Page 1

G UIDE

Travel & Lifestyle

RATTANAKOSIN ย้อนยลความงาม230ปี เกาะรัตนโกสินทร์

ข้าวแกงขวัญใจคนกรุง หมูทอด “เจ๊จง”

3 อันดับที่ท่องเที่ยว ยอดฮิตของวัยรุ่น


CONTENT SETTEMBER 2012 TRAVEL 03 GUIDE RATTANAKOSINย้อนเวลายลความงาม

ะ า เก

STREET FOOD 03 5 ร้านดังเกาะรัตนโกสินทร์

230ปี เกาะรัตนโกสินทร์

GREAT TASTE 03 ข้าวแกงขวัญใจคนกรุง

LIfe Style 03 CHECK-IN 3 อันดับที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของวัยรุ่น วังหลัง

ตลาดนัดรถไฟ สวนจตุจักร

ม า มง

า ว ค ล ย า ล ์ ว ร เ ท ้ยอน ก สินเกาะรั ตนโกสินทร์ หรือ เกาะบากอก โ น รัต นั้นคือพื้นที่ส่วนในที่ล้อมรอบด้วยแม่น�้ำ เจ้าพระยา ที่สะท้อนอารยธรรมและ ประวัติศาสตร์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์


ซึ่งเป็นวัดในพระราชวังหลวงในสมัยอยุธยา และ มีพระราชประสงค์ให้วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นที่ ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระ แก้วมรกต ที่น�ำมาจากกรุงเวียงจันทร์ แต่แท้ที่จริงแล้ว พบเจอวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย และเป็นสถานที่ทรง บ�ำเพ็ญพระราชกุศล วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดที่ ไม่มีพระสงฆ์จ�ำพรรษาอยู่ เพราะมีแต่ส่วนพุทธาวาสไม่มี ส่วนสังฆาวาส วัดพระศรีรตั นศาสดารามได้รบั การบูรณปฏิสงั ขรณ์ มาโดยตลอด การบูรณะครั้งใหญ่ทั้งพระอาราม มีขึ้นใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั และในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้ มีการเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 100 ปี ใน พ.ศ. 2425 ทีส่ ำ� คัญในการเดินทางมาวัดพระศรีรตั นศาสดาราม ห้ามสวมใส่กางเกงหรือกระโปรงทีม่ ชี ายสูงกว่าเข่าทุกชนิด เสื้อเปิดไหล่ โรงเท้าเปิดส้น และกางเกงยีนขาดๆ

การเดินทางครั้งนีี้เป็นการเดินทางในส่วนที่ล้อมด้วยน�้ำคือ เกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งมี ประวัติศาสตร์ยาวนานและสถานที่เที่ยวที่หน้าสนใจอยู่มากแต่วันนี้เราจะยกมาแค่ส่วน หนึ่งเท่านั้น การเดินทางของเราจะเริ่มต้นที่

ศาลหลักเมือว

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นศาลที่สร้าง ขึน้ มาพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ตามธรรมเนียมพิธีพราหมณ์ว่า ก่อนที่จะสร้างเมืองจะ ต้องท�ำพิธียกเสาหลักเมืองในที่อันเป็นชัยภูมิส�ำคัญ เพื่อ เป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่จะสร้างขึ้น ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร ตัง้ อยูบ่ ริเวณมุมด้านทิศตะวันออกเฉียง เหนือของท้องสนามหลวง ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง ถนนหลักเมือง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ต�ำนาน อิน จัน มั่น คง มีเรือ่ งสืบกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โบราณ ถือว่าพิธีสร้างพระนครหรือสร้างบ้าน สร้างเมือง ต้อง ฝังอาถรรพ์ 4 ประตูเมือง ต้องฝังเสาหลักเมืองการฝัง เสาหลักเมืองและเสามหาปราสาทต้องเอาคนที่มีชีวิตทั้ง เป็น ลงฝังในหลุม เพือ่ ให้เป็นผูเ้ ฝ้าทวารมหาปราสาทบ้าน เมือง ป้องกันอริราชศัตรูมใิ ห้มโี รคภัย ไข้เจ็บเกิดแก่เจ้าฟ้า มหากษัตริย์ผู้ครองนครบ้านเมือง ในการท�ำพิธีกรรมดัง กล่าว ต้องเอาคนที่ชื่อ อิน จัน มั่น คง มา ฝังลงหลุม จึงจะศักดิ์สิทธิ์และขณะที่นายนครวัฒเที่ยว เรียกชื่อ อิน จัน มั่ง คง ไปนั้น จากหน้าศาลหลักเมืองเราก็ข้ามถนนแล้วเดินเรียบก�ำแพงวังมาด้านขวามือเป็นสนามหลวง เดินเรียบก�ำแพง มาเรื่อยๆก็จะเจอวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

