Page 1

â&#x20AC;«ر ا ر دâ&#x20AC;¬ â&#x20AC;«Ù&#x20AC;Ù&#x20AC;Ù&#x20AC;Ù&#x20AC;Ù&#x20AC; Ù&#x20AC;Ù&#x20AC;Ù&#x20AC;Ù&#x20AC;Ù&#x20AC;Ù&#x20AC;Ù&#x20AC;Ù&#x20AC;â&#x20AC;¬ â&#x20AC;«دÙ&#x201E; ات  ارس â&#x20AC;¬ â&#x20AC;«Ø§! ارا â&#x20AC;ª2012/2011â&#x20AC;¬â&#x20AC;¬ â&#x20AC;«Ù&#x2C6;ر) ا('& â&#x20AC;ª:â&#x20AC;¬â&#x20AC;¬ â&#x20AC;«ر( ا ر د â&#x20AC;ª -(. /0 / !1â&#x20AC;¬Ø£اâ&#x20AC;ª 3â&#x20AC;¬Ø±â&#x20AC;ª /â&#x20AC;¬Ù&#x2026; â&#x20AC;ª ( 5â&#x20AC;¬â&#x20AC;¬ â&#x20AC;«â&#x20AC;ª .1996â&#x20AC;¬Ù&#x2C6;) â&#x20AC;ª 2001  - 89â&#x20AC;¬Ø© Ø¥>=ت Ù&#x2C6; ت =< Ø£>â&#x20AC;ª &8 -â&#x20AC;¬Ø§@Ù&#x2020;â&#x20AC;¬ â&#x20AC;«â&#x20AC;ªB= 14â&#x20AC;¬Ø© Ù&#x2C6; )â&#x20AC;ª0/(C 0â&#x20AC;¬Øª Ù&#x2C6;إدارة Ù&#x2C6; اâ&#x20AC;ª..D E.â&#x20AC;¬â&#x20AC;¬ â&#x20AC;«Ù&#x2C6;' ر( â&#x20AC;ª F/ G= G.â&#x20AC;¬Ø§& "= اâ&#x20AC;ªIâ&#x20AC;¬Ø§Ù&#x2020;" â&#x20AC;ªK/ = &8 3Jâ&#x20AC;¬Ø±â&#x20AC;ª0â&#x20AC;¬â&#x20AC;¬ â&#x20AC;«Ø§â&#x20AC;ªIâ&#x20AC;¬Ø§Ù&#x2020; Ù&#x2C6;د â&#x20AC;ª -â&#x20AC;¬Ù&#x2026; â&#x20AC;ª. 1950 -MN 27â&#x20AC;¬Ù&#x2C6;ا(â&#x20AC;ª 3OM /â&#x20AC;¬Ø¥â&#x20AC;ª 12 N Pâ&#x20AC;¬Ø² â&#x20AC;ª1970â&#x20AC;¬â&#x20AC;¬ â&#x20AC;«=< & Ø¥â&#x20AC;ª.R3 3)Nâ&#x20AC;¬â&#x20AC;¬ â&#x20AC;«Ù&#x2C6;(Ù&#x2020; اâ&#x20AC;ª T3â&#x20AC;¬Ø§( â&#x20AC;ª 28 S /â&#x20AC;¬Ø£(Ø° Ù&#x2C6;Ø£(ذة !â&#x20AC;ª3â&#x20AC;¬Ù&#x2C6;Ù&#x2020; â&#x20AC;ª P0â&#x20AC;¬Ø±â&#x20AC;ª Xâ&#x20AC;¬Ø§â&#x20AC;ªWâ&#x20AC;¬â&#x20AC;¬ â&#x20AC;«Ø§ Ù&#x2C6; اâ&#x20AC;ª Wâ&#x20AC;¬Ø§â&#x20AC;ª !Zâ&#x20AC;¬Ù&#x2C6; اâ&#x20AC;ªYâ&#x20AC;¬Øª â&#x20AC;ª .Yâ&#x20AC;¬Ø¥â&#x20AC;ª Pâ&#x20AC;¬Ø§â&#x20AC;ª /â&#x20AC;¬Ù&#x2C6; â&#x20AC;ª0â&#x20AC;¬Ù&#x2020; [دارةâ&#x20AC;ª.â&#x20AC;¬â&#x20AC;¬ â&#x20AC;«Ø£ اâ&#x20AC;ª 0/B/â&#x20AC;¬Ø§â&#x20AC;ªM/â&#x20AC;¬Ø±Ø¢ â&#x20AC;ª G.â&#x20AC;¬Ù&#x2021;ا ا â&#x20AC;ªMâ&#x20AC;¬Ø· â&#x20AC;ª((.â&#x20AC;¬Ù&#x2020; â&#x20AC;ª/ 40 Sâ&#x20AC;¬Ø© Ù&#x2C6;â&#x20AC;ª( ./â&#x20AC;¬Ø§Ù&#x2C6;Ø­â&#x20AC;¬ â&#x20AC;«Ø£â&#x20AC;ª/0â&#x20AC;¬Ø±Ù&#x2021;& â&#x20AC;ª 9 Sâ&#x20AC;¬Ù&#x2C6;â&#x20AC;ª/(  10â&#x20AC;¬Ù&#x2020; Ø¥â&#x20AC;ª(! Pâ&#x20AC;¬Ù&#x2030; ا! اا ا(اâ&#x20AC;ª /0 GRâ&#x20AC;¬Ø£Ù&#x2020;â&#x20AC;¬ â&#x20AC;«Ø§â&#x20AC;ª P0 .( !1/â&#x20AC;¬Ø£Ø± !(ت )اâ&#x20AC;ªJâ&#x20AC;¬Ù&#x2C6;Ù&#x201E;â&#x20AC;ª -â&#x20AC;¬Ø§â&#x20AC;ª -GIâ&#x20AC;¬Ø§â&#x20AC;ª <Iâ&#x20AC;¬Ù&#x2C6; اا( رس â&#x20AC;ª G.â&#x20AC;¬Ø¢â&#x20AC;ªFâ&#x20AC;¬â&#x20AC;¬ â&#x20AC;«)!& أآâ&#x20AC;ª/ 30 S Iâ&#x20AC;¬Ø© Ù&#x2C6;â&#x20AC;ª ./â&#x20AC;¬Ø£ â&#x20AC;ª/Bâ&#x20AC;¬Ø¹ â&#x20AC;ª0â&#x20AC;¬Ø¯ ا( â&#x20AC;ª G.â&#x20AC;¬Ù&#x2021;â&#x20AC;ª fâ&#x20AC;¬Ø§! اراâ&#x20AC;¬ â&#x20AC;«â&#x20AC;ª/ 1126 g.â&#x20AC;¬Ø© Ù&#x2C6;â&#x20AC;ª./â&#x20AC;¬â&#x20AC;¬ â&#x20AC;«â&#x20AC;ª1â&#x20AC;¬â&#x20AC;¬


