Page 1


1

Fashion Vintage

2

Music Vintage

5

vintage cars

7

Technology

9 11

Collection. travel


แฟชันยุ่ ค 80’s ก่ อนจะพูดถึง เรามาดูรายชือวงแกลม ่ ร็อก ดังๆ ทีหนั่ งได้ นำ�เอาบุคลิกและอัตลักษณ์ ของวงพวกนัน้ มาบันดาลใจสร้ างเนือหา ้ เรืองราว ่ บุคลิก จนกระทัง ่ ถึงคอสตูมเสื อผ้้ าการแต่ งกาย ตามแกลม ร็อก สตาร์ เหล่ านี กั้ นก่ อน        เพือให้ ่ นึกภาพตามได้ ง่ายก็จะมี บอง โจวี, วง ่ กัน แอนด์ โรส, วงเดฟ เลพพาร์ ด, วงเจอร์ นีย์, วง ไพซัน่ และวงไวท์ สเนค เป็ นอาทิ ทีโด่่ งดังร่ วมยุค สมัยกันตอนโน้ นนะครับ         วงแกลม ร็อก จะมีจุดขายแบบเปี ่ยมเสน่ ห์อยู ่ สองสามข้ อ ดังนี หนึ ้ ง ่ เพลงของพวกเขาจะเป็ นเพลง รัก ถนัดออกไปทางแนวบัลลาด ป็ อป มีท่วงทำ�นอง ทีติด่ หู ฟังง่ าย ส่ วนมากจะเป็ นเพลงอ้ อนสาวตาม บุคลิกของหนุมสำ่ �รวย ในรู ปแบบดนตรีร็อกทีนำ่� มาเล่ นให้ หนักขึน้ จะว่ าไป จุดเด่ นของพวก “แกลม ร็อก” นันเห็ ้ นจะเป็ นทีการแต่ ่ งกายคอสตูมเสื อผ้้ า และเครืองประดั ่ บของนักร้ อง นักดนตรีในวง นี ่ สำ �คัญ สิ งเหล่ ่ านี คื้ อ พืนฐานสำ ้ �คัญทีวงแกลม ่ ร็อก จะขาดมิได้ และกลายเป็ นขนบในเวลาต่ อมา         พวกเขามีอตั ลักษณ์ ที ชั่ ดเจน เปี ่ยมเสน่ ห์ เจ้ า สำ �อาง น่ าหลงใหล อันเป็ นสไตล์ ในนิยาม “แต่ งตัวไป ฟันสาว แบบ แกลม ร็อก” (Dress to Female Chase) สาวสาวกผูคลั้ งไคล้ ่ จะตามกันไปถึงห้ องพักของส ตาร์ เหล่ านีเชี้ ยว และเพราะวงเหล่ านี คื้ อจุดสู งสุ ด ของขบวนการโลกียะของวงการร็อก แอนด์ โรล โดย แท้ ชือเสี ่ ยง เงินทอง เกียรติยศ ยาเสพติด และนารี ตามสู ตรเป๊ ะ มาว่ าถึงการแต่ งตัว แกลม ร็อก ก็วฒ ั นา การเพือแสวงหาจุ ่ ดขายแบบป็ อป คัลเจอร์ ดาษดืน่ ตามยุคสมัยนันแหละ ่ แต่ ก่อน ยุคเบบี บู้ มเมอร์ ยุค เพลงประท้ วงในยุคสงครามเวียดนาม ยุควูด สต๊ อก นัน้ มีเสรีในการแต่ งกายมาก ยุคนัน้ คือ ยุค

ทองของฮิปปี ที้ วงการการแต่ ่ งตัวของหนุมสาวบ้ ่ าน เรา จะย้ อนยุคไปสู ยุ่ คนัน้ ทีเรี่ ยกกันว่ าแนว “วินเทจ” ยุคนัน้ ภาพรวมคือ กางเกงก็ทรงมอส ขาบาน เสื อเชิ ้ ต้ ลายรัดรู ป มือเครืองประดั ่ บ กำ�ไร สร้ อยดิน เผา รองเท้ าส้ นตึก หรืออีกเวอร์ ชันก็่ อาจใส่ กางเกงขา ลีบ ทีเรี่ ยกว่ าทรงเดฟ ขาบานเรียก ทรงมอส ก็แยก เป็ นโก๋ มอสและเดฟ มีนิสัยชอบประท้ วงรัฐบาล มี คติ “เมก เลิฟ น็อก วอร์ ” คลังสู่ บกัญชา ยาเสพติด ใช้ ชีวติ อิสรเสรี หากทว่ ารักสงบ จิตใจดี ทังนี้ การแต่ ้ งกายยุคนัน้ ก็วฒ ั นาการมาตาม ดนตรี จากโฟล์ ก, โฟล์ ก ร็อก, คันทรี ร็อก ก็มาสู ่ ฮาร์ ด ร็อก และทศวรรษ 80 ก็ถงึ ยุคเฟื องฟู ่ ของเพ ลงร็อกสไตล์ แฮร์ แบนด์ หรือ แกลม ร็อก สงคราม เย็นเริมจางหาย ่ จริยธรรมเสื อม่ ทุนนิยมเริมครอบ ่ โลก หนุมสาวก็ ่ เลือนสำ �นึกทางการเมือง ทำ�ดนตรีก็ น้ �เน่ ำ า เอาไว้ ป้อสาว เสพสุ รายา ยาเสพติดนันยั้ งคง เข้ มเช่ นเดิม ชือเสี ่ ยง เกียรติยศ จากการแอบอิง เล่ น ดนตรีแนวนี หาง่ ้ าย วงแนวนีรุงเรื ้ ่ องถึงขีดสุ ดทัวโลก ่ นับพัน นับหมืนวง ่ แต่ ทประสบความสำ ี ่ �เร็จก็วงข้ าง ต้ นทีกล่่ าวมา         แกลม ร็อก วัฒนาการการแต่ งกายมาจาก พวก โกธิก ร็อก นีเน้่ นชุดสี ด�ำ แต่ งหน้ าสี เข้ ม มาสู พวกพั ่ ง ก์ ร็อก ทีวาดขอบตาเข้ ่ ม เจาะจมูก เจาะหู ประดับ โลหะเงิน แวววาม รองเท้ าหนัง ทีสำ �่ คัญ แกลม ร็อก ได้ พฒ ั นาการแต่ งกายให้ ฉูดฉาด มีสีสันสวยงาม เด่ น ชัดขึน้ โดยออกมาทางแจ่ มใส ไม่ หดหู หมองหม่ ่ น เหมือนพวกโกธิก หรือพังก์  แกลม ร็อก ชาญฉลาด เลือกเสื อผ้้ า สี สัน ออกแนวเท่ สวยงาม ไม่ ว่าจะเป็ น เสื อเชิ ้ ต้ เสื อยื้ ด เสื อกล้ ้ าม กางเกง ท็อปบูตหนั ๊ งแสน เท่ แอกเซสซอรี เครืองประดั ่ บ มักประเคนใส่ เข้ า มาทังผ้้ าพันคอ สร้ อย แหวน มากันเต็มเครือง่ และ ทีสำ �่ คัญทีแนวอื ่ นไม่ ่ มกี ค็ อื การสั กบนร่ างกาย แขนขา

