Page 1

Ijj n wargaz di lweṣṭ n tquract Kul azil, ar 5 n uεecci, xmi itenqis leḥmu, itsemmiε lḥiss n Tamtam di marra Merrakec, isnekkar-d iwdan zeg iḍes. Inḍu ḥmed zi kama s tazzla, ilsa tajellabtines, iqqim s leḥfa. Irẓem tawwurt n wexxam-ines bla ma ad-igg ṣdeε ḥuma ur das itessli ḥedd iteffeγ zi taddart. Issel-as i baba-s itemhawad ak imeddukal deg uzqaq ak uberrad n watay. Ifekker-d yemma-s, nettat iteεjib-as yiḍes di lweqtnni. Ira issen qa baba-s mala iẓr-it iteffeγ, ad t-isnuγ di taddart ad iγar, maca netta, tiγuri tssenqniḍ-it, ira itxemmam gi ci nneγni. Amya, iffeγ ḥmed bla ma t-iẓer ḥedd, iqqen tisila-ines, uka ibda ittazzel ger n tudrin yuεlan d izuqaq iḥesren. Yudef ger n tḥimmart n yewdan, marra tṭfen abrid d ijj, issen ira gguren ar Jameε Lefna. Ikemmel abrid-ines s tazzla, iεda x ismenziyen n lxuḍert d ugum, x umzil ixeddmen s lefraḥet d usmenziw n tzerbiyin tiqerqacin yuglen gi ssur n tḥanut. Yunef ak ijjt n tezniqt nneγni, iεda s wadday n taffayin timeqranin n taḍuft iqqerqcen: tazeggwaγt, taleccint, tzegzawt, tawraγt. S taḍuft-a ad ggen tizerbiyin. Ha Jameε Lefna innurẓem zdat-ines, d netta d ul n temdint, ijj n umkan yiriw, iddez s zzeft, tmunen dag-es imezdaγ n temdint d turist, ḥuma ad ssaran, ad qqimen, ad ssiwlen, ad tsseεdan mliḥ, ad zzenzen, ci n twala, ḥuma ad sγen. Zeg umkan-a, nzemmer ad nẓer ticcad n idurar n watlas. Ifekker-d ḥmed taddart tamezyant n ḥenna-s, i yellan deg udrar di lwest n tagant, , ixessa ad iraḥ dinni, minzi dinni tudart temsebḍa x tenni n temdint. Maca ruxa ḥmed aqqa-t di Jameε Lefna, idwel-ed s ufekker-ines ar iwdan i d-yusa ad iẓer, aqqa-ten da. Ggin ijjt n tarfiqt, ḥmed issen min Trajan. Cwayt, iḍher-ed uḥlayqi, argaz illan di lweṣt n tquract, d awessar, isεukkuz, ikessi taγrit-ines, itciyyar zeg-s. Iwdan munen x-as s tγuyyet. Marra ssnen-t, tmunen-d x-as minzi netta d aḥlayqi, issen ad iεawed tinfas mṣebḍant i wenni ixsen ad isell. Ar umeggaru, igerru tinεacin zeg iwdan i d-as itesslan, mara tanfust tekna, ticcen-as atṭas n tenεacin. Ci n twalatin, tanfust-ines tekk ussan d ssimanat. Inni i d-as-itteslan γir d imesεan d ibujadiyen, maca ḥmed iγra, iteεjib-as ad isell i tenfaṣ-nni. Melmi itciyyar uḥlayqi s teγrit-ines deg ujenna, itṣennaε imenγan s lesyuf iqdimen, ḥmed itegg azellif-ines ger ifassen-ines s tigwdi, inni itfurrujen ssidiren izellifen-nsen…xmi i d-ittaweḍ ar tamẓa n iccin aksum n iwdan….ḥmed d iwdan nneγni itbedda dag-sen nnefs. Ci n twalatin, aḥlayqi itγima isḍehḥak inni itfurrujen ḥetta ad asen-ttesslan marra iwdan i yellan di Jameε Lefna. Asṣ-a, ḥmed γar-es taseεdit, yufa amkan ixwa di sṣef amezgaru, mani i yeqqim aγimi n uxiyyaḍ, ittessla i tenfas. Iksi uḥlayqi taγrit-ines deg ujenna ad sseγden inni itfurrujen, inna-sen: asṣ-a a ymeddukal-inu, ad nεawed tanfust n ijj n uḥenjir igma-d d imesεi, ira ur γar-es walu γir tidett-ines d lxedmet-ines… Iciyyer s teγrit-ines ar ḥmed, wanitin isnuffer udem-ines, aḥlayqi ikemmel awalines: -


- maca ameddukel-inu iεizzen, ca n twalatin… Uka ibda itεawad tansfust tikarmin i tenni nneγni: ageldun ḥmed, uccen, insi, amg…

L'home en mig de la rotllana  

Conte popular escrit per alumnes de Tànger

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you