โ€ซ ( โ€ช: B Oโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช S P0 Fh ./C  G3.โ€ฌุง ุงโ€ช iJโ€ฌุงโ€ช j(/โ€ฌูˆ ุงโ€ชj/โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ช .G!OJโ€ฌูˆู‡โ€ช Gโ€ฌุฃ)ุจ  โ€ช Wโ€ฌุฅโ€ช Pโ€ฌุฃูˆุฑ โ€ช0 gโ€ฌุฏ โ€ช 3โ€ฌุฃุขโ€ช S Iโ€ฌู†โ€ฌ โ€ซ!โ€ช./โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆ) ุฃุช โ€ช lBโ€ฌุง โ€ช Sโ€ฌุง ุง โ€ช Sโ€ฌู† ุฃโ€ช9โ€ฌู‰  ุก ุงโ€ช /โ€ฌุก ุงโ€ชBโ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ช /โ€ฌุก ุงโ€ช Gh(/โ€ฌุงูŠ ุฃ>โ€ช &8 oโ€ฌุฃโ€ชC 0 > EO 8โ€ฌุฉโ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช B Oโ€ฌุฃโ€ช lh'(! =  8โ€ฌุง โ€ช Sโ€ฌุง!ุญ ุงโ€ช&33(! Sโ€ฌโ€ฌ โ€ซุฃ=โ€ช 3Rโ€ฌุง'โ€ช " la medina " /โ€ฌูˆ=โ€ช Gโ€ฌุง'โ€ช Kโ€ฌูˆ โ€ชCโ€ฌู‡ ุงโ€ช( /โ€ฌู„โ€ช.โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช2โ€ฌโ€ฌ

Presentació de l'escola AL IRCHAD  

Carta de presentació de l'escola AL IRCHAD per dibuixa'm un conte 2011-12

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you