Page 1

Vol.1 มกราคม 2557


- ใสใจ -

ความไววางใจที่ลูกคามอบให ใสใจทุกชิ้นงาน เพื่อเนรมิตบานในฝนใหคุณ เพราะ “บาน” เปนสถานที่ ที่ดีที่สุดสำ�หรับพักผอนทั้ง รางกายและจิตใจ องคประกอบ ภายในบานสำ�คัญอยางยิ่ง ตอความเปนอยูที่ดีและความ สุ ข ของผู  อ ยู  อ าศั ย การ ตกแตงบานจึงเปนปจจัยที่ คุณไมควรละเลย แมคุณจะ อยู  ไ กล แต ร ะยะทางก็ ไ ม ใ ช อุปสรรคสำ�หรับการมีบาน ทีน่ า อยูส �ำ หรับเปนของขวัญ ให ก ั บ คุ ณ และครอบครั ว เพราะเราใสใจกับทุกรายละเอียด

ทีช่ ว ยเติมเต็มความสุขสบายเสมือนเปนบานทีเ่ ราอยูอ าศัยเอง เต็มใจและตั้งใจบริการออกแบบและตกแตงอยางครบวงจร โดยมัณฑนากรและทีมงานมืออาชีพ พรอมใหคุณและคนที่ คุณรักเขามาอยูอาศัยไดทันที

ทำ�ไมตอง Sun

Asset?

- บริการตกแตงภายในแบบครบวงจร พรอมอยูอาศัยทันที - ออกแบบและตกแตงดวยความพิถีพิถัน ใสใจเหมือนเปนบานของเราเอง - เลือกใชวัสดุคุณภาพระดับสากล โดดเดน ดวยมาตรฐานและดีไซน - ใหความสำ�คัญสูงสุดกับไลฟสไตลของ คุณและครอบครัว

ความใสใจของเรา ครอบคลุม 9 มาตรฐาน ที่เปนหัวใจในการตกแตงบานเพื่อคุณ

2 l Sun Asset International l มกราคม 2557


- ออกแบบ -

ออกแบบ

แบบราง Free-Hand

ออกแบบ Floor Layout สำาหรับบานของคุณ ใหลงตัวและเหมาะสมกับการใชงานมากที่สุด เราออกแบบและจัดสรรสัดสวนพื้นที่ตางๆ ภายในบาน โดยมุงเนนประโยชนใชสอยสูงสุด สำาหรับผูอยูอาศัย ใหสอดคลองกับวิถีชีวิต และมีความลงตัวมากที่สุด เพื่อคุณภาพชีวิต ที่ดีของคุณ

แบบแปลนที่ใชในงานกอสรางจริง

มกราคม 2557 l Sun Asset International l 3


- กำ�หนด -

กำ�หนด

กำ�หนดแนวคิดในการออกแบบ คำ�นึงถึงรูปแบบการ ใชงานและความสวยงามของทุกองคประกอบ

Step1: วางแนวคิดการออกแบบองคประกอบ Step2: กำ � หนดโทนอารมณ ด  ว ยสี ส ั น เพื ่ อ สำ�หรับแตละหอง เนนตอบสนองทั้ง Function สร า งสุ น ทรี ย ภาพในการอยู  อ าศั ย และ Value

Step3: จัดทำ�ภาพ Perspective เสมือนจริง เปนตัวอยางเพื่อการพิจารณาและเปนแนวทางการ ตกแตงบานของคุณ 4 l Sun Asset International l มกราคม 2557


- คัดสรร -

คัดสรร

คัดสรรองคประกอบ จากวัสดุที่หลากหลาย เพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุด

วัสดุแตละชนิดมีคณ ุ สมบัตทิ แ่ี ตกตางกัน ทัง้ ยังสือ่ ถึงอารมณและภาพลักษณทแ่ี ตกตาง กันออกไปดวย นอกจากการเลือกสรรวัสดุคณ ุ ภาพดีแลว เราจึงใสใจคัดวัสดุทม่ี คี วาม หลากหลายและสามารถนำ�มารอยเรียงกันไดอยางลงตัว เพือ่ ใหบา นของคุณตอบสนอง ความเปนคุณไดดีที่สุด

