Page 1

Ijj n wargaz di lweṣṭ n tquract Kul azil, ar 5 n uεecci, xmi itenqis leḥmu, itsemmiε lḥiss n Tamtam di marra Merrakec, isnekkar-d iwdan zeg iḍes. Inḍu ḥmed zi kama s tazzla, ilsa tajellabtines, iqqim s leḥfa. Irẓem tawwurt n wexxam-ines bla ma ad-igg ṣdeε ḥuma ur das itessli ḥedd iteffeγ zi taddart. Issel-as i baba-s itemhawad ak imeddukal deg uzqaq ak uberrad n watay. Ifekker-d yemma-s, nettat iteεjib-as yiḍes di lweqtnni. Ira issen qa baba-s mala iẓr-it iteffeγ, ad t-isnuγ di taddart ad iγar, maca netta, tiγuri tssenqniḍ-it, ira itxemmam gi ci nneγni. Amya, iffeγ ḥmed bla ma t-iẓer ḥedd, iqqen tisila-ines, uka ibda ittazzel ger n tudrin yuεlan d izuqaq iḥesren. Yudef ger n tḥimmart n yewdan, marra tṭfen abrid d ijj, issen ira gguren ar Jameε Lefna. Ikemmel abrid-ines s tazzla, iεda x ismenziyen n lxuḍert d ugum, x umzil ixeddmen s lefraḥet d usmenziw n tzerbiyin tiqerqacin yuglen gi ssur n tḥanut. Yunef ak ijjt n tezniqt nneγni, iεda s wadday n taffayin timeqranin n taḍuft iqqerqcen: tazeggwaγt, taleccint, tzegzawt, tawraγt. S taḍuft-a ad ggen tizerbiyin. Ha Jameε Lefna innurẓem zdat-ines, d netta d ul n temdint, ijj n umkan yiriw, iddez s zzeft, tmunen dag-es imezdaγ n temdint d turist, ḥuma ad ssaran, ad qqimen, ad ssiwlen, ad tsseεdan mliḥ, ad zzenzen, ci n twala, ḥuma ad sγen. Zeg umkan-a, nzemmer ad nẓer ticcad n idurar n watlas. Ifekker-d ḥmed taddart tamezyant n ḥenna-s, i yellan deg udrar di lwest n tagant, , ixessa ad iraḥ dinni, minzi dinni tudart temsebḍa x tenni n temdint. Maca ruxa ḥmed aqqa-t di Jameε Lefna, idwel-ed s ufekker-ines ar iwdan i d-yusa ad iẓer, aqqa-ten da. Ggin ijjt n tarfiqt, ḥmed issen min Trajan. Cwayt, iḍher-ed uḥlayqi, argaz illan di lweṣt n tquract, d awessar, isεukkuz, ikessi taγrit-ines, itciyyar zeg-s. Iwdan munen x-as s tγuyyet. Marra ssnen-t, tmunen-d x-as minzi netta d aḥlayqi, issen ad iεawed tinfas mṣebḍant i wenni ixsen ad isell. Ar umeggaru, igerru tinεacin zeg iwdan i d-as itesslan, mara tanfust tekna, ticcen-as atṭas n tenεacin. Ci n twalatin, tanfust-ines tekk ussan d ssimanat. Inni i d-as-itteslan γir d imesεan d ibujadiyen, maca ḥmed iγra, iteεjib-as ad isell i tenfaṣ-nni. Melmi itciyyar uḥlayqi s teγrit-ines deg ujenna, itṣennaε imenγan s lesyuf iqdimen, ḥmed itegg azellif-ines ger ifassen-ines s tigwdi, inni itfurrujen ssidiren izellifen-nsen…xmi i d-ittaweḍ ar tamẓa n iccin aksum n iwdan….ḥmed d iwdan nneγni itbedda dag-sen nnefs. Ci n twalatin, aḥlayqi itγima isḍehḥak inni itfurrujen ḥetta ad asen-ttesslan marra iwdan i yellan di Jameε Lefna. Asṣ-a, ḥmed γar-es taseεdit, yufa amkan ixwa di sṣef amezgaru, mani i yeqqim aγimi n uxiyyaḍ, ittessla i tenfas. Iksi uḥlayqi taγrit-ines deg ujenna ad sseγden inni itfurrujen, inna-sen: asṣ-a a ymeddukal-inu, ad nεawed tanfust n ijj n uḥenjir igma-d d imesεi, ira ur γar-es walu γir tidett-ines d lxedmet-ines… Iciyyer s teγrit-ines ar ḥmed, wanitin isnuffer udem-ines, aḥlayqi ikemmel awalines: -


- maca ameddukel-inu iεizzen, ca n twalatin… Uka ibda itεawad tansfust tikarmin i tenni nneγni: ageldun ḥmed, uccen, insi, amg…

L'home en mig de la rotllana  

Conte popular escrit per alumnes de Tànger

L'home en mig de la rotllana  

Conte popular escrit per alumnes de Tànger