Page 1

Vol.1 มกราคม 2557


- Why Sun Asset -

Sun Asset ตั้งใจนําเสนอแบบปลูกสรางบานคุณภาพ มุง สรางความสะดวกและความมัน่ ใจใหกบั เพือ่ นคนไทย ในตางแดน เพื่อใหบานหลังสําคัญหลังนี้เปนบานที่ดี ที่สุดสําหรับคุณและคนที่คุณรัก • เราชืน่ ชมในความเปนไทย จึงนำาภูมปิ ญ  ญาอันชาญฉลาด ของบรรพบุรุษไทยมาพัฒนาแบบบานที่ ตอบโจทยวิถี ชีวติ ของคนไทย แตมาตรฐานและดีไซนไมแพตา งประเทศ • จัดสรรพื้นที่และวางระบบภายในบานอยางชาญฉลาด มุงเนนความสุขสบายและความปลอดภัยสูงสุดของ ผูอยูอาศัย • ใหความสำาคัญกับการหมุนเวียนของลมและแสงธรรมชาติ ชวยใหรูสึกปลอดโปรงและชวยลดการใชพลังงาน • ออกแบบโดยสถาปนิกวิชาชีพ ไดมาตรฐานทางวิศวกรรม และสถาปตยกรรม พรอมมีสถาปนิกและวิศวกรเซ็น รับรอง

2 l Sun Asset International l มกราคม 2557


- ภูมิปัญญาไทย -

แบบบานทันสมัย เคารพภูมปิ ญ  ญา

1 ไทยตอบโจทยคนไทยไดดีที่สุด

กาลเวลาและวัฒนธรรมทีเ่ ปลีย่ นไป ทํ า ให ค นไทยนิ ย มแบบบ า นที ่ ม ี ความสวยงามแบบสากลมากขึ้น แตจะดีแคไหน ถาบานของคุณมี รู ป ทรงที ่ ท ั น สมั ย แต ส ามารถ 2 ตอบสนองวิถชี วี ติ แบบไทยๆ ดวย การประยุ ก ต ใ ช น วั ต กรรมจาก ภูมิปญญาของบรรพบุรุษ

3

4

1. หลังคา: เอื้อตอสภาพภูมิอากาศที่รอนชื้น ทั้งหลังคาทรงจั่วซึ่งภายใตความสูงของพื้นที่ ใตหลังคาจะมีมวลอากาศที่เปนเหมือนฉนวนปอง กันความรอน ทั้งยังมีความโปรง ชวยถายเท อากาศร อ นภายในบ า นเป น อย า งดี รวมถึ ง เพิงหมาแหงนซึ่งมีลักษณะแบนราบแตลาดเอียง ชวยระบายน้ำาฝนและชวยปองกันแสงแดดจาก ดานหนาบาน 2. ใตถุนสูง: ใตถุนที่โปรงโลงจะชวยใหลมพัด ผานบานไดสะดวกยิ่งขึ้น ถามีการปลูกพืชคลุม ดินก็จะยิ่งชวยใหบานเย็น พื้นที่ใตถุนสามารถดัด แปลงใชประโยชน ทัง้ ยังชวยปองกันความเสียหาย ของบานไดในกรณีที่เกิดอุทกภัย

3. ชองทางระบายอากาศ: บ า นแบบไทย จะใช ประโยชนจากการมีประตู หนาตาง และชองลม หลายๆจุด เพือ่ ชวยใหอากาศภายในบานไดถา ยเท และเปดรับลมธรรมชาติเขาสูตัวบานเพื่อความ เย็นสบายแบบไมเปลืองพลังงาน 4. ใชวัสดุเบา: แตเดิมคนไทยนิยมสรางบานดวย ไมเพราะเปนวัสดุที่ไมอมความรอน บางก็สราง จากไมสานที่มีรูพรุน ชวยระบายความรอนจาก ภายใน เราไดมกี ารประยุกตใชวสั ดุซง่ึ มีคณ ุ สมบัติ คลายคลึงกันแตมีความทันสมัย ประหยัด และหา ไดงาย อาทิ คอนกรีตมวลเบา อิฐชองลม

มกราคม 2557 l Sun Asset International l 3


- สิ่งที่คุณจะได้รับ -

แบบสรางบาน พรอมบริการจาก

Sun Asset

• แบบบานสวยทันสมัย เลือกไดตามความพึงพอใจและงบประมาณ • มีรายละเอียดครบถวน สมบูรณทั้งแบบสถาปตย แบบวิศวะ