หลัง ไหล่ แบบสวยงาม เปี ่ยมสี สัน         “รอยสั ก” (Tattoo) อันเป็ นศิลปะของการเสริม ความงามอย่ างหนึงซึ่ งมี่ มานับพันปี ตังแต่ ้ สมัยกรีก โรมัน อียปิ ต์ และจีนโบราณ ถึงตอนนี การสั ้ ก ได้ ลามไปถึงพวกฮิปฮอปแล้ ว นัยว่ าการสั กร่ างกายไม่ ใช่ ต้ องการให้ เหนียว อยูยงคงกระพั ่ น เป็ นทีพึ่ งทางใจ ่ อีกต่ อไป การสั กของวัฒนธรรมร็อก ต้ องการให้ เกิด ความพอใจ ต้ องการให้ มเี สน่ ห์ดงึ ดูดเพศตรงข้ าม ตำ�แหน่ งทีนิ่ยมสั กนอกจากแขน หน้ าอก หลัง ไหล่ ก็จะลามไปถึงสะดือ สะโพก และอวัยวะเพศ ภาพที ่ ใช้ สักนอกจากลวดลายทีสร้่ างสรรค์ แล้ ว มักจะเป็ น รู ปสั ตว์ รู ปปลา รู ปมังกร ดอกไม้ และลวดลายศิลปะ ต่ างๆ “ถึงตอนนี การส่ ้ งผ่ านวัฒนธรรมการแต่ งกาย ของบรรดาแกลม ร็ อก นันได้ ้ ส่งและแผ่ อิทธิ พลให้ แก่ หนุมสาวร่ ่ วมสมัย ไม่ ว่าจะเป็ นเสื อผ้้ า สี สัน รู ป แบบเก๋ ไก๋ จากนักร้ องบนเวที ที ใส่่ เดินถนนไม่ ได้ ก็ มีดีไซเนอร์ ออกแบบตัดความรุ งรั ง และยุงออกไป ่ ให้ มาสูรู ่ปแบบเท่ สวยงาม จนมีแบรนด์ ดงั ผลิตสิ นค้ า เครื ่องแต่ งกาย เครื ่องประดับแบบแกลม ร็ อก กระจุก กระจิ กออกมามากมาย นีคือ่ คุณูปการของ แกลม ร็ อก คัลเจอร์ ทีสื่ บทอดมา แม้ ว่าขณะนีด้ า้ นดนตรี นันได้ ้ ตายไปแล้ วก็ตาม”   บัดนี ดนตรี ้ แกลม ร็อก ถูกวัฒนธรรมฮิปฮอป และอาร์ แอนด์ บี ยึดครองตลาด แต่ ทว่ าการแต่ งกาย ทีส่ ง่ ผลถึงสั งคมและวัฒนธรรมยังอยู เพราะหนุ ่ ม่ สาวร่ วมสมัยติดใจ โดยเฉพาะวัฒนาการด้ านรอยสั ก แทตทู ทีเฟื่ องระเบิ ่ ดระเบ้ อไป แบบใครทีไม่่ สัก จะ เชยจนถึงทุกวันนี ้         ปัจจุบัน เพลงแนว แกลม ร็อก นัน้ ได้ ตายไป แล้ ว แต่ วฒ ั นธรรมการแต่ งกายนัน้ “ยังไม่ ตาย“......


