Page 1

p ro c e s FOLIO

1


4

JAAR OPDRACHT =On derzoek =E-public atie =Datavisuali satie

18 48

HORIZONTAL DRAWING =Opdracht =Concept =First sketches

FONTS =Opdracht =Audiot ype =Klassiek font

86

90 2

WERKVELD =Kaar t je =Grafisch cv =Website


21

3


J A R OP R CHT

WERKT IJD: 2 SEMESTERS

THEMA : ABSUR D

WERKRUIMTE: M -BLOK / THUIS

4


A D A

DOCENTEN: LU CAS NIJ S/ WERNER VERMEERS CH/ LIVIN MENTENS

BLOG: JUNIORS ACKS. WOR DPRESS.COM

5


Onderzoek

EXT REME MAKE OVER Ee n fac e lif t is in de plastische chir urgie e e n c osme t isc h e h uidoperatie, waarbij de ve r slap te h uid e n h uidspieren van het gezic ht ( e n vaak teve ns van de hals) zodanig be han de ld worde n, dat de huid strakker komt te zit te n. He t begrip wordt echter ook ove rdrac hte lijk ge br uikt, bijvoorbeeld voor h e t re st y le n van e e n bepaald model auto. O O R L O G Oorlog is een ge wapen de strijd tussen volkeren of staten. Als etnische of religieuze groepen binnen dezelfde staat met elkaar een ge wapen de strijd voeren spreekt men van een burgeroorlog. Men spreekt van een werel doorlog als een meerder heid van de grootste en sterk ste lan den over de hele wereld bij de oorlog betrokken is. Oorlogen tussen staten on derling zijn tegenwoordig zeldzaam.

6


C O N S U M P T I E M A AT S C H A P P I J Consumentisme is het begrip dat ten gron dsla g ligt aan de consumentenmaatschappij. Het is het streven om doorlopen d, als levensstijl, steeds meer goederen aan te schaffen en di ensten te laten verlenen, vaak ter ver hoging van de eigen status of louter als tijdverdrijf voor mensen die tijd over hebben .

ABSUR DE HUMOR Absurde humor of ongerijmde humor is een vor m van humor waarbij nonsensikale en surrealistische elementen worden samengevoegd. Typisch aan absurde humor zijn grappen die alle wetten van de logic a of fysic a tar ten, ver wijzingen naar obscure namen, dingen of figuren in e en context waar ze totaal niet in thuishoren en vaak ook het gebrek aan een pointe of clou. De bero emdste beoefenaars van absurde humor zijn de leden van de Britse komische groep Mont y Py thon.

7


JUST IN BIEBER Bieber is de zoon van Jeremy Bieber en Pattie Mallette, en is opgegroeid in Stratford (Ontario). Z ijn ouders zijn gescheiden; hij woont momenteel met zijn moeder in Atlanta. Z ijn vader woont in Canada. Via zijn vader heef t hij een jonger halfzusje en -broer t je, Ja zmyn en Jaxon. Op zijn tweede begon hij met dr um men, kor t daarna star tte hij met gitaar spelen. Zo heef t hij zichzelf dr ums, gitaar, piano en trompet leren spelen. Op zijn twaalfde begon hij met zingen en deed hij mee aan een lokale zangwedstrijd, waar hij als tweede ein digde. Aan vankelijk zette Bieber filmpjes van zijn deelname aan een lokale zangwedstrijd op YouTube voor familie en vrien den die niet bij zijn optredens kon den zijn. Een mede werker van Ushers platenlabel Islan d Def Jam, Scooter Braun, liet hem over vliegen naar Atlanta om te zien wat Usher van hem von d. In oktober 2008 teken de Bieber een platencontract bij Islan d Records .

K I N D E R V E R K R AC H T E R S Marc Dutroux (Elsene, 6 november 1956) is een Belgische misdadiger, veroordeeld tot levensl ang voor ont voering, gijzel ing, verkrachting, moord en illegale han del. Hij werd in 1996 opgepakt voor de ont voering van zes meisjes, van wie slechts twee overleefden, beken d als de Zaak- Dutroux.

8


HANS VAN TEMS CHE Hans Van Themsche (Wilrijk , 7 febr uari 1988) ver moordde op 11 mei 2006 in Antwerpen op straat twee pers onen: de zwangere Malinese vrouw Oulematou Niangadou en het tweejarig Belgisch meisje Luna Drowar t dat bij haar was. Van Themsche was 1 8 jaar oud toen hij de schoten loste. Voor heen verwon dde hij ook Songßl Koç, die op een bankje in de buur t een boek zat te lezen. De feiten von den plaats in de Min derbroedersr ui en in de Zwar tzustersstraat.