โครงสราง แบบระบบไฟฟา และแบบระบบสุขาภิบาล • ออกแบบพื้นที่และวางระบบตางๆอยางรอบคอบ เพื่อความ สะดวกสบายและความปลอดภัยของผูอยูอาศัย • ออกแบบโดยสถาปนิกวิชาชีพ ไดมาตรฐาน พรอมมีสถาปนิก และวิศวกรเซ็นรับรองแบบ • ปรั บ แบบบ า นให ส อดคล อ งกั บ พื ้ น ที ่ พร อ มให ค ำ � ปรึ ก ษา จนบานสรางเสร็จ • จัดสงแบบบานถึงมือคุณ ภายในเวลาอันสั้น

สิ่งที่คุณจะไดรับ

เมื่อเลือกแบบบานจากเรา 1. แบบแปลนบาน xx ชุด : แตละชุดเปนแบบสมบูรณ ประกอบดวยแบบสถาปตย แบบวิศวะโครงสราง แบบระบบไฟฟา และแบบระบบสุขาภิบาล 2. รูปสีแบบบานขนาดใหญ 1 รูป เปนรูปที่คมชัด สวยงามกวารูปที่ดูในเว็บไซต ( เพราะรูปในเว็บไซต ตองลดขนาดไฟลรูปภาพลง ) 3. เอกสารที่เปนประโยชนกับการปลูกสรางบาน อาทิ • ตัวอยางสัญญารับเหมากอสรางมาตรฐาน สำ�หรับทำ�สัญญากับผูรับเหมา โดยเปนสัญญาที่ ละเอียด ชัดเจน ไมเสียเปรียบคูสัญญา • วิธีการแบงงวดงานกอสราง : สำ�หรับใชในการตกลง ตอรอง การแบงจายงวดงานกอสราง กับผูรับเหมา • ใบแยกรายการวัสดุและคาแรง ( ใบ B.O.Q.) : สำ�หรับใหผูรับเหมากรอกราคาเพื่อเสนอราคา คากอสรางกับทาน ซึ่งทำ�ใหทานสะดวก ในการคัดเลือกผูรับเหมา เพราะการเสนอราคารับเหมา ของผูรับเหมาแตละราย จะเปนมาตรฐานเดียวกัน และสะดวกกับทานที่ตองการแยก ใหผูรับเหมา ทำ�เฉพาะคาแรง โดยทานจัดซื้อวัสดุเอง ซึ่งทำ�ใหทานสามารถประหยัดคากอสรางได 4 l Sun Asset International l มกราคม 2557


- Home 1 -

บานงบประหยัด ขนาดกะทัดรัด หลั ง คาทรงเพิ ง หมาแหงน จัดสรรพื้นที่อยางคุมคา เพิ่ม ความกวางขวางและปลอดโปรง ด ว ยช อ งลมระบายอากาศและ หนาตางกระจกบานใหญ จึงเปน บานหลังเล็กที่ดูอบอุนและนาอยู เกินราคา

บานชั้นเดียวขนาด 1 หองนอน 1 หองน้ำา พื้นที่ใชสอย ประมาณ 45 ตารางเมตร ตัวบานกวาง13.2 เมตร ลึก 7.6 เมตร งบกอสรางประมาณ 4-4.5 แสนบาท

** งบประมาณกอสรางทีร่ ะบุ ไมรวมวัสดุ ที่เจาของบานตองจัดซื้อเอง อาทิ วัสดุ ปู พ ื ้ น สุ ข ภั ณ ฑ ปลั ๊ ก ไฟ หรื อ แล ว แต ขอตกลงระหวางเจาของบานและผูร บั จาง

มกราคม 2557 l Sun Asset International l 5


- Home 2 -

บ้ า นขนาดกะทั ด รั ด ที ่ ด ู อ บอุ ่ น และน่าอยู่ แฝงไปด้วยกลิ่นอาย แบบไทยๆ หลังคาทรงจั่วผสม ทรงปั้นหยา ยกใต้ถุนสูง ช่วย ป้องกันภัยจากน้ำาท่วมและช่วย ให้บ้านโปร่งสบายยิ่งขึ้น พร้อม ฟังก์ชั่นครัวแบบไทยๆ