แนวดนตรีในยุคนัน    ้ Hard Rock

Hard Rock หนึงในรู ่ ปแบบของดนตรี จงั หวะ Rock and Roll ในยุค 1960 ดนตรี Rock ได้แตกแขนงขึนมากมาย Hard rock ความ ้ นิยมสู งทีสุ่ดในระหว่างปี 1969 และ 1985 Hard Rock จำ�กัดความ คำ�ว่า Eighties คืออะไร? อย่างง่ายๆ คือดนตรี มีน�ำ ดนตรี ร๊อคนำ�มาเล่นในหนักขึน้ และ ได้ ่ างในปี 1980-1989 ซึงยุ่ คนีมี้ ความโดดเด่น เป็ นต้นแบบของดนตรี Heavy Metal แต่มีความแตกต่างเล็กน้อย คีย ์ มันเป็ นยุคนึง ทีอยู่ ระหว่ ในด้านแฟชันและแนวเพลงสู ง แนวเพลงของยุค 80’s จะเป็ นประเภท ทีปรั่ บบ่อยๆ สเกลทีใช้่ บ่อยๆ คือ Pentatonic scale สำ�หรับการสร้าง ่ ่ คนีเช่้ น Duran ดนตรี นีเริ้ มจาก Electronic , Synth Pop ต่างๆ ยกตัวอย่างศิลปิ นทีอยู่ ในยุ ่ นคียธ์ รรมดา ่ การใช้ Power chord จากแทนทีจะเล่ Duran , Human League , Simply Red , Go West , Michael Jackson แต่ปรับมาเล่นต่างจากปกติ 4-5 คีย ์ ของ สเกล , New Order , Pet Shop Boys , ABC , Rick Astley etc. ซึงยุ่ ค 80’s Hard Rock มักจะใช้ effect เสี ยง Trebly Overdrive บนกีตาร์ กลอง ตี มีอิทธิพลต่อแนวเพลงในปัจจุบนั ไม่นอ้ ยเลยทีเดียว และยังมีดนตรี อยูใน่ 100 - 150 Beats , กับ 120 BPM โดยทัวไป ่ โดยปกติโดยปกติ แนวMetalทีรุ งเรื ่ ่ องจนขีดสุ ดเช่นกัน อย่างวง Metallica , Gun N Roses เสี ยงโทนต่�ใน ำ Bass guitar เสี ยงความอบอุนและเป็ ่ นลักษณะ , Megadeth ซึ งวงพวกนี ่ มี้ อิทธิพลต่อเพลงในปัจจุบนั เช่นกัน อย่างพี ่ ของเพลงโทนต่� เหล่ ำ านันที้ ค้น่ พบในดนตรี Hard Rock และ ไทยก็มีประเภท Olarn Project , Rockchresta , ดอนผีบิน Heavy Metal ในต่อมาด้วย ่ intro , verse1 , chorus1 , verse2 ในยุค 80 มีดนตรี อีกแนวทีมีค่ วามสนุกสนานและภาพพจน์ทีมีเ่ สน่ห์ ในบทเพลงจะมีคล้าโคลงโดยเริ มจาก , chorus2 , solo , chorus3 และ ending หรื ออาจจะวนมาที Chorus2 ่ เย้ายวนทีเรี่ ยกว่า Glam Metal (glam=glamour) หรื อทีเรารู ่ จั้ กกันดีกบั Hair band Metal นันเอง ่ Bon Jovi , Skid Row , Cinderella , Guns N’ อีกรอบก็ได้ ในขณะดนตรี ฮาร์ดร๊ อคเกิดขึน้ ก็ได้มีสายต่างๆแยกมา Roses และอีกหลายร้อยวงสร้างแฟนเพลงให้กบั ตนเองอย่างมากมาย ด้วยเช่นกัน เช่น Punk rock , Grunge , Industrial rock และ Heavy ความนิยมของดนตรี แนว Heavy Metal โดยเฉพาะ Hair band เรี ยกได้ Metal ซึ ง่ Hard Rock ก็ได้พฒั นามาเป็ น Heavy Metal ในปัจจุบนั ว่ามีอิทธิพลสู งสุ ดขีดต่อดนตรี ทวโลก ั ่ รวมทังประเทศไทย ซึ งความ ่ ้ วง Hard Rock ทีแนะนำ ่ � ่ ค 90 เลยทีเดียว นักดนตรี นิยมนันต่้ อเนืองยาวนานจนเข้ ่ าสูกลางยุ Black Sabbath , Deep Purple , Queen , Led Zeppelin , Van Halen , กว่า 70% ในเมืองไทยต้องการศึกษาและเรี ยนรู ฝึ้ กฝนดนตรี ในแบบ The Stooges , MC5 , AC / DC , Gun ‘N Roses , Jimi Hendrix , The ฉบับนี ซึ้ งได้ ่ รับการยอมรับว่าต้องใช้ความสามารถเป็ นอย่างสู งใน Who , Thin Lizzy , Aerosmith , Def Leppard , UFO , Cream etc. การเล่นทุกๆตำ�แหน่ง เริ มตั ่ งแต่ ้ กีตาร์ซึงก็่ เป็ นช่วงเดียวกันทีเรี่ ยกได้ ว่ายุคนีคื้ อยุคแห่งกีตาร์ฮีโร่ อย่างแท้จริ ง สุ ดยอดมือกีตาร์มากมายที ่ ได้จุติลงมาอวดโฉมและฝี มือกันอย่างชนิดทีว่า่ ตามดูตามฟัง กันแทบ จะไม่ทนั ธุรกิจของการทำ�วีดีโอสอนดนตรี กเ็ ริ มหลั ่ งไหลออกมาใน ่ ยุคนี และไม่ จ�ำ กัดแค่มือกีตาร์เท่านัน้ ยังรวมไปถึงตำ�แหน่งอืนๆทุ ่ ก ้ ตำ�แหน่ง และนันย่่ อมถือเป็ นการเปลียนแปลงครั ่ งสำ ้ �คัญต่อวงการ ดนตรี ไทย ทีนั่กดนตรี นอกจากจะมีความคลังไคล้ ่ ไหลหลงต่อสิ งที่ ่ ตัวเองเล่น แล้ว ความถูกต้องพืนฐาน ้ หรื อสิ งที่ เรี่ ยกกันว่า ทฤษฎี เริ ม่ เข้ามามีบทบาทเป็ นอย่างสูงในการเล่น มีการศึกษากันอย่างเข้มข้น ่ บการให้ความรู ด้้ านดนตรี เช่น Magazine หรื อการ ธุรกิจต่างๆทีเกี่ ยวกั เปิ ดโรงเรี ยนสอนดนตรี คึกคักต่อเนือง่ และเติบโตมากขึนและ...มาก ้ ขึน้ มาจนถึงทุกวันนี ้

ดนตรียุค 80’s


Heavy Metal

Heavy Metal คือดนตรี รูปแบบหนึง ่ รู ปแบบของเพลงคือความ บ้าคลัง,่ จังหวะทีกำ�่ ลังขับ ของ Rhythm อันหนักหน่วง และทีดัง่ ขึน้ อย่างมากของ Effect Distorted ของกีตาร์ Heavy metal คือการพัฒนา ของ Blues rock , Rock and Roll และ Prog rock แหล่งกำ�เนิดของ ่ มันอยูในสาย Hard Rock ซึงระหว่ ่ าง 1967 และ 1974 หยิบเอา Blues rock , Rock and Roll มาสร้างลูกผสมกับ Rock อีกด้วย กีตาร์ และ กลอง คือส่ วนสำ�คัญของ Heavy metal มีความนิยมของมันใน 1980’s ระหว่างนี Heavy Metal ยังคงมีโลกมากมายและไม่มีวนั ตาย ้ โดยมีแฟนๆหรื อเรี ยกว่า Metalheads และ Headbangers เป็ นผูฟั้ง และ สนับสนุนต่อไปเรื อยๆ ่

Speed Metal คือประเภทของ Heavy Metal ซึ งคล้ ่ ายกับ Thrash Metal ซึ งไม่ ่ ตงใจให้ ั ้ ไพเราะและแสดงอิทธิพลเล็กน้อยของดนตรี Punk rock วง Judas Priest และ Accept ซึ งได้ ่ รับการพิจารณา เป็ นผูพั้ฒนาหลักของประเภทนี โดย ้ Judas Priest ได้ออกอัลบัม ้ Painkiller ออกมาในปี 1990’s คือตัวอย่างทีดีจ่ ากประเภทนี โดยการ ้ ผสม Riff ไวนรก โดยมีเสี ยงร้องของ Rob Halford เสี ยงแหลมสุ ดๆ แบบ Heavy แต่ Speed จะเร็ วกว่าเยอะ วง Motorhead ได้ form วง ในปี 1975 โดยเล่น Speed Metal ผสม กับ ดนตรี Punk หรื อเรี ยก sound แบบนีว่า้ Heavy punk-influenced sound ซึ ง่ เมทัลสายนี แบ่ ้ งแยกได้ยากมากๆ และส่ วนมากจะเรี ยกรวม กับ Thrash ว่า Speed Thrash Metal ไปเลย

