Page 1

 

225 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ (053) 271859 โทรสาร. (053) 271861 225 Charoenprathet Road, Chiang Mai,Thailand 50100 Tel: (053) 271859 Fax: (053) 271861 E-mail : sc_cathedral@hotmail.com ปีที่ 43 ฉบับที่ 856

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา ประจาวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2014 ‚ บัญญัติ 10 ประการ หนทางกางเขนและบัญญัติแห่งความรัก เส้นทางทั้งสามประการนี้ นา สันติสุขมาสู่มวลมนุษย์ เป็นพระปรีชาญาณของพระเจ้า ‛ บทพระวรสาร พระวรสารนักบุญมัทธิว 5 : 17 - 37 เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับอัครสาวกว่า “จงอย่าคิดว่าเรามาเพื่อลบล้างธรรมบัญญัติหรือคาสอนของบรรดาประกาศก เรามิได้มาเพื่อ ลบล้าง แต่มาเพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์ เราบอกความจริงท่านทั้งหลายว่า ตราบใดที่ฟ้าและดินยังไม่ สูญสิ้นไป แม้แต่ตัวอักษรหรือจุดเพียงจุดเดียวจะไม่ขาดหายไปจากธรรมบัญญัติจนกว่าทุกอย่างจะ สาเร็จไป ดังนั้นผู้ใดละเมิดธรรมบัญญัติเพียงข้อเดียว แม้เล็กน้อยที่สุดและสอนผู้อื่นให้ละเมิดด้วย จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ต่าต้อยที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ ส่วนผู้ที่ปฏิบัติและสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติด้วย จะได้ชื่อว่า เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์ เราบอกท่านทั้งหลายว่า ถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ดีไปกว่า ความชอบธรรมของบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีแล้วท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลย ท่านได้ยินคากล่าวแก่โบราณว่า อย่าฆ่าคน ผู้ใดฆ่าคนจะได้ขึ้นศาล แต่เรากล่าวแก่ท่านว่า ทุก คนที่โกรธเคืองพี่น้อง จะต้องขึ้นศาล ผู้ใดกล่าวแก่พี่น้องว่า ‘ไอ้โง่’ ผู้นั้นจะต้องขึ้นศาลสูง ผู้ใดกล่าวพี่ น้องว่า ‘ไอ้โง่บัดซบ’ ผู้นั้นจะต้องถูกปรับถึงไฟนรก ดังนั้น ขณะที่ท่านนาเครื่องบูชาไปถวายยังพระแท่น ถ้าระลึกได้ว่าพี่น้องของท่านมีข้อบาดหมานกับท่านแล้ว จงวางเครื่องบูชาไว้หน้าพระแท่น กลับไปคืนดี กับพี่น้องเสียก่อน แล้วจึงค่อยกลับมาถวายเครื่องบูชานั้น จงคืนดีกับคู่ความของท่านขณะที่กาลัง เดินทางไปศาลด้วยกัน มิฉะนั้น คู่ความจะมอบท่านแก่ผู้พิพากษา และผู้พิพากษาจะมอบท่านแก่ผู้คุม ซึ่ง จะขังท่านอยู่ในคุก เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ท่านจะออกจากคุกไม่ได้ จนกว่าท่านจะชาระหนี้จนเศษ สตางค์สุดท้าย ท่านได้ยินคากล่าวที่ว่า อย่าล่วงประเวณี แต่เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่า ผู้ใดมองหญิงด้วย ความใคร่ก็ได้ร่วมประเวณีกับนางในใจแล้ว ถ้าตาขวาของท่านเป็นเหตุให้ท่านทาบาป จงควักมันทิ้งเสีย

