Page 1

JUNTS Educació per al desenvolupament Introducció El projecte sorgeix del treball conjunt de diverses escoles de la ciutat amb l’Associació d’Amics de Diakha Madina. Aquesta experiència d’intercanvi i cooperació entre escoles de Barcelona i Kedougou sostinguda durant els darrers anys amb el suport de l’IMEB i del Consorci d’Educació de Barcelona ha permès dissenyar un procés que creiem és exportable a altres escoles, ONG’s i nous entorns.

Projecte Tal com ha quedat definit, és un projecte ambiciós però que es recolza en una trajectòria de treball contrastada. Pretén apropar móns allunyats a partir de les seves manifestacions artístiques i culturals. Posant en contacte els joves i els infants de dues realitats ben diferents podrem encetar en els centres educatius un treball multicultural molt interessant. L’experiència ens fa pensar en un projecte plurianual per treure el màxim profit de l’intercanvi. Cada any es seleccionarà un tema o un aspecte universal: els contes, la música, els jocs, les danses, la cuina, etc. Es tracta de posar en comú la tradició oral, musical, les cançons de sempre, etc. Això ens ha de permetre encetar diàlegs de com veuen i entenen cada un d’aquests manifestacions els infants i com es transmeten, potser de forma diferent, a cada una de les dues realitats. El projecte pretén que els infants i joves dels centres participants de Barcelona treballin, aprenguin i il·lustrin les cançons, els contes o el material que els envien infants d’un altre indret que viuen en unes condicions molt diferents, molt més desfavorables. Aquest intercanvi serà recíproc. Per poder fer aquesta feina caldrà establir intercanvis entre els grups classe d’escoles, dels països implicats en el projecte amb la dinamització d’una ONG que tingui contactes a la zona triada. El nombre de participants en aquest projectes no pot ser mol nombrós (cinc o sis centres de cada país) perquè l’experiència ens ha mostrat que una mida reduïda permet establir molt més fàcilment lligams i fomenta la implicació de tots els estaments implicats. Si hi ha moltes escoles interessades és preferible encetar nous projectes i nous grups. El treball de cada any es recollirà en un llibre que s’editarà a partir dels dibuixos, els textos dels alumnes i fotografies dels processos de treball. Aquest recull s’editarà en català, i amb les la llengua o llengües del país de l’intercanvi. Paral·lelament s’hauria de fer un blog o un web que reculli el treball metodològic, i els processos de treball, aspectes que no quedarien recollits al llibre i que es valori interessant que no es perdin. El diàleg de l’intercanvi l’establirem amb el llenguatge que es pugui depenent del cas (si cal en aquest cas la ONG ha de facilitar les traduccions), però es recolzarà especialment amb el llenguatge visual i plàstic, perquè ens permet a més connectar amb més facilitat sensibilitats i a més els infants que posarem en contacte pot ser que no disposin de cap llengua comuna.


Cada any el projecte hauria de finalitzar amb la presentació del llibre en un acte exposició-concert-festa depenent del projecte durant el mes d’abril o maig. Aquest acte servirà a més per traspassar a les famílies el treball desenvolupat amb els seus fills i farà extensiva l’educació per al desenvolupament i per a la cooperació a una xarxa molt més amplia. Aquest llibre s’enviaria a les escoles de la zona amb qui hem fet l’intercanvi i les escoles participants haurien de col·laborar també venent els llibres a les famílies i contribuint així de forma solidària a sufragar una bona part de les despeses del projecte. Des de l’àrea d’innovació del Consorci d’Educació de Barcelona s’ajudarà a posar en contacte les escoles interessades amb les ONG,s i es vetllarà per la qualitat metodològica i pedagògica del projecte. Es buscarà l’ajuda de diverses administracions i institucions per ajudar a finançar i donar difusió del projecte i per fer arribar la publicació a les escoles catalanes, biblioteques públiques, centres de recursos, centres cívics, etc.

Objectius Junts pretén, a partir d’un treball interdisciplinari, millorar: - Les competències comunicatives (lingüística i audiovisual, i artística i cultural) - La competència digital i el tractament de la informació - La competència d’aprendre a aprendre Alhora que es treballa: - La competència d’autonomia i iniciativa personal Però sobretot fent créixer les competències centrades en el conviure i habitar el món. - La competència en el coneixement i la interacció amb el món físic - La competència social i ciutadana. Això ens permetrà posar en marxa alhora els següents objectius: - Conèixer i valorar la pròpia cultura i al mateix temps altres cultures, que poden semblar llunyanes però que cada cop les podem trobar més properes. - Conèixer altres realitats escolars i a partir d’aquest coneixement actuar de forma solidària i respectuosa. - Plantejar-se la pròpia tradició i la forma de transmetre-la i comparar-la amb la realitat d’infants d’altres llocs. - Apropar-se al coneixement d’altres realitats lingüístiques, adonar-se de la pluralitat lingüística del món i valorar la riquesa que representa. - Descobrir la riquesa del debat i l’intercanvi entre les persones i les cultures. - Apropar-se al món de l’art a partir d’una inquietud concreta. - Utilitzar el llenguatge musical i visual i plàstic com a mitjà de comunicació fonamental del projecte. - Deixar el projecte recollit de forma sistemàtica (textos, converses, fotografies, partitures, metodologia...) tot fent un blog i un llibre, per tal que serveixi de material consultable per els alumnes, les famílies i altres centres educatius.