วง Heavy metal ทีแนะนำ ่ � Decapitated , Black Sabbath , Metal Church , King Diamond , Manowar , Motorhead , AC/DC , Ozzy Osbourne , Primal Fear, Mercyful Fate etc. Thrash Metal

Speed Metal

Thrash Metal คือดนตรี ประเภทย่อย ของ Heavy Metal แหล่ง กำ�เนิดของ Thrash Metal เกิดขึนใน ่ 1980’s ้ 1970’s และเสื อมใน ล่าสุ ดเมือเริ่ มต้ ่ นของวงต่างๆ ก็มีการรวบรวมวงต่างๆในฝังอั่ งกฤษ และใช้ชือว่่ า NWOBHM ย่อมาจาก New Wave of British Heavy Metal ดนตรี Thrash metal เป็ นสายทีมีค่ วามก้าวร้าวมาก คล้ายกับ Speed Metal ทีกล่่ าวไว้ขา้ งต้น Thrash metal ถือว่าเป็ นเมทัลแขนงหนึงที่ จัด่ ได้วา่ ยาก เพราะมีการนำ� ดนตรี อืนๆเข้ ่ ามาผสมมากมาย แฟนๆจำ�นวนหนึงและนั ่ กดนตรี มี ความคิดทีมันคงต่ ่ ่ อดนตรี ประเภทนี ได้ ่ ้ ต่อต้านวงทีนำ่ �ดนตรี อืนๆ เข้ามาผสม Thrash แท้ๆ อาจเป็ นเพราะไร้ประโยชน์กไ็ ด้ เช่นการนำ� ดนตรี Hardcore , Punk , Classical และ Jazz เข้ามาผสม โดยทัวไป ่ พืนฐานแห่ งดนตรี ของ Thrash ประกอบด้วยความเร็ ว และเสี ยงโทน ้


ต่� กีำ ตาร์เร็ วขยีและความซั บซ้อนของ Riff กีตาร์ดว้ ย บางครังทำ วง Death Metal ทีแนะนำ ่ � ้ ้ �ให้ เป็ นชันสู้ งเพลงร้องแล้วเล่นกีตาร์ไปพร้อมกันเลย โดยปกติความเร็ ว Morbid Angel , Vader , Death พืนฐานของกลองในรู ปแบบ Thrash Metal นีอยู้ ใน่ 1/2 beat หรื อ 2nd ้ ำ า ใช้เสี ยงธรรมดา และ 4th beats ของเครื องมื ่ อวัด ใช้กลองเสี ยงต่�กว่ อีกด้วย และใช้กระเดืองคู ่ ตี่ กลองแบบสับๆดนตรี Thrash นี เป็้ นต้น กำ�เนิดของสายเมทัลอีกมากมายเช่น Death Metal , Black Metal ก็มี วง Slayer , Venom ฯลฯ วง Thrash metal ทีแนะนำ ่ � Destruction , Kreator , Sodom , Anthrax , Megadeth , Metallica , Slayer , Annihilator , Artillery , Coroner , Dark Angel , Death Angel , Exodus , Nuclear Assault , Overkill , Sadus , Sepultura ,Skitzo , Stormtroopers Of Death , Pantera , Testament , Vio-lence , Voivod , Venom etc. วง Black Metal ทีแนะนำ ่ � Mayhem , DarkFuneral , Marduk

Death Metal & Black Metal

แนว Death Metal มีลกั ษณะทีใกล้ ่ เคียงกับ Black Metal แต่วา่ เนือหาของ Death Metal จะเน้นไปที การกระทำ ่ �มากกว่า ส่ วน Black ้ Metal จะเน้นไปทางความคิด เน้นเนือหาที ่ า ตำ�นาน ้ ลึก่ ลับ เรื องเล่ โบราณ ปี ศาจ เน้นเนือหาไปทางความตาย การหลอกหลอน การ ้ ทำ�ลายล้างเลือด Death Metal Sound จะบาดหู ทำ�ลาย ทำ�ร้ายเยือหู่ ่ � ดูำ ม่นหมอง Black Metal Sound จะอยูในโทนต่ โดยดนตรี 2 แนวนี จะแตกต่ างกันเล็กน้อย แค่เนือหาและภาคดนตรี ้ ้ แต่ดนตรี ประเภทนี เป็้ นแนวทีแตกแขนงย่ ่ อยออกมาอีกทีจากแนว ่ งอาจจะยังน้อย หรื อพูดง่ายๆ คนทีฟั่ ง Heavy Metal ดังนันกลุ ้ มคนฟั อาจจะแค่เฉพาะกลุมก็่ ได้

......อย่างไรก็ตาม บทความทังหมดที กล่่ าวมานี ยั้ งมีดนตรี ทีแตกแขนง ่ ้ ออกมาอีกหลายแนว แต่เราจะนำ�ความนิยมถึงช่วงยุคนันและดนตรี ้ แนวนัน้ ทีได้่ รับความนิยมมกทีสุ่ด มาให้ความรู กั้ น และอีกหนึงสิ่ งที่ ่ จะไม่พดู ถึงก็จะไม่ได้ คือ “แล้วความนิยมวงดนตรี ของไทยล่ะ” อยาก จะบอกว่าในช่วงนัน้ คนไทยส่ วนใหญ่หรื ออาจจะครึ ่งหนึงก็่ ได้ ทีมา่ บริ โภคเพลงสากลกัน อาจเป็ นเพราะเมโลดีที้ สวยงามและความที ่ ว่า่ ฟังง่าย ส่ วนดนตรี ของไทยนัน้ จะเป็ นแนวป๊ อป สะส่ วนใหญ่แต่ถา้ ่ ถามถึงรุ นใหญ่ วา่ มีไหม? ตามได้เลยว่า มี แต่นอ้ ย เพราะวงดนตรี ใน เมืองไทยในยุค Hair band & Heavy metal ทีสร้่ างชือเสี ่ ยงในวงการ มีมากมายหลายวง และแทบทุกวงล้วนแล้วแต่ถือว่าต้องมียอดฝี มือ ระดับอาจารย์ อีกทัง ้วัยวุฒิทีเรี่ ยกได้วา่ ยังเป็ นคนหนุมร่่ วมสมัยทีมี่ ความเข้าใจดนตรี ของยุคปั จจุบนั และยังสามารถถ่ายทอดความรู นั้ น้ ่ งได้ดีอย่างชนิดที ความรู แก่นกั ดนตรี รุนหลั ่ สึ้ กของวัยยังไม่ถกู ถ่าง ออกจากกันมากจนเกินไป..... และนันก็่ ท�ำ ให้เกิดคำ�ถามและความคิด ริ เริ ม่ เป็ นทีมาว่ ่ า ..................... “ ยอดฝี มือกลุมนี่ พวกเขาอยู ที่ ไหน ” ่ ้


