Page 1

 

225 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ (053) 271859 โทรสาร. (053) 271861 225 Charoenprathet Road, Chiang Mai,Thailand 50100 Tel: (053) 271859 Fax: (053) 271861 E-mail : sc_cathedral@hotmail.com ปีที่ 43 ฉบับที่ 856

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา ประจาวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2014 “การกระทาอย่างจริงใจและไม่เห็นแก่ตัว เป็นการเริ่มต้นการประกาศข่าวดี” บทพระวรสาร พระวรสารนักบุญมัทธิว 4 : 12 - 23 เมื่อพระเยซูเจ้าทรงทราบว่ายอห์นถูกจองจา จึงเสด็จไปยังแคว้นกาลิลี ทรงออกจากเมือง นาซาเร็ธมาประทับอยู่ที่เมืองคาเปอรนาอุม บนฝั่งทะเลสาป ในดินแดนเผ่าเศบูลุนและนัฟทาลี ทั้งนี้ เพื่อให้พระดารัสที่ตรัสไว้ทางประกาศกอิสยาห์ เป็นความจริงว่า “ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี เส้นทางไปสู่ทะเล ฟากโน้นของแม่น้าจอร์แดน แคว้นกาลอลี แห่งบรรดาประชาชาติ ประชาชนที่จมอยู่ในความมืด ได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่ ผู้ที่ อาศัยอยู่ใน ดินแดนและในเงาแห่งความตาย แสงได้ส่องขึ้นมาเหนือพวกเขาแล้ว” นับแต่นั้นมา พระเยซูเจ้าทรงเริ่มประกาศเทศนาว่า “จงกลับใจเถิด เพราะอาณาจักรสวรรค์ อยู่ใกล้แล้ว” ขณะที่ทรงดาเนินไปตามชายฝั่งทะเลสาบกาลิลี พระองค์ทอดพระเนตรเห็นเห็นพี่น้องสอง คนคือซีโมนที่เรียกว่าเปโตรกับอันดรูว์น้องชายกาลังทอดแห เขาเป็นชาวประมง พระองค์ตรัสสั่งว่า “จงตามเรามาเถิด เราจะทาให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์ ” เขาทั้งสองก็ทิ้งแหไว้ แล้วตามพระองค์ ไปทันที เมื่อทรงดาเนินไปจากที่นั่น พระองค์ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องอีกสองคนคือ ยากอบบุตรของ เศเบดี และยอห์นน้องชายกาลังซ่อมแหอยู่ในเรือกับเศเบดีผู้บิดา พระองค์ทรงเรียกเขา ทันใดนั้น เขาทั้งสองก็ทิ้งเรือและบิดา แล้วตามพระองค์ไป พระองค์เสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่อง พระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน (พระวาจาของพระเจ้า) 1


 A reading from the holy Gospel according

When Jesus heard that John had been arrested, he withdrew to Galilee. He left Nazareth and went to live in Capernaum by the sea, in the region of Zebulun and Naphtali, that what had been said through Isaiah the prophet might be fulfilled: Land of Zebulun and land of Naphtali, the way to the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles, the people who sit in darkness have seen a great light, on those dwelling in a land overshadowed by death light has arisen. From that time on, Jesus began to preach and say, “Repent, for the kingdom of heaven is at hand.” As he was walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon who is called Peter, and his brother Andrew, casting a net into the sea; they were fishermen. He said to them, “Come after me, and I will make you fishers of men.” At once they left their nets and followed him. He walked along from there and saw two other brothers, James, the son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat, with their father Zebedee, mending their nets. He called them, and immediately they left their boat and their father and followed him. He went around all of Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the gospel of the kingdom, and curing every disease and illness among the people. 2


วัน/เวลา อา 26 ม.ค.14 06.30 น

รายการมิสซา สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา สุขสาราญแด่ ครอบครัวทองศุภผล อุทิศแก่ โรซา บุญช่วย ,คลาราประทิน ไทยสนธิ, MR. Victor Hanzel Sarceda แม่บุญตุ้ม – พ่ออินคา เลิศรัตน์ และดวงวิญญาณในไฟชาระ

08.30 น.

สุขสาราญแด่พี่น้องทุกครอบครัว

11.00 น.

สุขสาราญแด่พี่น้องทุกครอบครัว (มิสซาภาษาอังกฤษ)

18.00 น.

สุขสาราญแด่ ทันตแพทย์วิน หิริโอตัปปะ, วิเชียร สุขอารมณ์ อุทิศแก่ มารีอาหยิ่ง, มารีอาเฮือง และวิญญาณในไฟชาระ น.อังเยลา เมริชี พรหมจารี

จ 27 ม.ค.14 19.00 น.

