Page 1


1- 1 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คุณสมบัติผู้สมัครระบบโควตา ประจาปีการศึกษา 2560  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี รหัส วิชาเอก

หลักสูตร/สาขาวิชา

กลุ่มเรียน

148

เคมี (จันทร์ – ศุกร์)

ภาคปกติ

149

ฟิสิกส์ประยุกต์ (จันทร์ – ศุกร์)

ภาคปกติ

150

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (จันทร์ – ศุกร์)

ภาคปกติ

706

เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ (จันทร์ – ศุกร์)

ภาคปกติ

714

เทคโนโลยีโลจิสติกส์ (จันทร์ – ศุกร์)

ภาคปกติ

715

วิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ

ภาคปกติ

(จันทร์ – ศุกร์)

จานวน รับ นักศึกษา โควตา

10

25

10

10

25

10

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้กาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 (ม.6) สายวิทย์-คณิต 2. เป็นผู้มีผลการเรียนดี คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 1. เป็นผู้กาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 (ม.6) สายวิทย์-คณิต 2. เป็นผู้มีผลการเรียนดี คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50 1. เป็นผู้กาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 (ม.6) 2. เป็นผู้มีผลการเรียนดี คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 3.00 1. เป็นผู้กาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 (ม.6) สายวิทย์-คณิต 2. เป็นผู้มีผลการเรียนดี คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 1. เป็นผู้กาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 (ม.6) สายวิทย์-คณิต, ศิลป์-คานวณ, ปวช ฐานวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า 2. เป็นผู้มีผลการเรียนดี คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 3.00 1. เป็นผู้กาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 (ม.6) สายวิทย์-คณิต ,ปวช ฐาน วิทยาศาสตร์ 2. เป็นผู้มีผลการเรียนดี คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50


-22 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คุณสมบัติผู้สมัครระบบโควตา ประจาปีการศึกษา 2560  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี รหัส วิชาเอก

จานวน รับ นักศึกษา โควตา

หลักสูตร/สาขาวิชา

กลุ่มเรียน

716

นวัตกรรมและ เทคโนโลยีการเกษตร (จันทร์ – ศุกร์)

ภาคปกติ

721

วิทยาการวัสดุและ นวัตกรรม (จันทร์ – ศุกร์)

ภาคปกติ

1. 10

722

สถิติประยุกต์ (จันทร์ – ศุกร์)

ภาคปกติ

2. 10

50

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้กาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 (ม.6) สายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า 2. เป็นผู้มีผลการเรียนดี คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00 1. เป็นผู้กาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 (ม.6) สายวิทย์-คณิต 2. เป็นผู้มีผลการเรียนดี คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50 1. เป็นผู้กาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 (ม.6) สายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า 2. เป็นผู้มีผลการเรียนดี คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี จานวน รหัส กลุ่ม รับ หลักสูตร/สาขาวิชา วิชาเอก เรียน นักศึกษา โควตา 151 ภาษาอังกฤษเพื่อการ ภาคปกติ 1.1. สื่อสารสากล (จันทร์ – ศุกร์) 15 2.2.

คุณสมบัติ

กษาระดั มัธกยมศึ กษาตอนปลาย เป็เป็นนผูผู้ก้กำ�ลัาลั งศึงกศึษาระดั บมัธบยมศึ ษาตอนปลาย ษ�ระดั ษ�ตอนปล�ย ชัชั้น้นปีปีทที่ 6ี่ 6(ม.6) ทุกสาขาวิ ตร (ม.6) สายวิชทา�ย์และประกาศนี -คณิต, ศิลป์ย-บัภาษา ส�ข�วิ และประก�ศนี วิหรื ชาชี ทุ ก สาขาวิ ช า หรื อ เที ย บเท่ า �ชีอพเที(ปวช.) ส�ข�วิ � � ยบเท่า เป็เป็นนผูผู้ม้มีผลการเรี ยนดียนดี คะแนนเฉลี ่ยสะสมรายวิ ชาภาษา ลก�รเรี สะสม่ยสะสม 4 ภ�คเรี ีผลการเรี คะแนนเฉลี 4ยน อัไม่ภาคเรี งกฤษ ภาคเรี น ไม่าตํ่า3.00 กว่า 3.00 ตำ่�กว่4�ยน3.00 ไม่ตย่ากว่ ่อสารระดั บกลางตอนปลาย ว�มรู ษะภ�ษ�ในก�รสื ส�รระดั กล�งตอนปล�ย 3.3. มีมีคความรู วามรู้ทัก้ทษะภาษาในการสื ักษะภาษาในการสื ่อสารระดั บกลาง

707

การท่องเที่ยว (จันทร์ – ศุกร์)

ภาคปกติ

15

1. เป็ตอนปลาย นผู้กำ�ลังศึกษาระดั ษ�ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ษ�ตอนปล�ย 1. ชัเป็้นปีนทผูี่ ้ก6าลั งศึกทุษาระดั บมัธยยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) กแผนการเรี น และประกาศนี ยบัตร แผนก�รเรี และประก�ศนี ี่ (ปวช.) 6 (ม.6) ทุกแผนการเรี น หรื วิชัช้นาชี สาขาวิ หรืออเทีเทียยบเท่ บเท่ �ชีปีพท(ปวช.) ทุทุกกส�ข�วิ ชช�า หรื �า อเทียบเท่า ยนดียนดี คะแนนเฉลี ่ยสะสม่ยสะสม 4 ภาคเรี ลก�รเรี ภ�คเรี4ยน 2.2. เป็นนผูผู้ม้มีผีผลการเรี ลการเรี คะแนนเฉลี ไม่ ต า ่ ํ กว่ า 3.00 � ำ � ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 3.00


- 3 -3 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คุณสมบัติผู้สมัครระบบโควตา ประจาปีการศึกษา 2560  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี รหัส วิชาเอก 191

หลักสูตร/สาขาวิชา เทคโนโลยีการ สื่อสารมวลชน (จันทร์ – ศุกร์)

กลุ่ม เรียน ภาคปกติ

จานวน รับ นักศึกษา โควตา 15

คุณสมบัติ 1. เป็นผู้กาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือประกาศ บัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) หรือเทียบเท่า 2. เป็นผู้มีผลการเรียนดี คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 3.00

 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับ ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง รหัส วิชาเอก 709

หลักสูตร/สาขาวิชา เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม (จันทร์ – ศุกร์)