ประวัติ

ความสําคัญ

ในปี ค.ศ. 1928 สิทธิบต ั รใบแรก ของหลักการทํางานของทรานซิสเตอร ์ ได ้ถูกจดทะเบียนโดย Julius Edgar Lilienfeld ในประเทศเยอรมนี ต่อ มาในปี ค.ศ. 1934 นักฟิ สิกส ์ชาว เยอรมันชือ � Dr. Oskar Heil ได ้ � ขึนทะเบี ยนหลักการทํางานของ ทรานซิสเตอร ์แบบสนามไฟฟ้ า และใน ปี 1947 นักวิจยั ชือ � John Bardeen, Walter Brattain และ William Shockley ก็ประสบความ � สําเร็จในการสร ้างทรานซิสเตอร ์ทีเบล � แล็บ พร ้อมทังส่งเข ้าสูสายการผลิ ่ ต � ที เวสเทอร ์นอิเล็กทรอนิ กส ์ ออลเลน ทาวน์ รัฐเพนซิลวาเนี ย เพียงสอง ทศวรรษต่อจากนัน� ทรานซิสเตอร ์ ก็ได ้เข ้าไปทดแทนเทคโนโลยีหลอด � ้อิเล็กทรอนิ กส ์ สุญญากาศในเครืองใช แทบทุกชนิ ดและก่อให ้เกิดอุปกรณ์ ชนิ ดใหม่ๆ มากมายเช่น วงจรรวม � และ เครืองคอมพิ วเตอร ์ส่วนบุคคล เป็ นต ้น

� ทรานซิสเตอร ์ถือว่าเป็ นหนึ งในการ ประดิษฐ ์ทีสํา� คัญในประวัติศาสตร ์ยุค ใหม่ เฉกเช่น การพิมพ ์ รถยนต ์ และโทรศัพท ์ ทรานซิสเตอร ์ถือว่าเป็ น อุปกรณ์แบบแอ็คทีฟหลักในอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส ์สมัยใหม่ ความสําคัญ ของทรานซิสเตอร ์ในทุกวันนี เกิ� ดจาก � สามารถถูกผลิตขึนด� ้วย การทีมัน กระบวนการอัตโนมัติในจํานวนมากๆ (fabrication) ในราคาต่อชินที� ต่า� � แม้วา่ ทรานซิสเตอร ์แบบตัวเดียว (Discrete Transtor)หลายล ้าน ตัวยังถูกใช ้อยูแต่ ่ ทรานซิสเตอร ์ส่วน � ใหญ่ในปัจจุบน ั ถูกสร ้างขึนบนไมโคร ชิป (Micro chip) หรือเรียกว่าวงจร รวม พร ้อมกับไดโอด ตัวต ้านทาน � และตัวเก็บประจุเพือประกอบกั น เป็ นวงจรอิเล็กทรอนิ กส ์ วงจรอนา ลอก ดิจิทลั หรือวงจรสัญญาณผสม � (Mixed Signal) ถูกสร ้างขึนบนชิ ป ตัวเดียวกัน ต ้นทุนการออกแบบและ � งมาก พัฒนาวงจรรวมทีซ� ับซ ้อนนันสู � � แต่เนื องจากการผลิตทีละมากๆ ใน ระดับล ้านตัวทําให ้ราคาต่อหน่ วยของ � า � วงจรตรรกะ (Logic วงจรรวมนันต่ Gate) ประกอบด ้วยทรานซิสเตอร ์ � วย ประมาณ 20 ตัว ในขณะทีหน่ ประมวลผล(Microprocessor) ล่าสุดของปี ค.ศ. 2005 ประกอบ ด ้วยทรานซิสเตอร ์ราว 289 ล ้านตัว

คําว่าทรานซิสเตอร ์เกิดจากการรวม คําว่า transconductance หรือ transfer และคําว่า resistor เพราะ � างานคล ้ายวาริสเตอร ์ ตัวอุปกรณ์นันทํ � า (Varistor) คือสามารถเปลียนค่ � ความต ้านทานได ้ ดังนันการตังชื� อจึ� ง � ้น สามารถบรรยายการทํางานในเบืองต ได ้

ทรานซิสเตอร ์แบบรอยต่อคู (Bi่ polar junction transistor) ทรานซิสเตอร ์แบบรอยต่อคู (BJT) ่ เป็ นทรานซิสเตอร ์ชนิ ดหนึ ง � มันเป็ น � อุปกรณ์สามขัวต่� อถูกสร ้างขึนโดยวั สดุ � � สารกึงตัวนํ าทีมีการเจือสารและอาจ จะมีการใช ้ในการขยายสัญญาณหรือ อุปกรณ์สวิทชิง � ทรานซิสเตอร ์แบบ � � รอยต่อคูถูก ่ ตังขึ� นมาตามชื อของมั น � เนื องจากช่องการนํ าสัญญาณหลัก มีการใช ้ทังอิ� เล็กตรอนและโฮลเพือ � นํ ากระแสไฟฟ้ าหลัก โดยแบ่งออกได ้ อีก2ชนิ ดคือ ชนิ ดเอนพีเอน(NPN) และชนิ ดพีเอนพี(PNP) ตามลักษณะ ของการประกบสารกึงตั� วนํ า ทรานซิสเตอร ์แบบสนามไฟฟ้า (Field-effect transistor) ทรานซิสเตอร ์แบบสนามไฟฟ้ า(FET) มีขาต่อสามขา คือ ขา เดรน(drain) เกท(gate) ซอร ์ส(source) หลัก การทํางานแตกต่างจากทรานซิสเตอร ์ � อ แบบหัวต่อไบโพลาร ์(BJT) นันคื อาศัยสนามไฟฟ้ าในการสร ้างช่องนํ า � ้เกิดการนํ า กระแส(channel) เพือให กระแสของตัวทรานซิสเตอร ์ ในแง่ ของการนํ ากระแส ทรานซิสเตอร ์แบบ สนามไฟฟ้ าและแบบหัวต่อไบโพลาร ์มี � ลักษณะของกระแสไฟฟ้ าทีไหลผ่ าน � � อุปกรณ์ทีแตกต่างกัน นันคือกระแส ในทรานซิสเตอร ์แบบหัวต่อไบโพลาร ์ จะเป็ นกระแสทีเกิ� ดจากพาหะส่วน น้อย(minor carrier) แต่กระแสใน ทรานซิสเตอร ์สนามไฟฟ้ าจะเกิดจาก พาหะส่วนมาก(major carrier)


