Barcelona ha estat un luxe poder comptar amb la participació d’un centre educatiu especialitzat en música, que ha ajudat els altres a poder elaborar els diversos treballs: partitures, assajos, gravacions, etc. A Quito, els autors d’alguna de les cançons triades han acompanyat, personalment, els nens durant la gravació.

Aquest any ha estat una ocasió per fer nous amics, hem conegut l’Associació Runapacha, integrada per persones de parla quítxua que viuen a Barcelona, que ens han ajudat amb l’idioma i han dut a terme tallers a les escoles perquè els nens poguessin comprendre la seva llengua i cultura. L’intercanvi ha estat també font d’emocions intenses. Ens ha emocionat palpar la riquesa de les cultures, el diàleg entre aquestes cultures, la necessitat, de vegades, de matisacions per comprendre’ns millor… Hem vibrat veient els nens de Barcelona parlant i cantant en quítxua, divertits amb els nous sons i oberts al desconegut. Ens hem emocionat veient les fotos de Quito, escoltant els nens cantar en català, imaginant-nos presents en el taller de música i identitat, escoltant el so de la quena i el charango. Després d’aquest segon curs continuem dient que embarcar-nos en aquest projecte ha merescut la pena i afirmem l’enorme riquesa de cada cultura, que es multiplica quan es posa en diàleg amb d’altres.

Fundació Adsis

5


Juntos Barcelona y Quito A comienzos de este curso escolar nos dispusimos con ilusión a dinamizar, por segundo año, el proyecto «Junts» entre Barcelona y Quito, el intercambio entre niños, niñas, maestras y maestros de ocho escuelas de las dos ciudades. En esta ocasión intercambiábamos canciones populares. El curso pasado habíamos acabado con muy buen sabor de boca, después de haber intercambiado cuentos, de haber elaborado el libro final, de haber realizado varios encuentros, acá y allá, de las escuelas participantes.

6

Iniciábamos el curso con algunas novedades en Quito: uno de los centros educativos participantes había dejado de ser oficialmente escuela, así que participaría como asociación cultural promotora de la cultura quitukara; nuestros referentes allá también cambiaban… pero iniciamos el curso con alegría esperando que nos fuera tan bien como el curso anterior. En Barcelona ha sido un lujo poder contar con la participación de un centro educativo especializado en música, que ha ayudado a los demás a realizar los diferentes trabajos: partituras, ensayos, grabaciones, etc. En Quito hemos contado con los autores de alguna de las canciones elegidas que han acompañado, en persona, a los niños y niñas en la grabación.

Este curso ha sido ocasión también para hacer nuevos amigos. Hemos conocido a la Asociación Runapacha, integrada por personas de habla quechua que viven en Barcelona, que nos han ayudado con el idioma y han realizado talleres en las escuelas para que el alumnado participante pudiera comprender su lengua y su cultura. El intercambio ha sido también fuente de emociones intensas. Nos ha emocionado palpar la riqueza de las culturas, el diálogo entre ellas, necesitado a veces de matizaciones para comprendernos mejor… Hemos vibrado viendo a los niños y niñas de Barcelona hablando y cantando en quechua, divertidos con los nuevos sonidos y abiertos a lo desconocido. Nos hemos emocionado viendo las fotos de Quito, escuchando al alumnado cantar en catalán, imaginándonos presentes en el taller de música e identidad, escuchando el sonido de la quena y el charango. Después de este segundo curso seguimos afirmando que embarcarnos en este intercambio dentro del marco del proyecto «Junts» del Consorci d’Educació de Barcelona ha merecido la pena y valoramos que la enorme riqueza de cada cultura se multiplica cuando se pone en diálogo con otras. Fundación Adsis


Tantanakushka Barcelona Quito llaktawan

Kay yachaykunata kallarinkapaka tukuy yuyaywanmi ishkay watapi Barcelonawan Quitowan Proyecto Junts ukupi munashkata rurankapa kallarirkanchik, kaypika ishkantin llaktamanta 8 yachana wasikunamanta hari wawapura, warmi wawapura, hari yachachikkuna warmi yachachikkunapash ranti ranti kararimi kan. Kay kutinpika riksishka takikunatami kararikrinchik.

Kay yachakuyka mashikunata tarinkapapash allí kashka. Riksishkanchikmi Asociación Runa Pacha nishka tantanakuyta, chay ukupika tawka kichwa shimita rimak Barcelonapi kawsak runakunami tantanakushka kashka, paykunami kichwapi rimashpa yanapashka yachana wasikunapi yachakuk wawakuna paykunapa kawsayta, runa kaytapash allí hamuktachun.

Yallishka yachaypika mishkillami tukuchirkanchik ñapa rimaykunata kararishpa, kay hawa shuk kamuta killkashpa kimirishka yachana wasikunawan tuparikunata rurashpa.

Tuparishpa kararikunapash may allikunami kashka, achkami kushikushkanchik shikan kawsaykunata riksishpa, paykunawan rimarishpa ashtawan allí riksirishpa kawsankapa…

Quito llaktapika wakin mushuk willaykunawan kallarirkanchik. Shuk yachana wasika ña mana shinachu karka, paykunaka Kitukara runakunapa kawsayta yachakuk shina tantanakuymi kimirirka; ñukanchikpa chaypi riksichinakunapash shukman tikrarka…shinapash yachaykunataka kushillami kallarirkanchik yallishka watapi shinallata llukshichun yuyashpa. Barcelona llaktapika allipachami kashka takita yachachik yachana wasi kimirikpi, paykunaka yanapashkami paykunapak rurayta shukkunapash paktachichun, shina: takikillkaykunapi, taki yachakuykunapi, takishkata hapikunapi, shukkunapipash. Quito llaktapika ñukanchik akllashka takikunata wiñachikkunawan kashkanchik, paykunaka takikunata hapichunka wawakunatami yanapashka.

Mashna kushikushkanchik Barcelonamanta wawakuna kichwapi rimanakukta kawanakukta rikushpa, paykuna ima shina mana manchashpa mushuk uyarikkunata kushikushka rimanakukta rikushpa. Hatun kushikuyta charishkanchik Quito llaktapa rikcha shuyukunata rikuspa, wawakunta catalán shimipi kawakta uyashpa, chaypi kashkanchikman yuyanakushkanchik, quena, charango takikkunata uyashpa. Kay ishkayniki yachakuy hipaka Barcelonamanta Proyecto Junts del Consorci d’Educació ukumantaka kashna rurayka mutsurishkanmi yuyanchik, chaymanta may allimi ninchik tukuy kawsaykunata rantimanta chimpapura rimarichun sakikpika.

Fundación Adsis

7


Juyayai! Runa shimi Juyayai! Runa Juyayai! Runa shimi shimi Juyayai! Runa shimi

¡Juyayai! Runa shimi 6 6 6

   

6

11 11 11

8

   

11

16 16 16

   

16

popular equatoriana popular equatoriana equatoriana Composta per Arirumapopular Kowii i Patricio Arias popular equatoriana

    

                                                            Ju - ya - yai Ju - yayai  su - mak  ru-na shimi.  -ta-pa shimi. -  May  -  Ju -ya - yai Ju - ya -yai Ru -na llak  -  Ju-ya  Ju - ya - yai Ju - yayai      - May su - mak ru-na shimi.  - Ju -ya - yai Ju - ya -yai Ru -na llak  -ta-pa shimi.  -  Ju-ya Ju - ya - yai Ju - yayai May su - mak ru-na shimi. Ju - ya - yai Ju - ya-yai Ru-na llak-ta-pa shimi. Ju-ya - ya - yai Ju - yayai Ju May su - mak ru-na shimi. Ju - ya - yai Ju - ya-yai Ru-na llak-ta-pa shimi. Ju-ya                                                           ju - ya -yai.   Ju - ya -yai May  su - mak  ru-na shi -mi. Ju - ya - yai Ju - ya -yai Ru -na llak  -ta-pa shi -mi. Ju -ya yai yai ju - ya -yai.  JuJu -- yaya -- yai    Ju - ya -yai May  su - mak  ru-na shi -mi. Ju - ya - yai Ju - ya -yai Ru -na llak  -ta-pa shi -mi. Ju -ya yai ju - ya -yai.  Ju - ya - yai yai Ju - ya-yai May su - mak ru-na shi-mi. Ju - ya - yai Ju - ya-yai Ru-na llak-ta-pa shi-mi. Ju-ya   yai ju - ya-yai. Ju - ya - yai Ju - ya-yai May su - mak ru-na shi-mi. Ju - ya - yai Ju - ya-yai Ru-na llak-ta-pa shi-mi. Ju-ya                                                                      Ju -yayai.  --  Tuta -  - pilla  - -  Kichwa  - pi muskushun. -  ki -chwa  - pi yu -yashun, -  ri -mashun -  muskuy  -  - pipash  -  ki -chwa - yu -yashun, yai yai Ju -yayai.              - ki-chwa  - pi yu-yashun, - ri -mashun - muskuy  - - pipash  -  ki -chwa - pilla - yu-yashun, - pi muskushun. - -  Tuta  yai Ju -yayai.    --  Kichwa  Kichwa - pilla - yu-yashun, ki-chwa - pi yu-yashun, muskuy - pipash ri - mashun ki-chwa - pi muskushun. - Tuta yai Ju -yayai. Kichwa - pilla - yu-yashun, ki-chwa - pi yu-yashun, muskuy - pipash ri - mashun ki-chwa - pi muskushun. - Tuta                                                              sin -chi sin -chi ri - ma -shun,  -cha  ri - ma -shun, pun ki - chwa - pi ki - chwa-pi,  kiki -- chwa    -- tata kiki -- chwa  -- tata       -pi, sin -chi sin -chi ri - ma -shun, pun -cha ri - ma-shun, ki - chwa - pi ki - chwa chwa chwa     - ta ki - chwa  - ta pun -cha ri - ma-shun, ki - chwa - pi ki - chwa-pi, sin-chi sin -chi ri - ma-shun, ki - chwa pun -cha ri - ma-shun, ki - chwa - pi Juyayai ki - chwaJuyayai -pi, sin-chi