มกราคม 2557 l Sun Asset International l 5


- ละเอียด -

ละเอียด

ละเอียด ในการคัดสรรและลงมือทำ�ทุกชิ้นงาน

องคประกอบเล็กๆภายในบาน หากมีปญหาก็อาจนำ�มาซึ่งความไมสบายใจในการอยู อาศัย เราจึงไมละเลยที่จะคัดเลือกวัสดุที่ดีมาลงมือสรางงานดวยฝมือประณีต เพื่อ ความสวยงาม คงทน และปลอดภัยตัวอยาง งานตกแตงกรอบประตู หนาตาง ตู และชั้นวาง ที่เราพิถีพิถันทุกรายละเอียด 6 l Sun Asset International l มกราคม 2557


- แสง สี -

แสงและ สีสัน เราเลือกออกแบบการใชแสง และสีสนั ภายในบานโดยคำ�นึง ถึ ง ประโยชน ก ารใช ง าน ที่แทจริงในแตละสวน แตไม ลืมใหความสำ�คัญกับการ สรางเสริมความอารมณ ความรูสึกดานบวกใหกับ ผูอยูอาศัย เรา ใสใจตั้งแต การจัดวางตำ�แหนงไฟ TV หรื อ โทรศั พ ท ให ล งตั ว กับการใชงานจริง

มกราคม 2557 l Sun Asset International l 7


- จัดวาง -

จัดวาง

จั ด วางตำ � แหน ง ของเฟอร น ิ เ จอร แ ละเครื ่ อ ง ใชไฟฟาใหสวยงาม ลงตัวกับพื้นที่ใชสอย

ทำ�บานใหพรอมกับการอยูอาศัย ดวยการจัดวางเฟอรนิเจอรและเครื่องใชตางๆ ให ลงตัวกับพื้นที่ มุงเนนการใชงานที่สะดวก มีพื้นที่ที่โปรงสบายตา

8 l Sun Asset International l มกราคม 2557


- ติดตาม -

ติดต�ม

ติดตามและควบคุมการกอสรางอยางใกลชิด ทุกขั้นตอน เพื่อใหไดผลลัพธออกมาเปนบาน แบบที่คุณตองการ เสร็จในระยะเวลาที่กำาหนด พรอมชวยควบคุมงบประมาณไมใหบานปลาย

ตัวอยาง : ขั้นตอนงานตกแตงภายในที่เราดูแลแทนคุณทั้งหมด

มกราคม 2557 l Sun Asset International l 9


- เติมเต็ม -

เติมเต็ม

เติมเต็มใหทุกตารางนิ้วมีคุณคา ดวยของตกแตงที่ เราตั้งใจสรรหา

บานจะสมบูรณแบบยิง่ ขึน้ ดวยของตกแตงทีเ่ ราคัดสรรเปนพิเศษเพือ่ ชวยเพิม่ ความโดดเดนใหกบั บานของคุณตามแนวคิดที่ตองการ ทั้งยังชวยสรางภาพลักษณที่ดีใหกับบานและตัวผูอยูอาศัย

10 l Sun Asset International l มกราคม 2557


- ตอนรับ -

ตอนรับ

ตรวจความเรียบรอย และ Clean Up ไซตงาน เพื่อ เตรียมตอนรับคุณเขาสูโ ลกสวนตัวทีส่ มบูรณแบบทีส่ ดุ สำ�รวจอยางละเอียดในขั้นตอนสุดทาย พรอมทั้ง เก็บงานใหเรียบรอย เพื่อใหพรอมที่สุดสำ�หรับการ ตอนรับคุณและคนที่คุณรักใหเขามา “ใชชีวิต”

มกราคม 2557 l Sun Asset International l 11


Sun Asset International Co., Ltd. 140/57 24 Floor, ITF Tower, Silom Road, Suriyawong, Bangrak,Bangkok 10500 Thailand www.amazingthaiproperty.com https://www.facebook.com/homeloanforthai (US) +1 323 244 2337, (Thailand) +66 2 231 6799 Fax: +66 2 31 6788

Interior  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you