กลุ่ม เรียน ภาคปกติ

จานวน รับ นักศึกษา โควตา 10

คุณสมบัติ 1. เป็นผู้กาลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส.2) สายช่างอุตสาหกรรม ทุกสาขา 2. เป็นผู้มีผลการเรียนดี คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75


-4 44 คณะศิ ลปกรรมและออกแบบอุ ตสาหกรรม คณะศิ ลปกรรมและออกแบบอุ ตสาหกรรม ณสมบั ครระบบโควตาประจ ประจ การศึ 2560 คุณคุสมบั ติผตู้สิผมัู้สคมัรระบบโควตา าปีาปี การศึ กษากษา 2560 หลัหลั กสูกตสูรศิตลรศิปกรรมศาสตรบั ลปกรรมศาสตรบั ณฑิณตฑิ(ศป.บ.) ต (ศป.บ.)ระดัระดั บปริบปริ ญญาตรี ญญาตรี 4 ปี4 ปี  จานวน จานวน รหัรหั สส กลุกลุ ่ม ่ม รับรับ หลัหลั กสูกตสูร/สาขาวิ ตร/สาขาวิ ชาชา คุณคุสมบั ณสมบั ติ ติ ชาเอก วิชวิาเอก เรียเรีนยน นักนัศึกศึษากษา โควตา โควตา 143143 สาขาวิ สาขาวิ ชาทัชศาทันศิศนศิ ลป์ลป์ ภาคปกติ 1. 1.เป็นเป็ผูน้กผูาลั้กงาลัศึกงศึษาระดั กษาระดั บมับธยมศึ มัธยมศึ กษาตอนปลาย กษาตอนปลาย ภาคปกติ จิตจิรกรรม, ตรกรรม, ชั้นชัปี้นทปีี่ 6ที่ (ม.6) 6 (ม.6) ทุกทุแผนการเรี กแผนการเรี ยนยหรื น อหรืเทีอ่ยเทีบเท่ ่ยบเท่ า า ประติ ประติ มากรรม, มากรรม, หรือหรืประกาศนี อ ประกาศนี ยบัยตบัรวิตชรวิาชีชพาชี(ปวช.) พ (ปวช.) ศิลศิปะภาพพิ มพ์มพ์ ทุกทุสาขาวิ ชา ชา ลปะภาพพิ กสาขาวิ (จัน(จัทร์นทร์ – ศุ–กศุร์)กร์) 4040 2. 2.เป็นเป็ผูน้มผูีผ้มลการเรี ยนดียนดี คะแนนเฉลี ่ยสะสม 44 ีผลการเรี คะแนนเฉลี ่ยสะสม ภาคเรี ยนไม่ ต่ากว่ า 2.25 หรือหรืเป็อนเป็ผูน้มผูี ้มี ภาคเรี ยนไม่ ต่ากว่ า 2.25 ความสามารถมี ผลงานดี เด่นเด่ด้นานศิ ลปกรรมและ ความสามารถมี ผลงานดี ด้านศิ ลปกรรมและ ออกแบบ/ผลงานดี เด่นเด่ด้นานกิ จกรรมต่ างๆางๆ ออกแบบ/ผลงานดี ด้านกิ จกรรมต่ *นำแฟ้ *นำแฟ้ มสะสมงำนมำวั มสะสมงำนมำวั นสอบสั นสอบสั มภำษณ์ มภำษณ์ จะพิจะพิ จำรณำเป็ จำรณำเป็ นรำยบุ นรำยบุ คคล* คคล*

คณะศิ คณะศิ ลปกรรมและออกแบบอุ ลปกรรมและออกแบบอุ ตสาหกรรม ตสาหกรรม คุณคุสมบั ณสมบั ติผตู้สิผมัู้สคมัรระบบโควตา ครระบบโควตาประจ ประจ าปีาปี การศึ การศึ กษากษา 2560 2560 กสูกตสูรเทคโนโลยี ตรเทคโนโลยี บัณบฑิัณตฑิต(ทล.บ.) (ทล.บ.)ระดัระดั บปริบปริ ญญาตรี ญญาตรี 4 ปี4 ปี หลัหลั จานวน จานวน รหัรหั สส กลุกลุ ่ม ่ม รับรับ ตร/สาขาวิ คุณคุสมบั ณสมบั ติ ติ หลัหลั กสูกตสูร/สาขาวิ ชาชา ชาเอก วิชวิาเอก เรียเรีนยน นักนัศึกศึษากษา โควตา โควตา 153153 ออกแบบผลิ ออกแบบผลิ ตภัตณภัฑ์ณฑ์ ภาคปกติ ภาคปกติ 1. นเป็ผูน้กผูาลั้กงาลัศึกงศึษาระดั กษาระดั บมับธยมศึ มัธยมศึ กษาตอนปลายชั กษาตอนปลายชั ้นปี้นปี 1. เป็ อุตอุสาหกรรม ตสาหกรรม ที่ 6ที่ (ม.6) 6 (ม.6) ทุกทุแผนการเรี กแผนการเรี ยนยนหรืหรื อเทีอยเทีบเท่ ยบเท่ า าหรืหรื ออ (จัน(จัทร์นทร์ – ศุ–กศุร์)กร์) ประกาศนี ประกาศนี ยบัยตบัรวิตชรวิาชีชพาชี(ปวช.) พ (ปวช.) ทุกทุสาขา กสาขา 1010 2. เป็ 2. นเป็ผูน้มผูีผ้มลการเรี ีผลการเรี ยนดียนดี คะแนนเฉลี ่ยสะสม4 4ภาคเรี ภาคเรี น ตไม่่ากว่ ต่ากว่ 2.70 คะแนนเฉลี ่ยสะสม ยนยไม่ า า2.70 ี ค วามสามารถด้ า นศิา นศิ ล ปกรรมและ ล ปกรรมและ หรืหรื อ เป็อนเป็ผูน้ มผูี ค้ มวามสามารถด้ ออกแบบ/ ออกแบบ/ ผลงานดี ผลงานดี เด่นเด่ด้นานกิ ด้านกิ จกรรมต่ จกรรมต่ างๆางๆ *น*น ำแฟ้ ำแฟ้ ม สะสมผลงำนมำวั ม สะสมผลงำนมำวั น สอบสั น สอบสั ม ภำษณ์ ม ภำษณ์ จะจะ จำรณำเป็ นรำยบุ คคล* พิจพิำรณำเป็ นรำยบุ คคล*