sin -chi ri - ma-shun, ki - chwa - ta

Juyayai Juyayai Shunkumanta shimilla Juyayai Juyayai Shunkumanta shimilla Juyayai Juyayai Juyayai Juyayai Shunkumanta shimilla Juyayai Juyayai Tukuy pacha kausachun Shunkumanta shimilla Juyayaipacha Juyayai Tukuy kausachun Kausachun/ kausachun Juyayaipacha Juyayai Tukuy kausachun Kausachun/ kausachun (bis) Tukuy pacha kausachun Kausachun/ kausachun (bis) Kausachun/ kausachun (bis) Kichwata juyashunchik/ kichwata juyashun (bis) Kichwata juyashunchik/ juyashun Sumak llaktami kanchik/kichwata juyayai/ juyayai Kichwata juyashunchik/ kichwata juyashun Sumak llaktami kanchik/ juyayai/ juyayai Tukuypacha killkashun /kichwapi/ killkashun Kichwata juyashunchik/ kichwata juyashun Sumak llaktami kanchik//kichwapi/ juyayai/ juyayai Tukuypacha killkashun killkashun Kichwapilla takishun / kichwapi/ takishun Sumak llaktami kanchik/ juyayai/ juyayai Tukuypacha killkashun /kichwapi/ killkashun Kichwapilla takishun / kichwapi/ takishun Tukuypacha takishun killkashun /kichwapi/takishun killkashun Kichwapilla / kichwapi/ Juyayai Juyayai Kichwapilla takishun / kichwapi/ takishun Juyayai Juyayai May sumak runa shimi Juyayai Juyayai May sumak runa shimi Juyayai juyayai

ki - chwa - ta


Juyayai, juyayai. May sumak runa shimi. Juyayai, juyayai. Runa llaktapa shimi. Juyayai, juyayai. Kichwapilla yuyashun, kichwapi, yuyashsun. Muskuypipash rimashun, kichwapi, muskushun. Tuta puncha rimashun, kichwapi, kichwapi. Sinchi sinchi rimashun, kichwata, kichwata. Juyayai, juyayai. Shunkumanta shimilla. Juyayai, juyayai.

Tukuy pacha kausachun, kausachun, kausachun. Kichwata juyashunchik, kichwata juyashun. Sumak llaktami kanchik, juyayai, juyayai. Tukuypacha killkashun, kichwapi, killkashun. Kichwapilla takishun kichwapi, takishun. Juyayai, juyayai. May sumak runa shimi. Juyayai, juyayai. Kichwa llaktapa shimi. Juyayai, juyayai.

9


Esta canción nace para los niños, niñas, jóvenes y adultos con el fin de reivindicar nuestra lengua materna pues en Quito está dormida, junto con ella también están desapareciendo nuestra identidad y sentir originarios. La palabra huyayay quiere decir «viva!, aleluya», el orgullo de hablar el idioma nativo.

10

Aquesta cançó neix per als nens, les nenes, els joves i els adults amb la finalitat de reivindicar la llengua materna, perquè a Quito està adormida, està desapareixent la nostra identitat i el nostre sentir originari. La paraula huyayay equival a «visca!, al·leluia». La cançó parla de l’alegria que se sent en parlar l’idioma nadiu.


11

Kay takika hari, warmi wawakunapak wamprakunapak, kuytsakunapak, rukukunapakpash wacharishka ñukanchik mama shimita kawsachinkapak, kay shimika Kitupika puñukunmi, ñukanchik mama shimiwanka ñukanchik runa kaypashmi chinkarikun. Huyayay shimika hatun kushikuy nishpami kan, chaymanta kayta rimayka ñukanchik runa shimipa hariyaymi kan.


Margarideta

Margarideta popularcatalana catalana Popular Margarideta  Margarideta            popular   catalana      popular catalana Margarideta  ma - ti - na - -da;  lleMargarideta  n'és  tard Mar -ga - ri - de - ta - va't de ma - tí, que de - ga - ri      Mar   popular catalana                   popular   catalana que  -ga - ri  -ga - ri - de - ta lle -va't Mar de ma - tí, de  ma - ti - na - -da;  n'és  tard  Mar         me'n  - ri le - -ga  - ride - ma Mar - ga  tard  n'és de man'és - tí, tard  -demama -- tití.- na - -da;ProuMar del de  que  va't   de -- tatí. lle -va't que

12

    6     6   de 6   Mar    que n'és tard de ma - ti - na - -da;   - ta Mar  -ga - ri   -ga - ri - de - ta lle- va't de ma - tí,      10        6  de - ta Marle - -ga  Marme'n - ride- ma de -- tatí. que - ga - ri del de -de  lle-va't   tard  n'és  que de man'és - tí, tard  mama -- tití.- na - -da;Prou     va't     6   10  me'n  de - ta de ma - tí. que n'és tard del  de - ma - tí.  Prou   le - va't            10  me'n  Prou me'n  llede - - va ta- ri -le a,- va't dejo, ma - tí.si mit que- gen'és- tes tarden del te de- --nima - - a;tí. prou       10 Prou me'n  llede - - va ta- ri -le a,- va't dejo, ma - tí.si mit que- gen'és- tes tarden del te de- --nima - - a;tí. prou 14   me'n         10      mit - ge - tes en te - -ni  - a; prou      me'n si  lle - va - ri - a, jo,      14      lle - va - ri - a, jo, - re vaa  la me'n  enno tetinc, si mitmit - - gege -- testes pro 14  - ri - a, jo,  - -nino. - a; Peprou   llelle -- -va jo, va - ri - a,  en te - -ni  - a; prou me'n si mit - ge - tes 18 14    lle - -va - ri - a, jo,  pro mit - ge - tes no tinc,   no. Pe - re vaa la              14   mit -  ge - tes no tinc,        lle --va  - ri - a, jo,   pro no. Pe - re vaa la 18                   --ça,-vaPe-reri ja- n'hi  llepla  Pe de- rema vaa- ti.. la com pra, Pe re ja n'hi por ta, Pe re jaés a - quí! ri - de-ta lle-va't 18 a, jo, pro mit ge tes no tinc,Mar-ga-no.                    no tinc, no.    Pe - re vaa la 18 a, mit  com jo,-pra,  Pe -pro re ja n'hi  -por ge-ta, -Pe -tesre jaés  llepla --ça,-vaPe --reri ja- n'hi  lleva't  -ri - de -ga de  Mar  -tamatí,  lle -va't a - quí! lleva´t dematí,     Margarideta  de ma - ti.. 18 Margarideta       pla -ça, Pe -re ja n'hi  de-ga -matinada; ri - de -ta lle -va't quecom n'és-pra, tardPe de-rematinada; ja n'hi por-ta, Pe-re jaésque quí! Mar  tard a -n'és  Margarideta  de ma - ti..  Margarideta          lleva't de matí, lleva't de matí,  pla -ça, Pe -re ja n'hi Margarideta lleva´t matí, com-pra, Pe -re ja de n'himatí, por-ta, Pe-re jaésMargarideta a - quí! Marlleva't -ga-ri - de de-ta lle-va't de ma - ti. que del dematí. que del dematí. . que n'és n'és tard tard lleva´t de matinada; que n'és n'és tard tard lleva't de matinada; de de matí, pla-ça, Pe-re ja n'hiMargarideta com -pra,llevaria Pe-re jajo, n'himatí, por-ta, Pe-re jaésMargarideta a quí! Mar ga ri de ta lle va't de ma ti. Prou me'n Prou me'n llevaria jo, Margarideta de matí, Margarideta de matí, . que n'és tard lleva't de matinada; que n'és tard lleva't de matinada; si faldilles enlleva´t tenia; Margarideta de matí, que n'és tard del dematí. Margarideta lleva't de matí, prou me'n llevaria jo, que n'és tard de matinada; Prou me'n llevaria jo, Margarideta lleva´t de matí, que n'és tard delen dematí. pro faldilles no tinc, no. Margarideta lleva't de matí, si faldilles en tenia; que n'és tard de matinada; Prou me'n llevaria jo, Pere va a la plaça. que n'és tard del dematí. prou me'n llevaria Margarideta lleva't de matí, si faldilles encompra. tenia;jo, Pere ja n´hi Prou me'n llevaria jo, no. pro faldilles no en tinc,