1


เพราะเพียงแต่เสียอวัยวะส่วนเดียว ยังดีกว่าปล่อยให้ร่างกายทั้งหมดของท่านตกนรก ถ้ามือขวา ของท่านเป็นเหตุให้ท่านทาบาป จงตัดมันทิ้งเสีย เพราะเพียงเสียอวัยวะส่วนเดียว ยังดีกว่าปล่อยให้ ร่างกายทั้งหมดตกนรก มีคากล่าวว่า ผู้ใดอย่ากับภรรยา ก็จงทาหนังสืออย่ามอบให้นาง แต่เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่า ผู้ใดที่อย่ากับภรรยา ยกเว้นกรณีแต่งงานไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ก็เท่ากับท่านทาให้นางร่วมประเวณี และผู้ใดที่แต่งกับหญิงที่ได้อย่าร้าง ก็ล่วงประเวณีด้วย ท่านได้ยินคากล่าวแก่คนโบราณว่า อย่าผิดคาสาบาน แต่จงทาตามที่ได้สาบานไว้ต่อองค์พระผู้ เป็นเจ้า แต่เราบอกท่านทั้งหลายว่า อย่าสาบานเลย อย่าอ้างถึงสวรรค์ เพราะเป็นที่ประทับของพระเจ้า อย่าอ้างถึงแผ่นดิน เพราะเป็นที่รองพระบาทของพระองค์ อย่าอ้างถึงกรุงเยรูซาเล็ม เพราะเป็นนครหลวงของพระมหากษัตริย์ อย่าอ้างถึงศีรษะของท่าน เพราะท่านไม่อาจเปลี่ยนผมสักเส้นให้เป็นดาเป็นขาวได้ ท่านจงพูดเพียงว่า ‘ใช่’ หรือ ‘ไม่ใช่’ คาพูดที่มาก ไปกว่านั้นมาจากปีศาจ” (พระวาจาของพระเจ้า)

 A reading from the holy Gospel according

Jesus said to his disciples: ‚Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish but to fulfill. Amen, I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or the smallest part of a letter will pass from the law, until all things have taken place. Therefore, whoever breaks one of the least of these commandments and teaches others to do so will be called least in the kingdom of heaven. But whoever obeys and teaches these commandments will be called greatest in the kingdom of heaven. I tell you, unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven. 2


‚You have heard that it was said to your ancestors, You shall not kill; and whoever kills will be liable to judgment. But I say to you, whoever is angry with brother will be liable to judgment; and whoever says to brother, ‘Raqa,’ will be answerable to the Sanhedrin; and whoever says, ‘You fool,’ will be liable to fiery Gehenna. Therefore, if you bring your gift to the altar, and there recall that your brother has anything against you, leave your gift there at the altar, go first and be reconciled with your brother, and then come and offer your gift. Settle with your opponent quickly while on the way to court. Otherwise your opponent will hand you over to the judge, and the judge will hand you over to the guard, and you will be thrown into prison.Amen, I say to you, you will not be released until you have paid the last penny. ‚You have heard that it was said, You shall not commit adultery. But I say to you, everyone who looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. It is better for you to lose one of your members than to have your whole body thrown into Gehenna. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one of your members than to have your whole body go into Gehenna. ‚It was also said, Whoever divorces his wife must give her a bill of divorce. But I say to you, whoever divorces his wife - unless the marriage is unlawful - causes her to commit adultery, and whoever marries a divorced woman commits adultery. ‚Again you have heard that it was said to your ancestors, Do not take a false oath, but make good to the Lord all that you vow. But I say to you, do not swear at all; not by heaven, for it is God’s throne; nor by the earth, for it is his footstool; nor by Jerusalem, for it is the city of the great King. Do not swear by your head, for you cannot make a single hair white or black. Let your ‘Yes’ mean ‘Yes,' and your ‘No’ mean ‘No.’ Anything more is from the evil one.‛ 3