ประวัตเิ ครืองพิ ่ มพดี ์ ด

ปัจจุบันเครืองพิ � มพ์ ดดี ได้ กลายเป็ นเครืองใช้ � สํานักงานทีล้ า� สมัยไปแล้ ว เพราะมีเครืองคอมพิ � วเตอร์ รุนใหม่ ่ ประสิ ทธิภาพสู ง สามารถใช้ งานได้ รวดเร็ว ประหยัดเวลาเข้ า มาแทนที แต่� ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูหั่ ว รัชกาลที � � เครืองพิ � มพ์ดดี ถือได้ ว่าเป็ น เครืองใช้ � สํ านักงานทีทัน� สมัยทีสุ ด� ชินหนึ � งในยุ � คนัน� เครืองพิ � มพ์ ดดี เครืองแรกที � ผลิ� ตขึนเป็ � นแบบภาษาอังกฤษจด ทะเบียนสิ ทธิบัตร เมือ � พ.ศ. ���� ทีประเทศอั � งกฤษ โดยวิศวกรชือ� เฮ นรี มิ� ล เรียกชือว่� า WRITIG MACHINE ประเทศไทยเริมนํ � าเข้ าเครืองพิ � มพ์ดดี ภาษาอังกฤษมาใช้ ครังแรกเมื � อปี� พ.ศ. ���� โดยบริษทั แรมเซย์ เอคฟิ ลด์ กรุงเทพฯ ต่ อ มานายเอ็ดวิน แมคฟาร์ แลนด์ เลขานุการส่ วนพระองค์ ของสมเด็จ พระเจ้ าบรมวงศ์ เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวง ธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ) ได้ เดินทางไปสหรัฐอเมริกาและมี ความคิดทีจะดั � ดแปลงเครื องพิ � มพ์ ดีดภาษาอังกฤษเป็ นเครื องพิ � มพ์ ดีดภาษาไทย เนืองจากเห็ � นว่ าประเทศต่ าง ๆ ในยุโรปและอเมริกาได้ มี เครืองพิ � มพ์ ดดี ใช้ กนั อย่ างแพร่ หลาย แต่ ประเทศไทยยังไม่ มผี ูใดคิ ้ ดที จะทําเครืองพิ � มพ์ ดดี ภาษาไทยขึนใช้ � จึงได้ ตดั สิ นใจเข้ าเรียนวิธี การทําเครืองพิ � มพ์ ดดี ทีโรงงานสมิ � ทพรีเมียร์ และพยายามคิดประดิษฐ์ แป้ นตัวอักษรไทย บรรจุลงในเครืองพิ � มพ์ดดี แต่ กไ็ ม่ สามารถทําได้ เนืองจากภาษาไทยมี � สระ พยัญชนะและวรรณยุกต์ มาก ต้ องใช้ เครืองพิ � มพ์ ดดี ทีมีแ� ป้ นอักษรมากกว่ าชนิดอืน� ในทีสุ ด� จึงได้ ตดั ตัว พยัญชนะออก � ตัว คือ ตัว ฃ และ ฅ เพราะพยัญชนะทัง � � ตัวนีไม่� ได้ ใช้ เครืองพิ � มพ์ ดดี ภาษาไทยเครืองแรกได้ � ทาํ สํ าเร็จในปี พ.ศ. ���� โดย นายเอ็ดวิน

แมคฟาร์ แลนด์ ต่ อมาในปี พ.ศ. ���� นายเอ็ดวิน แมคฟาร์ แลนด์ ถึงแก่ กรรม นายยอร์ ช บี แมคฟาร์ แลนด์ (พระอาจวิทยาคม) ซึงเป็� นน้ อง ชายของนายเอ็ดวิน แมคฟาร์ แลนด์ ได้ นําเครืองพิ � มพ์ ดดี ไปตังแสดงที � � ร้ านทําฟันของตน มีข้าราชการและประชาชนให้ ความสนใจอย่ างมาก เมือเห็ � นความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของตัวอักษรทีปรากฏบนหน้ � า กระดาษและมีความรวดเร็วกว่ าการเขียน ต่ อมาหน่ วยงานราชการ ต่ าง ๆ ในสมัยนันได้ � สังซื� อเครื � องพิ � มพ์ ดดี มาใช้ กนั อย่ างแพร่ หลายเป็ น จํานวนมาก นายยอร์ ช บี แมคฟาร์ แลนด์ ได้ สังให้ � โรงงานสมิทพรีเมียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็ นผูผลิ้ ตเครืองพิ � มพ์ ดดี ภาษาไทยและส่ งมาถึง ประเทศไทยรุนแรกในปี ่ พ.ศ. ���� ต่ อมาในปี พ.ศ. ���� นายยอร์ ช บี แมคฟาร์ แลนด์ ได้ ปรึกษาและ ทําการค้ นคว้ า ร่ วมกับนายสวัสดิ มากประยู � ร วิศวกร ออกแบบประดิษฐ์ ตวั อักษร และนายสุ วรรณประเสริฐ (กิมเฮง) เกษม ณี ฝ่ ายวิชาการ ได้ คดิ วางแป้นอักษรขึนใหม่ � สําเร็จในปี พ.ศ. ���� ต้ องใช้ เวลานานถึง � ปี สามารถพิมพ์ ได้ คล่ องและรวดเร็ว ได้ ให้ ชือว่� า � เครืองพิ � มพ์ ดดี แบบ “เกษมณี” ต่ อมามีผูคิ้ดพัฒนาวางแป้ นอักษรขึน� ใหม่ สามารถพิมพ์ ได้ รวดเร็วกว่ าเครืองพิ � มพ์ ดดี แบบเกษมณี �� : � % ได้ ให้ ชือว่� า เครืองพิ � มพ์ ดดี แบบ “ปัตตะโชติ” เครืองพิ � มพ์ ดดี สมัยโบราณถึงแม้ ปัจจุบันจะมองเห็นว่ าเป็ น สิ งที� ล้ า� สมัยไม่ ทนั เทคโนโลยีใหม่ ๆ แต่ ในอดีตของเหล่ านีก็เ� ป็ นสิ งที� � มีคุณค่ าสร้ างความพอใจและก่ อประโยชน์ ให้ แก่ งานราชการแผ่ นดิน มาแล้ วมิใช่ น้อย เรืองราวของเครื � องพิ � มพ์ ดดี โบราณทีท่ า� นผูอ่้านได้ ทราบประวัตแิ ล้ วนัน� ปัจจุบันได้ จดั แสดงไว้ ให้ ชมทีพิ� พธิ ภัณฑ์ ศาล ไทยและหอจดหมายเหตุ ชัน� � อาคารสถาบันพัฒนาข้ าราชการฝ่ าย ตุลาการศาลยุตธิ รรม ถนนรัชดาภิเษก จตุจกั ร กรุงเทพฯ ในวันและ เวลาราชการ