วัดพระศรีรตั นศาสดาราม หรือทีเ่ รียกกันทัว่ ไปว่า วัดพระแก้ว เป็นวัดที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2325 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง เช่นเดียวกับ วัดพระศรีสรร เพชญ์

เป้าหมายต่อไปคือเสาชิงช้า หากใครที่ไม่รีบหรืออยากจะชมความงามของเขตพระนครสามารถเดินเท้าจาก สนามหลวงฝั่งศาลฎีกา เดินมาตามทางจนถึงโรงแรมรัตนโกสินทร์ เดินไปตามถนนราชด�ำเนิน ข้ามถนนตะนาวก็จะ เจออนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 เดินมาจนถึงอนุเสาวรียป์ ระชาธิประไตย เมือ่ เจอถนนดินสอเลี้ยวขวา ประมาณ 300 เมตร จะถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครฝั่งตงข้ามเห็นมนต์นมสด จากหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครมองตงไป 30 เมตรจะเห็นเสาชิงช้า หรือส�ำหรับคนที่ไม่อยากเดินให้ขึ้นรถเมล์สาย 19 หรือ 503 จากสนามหลวงถึงเสาชิงช้า ได้เลย

เสาชิงช้า

เสาชิงช้า เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ ประกอบพิธีโล้ชิงช้า ในพระราชพิธีตรียัมพวาย ตรีปวาย ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู โดยทัว่ ไปหมายถึงเสาชิงช้าที่ ตัง้ อยูห่ น้าวัดสุทศั น์เทพวราราม และลานหน้าศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร (ลานคนเมือง) ใกล้กับเทวสถานโบสถ์ พราหมณ์ ในพื้นที่แขวงเสาชิงช้าและแขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


พิธีโล้ชิงช้า

และเทวสถานพระนารายณ์ โลกบาลทั้งสี่ (พระยายืนชิงช้า พิธโี ล้ชงิ ช้า เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธตี รียัมพ และนาลิวัน) จึงต้องโล้ชิงช้าถวายและรับน�้ำเทพมนตร์ด้วย วาย ตรีปวาย เป็นการต้อนรับพระอิศวรซึง่ เป็นหนึง่ ในสาม เทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เชือ่ กันว่าพระอิศวรจะ เสด็จลงสูโ่ ลกในวันขึน้ เจ็ดค�ำ่ เดือนยี่ วันนัน้ จะมีการแห่พระ เป็นเจ้าไปถวายพระพรพระเจ้าอยูห่ วั เมือ่ พระเป็นเจ้าเสด็จลง มาสู่โลกมนุษย์ก็ได้เชิญเทวดาองค์อื่นๆ มาเฝ้าและมาร่วม พิธีด้วย ได้แก่ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระคงคา และ พระธรณี พราหมณ์จะแกะรูปสัญลักษณ์ของเทวดาแต่ละ องค์เป็นเทวรูปลงในไม้กระดานสามแผ่นเพือ่ ท�ำการบูชาใน เทวสถาน แล้วจากนัน้ จะน�ำไปปักในหลุมหน้าโรงพิธนี งั่ ดูโล้ ชิงช้า หันหน้ากระดานเข้าหาต�ำแหน่งที่มีพระยายืนชิงช้า นั่ง เรียกว่ากระดานลงหลุม ในวันขึ้น 8 ค�่ำ เดือนยี่ พระราชพิธีตรียัมปวายนี้จะกระท�ำในเทวสถาน ส�ำหรับพระนคร 3 เทวสถาน คือ เทวสถานพระอิศวร เทวสถานพระมหาวิฆเนศวร นี้เราก็เดินทางกันมาเกินกว่าขึ้นที่เราจะท�ำมาให้ได้ชมกันแล้วนะครับ จากเสาชิงเชาหันหน้าไปทางทิศตะวันตก จะเจอวัดสุทัศน์ ตั้งอยู่หลังเสาชิงช้า