si mitenes enlleva't tenia; Margarideta de matí, que n'és tard del dematí. Margarideta lleva't de matí, prou me'n llevaria jo, que n'és tard de matinada; Prou me'n llevaria jo, Margarideta lleva't de matí, que n'és tard del dematí. pro mitenesenno en tinc, no. Margarideta lleva't de matí, si mitenes tenia; que n'és tard de matinada; Prou me'n llevaria jo, Pere va atard lallevaria plaça. que n'és del dematí. prou me'n Margarideta lleva't de matí, si mitenes encompra. tenia;jo, Pere ja n´hi Prou me'n llevaria jo, no. pro mitenes no en tinc,


Margarideta… Prou me’n llevaria, jo, si sabates en tenia; prou me’n llevaria, jo, pro sabates no tinc, no. Pere va a la plaça…

Margarideta… Prou me’n llevaria, jo, si faldilles en tenia; prou me’n llevaria, jo, pro faldilles no tinc, no. Pere va a la plaça…

Margarideta… Prou me’n llevaria, jo, si mitenes en tenia; prou me’n llevaria, jo, pro mitenes no tinc, no. Pere va a la plaça…

Margarideta… Prou me’n llevaria, jo, si cotilla jo en tenia; prou me’n llevaria, jo, pro cotilla no tinc, no. Pere va a la plaça…

Margarideta… Prou me’n llevaria, jo, si giponet en tenia; prou me’n llevaria, jo, pro giponet no tinc, no. Pere va a la plaça…

Margarideta… Prou me’n llevaria, jo, si ret pel cap jo en tenia; prou me’n llevaria, jo, pro ret pel cap no tinc, no. Pere va a la plaça…

Margarideta… Prou me’n llevaria, jo, si uns enagos en tenia; prou me’n llevaria, jo, pro, d’enagos, no en tinc, no. Pere va a la plaça…

13


La canción «Margarideta» es la historia de una niña que se llama Margarideta, que siempre pone excusas para no levantarse de la cama por la mañana. Y siempre le pide cosas a Pere.

El pobre Pere se va al mercado, le compra y le lleva de todo para conseguir que se levante. Pero a ella le vuelve a faltar otra prenda. ¡Y resulta ser un cuento de nunca acabar!

(Margarideta es el diminutivo de Margarita en catalán, Pere es Pedro en catalán.)

14


La cançó «Margarideta» és la història d’una nena que es diu Margarideta i que sempre posa excuses per no aixecar-se del llit al matí. Sempre li demana coses a en Pere. El pobre Pere va al mercat, li compra i li porta de tot perquè s’aixequi, però ella no en té prou, sempre li falta alguna cosa. I acaba sent una història de mai acabar!

Kay takika «Margarideta» nishka kuytsapa kawsayta rimak takimi kan, kay kuytsaka tutamanta ama kawitumanta hatarinkapaka maykunatapash huchachin kashka nin. Payka imapakpash Peretami mañan kashka. Pereka hatuna pampaman rishpa ima mañashkata rantishpa apamushpami kun kashka kawitumanta hatarichun. Shinapash kay kuytsaka kay illan, chay illan nishpa kutichin kashka, chayka. ¡Shina katikunlla kashka! (Margarideta nishpaka Catalán shimipika Margarita ninchikmi, kutin Pere nishpaka Catalán shimipika Pedro ninchikmi.)

15


Quan seré gran Diu que quan Diu que quan

popular Popular catalana

                   popular              Diu  que         quan  se-ré gran  un o - fi-cihau - ré de fer. Pen-so jo què se - ré sa -ba -ter pot - ser.  Diu que quan se-ré gran

9

      Fer sa -ba -tes di - ai nit,

9

Fer sa -ba-tes

16

di - ai nit,

un o - fi-cihau - ré de fer.

      -rà ser molt  a - vor -rit deu deu-rà ser molt

a - vor-rit

Diu que quan seré gran un ofici hauré de fer. Diu que quan seré gran Penso jo: què seré? un ofici hauré de fer. moliner potser. Penso jo: què seré? Traginant els sacs de blat, moliner potser. sempre blanc i enfarinat... Traginant els sacs de blat, No em fa el pes, ben mirat, sempre blanc i enfarinat... deu ser molt cansat. No em fa el pes, ben mirat, deu ser molt cansat. Diu que quan seré gran un ofici hauré de fer. Diu que quan seré gran Penso jo: què seré? un ofici hauré de fer. advocat potser. Penso jo: què seré? Sempre haver d'enraonar, advocat potser. el cervell deu assecar... Sempre haver d'enraonar, No em fa el pes, ben mirat, el cervell deu assecar... deu ser molt cansat. No em fa el pes, ben mirat, deu ser molt cansat. Diu que quan seré gran un ofici hauré de fer. Diu que quan seré gran Penso jo: què seré? un ofici hauré de fer. professor potser. Penso jo: què seré? professor potser.

Pen-so jo

què se - ré

sa-ba-ter pot - ser.

                   pes,  ben mi --rat, noem fael  deu  ser molt can - sat  noem fael pes,

ben mi--rat,

deu ser molt can - sat

Sempre a classe haver d'anar, no m'acaba d'agradar... Sempre a classe haver d'anar, No em fa el pes, ben mirat, no m'acaba d'agradar... deu ser molt cansat. No em fa el pes, ben mirat, deu ser molt cansat. Diu que quan seré gran un ofici hauré de fer. Diu que quan seré gran Penso jo: què seré? un ofici hauré de fer. un doctor potser. Penso jo: què seré? Visitar sempre malalts, un doctor potser. curar grans i veure mals... Visitar sempre malalts, No em fa el pes, ben mirat, curar grans i veure mals... deu ser molt cansat. No em fa el pes, ben mirat, deu ser molt cansat. Diu que quan seré gran un ofici hauré de fer. Diu que quan seré gran Penso jo: què seré? un ofici hauré de fer. un gandul potser. Penso jo: què seré? Panxa enlaire dia i nit, un gandul potser. sense fer res de profit... Panxa enlaire dia i nit, No fer res, ben mirat, sense fer res de profit... deu ser molt cansat! No fer res, ben mirat, deu ser molt cansat!


Diu que quan seré gran un ofici hauré de fer, penso jo: què seré?

Diu que quan seré gran un ofici hauré de fer, penso jo: què seré?

Sabater potser. Fer sabates dia i nit deurà ser molt avorrit.

Professor potser. Sempre a classe haver d’anar, no m’acaba d’agradar…

No em fa el pes, ben mirat, deu ser molt cansat.

No em fa el pes, ben mirat, deu ser molt cansat.

Diu que quan seré gran un ofici hauré de fer, penso jo: què seré?

Diu que quan seré gran un ofici hauré de fer, penso jo: què seré?

Moliner potser. Traginant els sacs de blat, sempre blanc i enfarinat…

Un doctor potser. Visitar sempre malalts, curar grans i veure mals…

No em fa el pes, ben mirat, deu ser molt cansat.

No em fa el pes, ben mirat, deu ser molt cansat.

Diu que quan seré gran un ofici hauré de fer, penso jo: què seré?

Diu que quan seré gran un ofici hauré de fer, penso jo: què seré?

Advocat potser. Sempre haver d’enraonar, el cervell deu assecar…

Un gandul potser. Panxa enlaire dia i nit, sense fer res de profit…

No em fa el pes, ben mirat, deu ser molt cansat.

No fer res, ben mirat, deu ser molt cansat!

17


La cançó «Quan seré gran» tracta d’un nen que pensa en els oficis que pot fer quan sigui gran.