- 5 5คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัครระบบโควตา ประจาปีการศึกษา 2560  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี รหัส วิชาเอก 154

หลักสูตร/สาขาวิชา ออกแบบเซรามิก (จันทร์ – ศุกร์)

กลุ่ม เรียน ภาคปกติ

จานวน รับ นักศึกษา โควตา

20

711

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ (จันทร์ – ศุกร์)

ภาคปกติ

10

คุณสมบัติ 1. เป็นผู้กาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 (ม.6) ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา 2. เป็นผู้มีผลการเรียนดี คะแนนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50 หรือเป็นผู้มีความสามารถในด้าน ศิลปกรรมและออกแบบ/ผลงาน ดีเด่นด้าน กิจกรรมต่างๆ *นำแฟ้มสะสมงำนมำวันสอบสัมภำษณ์ จะพิจำรณำเป็นรำยบุคคล* 1. เป็นผู้กาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา 2. เป็นผู้มีผลการเรียนดี คะแนนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50 หรือเป็นผู้มีความสามารถในด้าน ศิลปกรรมและออกแบบ/ผลงาน ดีเด่นด้าน กิจกรรมต่างๆ *นำแฟ้มสะสมงำนมำวันสอบสัมภำษณ์จะ พิจำรณำเป็นรำยบุคคล*


-6 6 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัครระบบโควตา ประจาปีการศึกษา 2560  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี รหัส วิชาเอก 155

หลักสูตร/สาขาวิชา เทคโนโลยีออกแบบ นิเทศศิลป์ (จันทร์ – ศุกร์)

กลุ่ม เรียน ภาคปกติ

จานวน รับ นักศึกษา โควตา

20

3.

คุณสมบัติ 1. เป็นผู้กาลังศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้ น ปี ที่ 6 (ม.6) ทุ ก แ ผนการเรี ย น ห รื อ เทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา 2. เป็ น ผู้ มี ผ ลการเรี ย นดี คะแนนเฉลี่ ย สะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50 หรือเป็นผู้มีความสามารถด้านศิลปกรรมและ ออกแบบ/ ผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมต่าง ๆ 3. นาแฟ้มสะสมผลงานประเภทงานศิลปะ/งาน ออกแบบ หรือแฟ้มสะสมผลงานกิจกรรมมาวัน สอบสัมภาษณ์


- 77 คณะบริหารธุรกิจ คุณสมบัติผู้สมัครระบบโควตา ประจาปีการศึกษา 2560  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี จานวน รหัส กลุ่ม รับ หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติ วิชาเอก เรียน นักศึกษา โควตา 138 การเงิน ภาคปกติ 1. เป็นผู้กาลังศึกษาระดับประกาศบัตรวิชาชีพ (จันทร์ – ศุกร์) (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา หรือ ระดับ 40 มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 (ม.6) ทุก แผนการเรียน 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 139 การตลาด ภาคปกติ 1. เป็นผู้กาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (จันทร์ – ศุกร์) 40 ชั้นปีที่ 6 (ม.6) ทุกแผนการเรียน 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 140 การจัดการภาคปกติ 1. เป็นผู้กาลังศึกษาระดับประกาศบัตรวิชาชีพ การจัดการทั่วไป (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา หรือ ระดับ (จันทร์ – ศุกร์) 20 มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 (ม.6) ทุก แผนการเรียน หรือเทียบเท่า 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 141 การจัดการ-การ ภาคปกติ 1. เป็นผู้กาลังศึกษาระดับประกาศบัตรวิชาชีพ จัดการอุตสาหกรรม (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา หรือ ระดับ (จันทร์ – ศุกร์) 40 มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 (ม.6) ทุก แผนการเรียน หรือเทียบเท่า 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75


-8 8 คณะบริหารธุรกิจ คุณสมบัติผู้สมัครระบบโควตา ประจาปีการศึกษา 2560  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี จานวน รหัส กลุ่ม รับ หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติ วิชาเอก เรียน นักศึกษา โควตา 142 ระบบสารสนเทศทาง ภาคปกติ 1. เป็นผู้กาลังศึกษาระดับประกาศบัตรวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา หรือ ระดับ (จันทร์ – ศุกร์) 40 มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 (ม.6) ทุก แผนการเรียน 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 717 การจัดการภาคปกติ 1. เป็นผู้กาลังศึกษาระดับประกาศบัตรวิชาชีพ การจัดการโลจิสติกส์ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา หรือ ระดับ (จันทร์-ศุกร์) 20 มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 (ม.6) ทุก แผนการเรียน 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี จานวน รหัส กลุ่ม รับ หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติ วิชาเอก เรียน นักศึกษา โควตา 137 การบัญชี ภาคปกติ 1. เป็นผู้กาลังศึกษาระดับประกาศบัตรวิชาชีพ ชั้น (จันทร์ – ศุกร์) ปีที่ 3 (ปวช.) หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอน 60 ปลายชั้นปีที่ 6 (ม.6) ทุกแผนการเรียน 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75


-99 คณะบริหารธุรกิจ คุณสมบัติผู้สมัครระบบโควตา ประจาปีการศึกษา 2560  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บช.บ.) ระดับปริญญาตรี เทียบโอน จานวน รหัส กลุ่ม รับ หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติ วิชาเอก เรียน นักศึกษา โควตา 171 การบัญชี ภาคปกติ 1. เป็นผู้กาลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (จันทร์ – ศุกร์) ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชากลุ่มวิชา 40 บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี เทียบโอน จานวน รหัส กลุ่ม รับ คุณสมบัติ หลักสูตร/สาขาวิชา วิชาเอก เรียน นักศึกษา โควตา 174 การเงิน ภาคปกติ 1. เป็นผู้กาลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (จันทร์ – ศุกร์) ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ 20 สาขาวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขา 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 701

การตลาด (จันทร์ – ศุกร์)

ภาคปกติ 10

1. เป็นผู้กาลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขา 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75


10 - 10 คณะบริหารธุรกิจ คุณสมบัติผู้สมัครระบบโควตา ประจาปีการศึกษา 2560  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี เทียบโอน จานวน รหัส กลุ่ม รับ คุณสมบัติ หลักสูตร/สาขาวิชา วิชาเอก เรียน นักศึกษา โควตา 176 ระบบสารสนเทศทาง ภาคปกติ 1. เป็นผู้กาลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 กลุ่มบริหารธุรกิจ (จันทร์ – ศุกร์) 40 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 718 การจัดการ- การ ภาคปกติ 1. เป็นผู้กาลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จัดการทั่วไป 40 ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ (จันทร์ – ศุกร์) สาขาวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขา 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 719 การจัดการ – การ ภาคปกติ 1. เป็นผู้กาลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จัดการอุตสาหกรรม 20 ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 กลุ่มวิชาช่างอุตสาหกรรม (จันทร์-ศุกร์) คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75