วัดสุทัศน์

วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา ขึ้นใน พ.ศ. 2350 เดิมพระราชทานนามว่า “วัดมหา สุทธาวาส” โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระวิหารขึ้นก่อนเพื่อ ประดิษฐานพระศรีศากยมุนี (พระโต) ซึ่งอัญเชิญมาจาก พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย แต่สิ้นรัชกาล ก่อนที่จะประดิษฐานเป็นสังฆาราม จึงเรียกกันว่า วัดพระ โต วัดพระใหญ่ หรือวัดเสาชิงช้าบ้าง จนกระทัง่ ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าฯ ให้ สร้างต่อ และทรงจ�ำหลักบานประตูพระวิหารด้วยพระองค์ เอง แต่กส็ นิ้ รัชกาลเสียก่อนทีก่ ารก่อสร้างจะแล้วเสร็จ การ ก่อสร้างวัด มาเสร็จบริบรู ณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน พ.ศ. 2390

ออกจาวัดสุทัศน์ต่อรถไปภูเขาทอง ด้วยรถเมล์ สาย 8 การเดินทางในครั้งนี้ของเราก็ได้มาถึงสถานที่สุด ท้ายที่เราได้ไปกันแล้ว นั้นคือ

ภูเขาทอง วัดสระเกศ ราช วรมหาวิหาร

พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 3 ทรงมีดำ� ริให้จดั สร้างพระเจดียภ์ เู ขาทอง ใว้เป็นปูชนียสถาน ในพระนครเหมือนดั่งที่กรุงเก่า มีวัดภูเขาทอง ซึ่งตั้งอยู่ที่ ชายทุง่ มีองค์พระเจดียเ์ ป็นทีส่ ำ� หรับชาวพระนครศรีอยุธยา ลงไปประชุมเล่นเพลง และสักวาในเทศกาลประจ�ำปี โดย รัชกาลที่ 3 ใด้ทรงเลือกเอาบริเวณวัดสระเกศเป็นทีก่ อ่ สร้าง เริ่มก่อสร้างโดยใช้โครงไม้ทำ� เป็นรูปปรางค์ใหญ่ ขุดฐาน เอาไม้ซุงปูเป็นตาราง เอาศิลาแลงก่อขึ้นจนเสมอดินแล้ว จึงก่อด้วยอิฐ ในองค์พระปรางค์เอาศิลาก้อนทีร่ าษฏรเก็บ มาขายใส่ลงไป แต่ก่อสร้างใด้ไม่เท่าไรก็ทรุด ยุบตัวพังลง มาเนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอยู่ใกล้ชายคลอง พื้นดินไม่แข็ง แรงพอจึงต้องปักเสารอบๆองค์พระปรางค์หลายๆชัน้ ไม่ให้ ดินทลายออกไป จึงเริ่มก่อใหม่แต่ก็ยังทรุดอีกจึงยุติการ ก่อสร้างชั่วคราวจนสิ้นรัชกาลที่ 3


อันดับ 3

3 อันดับที่เที่ยวยอดนิยมของ วัยรุ่น

ถ้าจะกล่าวถึงสถานที่เที่ยวในกรุงเทพมหานคร ก็มีสถานที่เที่ยวอยู่มากมายหลาย ที่ ไมาว่าจะเป็น วัด ตลาด สวนสาธรณะ ฯลฯ แต่ที่จะยกมาวันนี้คือสถานที่เที่ยวที่ วัยรุ่นยอดนิยม 3 อันดับ ซึ่งแต่ละที่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆต้องเคยไปหรือรู้จักเป็นอย่างดี แน่นอน อันดับ 1

สวนจตุจักร

ตลาดนัดวันสุดสัปดาห์ที่เพื่อนๆน่าจะรู้จักกันดีเป็น แหล่งช๊อปปิง้ ทีง่ ชาวไทยและชาวต่างชาติ มีสนิ ค้าหลาย ให้ เลือกสรร แถมได้ของทีถ่ กู ใจ ในราคาทีย่ อ่ มเยาว์ โดยสินค้า ประกอบไปด้วย หลายหมวดหมู่ เช่น เสือ้ ผ้า , เครือ่ งประดับ ,เฟอร์นิเจอร์ , ของตกแต่งบ้าน , ต้นไม้ , อุปกรณ์สวน เครื่องปั้นดินเผา,เซรามิค , เสื้อผ้ามือสอง,สินค้าเบ็ดเตล็ด , สัตว์เลี้ยง และอุปกรณ์ส�ำหรับสัตว์เลี้ยง ,ของเก่า , ของ สะสม ,หนังสือ ,งานศิลปะ,อาหารและเครื่องดื่ม