18

Pensa de ser sabater, moliner, advocat, professor, doctor o no fer res, però cap opció li agrada del tot.


19

La canción «Cuando sea mayor» trata de un niño que piensa en los oficios que puede hacer cuando sea mayor. Piensa en ser zapatero, molinero, abogado, profesor, doctor y vago, pero ninguno le convence porque todos son muy cansados, incluso ser un vago, es decir, no hacer nada.

«Ruku kashpa» takipika ima shina shuk wawa ruku kashpa imakunatalla ruray ushanata yuyatami rikuchin. Payka ruku kashpaka usuta rurak, kutak, kamachik, yachachik, hampik, yanka purik kasha ninmi, shinapash maykantapash mana allí kachinchu tukuykuna shaykuchinallakunami nishpa, chaypika yanka puripash shaykuchinllami mana imatapash rurana kashpa ninmi.


Arroz con leche Arroz con leche

   

  

6

u

-

na

 

A

se

-

 



-

rroz

ño

Popular equatoriana popular equatoriana

con

-

ri

-

le

ta

 

-

che,

me

de

quie - ro

la

20 Que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar.

Arroz con leche me quiero casar con una señorita de la capital Yo soy el viudito del barrio San Juan me quiero casar y no sé con quién. que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Con ésta sí, con ésta no, con esta seórita me caso yo.

Yo soy el viudito del barrio San Juan Cásate conmigo que yo te daré que quiero casarme y no se con quién, zapatos y medias color café. con esta sí, con esta no con esta señorita me caso yo. Cásate conmigo que yo te daré zapatos y medias color café.

 

ca

-

 



ca - sar,

pi

-

con

tal.


Esta canción se enseñaba y se sigue enseñando a nuestros niños y niñas; forma parte de nuestros juegos tradicionales, hace referencia a un barrio muy antiguo y tradicional de Quito. Se juega en ronda.

Los niños y niñas se cogen de la mano y uno se coloca en medio, cuando suena «con esta señorita me quiero casar» se escoge a alguien de la redonda y el del medio le cambia el sitio.

21


Kay takitaka ñawpamantami hari wawakunaman warmi wawakunamampash yachachishkanchik; kay takika ñukanchik pukllaykunawampash paktami shamun. Kay takika kitu llaktapi ñawpa kitillikunamantami riman. Muyuntin maki hapirishpami pukllana.

22

Wawakunaka tukuyllami maki hapirin chayka kutin chawpipimi shuk wawa sakirina kan, shina takinakukpika «kay uytsakuwan sawarinkapa munani» nikpika maykampash pukllanakukta hapikpika chawpipi kakpash anchurinmi chay hapi tukushka yaykuchun.


23

Aquesta cançó forma part de la nostra educació, es tracta d’un joc tradicional que fa referència a un barri antic de Quito. Es juga en rotllana.

Els nens i nenes s’agafen de les mans, un d’ells es posa al mig i quan es canta «amb aquesta senyoreta em vull casar» escull algú de la rotllana i s’intercanvien els llocs.


Cançó Canço dede bressol bressol

Tradicional de Vilanova de Meià

       

Sant Jo - sep del cor - re

       

24

sa

ma - re

n'és

a

       a

fer - neun

ra - ma

       

13

O - i - -à

o - i - i

       

dor

feu - me

-

llet

Sant Josep del corredor, feu-me dormir aquesta nina, que sa mare n’és a l’hort, a collir menta florida.

na,

per

    

-

a

 

 

o -

   

dor - mir ques - ta

ni - na

      

l'hort

9

Per

  

    

5

que

-

tradicional de Vilanova de Meià

-

co - llir men - ta

lahu - mil

flo

ver - ge

- i - e - ta,

Ma

o - i - ó

-

 



Per a fer-me un ramallet per la humil Verge Maria. Oià oiina, oieta oió.

-

      



 

ri - da

ri

-

a




Esta canción explica que una persona pide a san José que duerma a una niña, mientras su madre

está en el huerto recogiendo menta florida para hacer un ramillete para la Virgen María.

25


Aquesta cançó explica que una persona demana a sant Josep que adormi una nena mentre la seva mare cull menta florida a l’hort per fer un ram per a la Verge Maria.

26


27

Kay takika ima shina shuk runa, chakrapi sisashka menta yurata María akllaman karankapak mama hapikunkakaman José sumak runata warmi wata puñuchipay nishpa mañashka takimi kan.


Yumbo Kitu Kara

Patricio Guerrero per al projecte «Junts» YumboComposta Kitu per Kara

    

  

Ve - ni - mos

5

es

28

  

-

  

ta - mos

 

    

sien - do

dea - trás del

  

tiem - po

 

yha - cien - do

Seguimos la vía del agua su fluir, su claridad somos pueblo kitu kara forjando su identidad. Luchamos porque la ciudad que crece y se deshumaniza no nos usurpen nuestros sueños la esperanza, la sonrisa. Heredamos de los tushus su coraje, fuerza y alegría con amor estamos luchando por corazonar la vida. somos Yumbos que danzamos por cambiar la humanidad nuestra lucha desde el poder de la espiritualidad. Danzamos por la madre tierra

  

de

  

 

la tie - rra

     

popular equatoriana

del

  

Estamos con niñas y niños con ternura corazonando una ecología del espíritu con amor estamos sembrando. Estamos luchando por luz y color a la memoria estamos desde nuestra palabra escribiendo nuestra propia historia. Somos pueblo kitu kara que estamos corazonando para continuar haciendo para poder seguir siendo.

 

sol rec - to

co - ra - zo - nan - doy sin - tien - do

Estamos siguiendo las huellas que dejaron abuelas y abuelos alto y libres como cóndores estamos alzando el vuelo.

  




Venimos de atrás del tiempo, de la tierra del sol recto, estamos siendo y haciendo, corazonando y sintiendo.

Danzamos por la madre tierra para curar sus heridas, para que desde el corazón podamos cambiar la vida.

Seguimos la vía del agua, su fluir, su claridad, somos pueblo kitu kara forjando su identidad.

Estamos siguiendo las huellas que dejaron abuelas y abuelos, altos y libres como cóndores estamos alzando el vuelo.

Luchamos porque la ciudad que crece y se deshumaniza no nos usurpe nuestros sueños, la esperanza, la sonrisa.

Estamos con niñas y niños con ternura corazonando, una ecología del espíritu con amor estamos sembrando.

Heredamos de los tushus su coraje, fuerza y alegría, con amor estamos luchando por corazonar la vida.

Estamos luchando por luz y color a la memoria, estamos desde nuestra palabra escribiendo nuestra propia historia.

Somos yumbos que danzamos por cambiar la humanidad, nuestra lucha desde el poder de la espiritualidad.

Somos pueblo kitu kara que estamos corazonando para continuar haciendo, para poder seguir siendo.

29


Esta canci贸n utiliza la tonada propia de los yumbos, que son danzantes ancestrales originarios de Cotocollao que actualmente bailan en las fiestas de Corpus Cristi. Esta tonada es semejante a los latidos del coraz贸n

30

producidos por la caja, el pingullo, los sonidos de los mates y el silbo con la mano. Hace alg煤n tiempo se dio valor nuevamente a los yumbos, para nosotros esto es muy importante ya que forma parte de nuestra espiritualidad.


Aquesta cançó fa servir la música tradicional dels yumbos (ballarins ancestrals originaris de Cotocallao), que actualment ballen en les festes del Corpus Cristi. Aquesta música és semblant als batecs del cor;

s’utilitza una carbassa buida per fer-la sonar i s’imita el so de la flauta amb uns xiulets que es fan amb les mans. Temps enrere aquesta dansa i música tenia molt de valor i formava part del nostre món espiritual.

31

Yumbokunapa takitami takin, paykunaka Cotocollaomanta ñawpa tushukkunami kan, kunan punchakunapika Corpus Cristi rayipimi tushun; kay takika ima shina ñukanchik shunku putun putun nikun shinami takin, kaytaka caja-wan,

pinkulluwan, matikunawan makikunawampash takina kan. Kaynanikunalla kutinlla yumpukunataka allí kachishpa katirka, kayma ninan allimi kan, kaykunami ñukanchikpa runa kayta rikuchikkuna kan.