บทสนทนาจากพ่อเจ้าวัด สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน โดยปกติ “การทางานหนัก” กับ “เหนื่อย” มักเคียงคู่กันไป เพียงแต่ยังเป็นที่เข้าใจกันดีว่า ไม่ มีอะไรจะเหนื่อยเท่ากับ การทางานที่ไม่ได้รับความร่วมมือคือ ทาแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องไม่พยายามจะเข้าใจ หรือเข้าใจแล้ว แต่ไม่อยากจะยอมรับ และ/หรือ ไม่ให้ความสนใจ อย่างนี้แหละ เหนื่อยจริงๆ หรือจะ พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ เหนื่อยกายไม่เท่ากับเหนื่อยใจ แถมสิ่งที่ทายั งดูเหมือนไร้ค่าเสียด้วย ถ้าจะ เปรียบเทียบแล้ว คงเหมือนกับ การพูดแต่ไม่มีใครสนใจฟัง การพูดนั้นก็ดูไร้ประโยชน์ ไม่รู้จะพูดไปทาไม คนพูดเองจะดูคล้ายเป็นตัวตลกหรือทานองคนบ้าไป พูดแล้วก็น่าท้อใจและเห็นใจคนที่เป็นพ่อแม่ ที่ ทางานแทบเป็นแทบตายเพื่อลูก แต่แล้วลูกๆก ลับจะเอาแต่โกรธพ่อแม่ที่ไม่ให้บางอย่างตามใจ หรือไม่ ยอมฟังคาสั่งและคาสอนเอาเสียเลย แถมพูดไป ก็ยิ่งเหนื่อยเข้าไปอีก ดูเหมือนว่า ทุกวันนี้ เรากาลังสร้างและยอมรับวัฒนธรรมใหม่ในสังคม คือ การเอาแต่พูด แต่ ไม่ต้องการรับฟัง ในทานองต้องการแต่เพียงเรียกร้องสิ่งที่ตน เองต้องการ โดยไม่สนใจคนอื่นว่าเขา ต้องการอะไร ทาให้พ่อนึกถึงภาษาพูดของพระเยซูเจ้าที่มักพูดว่า “ ใครมีหู ก็จงฟังเถิด” ซึ่งเท่ากับเป็น การเตือนสติผู้คนทั้งหลาย ให้สานึกว่า ความฉลาดและความเจริญแท้จริงนั้น มาจากการรู้จักฟัง และ การฟังมากๆ สมดังที่คาศัพท์ในภาษาไทยคาหนึ่งให้ความหมายไว้ คือคาว่า “พหูสูต” ซึ่งเป็นคาสนธิ มา จากคาสองคาคือ คาว่า “พหุ ” แปลว่า “มาก” กับคาว่า “โสต” แปลว่า “หู หรือการฟัง ” พหูสูตจึงมี ความหมายว่า การฟังมาก เมื่อรวมความแล้ว คาว่าพหูสูตจึงแปลว่า “ผู้รอบรู้ ” ผู้ที่จะเป็นผู้รอบรู้ จึง ต้องเป็นผู้ที่ฟังมาก คงคล้ายๆกับคาพูดเปรียบเปรยที่เตือนสติในอีกแง่มุมหนึ่งในทานองว่า คนที่พูดมาก มักไม่รู้ กลายเป็นคนอวดรู้ ส่วนคนที่รู้ มักไม่โอ้อวด บางที ผู้คนอาจแยกแยะไม่ออก ระหว่างความหมายของ “การได้ยิน ” กับ “การฟัง ” เพราะ มักจะคิดว่า ได้ฟังมามากพอแล้ว จนสรุปได้แล้วว่า อะไรเป็นอะไร และต้องเป็นอย่างนั้น แต่ที่จริงแล้ว สิ่งที่เรียกเอาเองว่าเป็นการฟัง กลับเป็นเพียงการได้ยินเท่านั้น เพราะการฟังย่อมหมายถึงความตั้งใจที่ จะเรียนรู้และความพร้อมที่จะเปิดใจยอมรับความคิดและการอธิบายและพบความจริง แต่การได้ยิน หมายถึงไม่มีการอธิบายใดจะมาเปลี่ยนแปลงความคิดของตนได้ ไม่มีทางที่จะพบความคิดอื่นใดได้เลย คงเป็นเหมือนกับสานวนภาษาไทยที่ว่า “เข้าหูซ้าย ทะลุหูขวา” นั่นแหละ ถ้าเป็นการฟังจริงๆแล้ว ย่อม พบเหตุผลดีๆบางอย่างในข้อโต้แย้งได้ ย่อมมีหนทางของการเจรจาหาข้อยุติที่เป็นธรรมได้ เพราะไม่มี 4