- 11 11 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณสมบัติผู้สมัครระบบโควตา ประจาปีการศึกษา 2560  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี จานวน 22 รหัส กลุ่ม รับ หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติ วิชาเอก เรียนคณะวิศนัวกรรมศาสตร์ กศึกษา และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 22 คุณสมบัติผู้สโควตา มัครระบบโควตา ประจาปีการศึกษา 2560 130 วิศหลั วกรรมส ารวจ ภาคปกติ 1.ญญาตรี เป็นผูส้ เที าเร็ยจบโอน การศึกษาหรือกาลังศึกษาในระดับ กสูตรวิศวกรรมศาสตรบั ณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมศาสตร์ (จันทร์ – ศุกร์)คุณสมบัติผู้สมัครระบบโควตา ประจาปีการศึ มัธยมศึ ก ษาตอนปลายชั ้นปีที่ 6 (ม.6) สาย กษา 2560 จานวน วิ ท ย์ คณิ ต หรื อ ระดั บ ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบั รหัส กลุ่ม เทียบโอน รั(ปวช.) บ สายช่างอุตสาหกรรมทุคุณ กสาขาวิ หลักสูตร/สาขาวิชา สมบัตชิ า วิชาเอก เรียน นั2.กศึคะแนนเฉลี กษา จานวน ่ยสะสม โควตา รหัส กลุ่ม รับ20  กรณีเป็นผูคุ้สณ าเร็สมบั จการศึ หลักสูตร/สาขาวิชา ติ กษา ไม่ต่ากว่า 2.75 เรียนกส์ นัภาคปกติ กศึกษา  กรณี1.เป็นเป็ผู้กนาลั ศึกจษาการศึ คะแนนเฉลี 167 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิ ผู้สงาเร็ กษาหรือย่ กสะสม าลังศึกษาระดับ ระดับ วิชาเอก โควตา 4 ภาคเรี ย น ไม่ ต ากว่ ่ า 2.75 (จั น ทร์ – ศุ ก ร์ ) ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั น ้ สู ง (ปวส.) ช่างกล ้ที่มจีคการศึ วามประพฤติ กรณี น/ กส์-สื่อส ช่างอิ เล็กทรอนิ กงส์ศึกเช่ป็ษาระดั านงอินัเกล็เรีกบยทรอนิ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ 1.3. เป็เป็นผูน้สผูาเร็ กษาหรื อดกี าลั หะแผ่น 167 นั ก ศึ ก ษาที ไ ่ ด้ ร บ ั รางวั ล การแข่ ง ขั น ด้ า นทั ก ษะ ช่ า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เทคนิ ค คอมพิ วเตอร์ (จั น ทร์ – ศุ ก ร์ ) ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั น ้ สู ง (ปวส.) แบบ ฝี ม อ ื สิ ง ่ ประดิ ษ ฐ์ ห รื อ อื น ่ ๆ ที เ ่ กี ย ่ วข้ อ งกั บ สาขา กทรอนิ กส์-ช่กาส์งเสี งและภาพ ช่างอิเล็กทรอนิช่กาส์งอิช่เาล็งอิ เล็กทรอนิ -สื่อยสาร ตเครื่องมือฯ ชาชีเล็พกทรอนิ โดยมีช่กเากรดเฉลี ่ยคไม่คอมพิ ต่ากว่ เล็กทรอนิ กส์ว-าอุเตอร์ ต2.50 สาหกรรม ช่าวิงอิ ส์งอิ-เทคนิ ช่กาส์งอิ-กช่เษาหรื กทรอนิ กส์ง-ศึอิกเล็ษาในระดั กทรอนิกบส์อากาศยา 131 วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ 1. ช่15 จการศึ กาลั าเป็งอินเผูล็ส้ กาเร็ ทรอนิ าล็งเสี ยองและภาพ ช่กาส์งเทคนิ คคอมพิ (จันทร์ – ศุกร์) ธยมศึ ษาตอนปลายชั ้นปีที่ 6วเตอร์ (ม.6) สายวิทย์ช่ามังอิ เล็กกทรอนิ -อุตสาหกรรม กว่า 2.75 2.อ ระดั คะแนนเฉลี ่ยสะสม ยกบัส์ตอรวิากาศยาน ชาชีพ (ปวช.) 15 ช่าคณิ งอิตเล็กหรืทรอนิ กส์บ-ประกาศนี อิเล็กทรอนิ ลีย่ สะสม วเตอร์ กรณีเกป็สาขาวิ นผู้สาเร็ างอุคคอมพิ ตสาหกรรมทุ ชาจการศึกษาไม่ต่ากว่า 3 ช่าสายช่ งเทคนิ  กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ ส คะแนนเฉลี่ยสะสม ่ยสะสม 2. คะแนนเฉลี ยน/ ภาคเรี น ไม่ตต่ากว่ ่ากว่าา 3.00 3.00 15 กรณี าเร็2จจการศึ การศึกกยษาไม่ ษาไม่ 3.50  กรณีเเป็ป็นนผูผู้ส้สาเร็ นด้านทักษะ ดี กรณี เป็นนักเรียน/ กรณี เป็นผูเป็้กนาลัผูง้มศึีคกวามประพฤติ ษา คะแนนเฉลี ย่ สะสม  กรณี3. กับสาขา ร3.00 ับรางวัลจากการแข่งขันด้าน 42 ภาคเรียนันกศึไม่กตษา่ากว่ทีา่ได้3.50 0 ทักษะ ฝีดมี กรณี ือดี สิกรณี ่งเประดิ รืเรีอยอืน/ ่นๆ ที่เกี่ยวข้อ ี่มีความประพฤติ 3.3. เป็เป็นผูน้มผูีค้ทวามประพฤติ ป็นนัเป็กษนเรีฐ์นัยหกน/ ะดับ สาขาวิ ชาชีพ งโดยมี กษาที รางวัลลจากการแข่ การแข่ ขันงด้ขัเานกรดเฉลี นทั นักนัศึกกศึษา ที่ไ่ได้ด้รกัรับบั รางวั ด้ากนษะ่ยไม่ต่ากว่า ษฐ์หรืษอฐ์อืห่นรืๆออืที่นเกีๆย่ วข้ ทัฝีกมษะือ สิฝี่งมประดิ ือ สิ่ง2.75 ประดิ ที่เกีอ่ยงกัวข้บอสาขา ง อสาร าชีพ โดยมี ่ยไม่ต่ากว่ 2.50า กับวิชสาขาวิ ชาชีพเกรดเฉลี โดยมีเกรดเฉลี ่ยไม่า ต่ากว่ 2.75