El ball de Sant El ball de Sant FerriolFerriol

Popular catalana popular catalana

5

   

 

32

E

 

9

ve

 

13

E

-

-

raun

Sant

to - cael

raun

pas

Fer - ri

pas



-

tam - bo

-

tor

 

tor

que



-

ol,

-

 

 ri

 -

 

 



no

que te - ni - a

te - ni - aun

ba - lla - rem

ha

 

per

si

-

tres

pe - ne

Déu

dut

el

o

-

ho

-



lles,

 

A - ra

vol;

el



 

fla - bi

Jo i el pastor, que tenia tres ovelles; que vivíem d’amoretes; Tots en tenim, de picor i era de pessigolles; un pastor jo i el pastor, tots en tenim, si som vius i no morim. que ens tenia un penelló. que vivíem de l’amor. Ara ve Sant Ferriol, Ara ve Sant Ferriol, Bé pots ballar si no tens pa i botifarra,si Déu ho vol; ballarem ballarem si Déu ho vol; bé pots ballar si no tens per manducar. el qui toca tamborino el qui toca el tamborino Ara ve sant Ferriol, ballarem si Déu hoel vol; haperdut perdut el flabiol. ha perdut el flabiol. el qui toca el tamborino ha el flabiol. No en tastaràs, des del nas fins a la boca; no en tastaràs, de la boca fins al nas.

ve

lló.

Jo i el pastor, que vivíem d'amoretes; jo i el pastor, que vivíem de l'amor. Ara ve sant Ferriol, ballarem si Déu ho vol; Era un pastor el qui toca el tamborino ha perdut el flabiol.

Ara ve sant Ferriol, ballarem si Déu ho vol; el qui toca el tamborino ha perdut el flabiol.

-

ol.

qui


Tots en tenim, de picor i de pessigolles, tots en tenim, si som vius i no ens morim.

Ara ve Sant Ferriol, ballarem si Déu ho vol, el qui toca el tamborino ha perdut el flabiol.

Ara ve Sant Ferriol, ballarem si Déu ho vol, el qui toca el tamborino ha perdut el flabiol.

No en tastaràs des del nas fins a la boca, no en tastaràs de la boca fins el nas.

Bé pots ballar si no tens pa i botifarra, bé pots ballar si no tens per manducar.

Ara ve Sant Ferriol, ballarem si Déu ho vol, el qui toca el tamborino ha perdut el flabiol. 33


34

Aquesta cançó forma part de la dansa popular catalana tradicional pròpia d’ambients agrícoles.

Es una canción y una danza popular catalana que se bailaba en ambientes agrícolas desde hace mucho tiempo.

Els personatges de la tradició eren un lladre i la seva colla que, cada dia, després de robar es reunien a la taverna per beure i passar-ho bé fins que un dia en Ferriol va canviar de vida i els seus amics, no. Així que el van matar.

Los personajes eran un ladrón llamado Ferriol, que tenía una cuadrilla de amigos que cada día, después de robar, se reunían en la taberna para beber y pasarlo bien. Hasta que un día Ferriol quiso cambiar de vida pero sus amigos no y lo mataron.

Diu la llegenda que quan en Ferriol va morir el van enterrar sota una bóta de vi.

Dice la leyenda que lo enterraron debajo de una bota de vino y que siempre estaba llena.

La lletra de la cançó parla d’un pastor que, quan celebra el dia de Sant Ferriol, toca i balla amb el tambor i la flauta petita (el «flabiol»).

La letra de la canción habla de un pastor que, cuando celebra el día de Sant Ferriol, toca y baila con el tambor y la flauta pequeña.


Kay takitaka tushunapashmi kan, kaytaka Catalunya llaktakunapimi ñawpa pachakunamanta tarpuna pachakuna chayakpi tushun kashka nin. Kay tushuna takipika shuk Ferriol nishka shuwami tiyan, payka achka mashikunata charishka chaykunawan shuwashka hipaka tantanakushpa upiyan, machan kashka. Ferriol shuwaka shuk punchaka ña mana shuwa kanayanchu nishka, shinapash paypak mashikunaka kayta uyashpaka mana nishpa wañuchishka. Chaymanta shuk ñawpa rimay tiyarirka, paytaka shuk wasra ushuta ukupimi ukupimi pampashka, chayka chay wasra ushutaka wiñay huntami kawsan kashka nin. Kay takika Ferriol sumak runapa punchapi raymita ruraktami takin, chaypika wankarta takishpa tushuna kan, maykan uchilla wankarta takikmi mukuta chinkachin.

35


Caserita Caserita Caserita

     

Co Co

3 3

  

que que

36

-



le le





sas sas

fi fi



quie quie

-

-



nas nas

 

ca ca



re re

Cosas finas, caserita Cosas finas, caserita Mote, chochos y arvejitas Mote, chochos y arvejitas No se vaya, que yapita No se vaya, que yapita Le dare, yo mi bonita Le dare, yo mi bonita Cosas finas, caserita Cosas finas, caserita Mote, chochos y arvejitas Mote, chochos y arvejitas No se vaya, que yapita No se vaya, que yapita Le dare, yo mi bonita Le dare, yo mi bonita muy cara esta la vida, muy cara esta la vida, procure economizar procure economizar y no se deje engañar y no se deje engañar por esta longa bandida por esta longa bandida que le quiere que le quiere (a usted) estafar (a usted) estafar

 

es es -

popular equatoriana popular equatoriana

Popular equatoriana

 

Repeteix sempre el mateixfins la darrera Repeteix sempre mateixfins la darrera darrera Repeteix sempre el el mateix fins a la



-

se se

-

-



- ta - ta

 ri ri

-

-



far. far.

ta. ta.


Cosas finas, caserita, mote, chochos y arvejitas. No se vaya, que yapita le daré yo, mi bonita. Cosas finas, caserita, mote, chochos y arvejitas. No se vaya, que yapita le daré yo, mi bonita. Muy cara está la vida, procure economizar y no se deje engañar por esta longa bandida que le quiere a usted estafar.

37


Esta es una canción utilizada en el trabajo diario del mercado. Cuando se va al mercado, las vendedoras, para atraer a los clientes, les dicen palabras bonitas y los compradores regatean los precios (piden rebaja); también se pide la yapa (otro poco más, gratis). En los mercados tradicionales de nuestro país siempre ofrecen lo mejor; uno de los mercados más importantes es el de Santa Clara. La vida del mercado es muy importante, con tantos elogios la gente se siente bien al ir a comprar.

38

Kay takika hatuna pampapi punchantin ruraykunatami rikuchin. Hatuna pampaman rikpika hatun warmikunaka rantikkuna shamukpika kuyaylla shimikunata nin, kutin rantikkunaka asha kullkita mañakushkamanta pishiyachipay nishpa riman; chaypa hawa yapatapash kuway nin. Ñukanchik Mamallaktapa hatuna pampakunapika tukuy allikunatami hatun, shinallata ñukanchik llaktapika Santa Clara atuna pampami may ahstawan alli nishka. Hatuna pampapi kawsayka allimi kan, chaypika sumakta rimakpika runakunaka ninantami rantinkapak rin.


39

Aquesta és una cançó utilitzada per les venedores del mercat que anaven a treballar cada dia. Per atreure els clients cantaven i deien paraules boniques que ells volien sentir. Així gestionaven els preus i les quantitats que volia el client. També els donaven alguna cosa més de franc (yapa).

A l’Equador és molt important el mercat tradicional, on s’ofereix la millor qualitat. Un dels mercats més importants és el de Santa Clara. La vida del mercat fa que la gent que hi va a comprar se senti bé amb aquestes paraules boniques.


A la vora de la mar A la vora de la mar     

A

5

9

40

13

sar.

ran.

la

La

les

bar

     3

rre - ra,

vo

Quan

     

raa

la

vo - ra

bar - ques

-

ca

qui - na

pas - sa

se

   

la del da - vant pas - sa

A la vora de la mar les barques veuràs passar. Quan les barques passaran, una barca deixaran.

de

-

vo - lant

la

-

 

 

mar

les

ran

bar - ques

u - na

  

la

Popular catalana popular catalana

3 del

veu - ràs

bar - ca

da - vant,

la

      

3 la del da - rre - raes

La barca, quina serà? La del davant o del darrere? La del davant passa volant, la del darrere es quedarà.

que - da

pas -

dei - xa

del

-

da

rà.

-


Aquesta cançó va acompanyada d’un joc.

Es tracta d’aconseguir arrossegar l’altre equip.

S’escullen dos infants i es col·loquen cara a cara, agafats de les mans, formant un pont. Aquests dos jugadors trien, en secret, qui serà mar i qui terra. La resta de mainada fa una fila, un darrere l’altre, davant dels jugadors que paren.

Aquest joc pot fer-se amb altres cançons.