อะไรดอกที่จะมีแต่เลวไปหมดหรือดีวิเศษสมบูรณ์แบบ ฉะนั้นใครที่เอาแต่พูดด้านเลว ย่อมแสดงว่าคน นั้นยังขาดการฟัง เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเหมือนกัน ที่บ่อยๆ คนตาบอดกลับมองเห็นสิ่งดีๆ ในขณะที่คนตาดีกลับ มองไม่เห็น และประพฤติตนเหมือนคนตาบอด นั่นแหละ ธรรมะจึงสอนว่า “มองด้ วยตา เห็นด้วยใจ ” ในทานองเดียวกับคนหูหนวกกลับเป็นคนที่รู้จักฟัง มากกว่าคนหูดี ที่พูดให้ฟังเท่าไรก็ไม่รู้เรื่อง ไม่ยอม เข้าใจ อยากได้แต่สิ่งที่ตนเองต้องการเท่านั้น หากมนุษย์เรามีแต่ใจดื้อดึงยโสจองหองและเต็มไปด้วย กิเลสตัณหาเช่นนี้ ย่อมไม่มีทางเลยที่จะเข้าใจพระ ประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่เรียกร้องในชีวิต ของตนเองได้ ท่านนักบุญเปาโลอธิบายไว้ในจดหมายของท่านถึงชาวโครินธ์ในบทอ่านที่สองวันอาทิตย์นี้ ว่า “สิ่งที่ตาไม่เคยเห็น และหูไม่เคยได้ยิน และจิตใจมนุษย์คิดไม่ถึง คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ สาหรับผู้ที่รักพระองค์”(1คร.2,6-10) พระองค์ยังเสริมว่า ผู้ที่จะเห็นและได้ยินได้ ต้องอาศัยพระจิตเจ้า ผู้ที่เอาแต่ใจของตนเอง จึงเป็นเหมือนกับตาบอดหูหนวกไปเลยนั่นเอง น่าเสียดายโดยแท้ พ่อนึกถึงเรื่องขาขันของฝรั่งเรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องเกี่ยวกับสามีภรรยาในวัยเกษียน สามีสงสัยอยู่ นานแล้วว่าภรรยาของตนคงจะมีปัญหาเรื่องหู เพราะพูดเท่าไรเหมือนฟังไม่รู้เรื่อง ไม่ยอมตอบ วันหนึ่ง ได้โอกาสเหมาะจึงย่องไปด้านหลังขณะที่ภรรยากาลังนั่งถักไหมพรมอยู่ แล้วเริ่มเรียกชื่อภรรยา ครั้ง แรก เขาไม่ได้ยินเสียงตอบรับ ลองใหม่ครั้งที่สอง ก็ยังไม่มีเสียงตอบรับอีก พอครั้งที่สาม เขาเริ่ม ตะโกนเสียงดังขึ้น คราวนี้ ภรรยาหันกลับมาหาเขา แล้วถามว่า “เรียกทาไม ต้องการอะไร ฉันตอบไป ตั้งสองครั้งแล้ว ไม่ได้ยินเหรอ” ทาไปทามา คนที่มีปัญหาเรื่องหู กลับเป็นสามีนั่นเอง บางครั้ง คนเราก็ แปลกดีแบบนี้ เที่ยวเอาแต่ว่าคนอื่นเขา แต่แล้วเรานั่นแหละกลับเป็นเสียเอง ฉะนั้น ไม่ต้องไปดูอื่นไกล เริ่มต้นจากที่ตัวเราเองเสียก่อน อาจช่วยให้อะไรๆดีขึ้นได้ มิฉะนั้น เราอาจเอาแต่คอยจ้องจับผิดคนอื่น จนลืมแก้ไขตนเองไป บ่อยๆ สิ่งที่สาคัญกว่าการเห็นด้วยดวงตา และการฟังด้วยหู คือ การสัมผัสด้วยหัวใจ พ่อสุรสิทธิ์ surasit@catholic.or.th

5


วัน/เวลา

รายการมิสซา

อา 16 ก.พ.14 06.30 น

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา สุขสาราญแด่ ครอบครัวเปโตร สุรพงษ์ ตั้งถาวร, ครอบครัวตรีมรรคา อุทิศแก่ คลาราประทิน ไทยสนธิ, ยอแซฟ สมคิด ตั้งถาวร, ยอแซฟ สนั่น กมลรักษ์

08.30 น.

สุขสาราญแด่พี่น้องทุกครอบครัว

11.00 น.