อันดับ 2

ตลาดนัดรถไฟ

แหล่งขายของแนวๆที่วัยรุ่นหลายๆคนชอบ เป็น แหล่งขายของตอนกลางคืนที่เพื่อนๆทั้งหลาย ได้เดิน น ชิล ๆ เคล้าบรรยากาศแนว ๆ มีฉากหลังเป็นโบกี้รถไฟ เก่า ๆ โล่งสบาย พร้อมบริหารสายตาด้วยของเก่าสุดเก๋ ตลาดนัดรถไฟ มีสองโซน คือ โซนข้างนอก ที่เปิดท้าย ขายของ ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของใช้ ของใหม่ ของมือ สอง รวมทั้งของสะสม, ของเก่า ส่วนโซนข้างใน ด้านซ้าย จะเป็นโกดัง มีเฟอร์นิเจอร์ย้อนยุค ส่วนตรงลานโล่งเป็นที่ ขายของตกแต่งบ้าน เสื้อผ้าแนววินเทจ

ตรอกวังหลัง

ตลาดเก่าแก่ ที่มีมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายาย นาน มาหลายต่อหลายรุ่นทีเดีย แต่ทุกวันนี้วังเก่าแห่งนี้ กลับ กลายเปลี่ยนเป็นตลาดนัดที่มีของมากมายหลายหลาก แต่ ที่เน้นหนักๆ เห็นจะเป็นเสื้อผ้าวัยรุ่น ไม่แปลกเลยที่ตลาดจะ ติดอยูใ่ นอันดับทีน่ ยิ มของวัยรุน่ ด้วยราคาทีไ่ ม่แพง และแบบ ของเสือ้ ผ้าทีท่ นั สมัยท�ำให้ทนี่ ไี่ ด้ชอื่ ว่า เป็นตลาดเด็กแนว และ ยังมีรา้ นอาหารเก่าแก่อร่อยๆมากมาย ใครทีอ่ ยากไปช้อปปิง้ กินอาหาร เดินยิมบรรการ อยู่ติดกับโรงพยาบาลศิริราช เลยค่ะ หรือจะข้ามเรือมาจากฝัง่ ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

นี้ก็เป็น 3 สถานที่ยอดนิยมของวัยรุ่นที่ได้กล่าวมา หวังว่าเพื่อนๆคงมีโอกาสได้ไป มาแล้วหรือยังไม่ได้ไป เพือ่ นทีย่ งั ไม่ได้ไปก็ลองไปส�ำผัสกับสถานทีต่ า่ งๆเพือ่ นๆอาจจะได้ของ ที่เพื่อนถูกใจติดมือกลับไปก็ได้หรือไปเดินซึมทรัพบรรกาศยิมอาหารก็ดีไปอีกแบบ ลองไป ดูนะครับแล้วเพื่อนๆจะติดใจ


1. ร้านผัดไทยไวตาทิพย์ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.30-20.45 น.

5

! ! ์ ร ท น ิ ส ก โ น ต ั ร ะ า ก เ ง ่ ห แ ง ั ด ร้าน

ร้านผัดไทยไวตาทิพย์ มีขายทั้งข้าวคลุกกะปิสุดแสน อร่อยและผัดไทยสูตรดั้งเดิมเป็นร้านเก่าแก่ที่เปิดบริการ มา 20 กว่าปีแล้ว เป็นผัดไทยสูตรดั้งเดิมของจังหวัด อยุธยารสชาติกลมกล่อม เส้นเหนียวนุ่มและไม่ติดกันเป็น ก้อน และทางร้านจะผัดผัดไทยทีละจานจะไม่มีการผัดไว้ เป็นกะละมังเพื่อคงความอร่อย นอกจากนั้นแล้วทางร้าน ได้ทำ�เส้นเองและไม่มีการใส่สีลงไปไนเส้นด้วย

5 ร้านดังเกาะรัตนโกสินทร์

ชวนไห้ลิ้มลองความอร่อย!