ศยาน

า 2.75 ยสะสม


- 12 12 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณสมบัติผู้สมัครระบบโควตา ประจาปีการศึกษา 2560  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี จานวน รหัส กลุ่ม รับ หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติ วิชาเอก เรียน นักศึกษา โควตา 132 วิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในระดับ (จันทร์ – ศุกร์) มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 (ม.6) สายวิทย์คณิต หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.75 20 กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี กรณีเป็นนักเรียน/ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านทักษะ ฝีมือ สิ่งประดิษฐ์หรืออื่นๆ ที่เกีย่ วข้องกับสาขา วิชาชีพ โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50 133 วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในระดับ (จันทร์ – ศุกร์) มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 (ม.6) สายวิทย์คณิต หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างกลโรงงาน, ช่างซ่อมบารุงรักษา, ช่างโลหะ, ช่างเขียนแบบเครื่องกลและแผนกที่เกี่ยวข้องกับ เทคนิคอุตสาหกรรมหรือเทคนิคการผลิต 5 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม  กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.75  กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี กรณีเป็นนักเรียน/ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านทักษะ ฝีมือ สิ่งประดิษฐ์หรืออื่นๆ ที่ เกีย่ วข้องกับ สาขาวิชาชีพ โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50


13 - 13 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณสมบัติผู้สมัครระบบโควตา ประจาปีการศึกษา 2560  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี จานวน รหัส กลุ่ม รับ หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติ วิชาเอก เรียน นักศึกษา โควตา 134 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ 1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในระดับ และโทรคมนาคม มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 (ม.6) สายวิทย์(จันทร์ – ศุกร์) คณิต หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม 20  กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.75  กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี กรณีเป็นนักเรียน/ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านทักษะ ฝีมือ สิ่งประดิษฐ์หรืออื่นๆ ที่เกีย่ วข้องกับสาขา วิชาชีพ โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50 135 วิศวกรรมเครื่องจักรกล ภาคปกติ 1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในระดับ เกษตร มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 (ม.6) สายวิทย์(จันทร์ – ศุกร์) คณิต หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม 28  กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50  กรณีเป็นผู้กาลังศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50 3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี กรณีเป็นนักเรียน/ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านทักษะ ฝีมือ สิ่งประดิษฐ์หรืออื่นๆ ที่เกีย่ วข้องกับสาขา วิชาชีพ โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50


14 - 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณสมบัติผู้สมัครระบบโควตา ประจาปีการศึกษา 2560  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี จานวน รหัส กลุ่ม รับ ชื่อวิชาเอก คุณสมบัติ วิชาเอก เรียน นักศึกษา โควตา 136 วิศวกรรมหลังการเก็บ ภาคปกติ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในระดับ เกี่ยวและแปรสภาพ มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 (ม.6) สายวิทย์(จันทร์ – ศุกร์) คณิต หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม 25  กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.50  กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50 3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี กรณีเป็นนักเรียน/ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านทักษะ ฝีมือ สิ่งประดิษฐ์หรืออื่นๆ ที่เกีย่ วข้องกับสาขา วิชาชีพ โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50 152 วิศวกรรมวัสดุ–โลห ภาคปกติ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในระดับ การ (จันทร์ – ศุกร์) มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 (ม.6) สายวิทย์คณิต หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม 30  กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.75  กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี กรณีเป็นนักเรียน/ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านทักษะ ฝีมือ สิ่งประดิษฐ์หรืออื่นๆ ที่เกีย่ วข้องกับสาขา วิชาชีพ โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50


15- 15 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณสมบัติผู้สมัครระบบโควตา ประจาปีการศึกษา 2560  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี จานวน รหัส รับ ชื่อวิชาเอก กลุ่มเรียน คุณสมบัติ วิชาเอก นักศึกษา โควตา 187 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในระดับ (จันทร์ – ศุกร์) มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 (ม.6) สายวิทย์คณิต หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม 15  กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.75  กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี กรณีเป็นนักเรียน/ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านทักษะฝีมือ สิ่งประดิษฐ์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50 192 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ภาคปกติ 1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในระดับ (จันทร์ – ศุกร์) มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 (ม.6) ทุก แผนการเรียน หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม 25  กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.50  กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50 3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี กรณีเป็นนักเรียน/ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านทักษะฝีมือ สิ่งประดิษฐ์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.25


16 - 16 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณสมบัติผู้สมัครระบบโควตา ประจาปีการศึกษา 2560  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี จานวน รหัส รับ ชื่อวิชาเอก กลุ่มเรียน คุณสมบัติ วิชาเอก นักศึกษา โควตา 198 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในระดับ (จันทร์ – ศุกร์) มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 (ม.6) สายวิทย์คณิต หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม 20  กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.75  กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี กรณีเป็นนักเรียน/ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านทักษะฝีมือ สิ่งประดิษฐ์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50 702 วิศวกรรมวัสดุ–พอลิเมอร์ ภาคปกติ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในระดับ (จันทร์ – ศุกร์) มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 (ม.6) สายวิทย์คณิต หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม 30  กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.75  กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี กรณีเป็นนักเรียน/ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านทักษะฝีมือ สิ่งประดิษฐ์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50


-1717 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณสมบัติผู้สมัครระบบโควตา ประจาปีการศึกษา 2560  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี จานวน รหัส รับ ชื่อวิชาเอก กลุ่มเรียน คุณสมบัติ วิชาเอก นักศึกษา โควตา 703 วิศวกรรมการทาความ ภาคปกติ 1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในระดับ เย็นและการปรับอากาศ มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 (ม.6) สายวิทย์(จันทร์ – ศุกร์) คณิต หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา 10 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม  กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.75  กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 3. เป็นผู้ที่มคี วามประพฤติดี 704 วิศวกรรมวิศวกรรม ภาคปกติ 1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในระดับ เครื่องมือและแม่พิมพ์ มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 (ม.6) สายวิทย์(จันทร์ – ศุกร์) คณิต หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา 3 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม  กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.75  กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี


-1818 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณสมบัติผู้สมัครระบบโควตา ประจาปีการศึกษา 2560  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี จานวน รหัส กลุ่ม รับ ชื่อวิชาเอก คุณสมบัติ วิชาเอก เรียน นักศึกษา โควตา 128 การจัดการผังเมือง ภาคปกติ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในระดับ (จันทร์ – ศุกร์) มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 (ม.6) ทุก แผนการเรียน หรือ ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม 15  กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า2.50  กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50 3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี กรณีเป็นนักเรียน/ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านทักษะ ฝีมือ สิ่งประดิษฐ์หรืออื่นๆ ที่เกีย่ วข้องกับสาขา วิชาชีพ โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50 156 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ภาคปกติ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในระดับ (จันทร์ – ศุกร์) มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 (ม.6) ทุก แผนการเรียน หรือ ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม 15  กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.75  กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี กรณีเป็นนักเรียน/ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านทักษะ ฝีมือ สิ่งประดิษฐ์หรืออื่นๆ ที่เกีย่ วข้องกับสาขา วิชาชีพ โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50


19- 19 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณสมบัติผู้สมัครระบบโควตา ประจาปีการศึกษา 2560  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) ระดับปริญญาตรี 5 ปี จานวน รหัส กลุ่ม รับ หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติ วิชาเอก เรียน นักศึกษา โควตา 146 สถาปัตยกรรม ภาคปกติ 1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในระดับ (จันทร์ – ศุกร์) มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 (ม.6) สายวิทย์คณิต หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม 20  กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75  กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี กรณีเป็นนักเรียน/ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านทักษะฝีมือ สิ่งประดิษฐ์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50 147 สถาปัตยกรรมภายใน ภาคปกติ 1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในระดับ (จันทร์ – ศุกร์) มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 (ม.6) ทุก แผนการเรียน หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา 20 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม  กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.75  กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ สะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี กรณีเป็นนักเรียน/ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านทักษะฝีมือ สิ่งประดิษฐ์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50


20- 20 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณสมบัติผู้สมัครระบบโควตา ประจาปีการศึกษา 2560  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี เทียบโอน รหัส วิชาเอก 157

หลักสูตร/สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา (จันทร์ – ศุกร์)

กลุ่ม เรียน

จานวน รับ นักศึกษา โควตา

ภาคปกติ

25

161

วิศวกรรมเครื่องกล (จันทร์ – ศุกร์)

ภาคปกติ

5

คุณสมบัติ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่าง โยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ และช่าง เขียนแบบโยธา 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม  กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า3.00  กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ สะสม 2 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 3.00 3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี กรณีเป็นนักเรียน/ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านทักษะ ฝีมือ สิ่งประดิษฐ์หรืออื่นๆ ที่เกีย่ วข้องกับ สาขาวิชาชีพ โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างจักรกลหนัก ช่างกลเรือ ช่างกลเกษตร ช่างเครื่องกล ช่างยนต์-ทาความ เย็นและปรับอากาศ 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม  กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า2.75  กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ สะสม 2 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี กรณีเป็นนักเรียน/ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านทักษะ ฝีมือ สิ่งประดิษฐ์หรืออื่นๆ ที่เกีย่ วข้องกับสาขา วิชาชีพ โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50


21 - 21 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณสมบัติผู้สมัครระบบโควตา ประจาปีการศึกษา 2560  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี เทียบโอน รหัส วิชาเอก 163

หลักสูตร/สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ (จันทร์ – ศุกร์)

กลุ่ม เรียน

จานวน รับ นักศึกษา โควตา

ภาคปกติ

5

165

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (จันทร์ – ศุกร์)

ภาคปกติ

20

คุณสมบัติ 1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่างกล โรงงาน ช่างกลโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างท่อประสาน ช่างโลหะ ช่างเขียนแบบ เครื่องกล ช่างเทคนิคการผลิต ช่างผลิตเครื่องมือฯ ช่างอุตสาหกรรม 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม  กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.75  กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ สะสม 2 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี กรณีเป็นนักเรียน/ นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านทักษะ ฝีมือ สิ่งประดิษฐ์หรืออื่นๆ ที่เกีย่ วข้องกับสาขา วิชาชีพ โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50 1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร ช่างอิเล็กทรอนิกส์-เทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์-ช่างเสียงและภาพ ช่างอิเล็กทรอนิกส์-อุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์-อิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75  กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75

3. เป็นผู้มีความประพฤติดี กรณีเป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่ได้รับ รางวัลจากการแข่งขันด้านทักษะ ฝีมือ สิ่งประดิษฐ์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50


22 - 22 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณสมบัติผู้สมัครระบบโควตา ประจาปีการศึกษา 2560  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี เทียบโอน