สุขสาราญแด่พี่น้องทุกครอบครัว (มิสซาภาษาอังกฤษ)

18.00 น.

สุขสาราญแด่ แบร์นาแด็ต บุณฑริก – สัตวแพทย์ เบอร์นาร์ด บุรินทร์ บุญศรี และ ครอบครัวบุญศรี อุทิศแก่ ยอห์นบัปติสตา สวัสดิ์ – เทเรซา แสงหล้า ชัยศรีมา

จ 17 ก.พ.14 06.00 น. 19.00 น.

นักบุญเจ็ดองค์ผู้ตั้งคณะผู้รับใช้พระแม่มารีย์ สุขสาราญแด่ วิเชียร สุขอารมณ์, ทันตแพทย์ วิน หิริโอตัปปะ อุทิศแก่ โรซา บุญช่วย, อันตน สิริโรจน์ ยวงปากน้า ถวายมิสซาโดยพระสังฆราชจากพม่า

อัง 18 ก.พ.14 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา 6.30 น. มิสซาสาหรับ ครอบครัวตรีมรรคา, พระคุณเจ้าสังวาลย์, พระคุณเจ้าเทียนชัย อุทิศแก่ โรซา บุญช่วย, ยอแซฟ รัฐพงศ์ – พ่อมา – แม่จันทร์ติ๊บ สิงห์คา 19.00 น.

สุขสาราญแด่ อันา ซุ้นโหย้ง แซ่หลิม, พ่อสม พันธวงค์ พร้อมครอบครัว อุทิศแก่ แม่เต่า พันธวงค์

6


วัน/เวลา

รายการมิสซา

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา พ 19 ก.พ. 14 สุขสาราญแด่ ทุกครอบครัว 19.00 น. อุทิศแก่ โรซา บุญช่วย, อันนา สมศรี – ฟรังซิสโก นุมัติ นันทโกวัฒน์, ฟรังซิสโก วัฒนา ศิริศุภเชษฐ์, มารีอา วันดี จังจริง พฤ 20 ก.พ. สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา 14 สุขสาราญแด่ ทุกครอบครัว 06.30 น. อุทิศแก่ โรซา บุญช่วย, โรซา บุญช่วย ระดมกิจ, อันนา สมศรี – ฟรังซิสโก นุมัติ นันทโกวัฒน์, ฟรังซิสโก วัฒนา ศิริศุภเชษฐ์, มารีอา วันดี จังจริง สุขสาราญแด่ ทุกครอบครัว 19.00 น อุทิศแก่ อันนา สมศรี – ฟรังซิสโก นุมัติ นันทโกวัฒน์, มารีอา วันดี จังจริง, ฟรังซิสโก วัฒนา ศิริศุภเชษฐ์ น.เปโตร ดามีอานี พระสังฆราชและนักปราชญ์ ศ 21 ก.พ.14 สุขสาราญแด่ แคทริน จิราภา, มารีอา ภัทรา, มารีอา กานต์รพีร,์ 19.00 น. สกอลัสติกา ภัคพร, ฟรังซิสอัสซีซี ศักดิ์สิทธิ์ และ ทอย อุทิศแก่ โรซา บุญช่วย และวิญญาณในไฟชาระ ส 22 ก.พ.14 ฉลองธรรมาสน์นักบุญเปโตร อัครสาวก 19.00 น. สุขสาราญแด่ ครอบครัวสุขหทัยนิรันดร์ อุทิศแก่ วิญญาณในไฟชาระ สามเณรในระดับชั้นมัธยมปลายเพื่อรับการอบรมด้วยในขณะนี้ พี่น้องที่ประสงค์จะร่วมทาบุญ ซื้อบัตรได้บริเวณหน้าวัดหรือที่สานักงานของวัดครับ 5. วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์นี้ จะมีพระสังฆราช 2 องค์จากพม่า มาถวายมิสซาค่าที่วัดน้อยของ เรา เวลาประมาณ 19.00 น.หรือเวลามิสซาปกติของเรานั่นเอง แต่จะเป็น มิสซาภาษาชนเผ่า เพราะจะเป็นการเชิญชวนพี่น้องคริสตชนจากพม่าที่อพยพมาอยู่ในเชียงใหม่มาร่วมมิสซาด้วย หากพี่น้องประสงค์จะมาร่วมมิสซาด้วยก็ไม่ขัดข้อง แต่พ่อก็จะถวายมิสซาเช้าเวลา 6.30 น.เป็น กรณีพิเศษ 7