บานชั้นเดียวสำาหรับครอบครัวขนาดเล็ก 2 หองนอน 1 หองน้ำา พื้นที่ใชสอยประมาณ 125 ตร.ม. ตัวบาน กวาง 14.1 เมตร ลึก 22 เมตร งบกอสราง ประมาณ 1.2 ลานบาท 6 l Sun Asset International l มกราคม 2557

** งบประมาณกอสรางทีร่ ะบุ ไมรวมวัสดุ ที่เจาของบานตองจัดซื้อเอง อาทิ วัสดุ ปู พ ื ้ น สุ ข ภั ณ ฑ ปลั ๊ ก ไฟ หรื อ แล ว แต ขอตกลงระหวางเจาของบานและผูร บั จาง


- Home 3 -

บานที่ผสมดีไซนรวมสมัยเขากับ แนวคิดการจัดสรรพืน้ ทีโ่ ลงสวน กลางบ า นแบบไทยๆ หลั ง คา ทรงจั่วสูง แบงสรรพื้นที่ภาย ในบานอยางคุมคาที่สุดเพื่อชีวิต ครอบครั ว ที ่ อ บอุ  น พร อ มที ่ สำาหรับจอดรถ 1 คัน

บานชั้นเดียวพื้นที่กวาง ขนาด 2 หองนอน 2 หองน้ำา พืน้ ทีใ่ ชสอยประมาณ 159.35 ตร.ม. ตัวบานกวาง 14.7 ม. ลึก 24.1 ม. งบกอสรางประมาณ 1.2 ลานบาท

** งบประมาณกอสรางทีร่ ะบุ ไมรวมวัสดุ ที่เจาของบานตองจัดซื้อเอง อาทิ วัสดุ ปู พ ื ้ น สุ ข ภั ณ ฑ ปลั ๊ ก ไฟ หรื อ แล ว แต ขอตกลงระหวางเจาของบานและผูร บั จาง

มกราคม 2557 l Sun Asset International l 7


- Home 4 -

บาน 2 ชั้น ขนาด 3 หอง นอน 4 หองน้าำ พืน้ ทีใ่ ชสอย ประมาณ 144 ตร.ม. ตัว บ า นกว า ง 10 เมตร ลึ ก 20 เมตร งบก อ สร า ง ประมาณ 1.4 ลานบาท

ชั้น 2

แบบบานสไตลโมเดิรน เรียบงาย แบบตะวันตกแตประยุกตเขากับ สภาพอากาศเมื อ งไทย เพิ ่ ม ความโปรงดวยหนาตางกระจก บานใหญและชองรับแสงไมระแนง สวนกลางเชื่อมหองอาหารและ ห อ งรั บ แขกไว ด  ว ยกั น ให บ  า น ดูกวางขวาง

ชั้น 1 8 l Sun Asset International l มกราคม 2557


- Home 5 -

แบบบานสไตลโมเดิรน เรียบงาย แบบตะวันตกแตประยุกตเขากับ สภาพอากาศเมื อ งไทย เพิ ่ ม ความโปรงดวยหนาตางกระจก บานใหญและชองรับแสงไมระแนง สวนกลางเชื่อมหองอาหารและ ห อ งรั บ แขกไว ด  ว ยกั น ให บ  า น ดูกวางขวาง

ชั้น 1

ชั้น 2

บาน 2 ชั้น ขนาด 3 หองนอน 3 หองน้ำา พื้นที่ใชสอย ประมาณ 170.5 ตร.ม. ตัว บา นกวา ง 13 เมตร ลึ ก 14 เมตร งบกอสรางประมาณ 2 ลานบาท

** งบประมาณกอสรางทีร่ ะบุ ไมรวมวัสดุ ที่เจาของบานตองจัดซื้อเอง อาทิ วัสดุ ปู พ ื ้ น สุ ข ภั ณ ฑ ปลั ๊ ก ไฟ หรื อ แล ว แต ขอตกลงระหวางเจาของบานและผูร บั จาง

มกราคม 2557 l Sun Asset International l 9


Sun Asset International Co., Ltd. 140/57 24 Floor, ITF Tower, Silom Road, Suriyawong, Bangrak,Bangkok 10500 Thailand www.amazingthaiproperty.com https://www.facebook.com/homeloanforthai (US) +1 323 244 2337, (Thailand) +66 2 231 6799 Fax: +66 2 31 6788

Exterior_แก้ไขคำ  
Exterior_แก้ไขคำ  
Advertisement