La fila de nens va cantant la cançó i saltant a ritme, tot passant per sota del pont. Quan s’ha acabat la cançó els qui fan de pont es queden com a presoner l’infant que passava per sota en aquell moment li pregunten a cau d’orella: —Què vols, mar o terra? Segons el que escull es col·locarà darrere de l’un o de l’altre, agafant-se per la cintura. Tot això s’ha de fer molt fluixet i amb molta discreció perquè els de la fila no descobreixin qui és cada cosa. El joc continua així fins que no queda cap infant a la fila. Llavors, els infants que feien el pont, al crit de «Ja!», fan força en sentit contrari ajudats pels que tenen al darrere, que també estiren.

Una de les més usades és «Sota del pont» (vegeu el joc «Passar el pont» a Jocs populars. I tu a què jugues). Els infants que fan de pont poden escollir també el nom de dos colors, dos animals, dues fruites, etc.

41


Kay takika, shuk pukllaywanmi shamun. Pukllakkunaka washan washan sinrupi shayarishpa wikawpi papypura hapirin, shinapash ishkaypuraka mana chaypi hapirinchu, paykunaka 単awpaman rishpa shayarishpa chakata ruran makikunamanta hapirishpa, chay rurayka kucha mamawan, allpa mama kanchik nishka shinami.

42

Kay takita takishpami, kay sinruka chak ukuta yallina kapan mashna kutin munashkakaman. Kay taki tukurikpika, wawakunaka paypak rikrakunata urayman churashpa shuk chakanata ruran, shinashpa chay chaka ukuta yallikkunata hapishpa mana kacharin.

Allillaku tapun hapi tukushkata: kucha mamatachu munanki, allpa mamatachu munanki nishpa. Hapi tukushka wawaka kucha mamata ninkapa munashpapash, allpa mamata ninkapa munashpapash kutichin, chay hipaka mama kucha sinru washapi mana kashpaka allpa mama sinru washapimi shayarin. Kaykunataka sinrukunata tukurinkakamanmi rurana kan. Tukuripika ishkantin sinrukunami may sinchita rantimanta aysarin maikan ashtawan sinchi kakta rikunkapak.


Esta canción va acompañada de un juego. Los participantes, en fila, se cogen por la cintura excepto dos que, algo más allá, hacen un puente dándose las manos y representan el mar y la tierra. Cantando la canción, la fila pasa por debajo del puente tantas veces como pueda.

Cuando acaba la canción, los que hacen el puente bajan los brazos y hacen prisionero a quien pasa por debajo en ese momento. En voz baja le preguntan qué quiere: mar o tierra. El prisionero contesta, se pone detrás del mar o la tierra y se va haciendo así hasta que acaban en fila. Al final cada grupo estira fuerte hacia su lado para comprobar quién tiene más fuerza.

43


Vasija de barro Vasija Vasija de de barro barro

  

6 6

  

10 10

44

                                       Yo  quie-ro quea mi meen - tie - rren,  co-moa mis an - te - pa - sa - dos. Yo Yo quie- ro quea mi meen - tie - rren, co-moa mis an - te - pa - sa - dos.  Yo                                        quie - ro quea mi meen tie - rren, co - moa mis an - te - pa - sa - dos. En el quie - ro quea mi meen tie - rren, co - moa mis an - te - pa - sa - dos.  En el                                   En el  vien - treos - cu - roy fres - co deu - na va - si - ja de ba - rro.   

vien - treos - cu

    

14 14

popular equatoriana Popular sud-americana popular equatoriana

    treos - cu

vien vien - treos - cu

-

-

roy

  

roy roy

fres - co

    

fres - co fres - co

deu - na

    

deu - na deu - na

va

 

va va

-

si - ja

-

Cuando la vida se pierde Cuando vida se tras una la cortina de pierde años tras una cortina de años bis) bis) viviran la flor del tiempo viviran flor del tiempo amores la y desengaños. amores y desengaños. (bis) (bis) Arcilla cocida y dura Arcilla dura alma decocida verdesycollados alma de verdes collados (bis) (bis) B B barro y sangre de mis hombres barro sangre de mis hombres sol deymis antepasados sol de mis antepasados (bis)

de

       

si - ja si - ja

de de

ba - rro.

  ba

En

el

      rro.

ba - rro.


Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida se pierde tras una cortina de años, vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados, barro y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados. De ti nací y a ti vuelvo, arcilla, vaso de barro, con mi muerte vuelvo a ti, a tu polvo enamorado.

45


Esta canción relata cómo eran enterrados nuestros antepasados cuando pasaban a la otra vida mas allá de la muerte, para formar parte

46

nuevamente del entorno que les rodeaba. También trata de cómo hoy se anhela de nuevo esa conexión con la naturaleza, con la Vida.


Kay takika ima shina ñukanchik ñawpa yayakuna wañukpi allpa ukupi pampanamantami riman kashka, kashna pamparishpaka wañuytapash yalishpa tukuy ima tiyashkapi

kutinlla tantarinamantami riman. Shinallata kay wañuy hipa ima shina kutin Pachamamawan, kawsaywampash pakta kankapak tikramunamantami riman.

47

Aquesta cançó explica com eren enterrats els avantpassats quan passaven a l’altra vida, que era més enllà de la mort, per formar part

novament de l’entorn que ens envolta. També tracta de com avui encara es desitja tenir aquesta connexió amb la natura, amb la vida.


Organització del projecte Organización del proyecto

Fundació Adsis Consorci d’Educació de Barcelona Coordinació del projecte Coordinación del proyecto

Karmele Equiza i Àlex Morales, Fundació Adsis Lluís Vallvé, Consorci d’Educació de Barcelona Coordinació de les escoles

Coordinación de las escuelas

Alicia Gómez, dels centres de Quito Virgínia Romero, dels centres de Barcelona Traduccions i revisió lingüística Traducción y revisión lingüística

48

Català, castellà i ajudant d’edició: Violeta Roca Quítxua: Kichwa.net

Els textos en quítxua d’aquest llibre estan traduïts al quítxua unificat, a excepció de la cançó «¡Juyayai! Runa shimi», que es manté en el dialecte original dels autors.

Disseny i composició Diseño y composición

Martí Riu

Institucions que han donat suport al projecte Instituciones que han apoyado el proyecto

Ajuntament de Barcelona Asociación Runapacha

Mestres que han treballat en el projecte

Profesorado que ha trabajado en el proyecto

Agnès Vallvé, Albert Torres, Alicia Gómez, Amèlia Boluda, Andrés Fernando Saguña, Àngels Boada, Anna Corominas, Anna Escolà, Carlos Gualichico, Carme Codines, Carme Navarro, Carmen Caldas, Concha Saludas, Elisenda Saumench, Ester Vela, Eugènia Cardenal, Eva Panyella, Eva Tomás, Fabián Vásconez, Ferran Cobo, Guiomar Manrique, Isabel Corbella, Isabel Nadal, Lluisa Terrades, Marisa Layunta, Mercè Gili, Mireia Martín, Núria Amat, Núria Losada, Núria Rubio, Rocío Gómez, Rosana Roldán, William Adriano i Xesca Casagran.


Alumnes que hi han participat escrivint, cantant, gravant o dibuixant Alumnado que ha participado escribiendo, cantando, grabando o dibujando