1. อาทิตย์นี้เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาภิบาลฯ พ่ออยากเชิญ ชวนพี่น้องให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมในกิจการของพระศาสนจักรตามความสามารถครับ พร้อมกันนี้พ่อขอเชิญสภาภิบาลฯชุดปัจจุบัน ร่วมประชุม หลังมิสซาวันนี้ ประมาณ 10.00 น. ที่บ้านพักพระสงฆ์ เพื่อเตรียมการสาหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วย หมายเหตุ ตาแหน่งสมาชิกสภาภิบาล เป็นตาแหน่งที่มีหน้าที่ช่วยเหลือพระศาสนจักร ซึ่งไม่มี ผลประโยชน์อะไรตอบแทน ตรงข้ามเป็นหน้าที่ที่เรียกร้องความเสียสละ จึงเป็นเรื่องยากที่จะมี ผู้สมัครรับเลือกตั้ง มักจะเป็นเรื่องที่ต้องขอร้องกัน พ่ออยากเชิญชวนให้พี่น้องที่พอมีเวลาทา หน้าที่นี้มีใจกล้าหาญและเสียสละลงสมัครรับเลือกตั้ง อย่างน้อยเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงน้าใจ ที่จะมีส่วนร่วมในงานของพระเจ้าและของพระศาสนจักร ส่วนจะได้รับเลือกหรือไม่ ก็ยังเป็นสิ่ง ที่น่าชื่นชมอยู่ดี 2. สมาชิกผู้แทนชนเผ่า ขอเชิญคริสตชนคาทอลิก จากทุกชนเผ่าที่มามิสซาที่อาสนวิหารพระ หฤทัยเป็นประจาประชุมร่วมกัน ณ ห้องคาสอ น ชั้นล่างอาคารนาซาแร็ธ วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 9.45 น. หรือหลังมิสซาสาย ทั้งนี้ เพื่อกาหนดวิธีการเลือกผู้แทน 2 คนจากทั้งหมดต่อไป (ไม่ใช่เผ่าละ2คนแต่หมายถึง2คนจากเผ่าไหนก็ได้ เป็นตัวแทนของทุกเผ่า) 3. การทาสัญญาเช่าและการชาระค่าเช่าที่ดินหรือบ้านของวัด จนถึงขณะนี้ ยังมีผู้เช่าอีกจานวน ไม่น้อยที่ยังไม่ได้มาทาสัญญา เช่าและชาระค่าเช่า พ่อจึงขอความร่วมมือ เพื่อให้ทุกอย่าง เรียบร้อยโดยเร็ว กรุณามาทาสัญญาเช่าและชาระค่าเช่าภายในเดือนกุมภาพันธ์นะครับ 4. สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน จะจัดฉลองครบรอบ 50 ปี จึงจัดทาบัตรการกุศลขึ้น เพื่อกองทุนกระแสเรียกและเพื่อบูรณะวัดและสามเณราลัย บัตรการกุศลนี้สามารถลุ้นรับโชค รางวัลที่ 1 จานวน 5 รางวัล คือ รถยนต์ Nissan Almera รางวัลที่ 2 จานวน 20 รางวัล คือ iphone5 รางวัลที่ 3 มี 25 รางวัล คือ ipad บัตรราคาใบละ 100 บาท อยากเชิญชวนพี่น้อง ร่วมในการกุศลนี้ด้วย เราไม่ควรลืมว่าสามเณราลัยนักบุญ ยอแซฟนี้ได้ผลิตพระสงฆ์ให้กับสังฆ มณฑลเชียงใหม่มาจนถึงบัดนี้ เกือบทั้งหมด และยังคงเป็นบ้านเณรที่สังฆมณฑลเชียงใหม่ฝาก 8

อ่านต่อหน้า 7

8 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา 16 ก พ 14doc  

8 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา 16 ก พ 14doc

8 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา 16 ก พ 14doc  

8 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา 16 ก พ 14doc

Advertisement