เมื่อกล่าวถึงเกาะรัตนโกสินทร์คงมีคนนึกภาพสถานที่สำ�คัญต่างๆของจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ ไม่ว่าจะเป็นความงามของวัดพระแก้ว ศาลหลักเมืองหรือเสาชิงช้า ที่เป็นจุดเด่นของเกาะรัตนโกสินทร์เป็นแน่ หลังจากเดินไหว้พระชมความงามของสถานที่ ต่างๆแล้ว จึงขอแนะนำ�แหล่งของกินอร่อยๆ 5 ร้านดังแห่งเกาะรัตนโกสินทร์ นอกจาก ราคาจะไม่แพงแล้วบางแห่งเป็นร้านข้างถนนที่เต็มไปด้วยสีสันของความอร่อยและวิถี ชีวิตของผู้คนนั่นคือ “ถนนมหรรณพ” ถนนมหรสพเป็นถนนสายสั้นๆสำ�หรับคนที่ชอบ ทำ�บุญ ชอบเที่ยว และชอบกิน ผู้ที่นิยมความอร่อยต้องมาลิ้มลองเพราะจะทำ�ให้พวก คุณตกหลุมรักจนยากจะลืมเลือนความอร่อย..

5 ร้านดังแห่งเกาะ รัตนโกสินทร์ นอกจากราคาจะ ไม่แพงแล้ว บางแห่งเป็นร้านข้าง ถนนที่เต็มไปด้วยสีสันของความ อร่อยและวิถีชีวิตของผู้คนนั่นคือ “ถนนมหรรณพ”

2. ร้านปาท่องโก๋ภูเก็ต

เปิดขายทุกวัน08.00-16.00น. หยุดวันจันทร์ ร้านปาท่องโก๋ภูเก็ต เค้ามีกาแฟสูตรเข้มข้น (แบบ ว่าไขนมลอยฟ่องเลยค่ะ) กินคู่กันกับปาท่องโก๋ร้อนๆ อื้อ ออหือออ อร่อยสุดๆ แป้งปาท่องโก๋ของร้านนี้ใช้สูตรเด็ด และกรรมวิธีนวดที่ยาวนานเพื่อให้แป้งนุ่ม เมื่อทอดในน้ำ� มันร้อนๆปาท่องโก๋จะกรอบนอกนุ่มใน ร้านนี้เค้ามีเมนู ที่ลูกค้าติดอกติดใจกันมากคือ กาแฟสูตรเข้มข้น คอ กาแฟบอกว่าเข้มยิ่งกว่าเข้ม และต้องสั่งมากินกับปาท่อง โก๋ร้อนๆ สุดยอดไปเลย


3. ร้านศิริพร โภชนา

4. ร้านธารามิตรเผือกทอด

เปิดบริการตั้งแต่เวลา 09.30-20.00 น.

เปิดบริการตั้งแต่เวลา 10.30-19.00 น.

ร้านศิริพรโภชนา เป็นร้านเก่าแก่มากซึ่งขาย ข้ า วหมู แ ดง,ข้ า วหมู ก รอบ,ข้ า วหมู แ ดงราดสตู ว์ , สตู ว์ เนื้อ,ข้าวต้มเครื่องต่างๆอาหารตามสั่งและที่เด็ดอีกอย่าง สำ�หรับคนที่ชอบกินปลาเพราะมีเมนูปลาให้เลือกหลาย อย่างเลยค่ะแต่อร่อยไม่อร่อยยังไงของแบบนี้ต้องพิสูจณ์ เพราะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น หาข้าวหมูแดงกินที่ไหนก็มีทั่วๆไปแต่ถ้าอยากกิน ของดีในตำ�นานรสชาติมาตราฐานอยู่มาเกิน30ปีร้านนี้ซิ แน่นอน ศิรพรโภชนา มีให้อร่อยสมอยากเลยครับ ข้าว หมูแดงหมูกรอบที่เรื้อวชื่อ ร้านศิริพร โภชนา ร้านนี้เก่า แก่มากน้ำ�ราดอร่อยมากเนื้อหมูที่เราเรียกหมูแดงร้านนี้ เขาเป็นหมูซีอิ๋วหมูกรอบและไข่พะโล้ดังเดิมมากๆไม่ต้อง ปรุงแต่งเลย....ส่วนน้ำ�แกงร้านนี้ต้องต้มยำ�หัวปลา เสริฟร้อนๆมาให้ซดให้ชื่นใจร้านนี้เสริฟข้าวมาแบบบ้านๆ ไม่ต้องจัดให้สวยงามมีอะไรสาดมาเลยและเอาน้ำ�ราดทบ มาด้านบนตัวข้าวเข้ากับตัวหมูสุดที่อร่อยมากที่สุดคือ “หาข้าวหมูแดงกินที่ไหนก็มีทั่วๆไปแต่ถ้าอยากกินของดี กุนเชียงหอมมากรสชาติพอดิบพอดีส่วนหมูกรอบเนื้อ ในตำ�นานรสชาติถูกปากอยู่มาเกิน30ปีร้านนี้ซิ”ิ นุ่มหนังกรอบได้ใจส่วนต้มยำ�หัวปลาไม่คาวเนื้อก็หวาน คุณภาพคับจานจริงๆ