Abigail Mercedes Quishpe, Adrià Montero, Aimar Trasmonte, Aisha Gómez, Alba Bernal, Alba Olvera, Albert Mendoza, Aleix Duchel, Àlex Cobos, Alex Grau, Àlex Pablos de la Iglesia, Àlex Sancho, Alexandra Pouille, Ali Gabriela Guacollante, Alison Araceli Arcos, Amaru Chiliquinga, Ana Wang, Anderson Alexander Arcos, Anderson Pessoa, Anderson Steveen Grande, Andrea Fages, Andrea Mendoza, Andrea Pérez, Andrés Lin, Andy Josué Piguave, Angélica Alexandra Lema, Antonio Fallini, Antonio Muñoz, Antony Vinicio Tituaña, Ariadna Gallego, Ariadna García, Ariadna Martínez, Ariadna Talavera, Aritz Esteban, Arnau Parts, Artem Sushkov, Arturo Ordóñez, Aura Vilalta, Azael Moreno, Barbara Nora, Berta Brunet, Biel Mateu, Bilal el Alaoui, Brayan Diland Lovera, Brayan Tierra, Brian Salguero, Brighton Rolando Bone, Bruna Alvarez, Carla F. Méndez, Carlos Augusto Rojas, Carlos Enrique Acero, Carlos Nahuel, Carmela Argune, Carol Tatiana Moreta, Carolina Mora, Carolina Semanate, Celina Blasco, Cesar Vinicio Rodríguez, Cheng Lin Xu, Chris J. Palma, Christopher Fab Lascano, Clara Feng Xicart, Clara Godayol, Clàudia Aubareda, Cristhian C.Chávez, Cristian Abarca, Cristina Tiñena, Cynthia Nayeli Collaguazo, Danian Roig, Daniel Almachi, Daniel Garriga, Daniel Natividad, Darinka Lavayen, Dario Quishpe, David Patricio, Dawood Muhammad, Dayana Bedoya, Dayer Tenorio, Daysi Estefania Chiguano, Deivin Tamay, Desireé Rojas, Diana Cordero, Diana Méndez, Diego Alexander Ayala, Diego Armando Chisaguano, Diego Ivan Collaguazo, Diego Milán, Dilan Caillamara, Dillan Pillajo, Domenica Ximena Merchán, Dunia Aouil, Edison David Cunalata, Edison Jimenez, Edwin Vicente Escobar, Efraín López, Èlia Serra, Elian Manuel Macías, Elizabeth MishelleCunalata, Elsa Armengou, Elsa Ribas, Emma Castro, Eric Lorenzo, Erik Brandon Padilla, Erin Custodio, Erlyn Fabricio Paz, Esteban Ushiña, Estefania Abreu, Estefany Vargas, Eulàlia Estiarte, Eulàlia Gallardo, Eva Alegre, Evelyn Abigail Lema, Evelyn Almachi, Evelyn Lizeth Collaguazo, Ezequiel Matías Ledesma, Fahd Mouakim, Fernando Javier Dumes, Fransheska Antonia Santana, Gabriel Domènech, Gabriel Dominguez, Gabriel Feliu, Gabriela Aracely Tandayamo, Gabriela Estefanía Roque, Gabriela Valdivieso, Gàdor Sicilia, Gal·la Gallardo, Gaspar Gourrion-Joly, Gemma Piqué, Genrikh Khachikyan, Gleb Olidort, Greta Vilajosana, Guillem Armengol, Hajar Hani, Hèctor Val, Helena Parra, Henry Fernando Heredia, Henry Fernando Sangucho, Henry Israel Criollo, Hoda Laakel, Hugo Gracia, Ibeth Almachi, Iker Pedraza, Ikram Habib, Inés Maria Rosales, Irene Tamine Ramírez, Iria Risques, Iris Piella, Irma Thais Dorado, Isabel Jorge, Isamar Vargas, Ismael Khalifi, Itziar Jové, Ivan Kubynets, Ivan Leonel Veron, Ivan López, Ivet De Anta, Ivonne Pérez, Jacqueline Gabriela Collaguazo, Jaime Samuel Justiniano, Jaison Daniel Tituaña, Jan Bas, Jan Bonhora Giner, Jasmin Polanco, Jazmín Abigail Moreta, Jean Pier Altamirano, Jefersson Daniel Toapanta, Jefferson Rodrigo Velastegui, Jeimi Edith Calero, Jeniffer Dayana Ramos, Jeniffer Margarita Lema, Jessica Aguilera, Jessica Elizabeth Lema, Jessica Guacollante, Jessica Magali Fueres, Jesús Andrés Ávalo, Jhonny Alexander Sópalo, Joan Valeriano, Joao F. Holinko do Nascimento, Joel García, Joel Ruíz, Joel Sans, Johann Fabricio Benitez,

49


50

Johnny Adrian Gaglay, Jonathan Alexander Lema, Jordi Gallego, Jordi Villar, Jorge Luís Ríos, Jorge Oliveros Blánquez, José Almachi, José García, José Maria Justiniano, José María Rodríguez, José Miguel Amador, Juan Aaron Yudichi, Júlia López Ariño, Julia Prem, July Xiomara Guerrero, Kadir Calleja, Kaleb Bou, Kalina Paz, Karen Anabel Correa, Karen Micaela Aruquipa, Karoline Betzabeth Giler, Katherine Monica Rojas, Kelly Guisela Semanate, Kelly Nicole Herrera, Kerlly elizabeth Chicaiza, Kevin Alexander Lema, Kilian Beneítez, Kirill Rudnik,Laia Muñoz, Laia Pérez, Laia Serrarols, Laia Tabernero, Lara Mata, Laura Cadena, Leyla Brigitte Alva, Lina Rossi, Lincon Jordan Amores, Liseth Alexandra Tipán, Lizeth Vanessa Collaguazo, Llorenç Pallàs, Lola Peñaranda, Lucia Palomo, Luis Fernando Lema, Luís Mario Valdiviezo, Ma Fernanda Pruna, Magaly Jacqueline Collaguazo, Magdalena Peguero, Marc Ayllon, Marc Llobet, Marc Panés, Marcel Álvarez, Marcel Domínguez, Marco Vinicio Benítez, Marco Xavier Grande, Maria Català, María Fe Chu, Maria Gil, María José Cordova, María José Moya, Mariam Achahbar, Mariano Andree Alcívar, Maribel Almachi, Marina Vilella, Mario Mollá, Mario Santos, Mariona Aymí, Mariona Pardo, Marlith Deifilia Moreta, Marta Brichs, Marta Gimeno, Martí Lucas, Martina Armengol, Martina Rojas, Mauricio Suárez, Mayra Estefanía Sevilla, Melany Jacqueline Quishpe, Mercy Consuelo Gaglay, Mery Nathaly Gaglay, Miguel Ángel Mercado, Milagro Nallely Guerrero, Miquel Álvarez, Miquel Guijarro, Miriam Proença, Mishelle Morales, Mohamed Kande, Mohammad Sufyan Arshad, Nabil Harbi, Nadia Mafara, Naila De Swardt, Nancy Mercedes Pastillo, Naomi Heredia, Nathaly Sangucho, Natsumi James, Nelly Michelle Jiménez, Nerea Serrano, Nerea Vidondo, Nicole Georgina Figueroa, Nil Galgo, Nil-Zoer Ribé, Nino Shinjikashvili, Nur Saleh, Núria Sànchez, Olau Vinyals, Oliver Lardner, Omar Addoum, Ona Aladrén, Ona Puig, Oriol Ferragut, Oscar David Sevilla, Óscar Fiedler, Oscar García, Osward Andrés Lindao, Pakeeza Nawaz , Patricia A.Talpau, Patrick Mosquera, Pau Diport, Pau Fernández, Pau Gimeno, Paúl Alexander Mhise, Paulina Cóndor, Pol Bori, Pol Domingo, Pol Forner, Pol González, Pol López, Pol Torné, Psalm David Barcena, Quendi Estefanny Morga, Raimón Garcia, Raul Climent, Ravil Anguera, Raymi Rui, Ricardo L. Morales, Rosa Cassamà, Rubén Condor, Rut Bonhora, Ruthlyn Sayson, Sama J.Osmael, Samia Nicole Cordova, Samuel Alonso, Samuel Fidalgo, Samy Cunalata, Sandra Granados, Sara Espeleta, Sara Matutes, Sara Xiang Ru, Saúl Joel Vega, Selene Llum Díaz, Sergio Pérez, Shahzeb Afzal, Shen Peragón, Shirley Yadira Semanate, Sisa Gómez, Sokaina Chouaib, Stalin Cóndor, Stalin Javier Cóndor, Stalin Vicente Ambas, Stanislav Olidort, Suvisha Tomàs, Tami G Backman, Tamia Barahona, Tania Dong, Tania Liseth Guerrero, Taseen Muhammad, Tazia Tarabelli, Timothée, Valeria Gogunska, Vanessa Paredes, Vardges Hovhannisyan, Víctor Ferreras, Víctor Hugo Pessoa, Víctor Jhoel Cuellar, Violeta Diana.Vigna, Viviana Semanate, Vladut Paul Ierima, Widinson Stif Lema, Will Antony Ururi, William Jefferson Collagauzo, Willian Danilo Chicaiza, Wilmer Ángel Nacevilla, Wilson Alexander Cóndor, Wilson Álvaro McCammond, Winnie Grace Bernardino, Wirlin G.Matos, Xavier Carrasquilla, Yago Escobosa, Yaiza Lascuevas, Yang Ligero Trasobares i Yuliana Méndez.