สุขสาราญแด่ ครอบครัวมารีอา พรรณี โพธิ์พงษ์ อุทิศแก่ เปาโล ทรง หฤทัย

อัง 28 ม.ค.14 ระลึกถึง น.โทมัส อาไควนัส พระสงฆ์และนักปราชญ์ 6.30 น. มิสซาสาหรับ Mr. Patrick Michael Mihoque and Grandma อุทิศแก่ ดวงวิญญาณในไฟชาระ 19.00 น. สุขสาราญแด่ สัตวแพทย์ เบอร์นาร์ด บุรินทร์ บุญศรี, แบร์นาแด็ต บุณฑริก บุญศรี อุทิศแก่ ดวงวิญญาณในไฟชาระ

3


วัน/เวลา

รายการมิสซา

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา พ 29 ม.ค. 14 สุขสาราญแด่ มาธาประไพ หอสุวรรณ์ 19.00 น. อุทิศแก่ ดวงวิญญาณในไฟชาระ พฤ 30 ม.ค. 14 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา 06.30 น. สุขสาราญแด่ ครอบครัวศิริรัตน์ อุทิศแก่ ยอแซฟบุญทัน, มารีอาบัวแก้ว, เปโตรวราวุธ, มารีอาวิภาดา, มารีอาเฮือง, เทเรซาเรณู, ภีระ, เปโตรอุดม, มารีอาบัวคา, ยอแซฟทวีศักดิ,์ เปโตรวัลลภ, และ วิญญาณในไฟชาระ 19.00 น. สุขสาราญแด่ ครอบครัวอาซูตะอาหมี่เดอะ อุทิศแก่ อังจะโลจีด้า, กาโรรีนาบู้หยั่ง, เปาโลยา ระลึกถึง น.ยอห์น บอสโก พระสงฆ์ ศ 31 ม.ค.14 สุขสาราญแด่ ครอบครัวไชยพร 19.00 น. อุทิศแก่ ยอห์นบอสโก สวิง – แม่บุญมี สังข์แดง, ยอห์นบอสโกประสบพร วิจิตรพร, ยอห์นบอสโกณรงค์ – เปโตรธรพงศ์ สังข์หนุน ส 1 ก.พ.14 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา 19.00 น. สุขสาราญแด่ ทุกครอบครัว อุทิศแก่ อาทาลีนา ชูศรี เหลืองสร้อยทอง,

4


1. เนื่องด้วย สภาภิบาลของอาสนวิหารพระหฤทัยชุดปัจจุบันหมดวาระการปฏิบัติหน้าที่ลงแล้ว จึง จาเป็นต้องมีการตั้งสภาภิบาลชุดใหม่ขึ้น สภาภิบาลจะประกอบไปด้วย 1. สมาชิกโดยตาแหน่ง กล่าวคือ 1/. เจ้าอาวาส 2/. ผู้ช่ วยเจ้าอาวาส 3/. อธิการิณีพระหฤทัย เชียงใหม่ 4/. ผู้อานวยการโรงเรียนพระหฤทัย 5/. อธิการโรงเรียนมงฟอร์ต ประถมหรือบราเดอร์ที่ อธิการมอบหมาย 6/.อธิการิณีหรือผู้อานวยการโรงเรียนเรยีนาเชลีหรือซิสเตอร์ที่อธิการิณี มอบหมาย 7/. ประธานคณะพลมารีย์ 8/. ประธานคณะวินเซนเดอปอล 9/. ประธาน คณะเซอร์ร่า

10/. ประธานคณะคูร์ซิลโล 11/. ประธานคณะพระเมตตา 12/. ประธาน

กลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัว 13/. ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 14/. ประธานกลุ่มสตรี 15/. ประธานชมรมผู้สูงอายุ

2. สมาชิกโดยการเลือกตั้ง ซึ่งจะเลือกผู้แทนจากจากเขตต่างๆเขตละ 2 คน คือ 1/. เขตบ้านเหนือ 2/. เขตบ้านใต้

3/. เขตในเวียง

4/. เขตหนองประทีป-หนองหอย

โดยกาหนดขั้นตอนการเลือกตั้งไว้ดังนี้คือ 2.1 กาหนดการรับสมัคร ผู้รับการเลือกตั้ง ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2014 2.2 ผู้ที่สนใจสมัครรับการเลือกตั้ง รับใบสมัครได้บริเวณหน้าวัด และสามารถส่งใบสมัครได้ที่ สานักงานของวัดหรือที่พระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่ง 2.3 คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครรับการเลือกตั้ง คือ 2.3.1 เป็นคาทอลิก