Participants Per aquest curs es proposa continuar el treball amb el Senegal coordinat per l’Associació d’Amics de Diakha Madina i amb la participació de sis centres Barcelonins Tancant així el cicle. A més es proposa iniciar un nou procés de tres cursos amb alguna ONG que treballi en alguna altra zona. D’entrada, per la quantitat d’alumnes provinents de llatino-mèrica i del Marroc, s’està pensant en generar intercanvis amb aquestes dues zones. A part de les escoles d’aquí i de les escoles del país d’intercanvi i ha altres institucions que es podrien convidar a participar en funció del projecte. Escoles i/o entitats especialitzades (ensenyaments artístics, animació socio-cultural, mitjans audiovisuals, escoles de música, esplais, etc.) Aquesta col·laboració es triaria per cada projecte en funció de les temàtiques i s’acotaria la seva participació a tasques prefixades que poden enriquir i ajudar a dinamitzar el projecte. Entitats o empreses que col·laborin i/o ajudin a garantir el finançament del projecte. Caldria buscar alguna institució que pogués cedir els espais necessaris per fer els actes de colenda.

Les escoles participants hauran de: -

Col·laborar, si cal, enviant material perquè les classes de les escoles de la zona amb qui fan l’intercanvi puguin tenir els material per fer el projecte: papers, cartolines, retoladors, aquarel·les, llapis, gomes, maquinetes... Establir una correspondència amb les escoles de l’altre país. Triar i preparar el material objecte de l’intercanvi. Treballar el material que rebin de l’altra escola (dibuixos, textos, fotografies, vídeos depenent del projecte). Preparar l’acte de cloenda presentació dels materials elaborats. Fer propaganda i contribuir a vendre el material resultant del treball (llibre). I recollir de forma sistemàtica el procés (textos, fotos,, converses...)

Les ONG’ organitzadores hauran de: -

S’ocupen de sol·licitar les ajudes a Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona, a l’IMEB i a altres entitats que es cregui necessari i gestionar-les (Per fer-ho comptaran amb l’aval del Consorci d’Educació de Barcelona). Donaran suport i facilitaran el contactes amb els interlocutors del país objecte de l’intercanvi sufragant si cal el viatge d’algun mestre per ajudar a coordinar el projecte. Dotar o gestionar les ajudes perquè les escoles del país objecte d’intercanvi disposi dels materials necessaris per poder fer l’intercanvi (material de dibuix i escriptura, maquines de fotografiar, sistemes d’enviament). S’ocuparan de la producció i el seguiment tècnic del projecte o ho encarregaran a alguna persona o entitat de promoció cultural. S’ocuparan de donar difusió i distribuir el material resultant de l’intercanvi a les escoles i altres institucions implicades del país objecte de l’intercanvi. Gestionaran la venda dels llibres o el material elaborat a través dels seus canals propis, de l’acte final i de les institucions participants.


Calendari Calendari plurianual JUNTS Tema d’intercanvi

1r any Dibuixa’m un conte

2n any Junts dibuixem cantem

3 any i El que porti el propi projecte

Calendari aproximat per un curs Maig

Definició inicial del projecte

Juny

Selecció de socis Demanda d’ajudes Selecció d’escoles participants

Juliol

Concreció dels projectes

-

Reunió amb ONG’s Reunió amb alguns centres educatius

Concretar acords de finançament

Setembre Octubre

Començar a treballar

-

Seleccionar materials catalans a compartir Escriure, gravar,etc. Comprar material per enviar al Senegal Creació dels blogs del projecte

Novembre

Tramesa de materials als centres objecte d’intercanvi

-

Equips per gravar i escoltar Gravar les cançons Traduir textos... Material per fer dibuixos

Novembre Desembre

Tramesa de materials, Si cal, viatjar als països objecte d l’intercanvi

-

Portar les cartes de les escoles Lligar el Projecte amb els centres i institucions implicades Ensenyar materials catalans Lliurar el material i ensenyar-lo a utilitzar Gravar i fotografiar (audio i video) Portar les cançons traduïdes Retornar els textos traduïts a la llengua que calgui Fer fotos dels grups que participen a l’intercanvi Llista de participants (institucions, centres, mestres i alumnat)

-

Desembre Febrer

Primera resposta

-

Febrer

Enviar-se el resultat del treball

-

Rebre el material de l’altre escola Treballar el material rebut: Dibuixar, cantar, escriure, jugar, dansar... Intercanvi entre les escoles participants de Barcelona Rebre el material final de l’intercanvi

Febrer Març

Edició

-

Treball d’edició del llibre-recull

-


Abril (sant Jordi) Maig Juny

Presentació-exposició-festa

-

Muntatge exposició Festa-acte de cloenda i presentació Venda a les escoles

Distribució

-

A les escoles de BCN A les escoles catalanes amb població del país d’origen

A determinar

Enviament a els països objecte de l’intercanvi

-

Tramesa dels llibres

Educació per a la cooperació  

Projecte de treball

Advertisement