Aquest cançoner-CD il·lustrat i gravat per infants de dos continents, Europa i Amèrica del Sud, escrit en tres llengües, català, castellà i quítxua, esdevé una eina de treball fantàstica per a les escoles. D’una banda, ens mostra dues cultures llunyanes, però cada cop més properes dins de les nostres aules, i de l’altra, ens ensenya un bon exemple de la gran riquesa que aporta el treball cooperatiu que actualment es fa als centres educatius. Aquest llibre, a més, posa en valor el treball sistemàtic dels llenguatges verbal, musical i plàstic que han desenvolupat el centres participants. Este cancionero-CD ilustrado y grabado por niños de dos continentes, Europa y América del Sur, escrito en tres lenguas, catalán, castellano y quechua, se convierte en una herramienta de trabajo ideal para las escuelas. Por un lado, nos muestra dos culturas lejanas, pero cada vez más cercanas en nuestras aulas, y por otro, nos enseña un buen ejemplo de la gran riqueza que aporta el trabajo cooperativo que actualmente se lleva a cabo en los centros educativos. Este libro, además, pone en valor el trabajo sistemático de los lenguajes verbal, musical y plástico que han desarrollado los centros participantes. Kay takinawan CD uyachikka ishkantin mama allpakunamanta shuyukunawanmi, Europamanta shinallata wichay Américamantapash, kaytaka kimsa shimipi killkashkanchik, catalán, castellano, kichwapipash, chaymanta kayka yachachikunata rurankapaka may allí mutsurishka hillay shina rikurin. Shuk ñanta rikushpaka ishkay karupi kawsak kikin kawsaykunata rikuchin, karupi kashpapash kimiriya shina rikurin, kutin shuk ñampika may alli kaktami rikuchin kay yachana wasikunapi ruraypika tantanakushpa yanaparishpa imatapash ruranata. Shinallata kay kamuka yachana wasikuna rimashkakunata, takishkakunata, rurashkakunatapash alli kachishpa riksichin.

51


Textos, dibuixos i gravacions Textos, dibuixos i grabaciones

Juyayai Runa shimi

Composta per / Compuesta por: Ariruma Kowii i Patricio Arias per al projecte «Junts» Text/Texto: Alumnos de la Corporación Kinde Taller Cultural Dibuixos/Dibujos: Alumnes de l’escola Oriol Martorell Track 1 Veus/Voces: Alumnes de 4t de l’EA Oriol Martorell Grup instrumental / Grupo instrumental: Alumnes de 4t l’EA Oriol Martorell Arranjaments/Arreglos: Alumnes de secundària de l’EA Oriol Martorell Direcció/Dirección: Eva Panyella i Núria Losada

52

Track2 Veus/Voces: Alumnos de la Corporación Kinde Taller Cultural Grup instrumental / Grupo instrumental: Inti Raymikilla Ritme/Ritmo: Jallki

Margarideta Text/Texto:

Alumnes de l’escola Oriol Martorell Dibuixos/Dibujos: Alumnos de la Corporación Kinde Taller Cultural Track 3 Veus/Voces: Alumnes de 4t de l’EA Oriol Martorell Grup instrumental / Grupo instrumental: Alumnes de 4t l’EA Oriol Martorell Arranjaments/Arreglos: Alumnes de secundària de l’EA Oriol Martorell Direcció/Dirección: Eva Panyella i Núria Losada

Track 4 Veus/Voces: Alumnos de la Corporación Kinde Taller Cultural

Quan seré gran

Text/Texto: Alumnes de 3r de l’Escola Pere Vila Dibuixos/Dibujos: Alumnos de 5º de la escuela 11 de Octubre Track 5 Veus/Voces: Alumnes de 3r de l’Escola Pere Vila Grup instrumental / Grupo instrumental: Alumnes de 4t l’EA Oriol Martorell Arranjaments/Arreglos: Alumnes de secundària de l’EA Oriol Martorell Direcció/Dirección: Eva Panyella i Ferran Caba Track 6 Veus/Voces: Alumnos de 5º de la escuela 11 de Octubre

Arroz con leche

Text/Texto: Alumnos de 5º de la escuela 11 de Octubre Dibuixos/Dibujos: Alumnes de 3r de l’Escola Pere Vila Track 7 Veus/Voces: Alumnes de 3r de l’Escola Pere Vila Grup instrumental / Grupo instrumental: Alumnes de 4t l’EA Oriol Martorell Arranjaments/Arreglos: Alumnes de secundària de l’EA Oriol Martorell Direcció/Dirección: Eva Panyella i Ferran Caba Track 8 Veus/Voces: Alumnos de 5º de la escuela 11 de Octubre


Cançó de bressol

Text/Texto: Alumnes de 5è de l’Escola Font d’en Fargas Dibuixos/Dibujos: Alumnos de 6º de la escuela 11 de Octubre Track 9 Veus/Voces: Alumnes de 5è de l’Escola Font d’en Fargas Grup instrumental / Grupo instrumental: Alumnes de 4t l’EA Oriol Martorell Arranjaments/Arreglos: Alumnes de secundària de l’EA Oriol Martorell Direcció/Dirección: Eva Panyella i Albert Torres Track 10 Veus/Voces: Alumnos de 6º de la escuela 11 de Octubre

Yumbokitukara

Composta per / Compuesta por: Patricio Guerrero per al projecte «Junts» Text/Texto: Alumnos de 6º de la escuela 11 de Octubre Dibuixos/Dibujos: Alumnes de 5è de l’Escola Font d’en Fargas Track 11 Veus/Voces: Alumnes de 5è de l’Escola Font d’en Fargas Grup instrumental / Grupo instrumental: Alumnes de 4t l’EA Oriol Martorell Arranjaments/Arreglos: Alumnes de secundària de l’EA Oriol Martorell Direcció/Dirección: Eva Panyella i Albert Torres Track 12 Veus/Voces: Alumnos de 6º de la escuela 11 de Octubre Grup instrumental / Grupo instrumental: Irpa Caral

El Ball de Sant Ferriol

Text/Texto: Alumnes de 5è de l’Escola El Carmel Dibuixos/Dibujos: Alumnos de 7º de la escuela 11 de Octubre Track 13 Veus/Voces: Alumnes de 5è de l’Escola El Carmel Grup instrumental / Grupo instrumental: Alumnes de 4t l’EA Oriol Martorell Arranjaments/Arreglos: Alumnes de secundària de l’EA Oriol Martorell Direcció/Dirección: Eva Panyella i Eva Tomàs Track 14 Veus/Voces: Alumnos de 7º de la escuela 11 de Octubre

Caserita

Text/Texto: Alumnos de 7º de la escuela 11 deOctubre Dibuixos/Dibujos: Alumnes de 5è de l’Escola El Carmel Track 15 Veus/Voces: Alumnes de 5è de l’Escola El Carmel Grup instrumental / Grupo instrumental: Alumnes de 4t l’EA Oriol Martorell Arranjaments/Arreglos: Alumnes de secundària de l’EA Oriol Martorell Direcció/Dirección: Eva Panyella i Eva Tomàs Track 16 Veus/Voces: Alumnos de 7º de la escuela 11 de Octubre

A la vora de la mar

Text/Texto: Alumnes de 3r de l’escola Àngels Garriga Dibuixos/Dibujos: Alumnos de 5º, 6º y 7º de la escuela Sor Teresa Núñez

53


Track 17 Veus/Voces: Alumnes de 3r de l’escola Àngels Garriga Grup instrumental / Grupo instrumental: Alumnes de 4t l’EA Oriol Martorell Arranjaments/Arreglos: Alumnes de secundària de l’EA Oriol Martorell Direcció/Dirección: Eva Panyella i Mercè Gili Track 18 Veus/Voces: Alumnos de 5º, 6º y 7º de la escuela Sor Teresa Núñez

54

Vasija de barro Text/Texto:

Alumnos de 5º, 6º y 7º de la escuela Sor Teresa Núñez Dibuixos/Dibujos: Alumnes de 3r de l’escola Àngels Garriga Track 19 Veus Voces: Alumnes de 3r de l’escola Àngels Garriga Grup instrumental: Alumnes de 4t l’EA Oriol Martorell Arranjaments/Arreglos: Alumnes de secundària de l’EA Oriol Martorell Direcció/Dirección: Eva Panyella i Mercè Gili Track 20 Veus/Voces: Alumnos de 5º, 6º y 7º de la escuela Sor Teresa Núñez


Junts dibuixem i cantem Tantanakushka shuyunchik takinchikpash Juntos dibujamos y cantamos

http://dibuixamuncontebcn-quito.blogspot.com.es/


Altres publicacions del projecte «Junts» Otras publicaciones del proyecto «Juntos»

Dibuixa’m un conte 1 Talila nono 1 Dibuixa’m un conte 2 Rsm-ayi ijjt n tpajit 2

Juguem Plegats Nxaŋ ntuluŋ Jouons ensemble

Rsm-ayi ijjt n tpajit

2

Junts dibuixem i cantem 1 Nxa deŋ xa sigilaa niŋ nini safe ke 1 Ensemble, dessinons et chantons 1

Dibuixa’m un conte 3 Dessinons un conte 3

Junts dibuixem i cantem 2 Jmiɛ nressem, nttɣnnaj 2

Nanu nataal aw léeb 3

Dibuixa’m un conte 4 Dibújame un cuento 4

Huk willakuyta llimphiypay 4

Jmio nrssm, nttvnnaj