ประวัติ เส�ชิงช้� สถานทีตัง� � ทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต ้ของโบสถ ์พราหมณ์ หรือหน้าวัดสุทศ ั น์เทพวนาราม แขวงเสาชิงช ้า เขตพระนคร ประวัติความเป็ นมา � .................มีพราหมณ์ นาฬิวน ั ชาวเมืองสุโขทัย มีนามว่า พระครูสิทธิช ัย (กระต่าย) นํ าความขึนกราบบั งคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระ รามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ว่าการประกอบพิธต ี รียม ั ปวายอันเป็ นประเพณี ของพราหมณ์มีมาแต่ โบราณจําเป็ นต ้องมีการโล ้ชิงช ้า พระ � � นพุธ แรม ๔ ค่า � เดือน ๕ ปี มะโรง พุทธศักราช พุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล ้าฯ ให ้สร ้างเสาชิงช ้าขึนตรงหน้ าเทวสถาน เมือวั � � � จจุบน � กษา ๒๓๒๗ ต่อมาได ้สร ้างโรงก๊าด (โรงเก็บน้ามั � นก๊าด) ขึน ณ เทวสถาน จึงย ้ายเสาชิงช ้ามา ณ ทีตังปั ั การสร ้างเสาชิงช ้าขึนก็� เพือจะรั ธรรมเนี ยมการสร ้างพระนครตามอย่างโบราณไว ้ โดย � � � ตอนที ๖๔ � ถือคติวา่ จะทําให ้พระนครมีความมันคงแข็ งแรง กรมศิลปากรประกาศขึนทะเบี ยนเสาชิงช ้าในราชกิจจานุ เบกษา เล่มที ๖๖ วัน � � ที ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๒ หน้า ๕๒๘๑ เป็ น “โบราณวัตถุสถาน” สําคัญของชาติ ประกาศ ณ วันที ๑๘ พฤศจิกายน � ทธศักราช ๒๔๖๓ มีคาํ จารึกติดไว ้ทีเสาชิ � งช ้า ดังนี � พุทธศักราช ๒๔๙๒ การปฏิสงั ขรณ์เสาชิงช ้า ได ้รับการปฏิสงั ขรณ์เมือพุ � � � � “ไม้เสาชิงช ้าคูนี ่ กับทังเสาตะเกียบและทับหลัง เมือถึงคราวเปลียนเสาเก่า บริษท ั หลุยตีลี โอโนเวนส ์ จํากัด ซึงทํ� าการค ้าไม้ได ้ให ้ไม้สร ้างขึน � � � � � ใหม่ เพือเป็ นทีระลึกแก่นายหลุยส ์โทมัส เลียวโอเวนส ์ ซึงได ้ถึงแก่กรรมไปแล ้ว เป็ นผูทีเคยเข ้ � ้ามาตังเคหะสถาน อยูในประเทศสยามกว่ ่ า ๕๐ ปี � � � สาชิงช ้านี ได ้สร ้างเสร็จ เมือวันที ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๖๓” � � ดาํ ริ .................พุทธศักราช ๒๔๙๐ เกิดไฟไหม้เสาชิงช ้า เนื องจากธู ปกราบไหว ้ไฟจากธูปตกลงไปในรอยแตก ทําให ้คุไหม้เสาขึน � รัฐบาลครังนั� นมี � � � � � จะรือ แต่เมือมีเสียงวิพากวิจารณ์มากขึนจึงระงับไว ้มีคาํ สังให ้เทศบาลนครกรุงเทพฯ ซ่อมกระจังไว ้ชวคราว ั � .................พุทธศักราช ๒๕๐๒ กระจังทีเป็� นลวดลายผุลง ได ้เปลียนใหม่ และทาสี � � ้มันคงแข็ � .................พุทธศักราช ๒๕๑๓ สภาพของเสาชิงช ้าชํารุดทรุดโทรมมาก ต ้องเปลียนเสาใหม่ เพือให งแรงการ ปรับปรุงบูรณะ ได ้ � � พยายามรักษาลักษณะเดิมไว ้ทุกประการ งานแล ้วเสร็จ และได ้ทําพิธเี ปิ ดเมือวันที ๒๙ มิถน ุ ายน ๒๕๑๕ ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ..................เสาชิงช ้ามีความสูงจากฐานกลมถึงยอดลายกระจังไม้ประมาณ ๒๑.๑๕ เมตร เส ้นผ่าศูนย ์กลางฐานกลมประมาณ ๑๐.๕๐ เมตร ฐาน � � นเผาสีแดง มีบน � กลมก่อด ้วยหินสีขาว พืนบนปู กระเบืองดิ ั ได ๒ ชนั � ทัง � ๒ ด ้าน ทีถนนบํ ารุงเมืองตัดผ่านตามแนวโค ้งของฐาน ติดแผ่นจารึก เสาชิงช ้า เสาชิงช ้าแกนกลางคูและเสา ่ ตะเกียบ ๒ คู เป็ ่ นเสาหัวเม็ดล ้วนทําด ้วยไม้สักกลึงกลมติดแผ่นจารึกเสาชิงช ้า กระจังและหูช ้างไม้เป็ นลวดลายไทย ติดสายล่อฟ้ าจากลวดลาย กระจังด ้านบนลงดิน ความสําคัญต่อชุมชน � � สมัยรัชกาลที ๑ � และ ..................เป็ นโบราณวัตถุสถานทีสํา� คัญของกรุงเทพมหานคร ซึงตามประวั ติได ้ใช ้โล ้ชิงช ้า ในพิธก ี รรมตรียม ั ปวาย ตังแต่ � เลิกโล ้ชิงช ้าในสมัยรัชกาลที ๕ เส ้นทางเข ้าสูเสาชิ ่ งช ้า .....................เสาชิงช ้าอยูหน้ ่ าโบสถ ์พราหมณ์ และวัดสุทศ ั น์เทพวราราม จึงสามารถเข ้าได ้โดยผ่านถนนดินสอเข ้ามาตัดกับถนนบํารุงเมือง