จานวน 21 กลุ่ม รับ หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติ เรียน คณะวิ นักศึศกวกรรมศาสตร์ ษา และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 21 คุณสมบัโควตา ติผู้สมัครระบบโควตา ประจาปีการศึกษา 2560 ตรวิศกวกรรมศาสตรบั ณฑิต (วศ.บ.) ระดั1.บปริ ญ ยบโอน  หลัเล็กกสูทรอนิ ศวกรรมศาสตร์ และสถาปั ตเป็ยกรรมศาสตร์ 167 วิศวกรรมอิ ส์ คณะวิ ภาคปกติ นผูญาตรี ้สาเร็จเที การศึ กษาหรือกาลังศึกษาระดับ คุ ณ สมบั ต ผ ิ ส ้ ู มั ค รระบบโควตา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560 (จันทร์ – ศุกร์) ประกาศนี ย บั ต รวิ ชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน ณ ฑิ ต (วศ.บ.) ระดั บ ปริ ญ ญาตรี เที ย บโอน  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบั ช่ า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร รหัส กลุ่ม รับ หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติ กทรอนิกส์-เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิชาเอก เรียน ช่นัากงอิศึเกล็ษา จานวน ช่าโควตา งอิเล็กทรอนิกส์-ช่างเสียงและภาพ รหัส กลุ่ม รับ หลักสูตร/สาขาวิชา ณสมบัติ -อุตคุสาหกรรม วิชาเอก เรียน นัภาคปกติ กศึกษา ช่างอิเล็กทรอนิ1.กส์เป็ 163 วิศวกรรมอุตสาหการ นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาร 15โควตา ช่างอิเล็กทรอนิกส์-อิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน (จันทร์ – ศุกร์) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ โรงงาน ช่างกลโลหะ ช่างเชื่อมและโลห 163 วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ 1. เป็ น ผู ส ้ าเร็ จ การศึ 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม กษาหรือกาลังศึกษาระดับ ช่รวิางท่ ช่างโลหะางกลช่างเขียนแ (จันทร์ – ศุกร์) าชีอประสาน พชัก้นษาไม่ สูง (ปวส.) ประกาศนี กรณีเป็นยผูบั้สตาเร็ จชการศึ ต่ากว่าช่3.00 เครื่องกล ช่างเทคนิ คการผลิต ช่างผลิต โรงงาน ช่ า งกลโลหะ ช่ า งเชื อ ่ มและโลหะแผ่  กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ สะสมน ช่าช่งอุางโลหะ ตสาหกรรม ช่า2งท่ภาคเรี อประสาน ช่ า งเขี ยน ไม่ต่ากว่า 3.00 ยนแบบ 5 คะแนนเฉลี ่ยสะสม ตเครื่องมือฯ ช่2.างเทคนิ การผลิ 3. เป็นเครื ผู้ม่อีคงกล วามประพฤติ ดคี กรณี เป็ตนนัช่กาเรีงผลิ ยน/  กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่าก ช่ า งอุ ต สาหกรรม นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้าน  กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉ 5 2.ทักษะ คะแนนเฉลี สะสม ฝีมือ สิ่ง่ยประดิ ษฐ์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2จการศึ ภาคเรีกยษาไม่ น ไม่ตต่ากว่ ่ากว่าา 2.75 2.75  กรณี ผู้สาเร็เกรดเฉลี กับสาขาวิ ชาชีเพป็นโดยมี ่ยไม่ต่ากว่ า 3.ป็นผูเป็้กนาลัผู้มงศึีคกวามประพฤติ ดี กรณี เป็นนักเร  กรณี เ ษา คะแนนเฉลี ย ่ สะสม 2.75 ับรางวัลจากการแข่งขัน 2 ภาคเรียนันกศึไม่กตษา่ากว่ทีา่ได้ร2.75 ฝีมือ สิ่งดประดิ 3. เป็นผู้มีความประพฤติ ี กรณีษเป็ฐ์หนรืนัอกอืเรี่นยๆน/ที่เกีย่ วข้องก าชีพ ลโดยมี เกรดเฉลี ่ากว่กษะ า 2.50 นักศึกษา ที่ได้รวิับชรางวั จากการแข่ งขั่ยนไม่ ด้าตนทั ฝีมือ สิ่งประดิษฐ์หรืออื่นๆ ที่เกีย่ วข้องกับสาขา 165 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ 1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาระ วิชาชีพ โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50 และโทรคมนาคม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นทร์ก–ส์ ศุกร์)ภาคปกติ ช่างอิ เล็กทรอนิ างอิเล็กบทรอนิกส์-ส 165 วิศวกรรมอิเล็ก(จัทรอนิ 1. เป็นผูส้ าเร็จการศึ กษาหรื อกาลักงส์ศึกช่ษาระดั ส์-เทคนิคคอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม ประกาศนียบัตช่รวิางอิ ชาชีเล็พกชัทรอนิ ้นสูง ก(ปวส.) กทรอนิ กส์-ช่กาส์งเสี งและภาพ (จันทร์ – ศุกร์) ช่างอิเล็กทรอนิช่กาส์งอิช่เาล็งอิ เล็กทรอนิ -สื่อยสาร ช่ า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อุ ต สาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์-เทคนิคคอมพิวเตอร์ กทรอนิ กส์-อิเล็กทรอนิกส์อากาศ ช่า20 งอิเล็กทรอนิช่กาส์งอิ-ช่เาล็งเสี ยงและภาพ คคอมพิวเตอร์ ช่างอิเล็กทรอนิกช่ส์างเทคนิ -อุตสาหกรรม 2. คะแนนเฉลี ่ยสะสม 20 ช่างอิเล็กทรอนิ กส์-อิเล็กทรอนิ กส์อากาศยาน กรณี ช่างเทคนิคคอมพิ วเตอร์เป็นผู้สาเร็จการศึกษา ไม่ต่ากว  กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม ภาคเรี ต่ากว่า า2.75 2.75 กรณีเป็นผู้สาเร็จ2การศึ กษายนไม่ไม่ต่ากว่

รหัส วิชาเอก


23 - 23 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณสมบัติผู้สมัครระบบโควตา ประจาปีการศึกษา 2560  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี เทียบโอน จานวน รหัส กลุ่ม รับ หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติ วิชาเอก เรียน นักศึกษา โควตา 168 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาค 1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาระดับ (จันทร์ – ศุกร์) ปกติ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่าง ไฟฟ้า ช่างเมคคาทรอนิกส์ ช่าง อิเล็กทรอนิกส์(ทุกสาขางาน) ช่างเทคนิค คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศสายช่างอุตสาหกรรม 15 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.50 กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี กรณีเป็นนักเรียน/ นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้าน ทักษะ ฝีมือ สิ่งประดิษฐ์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับสาขาวิชาชีพ โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50


24 - 24 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณสมบัติผู้สมัครระบบโควตา ประจาปีการศึกษา 2560  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี เทียบโอน จานวน รหัส กลุ่ม รับ หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติ วิชาเอก เรียน นักศึกษา โควตา 170 วิศวกรรมเครื่องจักรกล ภาค 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาระดับ เกษตร (จันทร์ – ศุกร์) ปกติ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่างกลเกษตร เกษตรกลวิธาน เทคโนโลยี เครื่องจักรกลเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เกษตร ช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างจักรกลหนัก ช่างกลเรือ ช่างเครื่องมือกล 28 ช่างไฟฟ้า (ทุกสายงาน) ช่างยนต์-เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ทุกสาขางาน) ช่างเทคนิคการเชื่อมโลหะ ช่างเมคคาทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ทุกสาขางาน) ช่างออกแบบและเขียนแบบการผลิต สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50 กรณีเป็นผูก้ าลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ สะสม 2 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้าน ทักษะ ฝีมือ สิ่งประดิษฐ์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สาขาวิชาชีพ โดยมี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50