2.3.2 มีความประพฤติดี

5

2.3.3 มีที่อยู่อาศัยในเขตที่กาหนด


2.3.4 มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2.4 กาหนดวันและเวลาการเลือกตั้ง ทุกเขตเลือกตั้งพร้อมกันใน วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2014 หลังมิสซาทุกมิสซาของวันอาทิตย์(ยกเว้นมิสซาภาษาอังกฤษ 11.00 น 2.5 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง คือ 2.5.1 เป็นคาทอลิกที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตนั้นๆ 2.5.2 มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 3. สมาชิกผู้แทนชนเผ่า เนื่องด้วย มติของที่ประชุมสภาภิบาล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2014 เห็นสมควรให้มีผู้แทนจากชนเผ่าต่างๆ จานวน 2 คน เข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาภิบาลด้วย จึงกาหนดขั้นตอนการดาเนินการเลือกผู้แทนชนเผ่าดังนี้ คือ ขอเชิญคริสตชนคาทอลิก จากทุก ชนเผ่าที่มามิสซาที่อาสนวิหารพระหฤทัยเป็นประจา ประชุมร่วมกัน ณ ห้องคาสอน ชั้นล่าง อาคารนาซาแร็ธ วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 9.45 น. หรือหลังมิสซาสาย ทั้งนี้ เพื่อกาหนดวิธีการเลือกผู้แทน 2 คนจากทั้งหมดต่อไป(ไม่ใช่เผ่าละ2คน แต่หมายถึง 2 คนจากเผ่า ไหนก็ได้ เป็นตัวแทนของทุกเผ่า) 4. สมาชิกโดยการแต่งตั้ง จานวนไม่เกิน 5 คน ในการนี้ จะมี การทาบทามบุคคลที่พ่อและสภาภิบาลเห็นชอบต่อไป หมายเหตุ ตาแหน่งสมาชิกสภาภิบาล เป็นตาแหน่งที่มีหน้าที่ช่วยเหลือพระศาสนจักร ซึ่งไม่มีผลประโยชน์อะไรตอบแทน ตรงข้ามเป็นหน้าที่ที่เรียกร้องความเสียสละ จึงเป็นเรื่องยากที่ จะมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง มักจะเป็นเรื่องที่ต้องขอร้องกัน พ่ออยากเชิญชวนให้พี่น้องที่พอมีเวลาทา หน้าที่นี้มีใจกล้าหาญและเสียสละลงสมัครรับเลือกตั้ง อย่างน้อยเป็นสิ่งที่แสดงใ ห้เห็นถึงน้าใจที่ จะมีส่วนร่วมในงานของพระเจ้าและของพระศาสนจักร ส่วนจะได้รับเลือกหรือไม่ ก็ยังเป็นสิ่งที่ น่าชื่นชมอยู่ดี

3. การทาสัญญาเช่าและการชาระค่าเช่าที่ดินหรือบ้านของวัด พ่อต้องขออภัยด้วยที่ปีนี้มีความ ล่าช้า ขณะนี้ หนังสือสัญญาการเช่าพร้อมแล้ว ขอเชิญผู้เ ช่าทาสัญญาการเช่า ณ สานักงานของ วัดได้ ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2014 เป็นต้นไป โดยพ่อขอความร่วมมือดังนี้ 6


1/ กรุณาเตรียมเอกสารคือสาเนาบัตรประชาชนของผู้เช่าพร้อมทั้งลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องด้วย 2/ หากไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ ให้ทาหนังสือมอบอานาจ แก่บุคคลอื่น โดยมีสาเนาบัตร ประชาชน ของทั้งผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ พร้อมทั้งลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องมาด้วย 3/ ในกรณีที่จะมีการเปลี่ยนชื่อผู้เช่า ให้ติดต่อพบพ่อเจ้าอาวาสเพื่อตรวจสอบเรื่องราวเสียก่อน 4/ หากเป็นไปได้ พ่ออยากขอความร่วมมือ สาหรับผู้เช่าที่ ชาระค่าเช่าเป็นรายเดือน ขอให้ปรับ เปลี่ยนเป็นการชาระค่าเช่ารายปี ทั้งนี้ จะเป็นการสะดวกสาหรับทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่าในการชาระ ค่าเช่า เท่าที่ผ่านมา ผู้เช่าไม่สะดวกที่จะมาชาระค่าเช่า ณ สานักงานของวัด และผู้ให้เช่าก็ไม่ สะดวกที่จะขอให้ใครสักคนไปตามเก็บค่าเช่า เนื่องจา กเป็นกรณีที่ถูกบ่นว่าได้ง่าย อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เป็นเรื่องของความสมัครใจ