ร้านธารามิตร เผือกทอด เปาะเปี๊ยะทอด ขนมปังหน้าหมู ของเค้าอร่อยมากๆ โดยเฉพาะเผือก ทอด นีเ่ ป็นเผือกขูดเป็นเส้นเล็กๆ แล้วปัน้ เป็นก้อนกล มดิ๊กแล้วทอดให้เหลืองทองในน�้ำมันที่ใส่ใบเตย เวลา กัดกรึ๊บบบ ข้างนอกจะกรอบข้างในนี้จะนิ่มหอมกลิ่น เผือกซะจริง จริ๊ง เป็นร้านขายของกินเล่นๆ หรือจะ กินจริงๆ จังๆ ก็ไม่มีใครสนใจ ที่ส�ำคัญจะชิมไป บ่น ไป ก็ไม่มีใครว่า ของอร่อยๆแบบนี้จะพลาดกันได้ยัง ไง อร่อยกว่าขนมฝรั่งหลายเท่าตัว ปัจจุบันหากิน แบบนี้ยากนะ

5. ร้านลั่นฟ้าข้าวมันไก่เบตง เปิดขายทุกวันตั้งแต่ 6.00-14.00น. ร้านลั่นฟ้าข้าวมันไก่ ต้องบอกว่าเด็ดจริงๆเค้า ว่ากันว่าคนทีว่ งั เทเวศน์มกั สัง่ เข้าไปจัดเลีย้ งอยูเ่ สมอๆ อร่อยไม่อร่อยคิดเอาเองก็แล้วกัน ข้าวมันเค้าไม่มัน มาก ไก่ไม่เหนียว ไม่นุ่มเกินไป เนื้อนุ่ม หนังกรอบ แตกต่างจากไก่ทั่วไป มีลูกค้าอุดหนุนหนาแน่นทุกวัน หลังจากเปิดให้บริการมากว่า 20 ปีแล้ว น�ำเสนอ เมนูทั้งข้าวมันไก่เบตง ข้าวหมูอบ ข้าวไก่ทอด ไก่ที่ ใช้เป็นไก่สายพันธุ์เบตงเท่านั้น ข้าวของทางร้านใช้ ข้าวหอมมะลิเก่าเท่านั้น เนื่องจากข้าวที่หุงแล้วจะไม่ เละ เมื่อหุงกับน�้ำไก่ จะท�ำให้ข้าวเหลืองสวย ฟรีน�้ำ ซุปสูตรพิเศษ


ข้าวแกง ขวัญใจคนกรุง นอกเหนือจากกับข้าวฝีมอื แม่แล้ว ต้องยอมรับ ว่าเราโตมากับข้าวแกงเลย ไม่ว่าจะเป็นร้านข้าวแกง ในเรียนหรือในห้องแถวใกล้ทที่ ำ� งานเมือ่ ถึงเวลาเทีย่ ง วันเราต่างมุ่งหน้าไปจองโต๊ะ มองหากับข้าวที่ถูกใจ หรือกระทั่ง เลิกงานกลับบ้านก็ยังต้องหิ้วข้าวแกง กลับไปเป็นมือ้ ค�ำ ่ แต่สำ� หรับข้าวแกงแล้วเป็นมากกว่า นัน้ เพราะวัตถูดบิ ทีพ่ ถิ พี ถิ นั กับรสมือทีถ่ กู ปาก เป็น อาหารที่ยกให้เป็นขวัญใจ