25 - 25 วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ คุณสมบัติผู้สมัครระบบโควตา ประจาปีการศึกษา 2560  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง 2 ปี จานวน รหัส กลุ่ม รับ หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติ วิชาเอก เรียน นักศึกษา โควตา 101 โปรแกรมวิชาการบัญชี ภาค 1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาระดับ ปกติ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การบัญชี 15 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.75 กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี 102 โปรแกรมวิชาการเงิน ภาค 1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาระดับ (ปวช.) ปกติ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พาณิชยกรรมทุกสาขาวิชา 5 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.75 กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี 103 โปรแกรมวิชาการเงิน ภาค 1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาใน ( ม.6) ปกติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.75 กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี


26 - 26 วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ คุณสมบัติผู้สมัครระบบโควตา ประจาปีการศึกษา 2560  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง 2 ปี จานวน รหัส กลุ่ม รับ หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติ วิชาเอก เรียน นักศึกษา โควตา 104 โปรแกรมวิชาการตลาด ภาค 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาระดับ (ปวช.) ปกติ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา 5 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.75 กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี 105 โปรแกรมวิชาการตลาด ภาค 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในระดับ ( ม.6) ปกติ มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 (ม.6) ทุกกลุ่ม สาระการเรียนรู้ 5 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.75 กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี 106 โปรแกรมวิชา ภาค 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาระดับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พาณิชยกรรม (ปวช.) ทุกสาขาวิชา 5 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.75 กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี


27 - 27 วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ คุณสมบัติผู้สมัครระบบโควตา ประจาปีการศึกษา 2560  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง 2 ปี จานวน รหัส กลุ่ม รับ หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติ วิชาเอก เรียน นักศึกษา โควตา 107

โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6)

ภาค ปกติ 5

111

โปรแกรมวิชาช่างโยธา

ภาค ปกติ

15

1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาใน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.75 กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี 1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ สถาปัตยกรรม ช่างโยธา 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.75 กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี กรณีเป็นนักเรียน/ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านทักษะ ฝีมือสิ่งประดิษฐ์หรืออื่น ๆ ที่เกีย่ วข้องกับ สาขาวิชาชีพ โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50


28 - 28 วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ คุณสมบัติผู้สมัครระบบโควตา ประจาปีการศึกษา 2560  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง 2 ปี จานวน รหัส กลุ่ม รับ หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติ วิชาเอก เรียน นักศึกษา โควตา 112

โปรแกรมวิชาช่างโลหะ

ภาค ปกติ

15

113

โปรแกรมวิชาช่างกล โรงงาน

ภาค ปกติ

15

1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างเชื่อมโลหะ ช่างโลหะแผ่น ช่างกลโลหะ ช่างโลหะวิทยา ช่าง เชื่อม 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.50 กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี กรณีเป็นนักเรียน/ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านทักษะ ฝีมือสิ่งประดิษฐ์หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สาขาวิชาชีพ โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างกลโรงงาน ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างผลิตเครื่องมือ ช่าง เทคนิคอุตสาหกรรม 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.50 กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี กรณีเป็นนักเรียน/ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านทักษะ ฝีมอื สิ่งประดิษฐ์หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สาขาวิชาชีพ โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50


29 - 29 วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ คุณสมบัติผู้สมัครระบบโควตา ประจาปีการศึกษา 2560  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง 2 ปี จานวน รหัส กลุ่ม รับ หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติ วิชาเอก เรียน นักศึกษา โควตา 115 โปรแกรมวิชาช่างผลิต ภาค 1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาระดับ เครื่องมือและแม่พิมพ์ ปกติ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างกล โรงงาน ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างผลิต เครื่องมือ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม 15 กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.75 กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี กรณีเป็นนักเรียน/ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านทักษะ ฝีมอื สิ่งประดิษฐ์หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สาขาวิชาชีพ โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50 117 โปรแกรมวิชาช่างยนต์ ภาค 1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาระดับ ปกติ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างยนต์ 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.75 15 กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี กรณีเป็นนักเรียน/ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านทักษะ ฝีมือสิ่งประดิษฐ์หรืออื่น ๆ ที่เกีย่ วข้องกับ สาขาวิชาชีพ โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50


30 - 30 วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ คุณสมบัติผู้สมัครระบบโควตา ประจาปีการศึกษา 2560  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง 2 ปี จานวน รหัส กลุ่ม รับ หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติ วิชาเอก เรียน นักศึกษา โควตา 119 โปรแกรมวิชาช่างยนต์ภาค 3. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาระดับ เครื่องทาความเย็นและ ปกติ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างยนต์ ช่าง ปรับอากาศ ไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิค คะแนนเฉลี่ยสะสม 15 กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.75 กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี กรณีเป็นนักเรียน/ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านทักษะ ฝีมือสิ่งประดิษฐ์หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สาขาวิชาชีพ โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50 120 โปรแกรมวิชาช่าง ภาค 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาระดับ จักรกลหนัก ปกติ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างยนต์ 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.75 15 กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี กรณีเป็นนักเรียน/ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านทักษะ ฝีมือสิ่งประดิษฐ์หรืออื่น ๆ ที่เกีย่ วข้องกับ สาขาวิชาชีพ โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50


31 - 31 วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ คุณสมบัติผู้สมัครระบบโควตา ประจาปีการศึกษา 2560  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง 2 ปี จานวน รหัส กลุ่ม รับ หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติ วิชาเอก เรียน นักศึกษา โควตา 122

โปรแกรมวิชาช่างไฟฟ้า

ภาค ปกติ 15

124

โปรแกรมวิชา อิเล็กทรอนิกส์

ภาค ปกติ 15

1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.75 กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี กรณีเป็นนักเรียน/ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านทักษะ ฝีมอื สิ่งประดิษฐ์หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สาขาวิชาชีพ โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50 1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.75 กรณีเป็นผู้กาลังศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี กรณีเป็นนักเรียน/ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านทักษะ ฝีมือสิ่งประดิษฐ์หรืออื่น ๆ ที่เกีย่ วข้องกับ สาขาวิชาชีพ โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50


Rmuti 2560 NEW  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you