ตลาดนัดสวนรถไฟ

� ตาสว่างกลางคืน และเริมเบื � อ� ตลาดสะพานพุทธ...ตลาดมืด...ตลาดไฟฉาย... เหล่าบรรดานกฮูกทีมัก � ตลาดคลองถม เพราะเดิน ๆๆๆๆ จนทะลุปรุโปร่งหมดแล ้วนัน... � กดอทคอมเอาใจหนุ ม่ ๆ สาว ๆ ทังหลาย � วันนี กระปุ ด ้วยการพาไปเดินชิล ๆ เคล ้า � บรรยากาศแนว ๆ มีฉากหลังเป็ นโบกีรถไฟเก่า ๆ โล่งสบาย พร ้อมบริหารสายตาด ้วยของเก่าสุดเก๋กน ั � � ที ตลาดนัดรถไฟ (Train Market) หรือ ตลาดรถไฟ จตุจก ั ร ซึงเป็ นตลาดนัดแห่งใหม่ขวัญใจเด็ก � แนว หรือคนทีชื�นชอบของโบราณ รักความคลาสสิก อารมณ์คล ้าย ๆ กับย ้อนเข ้าไปสูยุค ่ เก่า

� ที ตลาดนั ดรถไฟ มีสองโซน คือ โซนข ้างนอก ทีเปิ� ดท ้ายขายของ ไม่วา่ จะเป็ น ของกิน ของใช ้ ของ � ใหม่ ของมือสอง รวมทังของสะสม, ของเก่า, ของเล่น, ของใช ้, ของตกแต่งบ ้าน, ของโบราณ, รถ � โบราณ, จักรยานโบราณ, เสือผ ้า, แฟชนั � และต ้นไม้ ฯลฯ � ส่วนโซนข ้างใน ด ้านซ ้ายจะเป็ นโกดัง มีเฟอร ์นิ เจอร ์ย ้อนยุค ส่วนตรงลานโล่งเป็ นทีขาย � ้าแนววินเทจ ตุกตาหลากแบบ � ของตกแต่งบ ้าน เสือผ ๊ และสินค ้าอืน� ๆ ให ้เลือกชมเลือกซือมากมาย ที � สําคัญต่อรองได ้ ราคาไม่แพงเกินความสามารถในการจับจ่าย


ของสะสม

แสตมป์ ทีระลึ � ก

แสตมป์ทระลึ ี � ก (commemorative stamp) เป็ นแสตมป์ทพิี ม� พ์ขนเนื ึ � องในโอกาสทั � วไป� และพิมพ์เป็ นจํานวนจํากัด เมือจํ� าหน่าย หมดแล้วก็ไม่มกี ารพิมพ์เพิม �มีได้หลายลักษณะ เช่น เป็ นทีระลึ� กเนืองในโอกาสครบรอบเหตุ � การณ์ทสํี า� คัญ หรือ วันครบรอบของบุคคลสําคัญ เป็ นทีระลึ� กเนืองในกิ � จกรรมพิเศษ เช่น งานกาชาด หรือ วันสําคัญของปี เช่น วันสงกรานต์ วันวาเลนไทน์ สําหรับเผยแพร่เรืองต่ � าง ๆ ไม่วา่ จะเกียวกั � บ ธรรมชาติ, งานศิลปะ เช่น แมวไทย, จิตรกรรมฝาผนัง, อุทยานแห่งชาติ เป็ นต้น แสตมป์ทระลึ ี � กประเภทหลังมีอกี ชือเรี� ยกว่าแสตมป์พเิ ศษ (special stamp) และอาจจัดแสตมป์ทระลึ ี � กประเภททีสองเป็ � นแสตมป์ พิเศษด้วยก็ได้ แสตมป์ทระลึ ี � กเกิดขึนมาภายหลั � งเมือความนิ � ยมการสะสมแสตมป์เพิมขึ� น� แสตมป์ทพอจะจั ี � ดเป็ นแสตมป์ทระลึ ี � กดวงแรก ๆ เช่น แสตมป์ของสหรัฐอเมริการูปอับราฮัม ลิงคอล์น ทีออกใน � พ.ศ. ���� ภายหลังทีเขาถู � กลอบสังหารในปีก่อนหน้า แต่ไม่ได้ประกาศ อย่างเป็ นทางการว่าออกเพือการไว้ � อาลัย แสตมป์ดวงแรกทีมีข� อ้ ความแสดงเหตุการณ์ทระลึ ี � กคือแสตมป์ของนิวเซาท์เวลส์ (ปจั จุบนั เป็ นส่วนหนึงของออสเตรเลี � ย) ทีออกในปี � พ.ศ. ���� มีขอ้ ความว่า "ONE HUNDRED YEARS" ออกมาเพือฉลองครบ � ์ ทระลึ รอบร้อยปีของการก่อตัง แสตมป � ี � กชุดแรกของไทย คือ แสตมป์ฉลองพระราชพิธรี ชั มังคลาภิเษก สมัยรัชกาลที � � การสะสมแสตมป์ ซองวันแรกจําหน่ายชุดแมลง ์ ดูบทความหลักที การสะสมแสตมป � ์ ให้ได้ตามทีต้อ� งการ ซึงอาจจะมาจาก การสะสมแสตมป์จดั เป็ นงานอดิเรกทีนิย� มทัวโลกอย่ � างหนึง �ผูสะสมจะพยายามหาแสตมป ้ � ์ ทยัี ง� ไม่ได้ใช้งานทีไปรษณี ซองจดหมาย หรือ ซือแสตมป � � ย์ การสะสมแสตมป์ไม่ได้จาํ กัดเฉพาะแสตมป์เท่านัน � หน่วยงานไปรษณีย์ ยังจัดทําของทีระลึ� กอืน � ๆ ทีเกี� ยวข้ � องมาจําหน่ายเพือการสะสมโดยเฉพาะ � ตัวอย่างของสะสมทีนิย� มได้แก่ ซองวันแรกจําหน่าย (first day cover) แผ่นตราไปรษณียากรทีระลึ� ก หรือ ชีททีระลึ� ก (souvenir sheet หรือ miniature sheet) สมุดตราไปรษณียากร หรือ สมุดตราไปรษณียากรเล่มเล็ก (stamp booklet) บัตรภาพตราไปรษณียากร (maximum card) บัตรตราไปรษณียากรทีระลึ� ก (presentation pack)


Excuse me...Can I go to toilet!

JRI312_04_Toilet_Magazine  
JRI312_04_Toilet_Magazine