4. พระสังฆราช พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ มีหนังสือไปยังทุกเขตวัด ขอให้จัดมิสซาพิเศษ ภาวนาเพื่อความสงบสุขในบ้านเมืองของเรา อันเนื่องมาจากสถานการณ์อันไม่ปกติที่กาลังเกิดขึ้น และมีแนวโน้ มที่อาจนาไปสู่ความรุนแรง ฉะนั้น พ่อจึงได้ปรึกษากับสมาชิกสภาภิบาลบางท่าน และเห็นสมควรที่จะจัด “มิสซาภาวนาเพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง ” นี้ ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2014 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณหน้ารูปท่านบุญราศี คุณพ่อนิโคลัสบุญเกิด กฤษ บารุง หน้าวัดของเรานั่นเอง ซึ่งในเวลาเดียวกัน เป็นโอกาสที่เราจะภาวนาต่อคุณพ่อนิโคลัสด้วย เนื่องจากปีนี้ เรายังไม่ได้จัดฉลองให้ท่านเลย เพราะวันฉลองของท่านตรงกับวันอาทิตย์ พ่อจึง อยากเชิญชวนพี่น้องทุกท่านเป็นพิเศษ กรุณาสละเวลามาภาวนาร่วมกัน เพื่อจุดประสงค์พิเศษนี้

5. วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2014 โรงเรียนพระหฤทัยจะจัดงานการแสดงพิเศษ เพื่อหาทุน สนับสนุนโครงการของโรงเรียน โดยงานนี้จะเริ่มตั้งแต่เวลาบ่าย 16.00 น.เป็นต้นไป และจะเปิด งานอย่างเป็นทางการ เวลา 18.15 น. ฉะนั้น พี่น้องที่มาวัดรอบ 18.00 น. อาจจะมีความไม่ สะดวกอยู่บ้างทั้งในเรื่องการจราจร การจอดรถ และเสียงรบกวน พ่อขอภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วย 7


6. ศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัว (สชค.) จะจัดสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว รุ่นที่ 87 วันศุกร์ที่ 14 ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2014 ณ ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ คู่สมรสที่สนใจ หรือ รุ่นพี่ ที่ ต้องการเข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงและให้กาลังใจ ติดต่อได้ที่ คุณณรงค์ สุขหทัยนิรันดร์ 0819502740 หรือคุณมานพ

เลาหบุตร 0819526058

7. สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน จะจัดฉลองครบรอบ 50 ปี จึงจัดทา บัตรการกุศล ขึ้น เพื่อกองทุนกระแสเรียกและเพื่อบูรณะวัดและส ามเณราลัย บัตรการกุศลนี้สามารถลุ้นรับโชค รางวัลที่ 1 จานวน 5 รางวัล คือ รถยนต์ Nissan Almera รางวัลที่ 2 จานวน 20 รางวัล คือ iphone5 รางวัลที่ 3 มี 25 รางวัล คือ ipad บัตรราคาใบละ 100 บาท อยากเชิญชวนพี่น้อง ร่วมในการกุศลนี้ด้วย เราไม่ควรลืมว่าสามเณราลัยนั กบุญยอแซฟนี้ได้ผลิตพระสงฆ์ให้กับสังฆ มณฑลเชียงใหม่มาจนถึงบั ดนี้ เกือบทั้งหมด และยังคงเป็นบ้านเณรที่สังฆมณฑลเชียงใหม่ฝาก สามเณรในระดับชั้นมัธยมปลายเพื่อรับการอบรมด้วยในขณะนี้ พี่น้องที่ประสงค์จะร่วมทาบุญ ซื้อบัตรได้บริเวณหน้าวัดหรือที่สานักงานของวัดครับ

8. บริเวณหน้าวัด มีของแจกให้กับพี่น้องที่สนใจ ดังนี้ 1/ รูปภาพท่านบุญราศี คุณพ่อนิโคลัสบุญเกิด กฤษบารุง ขนาด 30 คูณ 40 ซม. 2/ แผ่นซีดี การสวดสายประคา ตามข้อราพึง แบบต่างๆ 3/ รูปภาพพระสันตะปาปาฟรังซิส ขนาด 30 คูณ 40 ซม. ที่สานักงานของวัด มีของแจกดังนี้ 1/ หนังสือ My facebook stories 2 ของคุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ 2/ หนังสือ “แทนคาขอบคุณ” ของมาเซอร์มารีอักแนส 3/ หนังสือ Road for the conclave หรือ ”พระคาร์ดินัลไทยไปทาหน้าที่พระคาร์ดินัล” เขียนโดยคุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ 8

5 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา 26 ม ค 14doc  

5 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา 26 ม ค 14doc