9


10


HUMAN

FREAKS

Freak show s werden p o p ulai r i n Euro p a en de VS t i jdens de 1 8 de eeuw en k wam en t o t b lo ei i n de 19de e n eer ste helf t van de 20 ste eeuw. Ze werden va a k ge ass o c i eerd m et c i rc u ssen, ker m i ssen en ro n d re ize n de c ar navals. Vo o r de o gen van een ni euw sgi er ig p u b li ek dat ui t was o p sensat i e of het o nge wo ne we rde n aller lei b i jzo n dere p er s o nen tent o o ngesteld . M e e s ta l gi ng het o m m ensen m et een talent dat slec ht s we in igen hen ko n den nad o en (degensli k ker s, vu ur spuwe r s ) of een zeld zam e han d i c ap of zi ekte. Behalve me n s e n werden er o o k d i eren m et li c ham eli jke afw ij kin gen get o o n d ( ko ei en m et t wee ho ofden, var ken s m e t één o o g en gei ten m et v i er ho o r ns) of wezens d ie o p ster k water waren gezet . Alho e wel de o rgani s a t o re n van deze freak show s het tegen deel b e weerden wa re n ni et alle p er s o nen en zaken d i e ze ver t o o n den e cht . So m m i ge zaken waren een p ure ho ax, zo als h e t zo genaam de “ fo ssi ele skelet van een zeem eer m in ” da t jarenlang o p su c c esv o lle w i jze werd tent o o nge s te l d . Ti jdens de jaren 19 60 en 1970 werd er steed s m e e r k r i t i ek geleverd o p freak show s als een v o r m va n e n ter tai nm ent . Veel aan d o eni ngen d i e eeuwenlang myster i eu s waren b ev o n den ko n den nu wetensc ha p p e l ij k ver klaard wo rden als genet i sc he m u tat i es of zel d za m e zi ektes. De “ freakar t i esten” werden ni et langer g r iezeli g of af st o teli jk b ev o n den, m aar k regen nu sy m p at hi e en werden als v o lwaard i ge p er s o nen b esc h o uwd .

11


E-publicatie Vo o r o n ze e- pu b lic atie m oes ten we in e e r ste ins tantie ‘ab s urd’ we rke n. D it wilde we doen aan de han d van onze pa g ina layo ut s. Wan n eer u onze e-pu b li ac t ie be kij kt zal u ab s urde pagina’s te ge nkom en die aan de han d van gif’s en film pjes kunne n be we ge n.

12


13


14


15


Datavisualisatie

16


Het idee b es taat uit ve rsc hi llen de pos ters te fotog ra f eren in één pos ter. Zo b es taat er een s oor t ‘ab s urde’ weergave va n de datavis ualis atie. Er ons ta a t een s oor t 2d weergave van de 3 d weergave. De t y pog rafie di e geb r uikt werd is van eigen m a kel i j en werd m et m ika op de b eel den geplaats t.

17


H Z O

WERKRUIMTE: CAMPUS CONGRES/ THUIS

D WERKTIJD: 2 SEMESTERS 18


O R I NT AL DOCENT: ARPAIS DUB OIS/

RA W 19


Opdracht

20


Ho rizo n tal Drawing b es tu deer t he t te ke ne n als een horizontaal, symbo l isc h m edium . De ter m ho rizo n tal drawing is ontleen d aan Wal te r Benjam in, die in he t e ssay ‘Malerei u n d Graphik’ e e n o n de rsch eid m aakt tu s s en he t ve r t ic a le, repres entatieve karakte r van het schilderij en he t ho r izontale, sym b olisch e karakte r van de tekening . Een zo ge naamd ver tic aal werk prese n te e r t zic h aan de toesch ouwe r al s e e n rechts treek s vens ter o p de we rkelijkheid. Een t ypisch v o o rbe e l d hier van is een realist isc h sc hil derij, ver tic aal aan de muur beve stig d. Een horizontaal we r k , daarentegen, vor m t geen o n ge me die erd vens ter, m aar e e n mate r ieel en sym b olisch n e t we r k , da t planm atig afgetas t wo rdt d o o r de toesch ouwer. I n he t e e r ste geval is er sprake van e e n re c ht streek s e en een dui d ige ove rdracht, in het tweede van e e n in teractie tu s s en werk e n kij ke r/interpretator. Ho rizo n tal Drawing on derzoekt ho e be te ke nis zich vor m t in en d o o r he t tekenen, letterlijk het sp e l me t tekens . Tekenen wordt in dat l ic ht b esch ouwd als een symbo l isc h sys teem dat zelf be te ke nis genereer t. Het platfo r m he e f t oog voor de verb in ding t usse n tekenen en denken e n vo o r de versch illen de richtinge n waar in die kan verlopen: van c o nc e pt naar tekening of, o mge ke e rd, van tekening als mo t o r/ge n erator naar de gedac hte gan g, m aar ook de richting of p iste zĂŠlf: tekenen als ve r t re k- e n ein dpu nt.