แถวของคนทีต่ อ่ ยาวออกมาหน้าร้านช่วงเทีย่ งวันเป็น เรื่องธรรมดาของ ร้านหมูทอดเจ๊จง แต่อย่าเพิ่งเสียขวัญ นะครับ เพราะแถสที่ต่ออยู๋นั้นส�ำหรับคนที่ซื้อกลับส�ำหรับ คนกินที่ร้านมีโต๊ะด้านในหาที่นั่งได้ แน่นอนว่าพระเอกของ ร้านนี้คือหมูทอด เจ๊จงใช้เนื้อหมูส่วนขาหลังซึ่งนุ่มอร่อย มาปรุงรส ขายดีขนาดที่ใช้หมูถึงวันละ 300 กิโลกรัม รับรองว่าใครได้ชิมจะต้องติดใจหมูทอดของเจ๊ นอกจาก นั้นยังมีปูจ๋า หมูยอ กุนเชียง ห่อหมก ของทอดและแกง ตามวัตถุดิบแต่ละวัน นอกจากความอร่อยล�้ำของหมูทอด แล้วจุดเด่นของร้านคือลูกค้าสามารถเติมข้าวและผักได้ไม่ อั้น ร้านอยู่ด้านหลังโลตัสพระราม 4 หรือถนนทางรถไฟ สายปากน�ำ้ ถ้าใครขับรถมาจอดทีโ่ ลตัสแล้วเดินออกทางด้าน หลังจะเห็นร้านหมูทอดเจ็จงเลยร้านเปิดทุกวันจันทร์-เสาร์ 06:00-17:00 น. หยุดวันอาทิตย์ โทร. 08 3013 2574 อีกร้านที่ถือเป็นต�ำนานเพราะเปิดมามากกว่า 50 ปีคือ ร้านนายอู๋ ข้าวแกงสามย่าน แต่ละวันทางร้านจะท�ำ ร้านจะท�ำกับข้าวออกมา 50-60 อย่าง ส�ำหรับอาหาร ขึ้นชื่อของร้านมีหลายอย่าง แกงเขียวหวานเนื้อ ไก่ เป็น แกงที่ขาดไม่ได้ ที่เด็ดคือไก่ผัดเม็ด

มะม่วง ทีร่ า้ นทอดจนไก่กรอบผัดกับน�ำ้ ซอสรสออกเปรีย้ ว หวาน หรือจะดูเมนูพิเศษในแต่ละวันได้ค่ะ อย่างวันนี้ปลา เดียวเจี๋ยนผัดขิง ชิ้นปลาชิ้นปลาสุดๆ ทอดสีเหลืองสวย ทานกับผัดขิงใส่หมูสามชั้น ร้านนี้อยู่ ที่ U Center ใน ซอยจุฬา 42 ใกล้โรงเรียนสาธิตจุฬา วันจันทร์ถึงศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 06:00-20:00 น. วันเสาร์ เปิด 06:00-14:00 น. ปิดวันอาทิตย์ โทร. 0 2215 4076 ข้าวแกงร้านสุดท้ายอยู่ในร้านขายเสียงไทยเจริญ ถนนเจริญกรุง สมัยก่อนร้านนี้เป็นร้านขายแผ่นเสียงแต่ เมื่อเลิกกิจการก็เปลี่ยนมาขายข้วแกงได้ 30 ปีแล้ว ดัง นั้นถ้าเห็นถาดกับข้าวออกมาขายประมาณ 25 อย่างและ มีหลายอย่างทีล่ กู ค้าขาประจ�ำติดใจ แกงลูกชิน้ ทอดมันกุง้ ชิ้นโต ขาหมูสูตรโบราณ ซี่โครงอบซอสเนื้อนุ่มอร่อย ถ้า มีโอกาสมานั่งทานที่ร้านจะได้มองแผ่นเสียงเพลงจีนที่วาง อยู่เต็มตู้ ร้านนี้อยู่บนถนนเจริญกรุงเยื้องกับวัดเล่งเน่ยี่ เปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 08:00-17:00 น. เปิดวัน อาทิตย์ โทร. 0 221 2633 ถ้าคุณยังหาร้านข้าวแกงที่ถูกใจไม่ได้ลองไปร้านที่ แนะน�ำไปคุณอาจจะได้เจอร้านที่ตาามหาก็ได้...


CHIANGMAI THAILAND

OCTOBER 2012

To Be Continue...

JRI312_Guide_สาขาวิชาวารสารสนเทศผ่านสื่อใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

สาขาวิชาวารสารสนเทศผ่านสื่อใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you