21


Concept

On ze we re l d i s cons tant in veran dering . O n tw i kkel en of ve ran de re n is een algem een- b elang ri j k gegeven dat o n s - e n de dingen ron dom ons- da gel i j k s b ez i gho ud t . Te r w ij l we m et dit gegeven b ez i g z i j n , i s er we e ral e e n heleb oel veran derd. De ke uze s d ie we h ierin m aken zijn vaak versc hi l l en d . So mmige zij n ee rde r ge makkelijk of uitges tippeld, waa ri n a l l es b i jna aut o mat isch gaat. A n dere keuzes komen m i s sc hi en to eval l ig. ‘Panta r hei’ is een b eken de ui tspra a k d i e ee n ge dac hte van Heraclitus weergeef t. H et b eteken t ‘ al l e s st ro o mt of alles is in b e weg ing ’. H i er m ee word t ve r weze n n aa r de gedachte dat alles in deze werel d s te e ds in ve ran dering is . “Men kan niet tweem a a l i n deze l f de riv ie r s tappen, want h et is s tee d s weer vers wate r dat u tegem oet s troom t. Dit is ook zo, we ku nne n e r n ie t om heen. Er is geen pauze- kn op, geen re w in d- k n o p, zelf s geen s low-m otion-k n op en da a r kun n e n we n iets aan veran deren. I n dit bo e k il l us treer ik een ab s tracte evol u ti e va n d i t ge geve n . De b eelden die u tegenkom t z ul l en ti j den s he t bl ade re n s tilaan ‘ontwikkelen’. I ede r d i n g of ob je c t is in wezen s lechts een produ ct van de verb eel di ng van de me ns . De keuzes die ik h ierin gem a a kt heb z ij n n ie t zo maar willekeurig . Zoals een s oor t m i c roleve n w il ik een ‘m ogelijke’ ontwikkeling i l l u s treren . De ke uze s bouwen vaak voor t op h et vori ge, m a a r ont staan o o k door toeval. Som s b lijven ze s ti l s ta a n of gaan ze te r ug zoals een s oor t h eimwee. N a tu url i j k za l i k o p zo e k ga an naar interes s ante b eel den en c ompo sit ie s. Dat doet elke creatieve gees t. Ma a r wegen b e t re de n d ie ik nor m aal nooit zou b e wan del en , z ul l en W l e ide n naar nooit geziene res ultaten. D i t i s een i nte re ssan t ge geven. Het vers terkt enkel h et werk .

22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


FO NT WERKTIJD: 2 SEMESTERS

WERKRUIMTE: M-BLOK/THUIS

48


O S

DOCENTEN:LUCAC NIJS/ WERNER VA N D E R M E E R S C H / LIVIN MENTENS

49


Opdracht

O

P

D

R

A

C

H

T

1 Het tweede letter t ype zal een conceptuele aanpak met audio en t ype als hoofdthema en zal resulteren in iets wat een klassiek letter t ype als systeem overstijgt. Daar voor maak je een analyse van wat een experimenteel letter ype is of kan zijn. 2 Het eerste letter t ype heef t een vor melijke aanpak met je jaar thema als inspiratie en zal resulteren in een “klassiek� br uikbaar digitaal letter t ype.

50


51


1

52


Foto’s trekken van letters met lange sluitingstijd zodat deze ver vor md worden. Het eerste idee was dit om op muziek te doen maar dit idee had weinig diepgang. Ver volgens kwam ik op het idee om deze foto’s te trekken van mijn beeldscher m (had ook een enor me besparing op mijn inktpatronen). Nadien volgde al snel het idee om gif’s te makken met 1 font met verschillen de kleuren en daarna met verschillen de fonts. Nadat ik inspiratie opdeed bij Werner kreeg ik een idee om een video-audio installatie te maken. Het idee gaat als volgt: Ik neem elke letter van het alfabet op met mijn stem en neem deze telkens opnieuw op met het vorige bestan d. Zo kri jgt deze opname s teeds min der kwalliteit en on staat er een dialoog tussen opname en af spelen. Deze dialoog doe ik ook met mijn gif’s. Ik maak 4 foto’s van een gif met verschillen de fonts en maak daar weer een gif van met 4 foto’s. Van die fo to’s maak ik weer een gif en dit proces zet ik voor t. Zo onstaat er uitein delijk een s oor t abstractie in beeld en geluid .

53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


ALVIN LUCIER: “I’M SITTING IN A ROOM” I am sitting in a room (1969) is one of composer Alvin Lucier’s best known work s, featuring Lucier recording himself narrating a text, an d then playing the recording back into the room, re-recording it. The ne w recording is then played back an d re-recorded, an d this process is repeated. Since all rooms have characteristic res o nance or for mant frequencies (e.g. different between a large hall an d a small room), the effect is that cer tain frequencies are emphasized as they res o nate in the room, until eventually the words become unintelligible, replaced by the pure res onant har mo nies an d tones of the room itself. The recited text describes this process in action—it begins “I am sitting in a room, different from the one you are in now. I am recording the s oun d of my speaking voice,” an d the rationale, concluding, “I regard this activit y not s o much as a demonstration of a physic al fact, but more as a way to smooth out any irregularities my speech might have,” referring to his own stuttering.

64


65


66


67


2

RUNEN G ES CHRIF T Het r unenschrif t (kor tweg r unen) is het oudst beken de schrif t gebr uikt door de Ger maanse volkeren van Noord- Europa, Groot-Brittan nië, Sc an dinavië en IJslan d vanaf ongeveer de 3e eeuw tot de 1 6e of 17e eeuw. Het bestaat uit letters samengesteld uit meestal rechte en hoekige lijnen die gemakkelijk in bijvoorbeeld steen of hout kun nen worden gekrast. Bij gebr uik op metaal werden ook wel ron de vor men gebr uikt. Het aanbrengen van r unen werd destijds ook wel “ritsen” genoemd.[1] Futhark is de benaming voor verscheidene Oudger maanse r unenalfabetten. De ter m voor de wetenschappelijke bestudering van r unenalfabetten, r unen inscripties en hun geschieden is, is r unologie of r unenkun de. 68


69


70


71


72


73


74


Het idee bestaat uit 1 gekozen letter t ype 3X te spiegelen tot het een interssante (onleesbare? absurde?) vor m krijgt. De letters worden bijna onleesbaar. In vraa g stellen van de belngrijkheid van het lezen .

A

A

A

A

75


76


77


78


79


AB

AB

AB

AB

X 2 Experimenteren door de eerste resultaten met elkaar te combi neren. Door deze stap te zetten sla ik nog een abstarctere weg in .

80


81


82


83


PROC FOLI PROCES FOLIO 84


CES IO Test voor de leesbaar heid van de gevor mde tekens. Ze hebben bijna nik s meer over van hu n oorspronkelijke vor m, toch laten veel tekens nog de schijn over zodat s ommige dingen leesbaar blijven. Doordat mijn font ge誰nspireerd moet zijn op mijn jaar thema, stel ik mijzelf de vraa g of het wel leesbaar moet zijn. K an het font niet ge woon een reek s van tekens zijn die oorspronkelijk gebaseerd zijn op een alfabet en die na studie gebr uikt kan worden in absurde posters of boeken?

85


A

B

C

D

Bij deze uit uit voering spiegel ik 3X een verschillen d font. Deze uit voering zorgde voor een min der interessant resultaat.

86


87


88


89


W E RK VE DOCENT: BRUNO TRUYTS

WERKTIJD: 1 SEMESTER ( STA G E NIET INBEGREPEN)

W E R K P L A AT S : M - B LO K / THUIS

90


L D 91


Naamkaartje

JUNIOR VA N D E P O E L

MAIL

@

co m

( 0 )47 264 91 95

ww w

G M A I L. CO M @

32

GR A P HI C D E SI GN E R

a nt w e r p

92


93


Grafisch cv

94


95


Website

96

W W W. JUNIO RVA ND EP OEL .COM J UN I O RVA ND EP O EL .TU M B LR.CO M


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122

Procesfolio  
Procesfolio  
Advertisement